Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Del Monte, Alberto.  Peire d'Alvernha, Liriche. Torino: Loescher-Chiantore, 1955.

323,011- Peire d'Alvernha

1. Ca chantarai Dz chantarei IKN² cantarei R chantaray | C aquest D aqez I aquestz K aquetz N² aqetz R aquist a aqels z aqer. | 2. DIK qui a qe N²z qi | C chantan DIKN²Raz chanton | C manhtas DKN²z maintas IR mantas a tropas. | 3. C sordeyor Daz pieger IK peier N² peger R sordeior | C cuyda Ra cuia | a odir | CRa manca DIKz mot N² molt | a gent. | 4. a et a trobar CDIKN²Rz chantar | N² err az es | C alhors R alors. | 5. CIKR qu | CDIKRaz entremetre N² ntremetre | D m z manca | CRa veug | CR .c. IKN²az cent. | 6. C qus KN² cuns | CR no | A qei CIR que | ADIKN²z monta a pueg | A ois C on D ous R ot | CR dizen DIKN²z deissen.

7. D aicho R ayso z aizo | R .p. | C Rogier DIKN²z rogiers a rotgier. | 8. A qeis CR que DN² qes I quos Kz ques a so | DN² encolpaz | C premier DIKN²Rz premiers a primer. | 9. CIK quar | CR chantet | CN²R prezen a prezent. | 10. CR e covengral mielhs a e valriail mais | CDaz un IKN² uns | Ca sautier DIKN²z saltiers. | 11. R et en a dinz | ADIKN² glieisa C gleir R gleyza a gleia z gliesa | C oz R manca a ab | Ca un DIKN²z uns | Ca candelier DKz cadelers I candelers. | 12. CR portar ab g. a on cortes | ADN²a candela I candella K chandella z candell | a ardent.

13. alautre es | CR segon N²z segons | CR guiraut DN²z girauz a G. | CR bornelh a borneil. | 14. CKR que I qui | ACDIKN²z sembla a par | C drap R odre a loira | DKN²az a | CR solelh a soleil. | 15. C que s. | CR magre cantar d. | DN²az maigre | a dolent. | 16. CIKR qu | Ca e R o | CR canta N² cans z chanz a chante | CRa manca de | C vielhas DIKz viella N viela R vielha a veillas | CR selh a seil. | 17. CRa e DN²z qe | I ses | CRa vezia |CR espelh a espeil. | 18. A nois | ACRa prezaria DIKz presaria N² preçaria | R .I. | C agolen DIK aguillen N² anguillen R aguilen a aiguilent z aguineill.

19. CRA ters N²z terz | C bernat IK bernatz N²z bernarz R. b. | I del | DIKRa ventadorn z ventador. | 20. CIKN²R ques | CR menres |CRz den | C bornel R bornelh az borneil | R .I. a en. | 21. C mas en R may en | R so | C pair R payre | a ai mout bel sirvent. | 22. R trayr a traire z trar | IK ar R dart | CDKR manal. | 23. ADI maire R mayr | CRaz ecalfava DIKN² escalfava | z fron. | 24. a el gars a. | IK amasava z amassaira | DIKN² le | DIKN² sermen a sirment z aissermen. | N² nella vida di Bernart de Ventadorn riferisce questa strofa nel modo seguente: Lo terz bernartz de ventador. qes meindre dun borneil un dorn. en son paire ac bon sirven. qe portavades arc dalborn. e sa mairescaudaval forn. El pair dusia lessermen.

25. N² al | C quart N² quarz R cart | a q. don ugo l. | D bruiva. | 26. DIKN²z uns | C ioglaretz N² joglars | CR manca K ques | CR pus | CR prezentis DIK querentis. | 27. a non a tal tro abnavent. | N²z qe | R tros | A cen C en IN²R quen | C benaven DIKN²z bonaven R beneven. | 28. a e cuiaiatz fos p. | ACDIKN²Rz semblaria | C manca DKz os | IK pelegrins z pellegris. | 29. C quan DIKN² quant R cant a can z qant | CR cantal | DN²az mesqis. | 30. C qua DIKN² cab a a z cap | Dz pietaz N² pietas R piatat | a prent.

31. Ae a manca z el | R .G. a guillenz | CR brives a ribas es | CN²R quins DIKaz quinz. | 32. CDIK ques | DIN²z malvaz | A deforas z deforz | A dins Daz dedinz IKN² dinz. | 33. CDIKN²z di | DIN²z toz | CR chans | R raucamens a raucament. | 34. a e non e ges bos sos latins | CR per quieu non pretz (R pres) res s. | D qes IN² qe | DIKN²z retinz. | 35. DIK qu N²z q | C atrestan R atrestant a autretan | ACDIKN²Rz faria | DN²z uns | A pins DIKN²z pinz R chis a chinz. | 36. CR e dels N² sei | CR uelhs R ioil la oill K uoill | CR sembla DKN²z semblon I senblon a semblo | CR vout D de vot IK de not N² esser z e uot | DIz l K cl | DIKz arien a argent.

37. N² al | C seizen DIKN²az seies R seizes | CR nelias DN²z grimoarz a gramoart | ADIKN²Rz  gaumars  a gausmar. | 38. CIKR ques | CR cavayers Dz cavaliers N² cavailliers a cavallers | DIKN²z es | A fais C vai R vay a va | a ioglar. | 39. CRa e fai (R fay) ho (a o) mal quil (a qe) | D e perga deu quil IN²z prega dieu quil K e perga dieu quil | CR oy a o | DIKN²z consen a consent. | 40. N² vestirz a vestir | C belhs DKN²z verz R bels a vert | CR cars N² varz a var. | 41. CR quaitan (R caytant) valrials agues ars | A qer N² az qe | a tal | A es | DN² adobaz a adobat | A sempars a sompar. | 42. CIN²R qu | CR enioglaritz N² enjoglarit | a ne s. | C son ia R fon ia | A cent.

43-48. ADIKN²z ab narnaut (DN²z arnaut IK arnautz) daniel (IK daniels) son set. canc (IK quanc N² qanc) nuilla ren (N² re) ben non (DK no) chantet. efai us (DIKN²z uns) motz (D moz) com (DIK qoms z qom) nols enten. canc (DN² qanc IK quanc) pois (DKz puois N² puis) per saberna (Dz suberna) nadet (z nedet). ni la lebre ab lo bou (DN² buo) casset (DI chacet KN² chachet z chazer). non valc sos chans [DIKN²z sos chanz (N²z chans) non vale] un aiguilen (DIK aguillen N² anguillen z aiguinel).

43. CR a peire (R .p.) bermon se baysset (R si bayset). | a .p. | 44. CR pus quel c. | C tolozal a tolosau | a dec. | 45. CR quanc (R canc) no so anet davinen. | 46. CR per que f. | C cordes | CR quil | a raubec. | 47. CR e feo mal quar (R car) nol tallet (R talhet). | 48. CR aquo que hom p. p. | a pendent.

49. Aloites es DIz li huich es K li huich N² Ij huich es | C ochen R oches | C bernat D bernarz IK bernartz N²z bernaz R .b. a bertranz | C sayssac DKN²z sesac I sasac R saychac. | 50. CIK quanc N²z qanc R can a qe anc | C negun bon R degun bo a un bon | D mester. | 51. C mais que vai DIK mais danar R may que vay | D meuz N²z menuz a menus | CR dos I donc a de | D qeren a. | 52. C que des R canc de | CR pueys I pois az pueis | ADz prezem qerent. IK prezen N² preçem R preziei | R .l. | 53. CR pus DKN² puois a pos z puos | a den | C bertrans N² bretran z bertram | C cardalhac IK cardailac R cardelhac. | 54. A qis C queri IKR ques a prez | C. manca D mantel Iz viel K viell N² vieill R vil a veill | C mantelh D viel z manten | a suzolent.

55-60. a e lai de marseillan folqet. qe chanta de fotre folet. per una butta cui saten. ca plus ampie con dun cabes. E forail meils pesqes ab ret. en mar can non la movolo vent.

55. ADKN² elo | CDRz noves I novems | A manca en | C rayambautz DN²z rambauz IKa rambautz R raynbautz. | 56. A qeis CIKN²SR ques | R fa z fai con i espunta | CR f. per s. | CDN²z bauz. | 57. R mays | C ieu R yeu | C torne D torn | A e CR a. | 58. CR que D quel I qil KN²z quil | CR cautz N²z chauz. | 59. CR et (R e) ieu pretz (R pres) trop mais (R mays) los p. | z cho | N²z prez | D lo | I pipatz N²z pipauz R ribautz. | 60. A vant | C almornas R almoinas | N²z qeren.

61-66. a manca.

61. Cen | K ebels N² eble z ebre | C sancha DIKN²z sagna R sanha | N² deses z deçes. | 62. CR cuy anc ben | IK no | CR non pres. | 63. CN² canta | AIKz toiden CR coyden D coiden N² toinden. | 64. CR manca KN²z uns | IN² vilanez z villanetz | CR es e fals N² enflaz z en flacn | C pages I plaigues DKN²z plaiges R paies. | 65. CR e z qe | C ditz hom IK dison DN²z dizon R dis nom | N²z qe | CN²z poges IKR pogues. | 66. C sai R lay | CR logua | C lai IKN²z chai R lay | C si | IK nen.

67. Aonzes es I unzens KN²z unzes R onze a dezes | CR guossalbo a gosalvo | A ritz CR rozitz IK rotz N² naiz z noiz. | 68. A qeis CDIKN²R ques | R fa | CR person trobar f. a trop de son trobar f. | DIKN²z chan | N²az formiz. | 69. CR tan a en | CR que DIKz quel N² qel a cui | A cavallariais C cavallairian DIKN²z cavalariai R cavalaria a cavalairias | Aa feing. | 70. CR et anc no fon (R fo) tan ben guarnitz | a et anc bos colps n. N²z no | N² feriz. | 71. CR que per elh (R el) fos dos colps feritz | a per lui tam | IK bons | N² colpbs | ADIKN²z fort a be | IKN²az no | N² garniz. | 72. a si nom lac trobat en fugent. el onzes es en raimbaut. qes fai trop de son trobar baut. E non es mia avinent. dome qe a gran pez et aut. e sen gerava ni a faut. en negun non a iauziment. el dotzes us clergatz peirols. ab cara maigra secs mursols. e can vol chantar va tossent. caissi nes esclarzitz lo sols. ca totz vos en pernia dols. tan fa lag son captenement.

73. CIKN²z dozes a tretzes | IKN²z uns | A vieils CR petitz IK viels N² veilles a veils z guillelms | N2 lombarz a lumbartz. | 74. a capela z qe c. | C si R so | C soven IKaz vezis N² veçins R vesi | N² coarz | 75. a e laisal del esseniment | C mas | C elh I manca KN²Rz el | CR es daquelh (R daquel) eys parven | A son | N² ospaven. | 76. C perq IK perso R perque | CRa us sonetz IN² sonez | R fay | CRa f. g. I f. mot g. K f. mont g. | C gualiartz N² gaillarz R goliartz a galliartz z gaillaritz. | 77. N²z moz | A vaires moinz C a maribot D matre moinz IKz maire moinz N² magres moz R a maribotz | CR manca e | N² bastraz a grimoarzt | 78. a et apellal | z el | CR luy | C apel | Ca hom DIKN²z on | A casseden DIKN² cosseden R cosseren z conseden a consezent en. g. faiditz fai chanzos. de sidonz no potetz pelos. e ditz qe si de rel desment. ni la pot tener en escos. qe tantas dara dels dos. cazes a mal pos plus non prent. el. XV. es p. vidals. gabaires messongiers e fals. e no i qeiratz gota de sen. per so a pres .c. colps le pals. que amic noi ac nuils corals. de lai sa foudatz non dizent.

79. R peyre | CRbx alvernhe Da alvergne IK alverne N² alverna z alvergna | IKN²z voz. | 80. z qe | DIKN²z q. non c. | CR canta | CRa cum (R com a con) granolh (a granoill) em (Ra en) potz | DIKN²z sus ni desotz bx de sobre e de sotz. | 81. a e faz lauzar a maintas genz bx e sei so son dous e plazen | A lauzais IKN²z laudas | CR trop K mot N² molt. | 82. IK perso bx e pueis | CD maiestres IKa maestres R maistre bx es | I manca es bx maistre | N²z toz. | 83. C qun Da un | DN²z sclarzis IK sclaris R esclazis a qesclarzis | x tos | N²z moz. | 84. C qua IK a | KN²z pena | C nulhs IK nulz N²z nuls R luns a manca bx nuills | az om | a negun nentent.

85-86. CRa manca.

85. N² v. faiz | z faichs | N² al | I enflabos K enflabes N²z enflaboz. | 86. IKN² poi z puoi | IKz riden.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI