Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Kolsen, Adolf.  Sämtliche Lieder des Trobadors Giraut de Bornelh. Halle a. S.: Verlag von Max Niemeyer, 1910.

242,031- Giraut de Bornelh

I. 2 Mo N, Em P; entromes c, antremes C 3 Proi P; uers a; choça N, cho ca D, cuia c, cui ia P, acha a 4 Si v. BMN, Sc v., IK; que fehlt R; bon PTc, chant P; l.] amatz CDIKMNPQRSgTac 5 Pro Sg 6 o] ni M 8 non PQRac, nos N; dessen Sg 9 Que n. ABMNT 10 m’es] me R, es mes M; e. e f.] esqiuera R 11 Li M; dan P 12 Quen a. CQRSg, r. fehlt P; can 13 A p. Sg, fehlt Q; e fehlt M 14 apellon IK, mapellon M, a teil hom Q; felnia c 15 Sen c, Sieu IK; m’e. nim d. IK; nim ch. ABDIKPT16 fai P; qil autre Q, que lautres Sg, queilla altre N

II. 17 Mas RSga; non Nc 18 Que s. QRSg 19 totz DcMRTa; iornz DcMa, ion Pe, lan Sg, tems R; estar IK; sanaç N 20 Trop CIKM, Mont ABDDcNPTc, Mais Q 21 Loigna de D, L. o Pe, Loigna e IK, Lonhdana de C 22 t. e loc C, senç e loc Q, l. e t. ABDMNPTe; si m. CR 23 Qal c; s. fehlt a 24 Fais c; parer sen QT 25 Que ABNPQTc, Quel D; lenas a, lenaç Q; et e. c 20 Et ieu que ABDNPTc, Ver uos qeu Q; leschera P, leis (lei A) qera AB, laissera M, esquiuera C 27 enan Pc 28 Quien ch. s. Sg, Sieu (Si ABM) saubes que ABDMNPQTc; ioi PTc; afan Pc, la fanç Q 29 trebail PQc 30 Ja des P; son Ra; pro CQac, prou P; noi P, noill ABDcM; scia P 31 lassa c; iois M 32 fehlt D; maluastat PQ, maluitat T

III. 34 si p. ABDDcIKMNPT 35 so fehlt Pe 36 Car ABCDDcNPQTc, Qieu MRSga; als g. T 37 Baisar Q; bruida ABDNPa, briuda c 38 fehlt c; Con MSg, Cum D, Qom Dc; ample Sg, apla T, abla Dc; recrezudals Dc, retenguda R 39 Los pren C, Los p. 41 e] es N; leffera D, lesserra a, lēserra R 42 S. ieu CM, S. qeil N, Es ieu qui Pc; nom Q 43 F. me D, Qe de ABDcNPQac; milz P; an c 44 Aitan baissatz M, Fos tan baissatz (ab. D) ABDDcMNPQac; ni] e R; boban P 45 Queu sa D, Qe se c, Q-u sa R 46 Valc m. DcQ, En v. m. Pc 47 gardes P, garde Q 48 Nos D, Ni B, Po P; fes IKM, ces Sg, feetç T, fon QRa, ac ABDcNP, nac c; mestiers Ra

IV. 49 Les Sg, E nō pos Q 50 Nom p. ADK, fehlt Q; quieu QSg, non DMRTc 51 Mas duna rem s. AB und verbess. K am Rande, Mas duna ren (re N) s. DNPQTc 52 Cun c; messagier PQ, mesagigiers D, fehlt c; b. e. fehlt c 53—64 fehlt c 53 Me dis ABDNPT; qunan Sg 55 E p. a 56 Son R; iauzimen ABNP 57 Mos M; chauz M, gan ABP 58 nim M, nin BCK; credera Q, cridera ABNT, cridara D 59 man P 60 fehlt P; dequesta NQ, dacest T; sui c. C 62 Pro Sg; se lieis T, si li Q 63 Quem P, Quim IK; poin sos P, poies T, puies Sg; plus un sol pauc IK, sol un pauc CMPQ, un pauc plus RSga 64 fehlt AB; Al PQ, Ren IKM; non DR; q.] dic IKM; pl.] als R; noi P, nō R

V. fehlt c 65 Mas p. ABCDIKNT, Preiar la PQa 66 Volgra ABCDNPQTa; pogues I 67 Pus per luy R, Lieis per cui ABDNT; en ioi sui per lieys C 68 Co f. Q; nostraz D; b.] fin MRSga 70 Quar CRSga; nes NQ; quar tenguda C 71 Qan DMQT, Quieu Sg; lin Sg, lien C, ien AR, gen PN, gem Q, ges B 72 Dira BPT, Diria RSg 73 no malegressa R, plus m’a. M 74 M. (Mentres P) que s. (sol PQ) ABDNPQT, Mas s. que C; m’o c.] c. DPQ, estera ABNT 75 Conortz M, Camors I; er gran P 76 E fehlt R; ioi PT, pois I und urspr. K, pros Q, bes RSga; car a, qen P; fin QT; aman P, fehlt a 77 A PQ; solas CP; e r.] irla Sg, aria T, ni r. R und urspr. a, ui r. verbess. a, fehlt B 78 E qan MSg, Car el IK, Qant el C, Car om DT, Qar qui P, Que qui ABN, Qe pos Q; nom Q; poc R, po DM; quiqe d. P, qe d. Q 79 a sa domna MSg 80 gaia P, aia M; qui D, lui I und urspr. K; loi CRSgT, lai P, lo IKa, le Q

VI. fehlt c. 81 Ben d. f. IKNT, Mi d. f. Pa, Valer mi d. Q 82 T. fehlt PQR; ma fehlt N; b. defes D 83 noil a; sui P; maluezatz R 84 Qar nam f. Q, Quer (Quieu Sg) a. f. IKSg, Ez a. f. M, Quames f. C, Que fis am ABNTa, Que fins (fin P) a. DP; e] que M; fin P; sui ABIKNPQRSga; amat K 86 Caitals a, Aital NPQ, Aitals AB; lei P 87 Plasens T 88 Coinda r. NPQ 89 Lan P, Jam Q, Lai Sg, fehlt C; e t.] aital MQRa, et aital C, tail P; c. lonrera a, colorera P 90 Qes j. T, E ges Q; r. non P, res noi R, nolla Q 91 Quil IK; bei semblā R, pretz prezans (prezan P) ABCDNPQT 92 c. adreg CQR, a. c. IK; benestan 93 Duoz D, Dotz Sg, Dolz P, Douz a, Rics IKM, Gays C, Franca Q; de] e de PQ, e a; b.] gaia M; p.] cundia CM 94 Ma pres RSga, Ma si Q; c.] paria CM, bailia ABDNPQT 95 lais e pr. ABCDIKMNPQT; e fehlt N 96 enardis NPQ; e v. ABCDNPQSgT

VII. fehlt DNPQTc 97 fehlt ABIKRSga 98 Nuls homs R; qu’el m. s.] non creiria ABIKSga, nō crezia R 99 C’a.] Quels mals C, Quel mall M; grazisc BIKMa; en] quen Sg 100 Lo RSg; dich el fach Sg; m. n.] nom a

VIII. fehlt DIKNPQRTc 101 Lo dich Sg; li fehlt B 102 f.] bes CM; ueran Sg

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI