Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Niestroy, Erich.  Der Trobador Pistoleta. Halle a. S.: Verlag von Max Niemeyer, 1914.

372,005- Pistoleta

1. Mantas genz D; Tanta R;fas] aug f - 2. plui D 5. iamtara f; ioys C; qui iais non es com chantara R 6. e] ni f; chan D; audira D; e si chanta quil auzira R 7. non a cui plaiza ioi ni s. D; car perdutz es iois e s. R; ni aqui plas ioi ni s. f - 8. queill D; quels pl. i. si fan iratz f - 9. larcs] ricx C, larc R; eill plus larc scars D, els plus larz f - 10. mon ch. D; s’es] es R 11. Mal seschai ris ab plurar D; rires f - 12. eill (e R) paubre DR; manenz D -14. ualenz D - 15. e pauc] el pro D; cauallier CDR; ab ioglar R 16. e un DR, ni hom f; malade D, malaute R; autre] un R - 17. ergueils f; humilitat CRf - 18. e larguez (larguesa f) ab escassetat Cf, e largesa ab carsitatz D, e franqueza ab maluestat R - 19. eill ualen D; entre desc. f 20. fehlt in D; plus qu’] et R; austor mudat f - 21. Tal R - 22. fehlt in R; uer dir D; menz D - 23. e fehlt in C; tal R; cuja autrui CD, cuiautrenganar R - 24. lassae r. C, lai se reprenz D, las se R - 25. tal R; fia en Cf, sen leua D - 26. ges] res R; que no sap ges sel lo ueiran D - 27. fehlt in D; saui f - 28. fehlt in D - 29. peitiz D - 30. quan seschai es pr. et ard. Cf, que qan se cercha es ben ardiz D - 31. gaug R; intrar Cf; En cor sez ioi nouoill eu star D - 32. ab los barons desconnoissenz D - 33. ni] que D; iuglar D, guabar R - 34. dauols genz D - 35. mas] ma D, mai f; ill cunte D; de Savoya m’a fehlt in R - 36. amics D; e tostemps fehlt in R - 37. elh fehlt in D; larcs euiu onraz D, pros e gent onratz R, saui et onratz f - 38. e mante R; euol solaz D, e solatz R, e bo solatz f - 40. deus ben aia tals raiz D; huey] oi f; razis f - 41. tal] cals D; hom f - 42. beutatz R; enseignamenz D - 43. mas] e C, mai f; eu nom posc g. l. D, gaire nomen uuelh l. R - 44. anz enplur esospir souenz D, ans men planc en sopir s. R, emplanc em plor f - 45. si] que DR - 46 doncas] aman D, digam R; cui] que Cf  - 47. qu’eu l’ai amada d. D 48. enuiatz Rf; tan qe ad autre em tore noiaz D, tan cautre sen forenuiatz R 49.e (el f) lai on plus Cf; falh em ditz C; mas cumpluim fai del mal em diz D - 50.damar lei sui D; yeu] en R 51. forae gu. C, Dona aestors fora gariz D, Totz estortz fora egarritz f 52. benz D; quieu C; dic Cf; mi] em D

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI