Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Kolsen, Adolf.  Sämtliche Lieder des Trobadors Giraut de Bornelh. Halle a. S.: Verlag von Max Niemeyer, 1910.

242,047- Giraut de Bornelh

I. 1 Lo N²; apleyt R, apleielz D 2 Ab gen fueill N² 4 Agr IKU 5 treup a 6 Mi dep. C, Ne dep. Ch., No mesian RSg , Nom (No M) solatz MV; ni desdui MQ, nim dedui V, nim esduy R 7 No sui ges b. CCh., No soi b. V; beninanz Sg, ben amantz V 8 Oi BDN, E V; diens V, deu Q; cal Q 9 qal dampnatge QU 10 Que R; cort U, iois ABDIKNV, ioia Q; bon Q; usatge QU 11 A si Q; menut de R, nienusaie U, mer me de a 12 No·i] Non CDQUCh.; ai nul C, a i nul Ch., agreu ABDIKNQVa, na greu U; retenaill ABDIKNU, retanaill Q 13 c.] qa M, qar a U 14 Joi QR, Bes ABIKNU, Bel D; e cant U, e iois ABDKN, iois I, e bes V 15 Me iai Q; al I; los CRV, uos D, fōs I, se Q 16 cans D; me son V; boinaz Q 17 Mirasc IK, fehlt Q; mi ab l. Sg, ab l. IKU, mam l. R, fehlt Q

II. 18 destreg R 19 Me d. ABCDIKNSgUVaCh 20 Perquiem Va, Per que QRU, E sim ABDDcN 21 Si sia Dc; salegreran T 22 E ABCDIKNQUCh.Jeanr.; ab ioi N, ioy R; nom NR; sui N, defuy R 23 Quil DIK, Nils AMUCh.Jeanr., Nil BCDcRa, Ni NQ; plazer DIKQ, voler CR, volers Dca; nom ABDDcNRaCh., nōIK; e.] mesdui U, nesdui Dc, lesdui D, desdui ABNR 24 Anz mi ABCNQRSg Ch.Jeanr. 25 bel M, gens ACDDcIKNUVCh.Jeanr., ges Q, gais B; magans U 26 cors e V, corsz DQ, cortes IK; uasallatge QU 27 Jas DDcMNSgUCh.Jeanr., Jais A, Jai B; pert els CSga; perdeis Dc, perde IK, perdal Q, pergal MUJeanr., peregal V, pert als Ch., perda ABN; rich QSg, bos ABDMNUVJeanr.; linhatge U, usatges V 28 Pair ABQ und verbess. N, Par Ch., Piares a, Pareys C; pro ABDDc MNSgUaJeanr.; Pr. p. QV; en son ABQCh.; mirals RV 29 Cui ABDMNCh.Jeanr., Quo o Q, Qus CR, Car V; sen Q; desperonaill Dc, esperdilailh U 30 sesmeral Ra, sesmara BD, sesmarra A, esmeral V, ses met els C; bartratz a 31 pairs IKM, paire R; fos IKQ, es Sg 32 filh DRUVa; fan a, fui U 33 Semblan U, Sembla R, Mi par ABDIKNQ, Mi part V; tort QV 34 Caian a, Qaiam U, les UV; e recaz D, hertaz Q

III. 35 E QV, Mas CMRaCh.Jeanr.; qual V; dreg QRV 36 Los NUV, Lors D 37 Quelh CCh.; filh RUV; ai atrestan MR, aia dertan D, agestan V 38 Del Dc 39 O CU; cal QRV; razon QU; andui D 40 mils V; nos D, nois AB; cangen a. D 41 Queu cuig que f. Q, Que cre f. V, Quautreiat fo CUCh.; ennanz Q, ans V 43 Cognors Q; Honors ABNVCh.; en IK; uasalatge U 44 Donan U, Dones CIKQJeanr., De son ABDNCh., Dos e V 45 costa ABCDNUChJeanr. ; trebalhs R 46 El il f. D; filh DcRU, fiel V; sel MR, si CD, quel V, qe IKQ; miel Q, non CCh. 47 d. lignagz D 48 c.] qar IKMQ; nom ARCh.Jeanr., nos M, o Dc 49 saui ABDDcNaCh., sabi Q, antres R; qui DDcMQSga, vizatz Dc, uiiantz D 50 Sal DcRU, Sa D; pro DDc; fos CQSga, fols V, fo DR; don d. CUCh. 51 ner CCh.; del V; desperaz D

IV. fehlt V. 52 Mos R, Mals Dc, nalez CU 53 Et a, E Q 54 und 55 umgestellt ABCDNUCh. 54 s. e Dc 55 que ABCIKNQaCh., q- R 56 Qua f. (fols Q) IKMQ, Car f. a, Per f. ABCDNUCh.; ten yeu R, temhien Sg, teing en a 57 Quis gasta nis d. IK, Que se gast e d. ABDNQU 58 uire C, uiran D, iutia Q; malenans U, malanz Q 59 non (= nom) Ch., nom U 60 ioi p. MR, p. j. IKQ; nesiage U 61 Cuy R, Que ABCDDcNUCh., Qo o Q, Qa a; sober Q, ricors ABDDcIKNUCh., ricx cors C; parage 62 Er greu que ABCDDcNU, Er greu qui Ch.; nos DIKNCh., nois AB; miaill Dc, oailh U, auail a 63 alegransail MQRa, alegransan C, allegra soau U, alegransa Dc, calegressai B, calegressa ADNCh. 64 nois AB, nous R, no Q; cāiē R 65 Doncs CUCh.; uarra U; rectaç Q  66 j.] no Sg; naus Q, nos D, nou us U, quous Sg 67 Qem peri U 68 E DU, Son CQSgaCh.; sens QSg, sos Dc; paubertatz IKQ, paupertatz DMa, pauretatz NR

V. 69 ladreit RV, las dreitz U, lo dreictz D 72 trais Q; defan K 73 O a; sa Q; ioi QRUV; la·m] la R, me D, mi IKQU, men ABNV 74 Ja fehlt U; No s. ja CIKQVCh.; nol QU 75 entresen QSgU, entresels R; nil QU; maus a, manenz D 76 Quenueig Sg, Qe auitz a, Que tortz ABCDDcIKNQVCh., tors U 77 soberā Q, sobreran U, sobreranis Sg, sobreire N, sobre grans V; follatge U 78 nesci QU, uecis V, maluatz ABD, naluatz N; mesatge U 79 Villan U; ni] e CIKUVCh. 80 Seschapa IK, Escampa ABDcU, Escapat N; de NR; guissail DcRSga, gissaill V, guiçail Q, guinchaill D 81 Nis CDNUCh. 82 iem MNK, em B, cum U, gē I, yen V, ieun C, eu D, icon Dc, ieu men Sga, eu me R; siu a, sai Dc; be fehlt Ra; garatz Ra 83 Qan Q, Que ABCDIKNUVCh.; no Q; sui a, sia ABCDIKNUVCh.; encusatz IKQV 84 Cui CV, Qo Q, Qanc IK, Que ABDN; es] fo IK; uiu MSgU, uieu R, nios D 85 Per cuy ieu R, Uns per qen Dca, Cui (Que U) anc en ABDNU; foç Q; patz R, priuatz ABDMNSgUV

VI. 86 Ge D, Ai a; l’] ls CU, fehlt Sga; lespleit V, sil play R 87 Sil SgV, Sils C, Qilh R, Si ABDIKMNQUaCh.; m’ fehlt V 88 qiel M; q-rrā Q; çan U 89 Tan r. U; a son IK 90 ab] a DIKMQU; bel R, gens ABCNVCh., gen DIKQU; plazer IKQR 91 Canc R; nois AB, non MV, uos U; uol IQ u. urspr. K, uolc R, port U, part ABCDNSgCh. und verbess. K; nim U, ni Sg; desfui IKSg , desdui U 92 Ladreg QR, Las dreitz U; corts U; ben estan QR 93 Nils V, Ni ADa, Francs IK; bel RU, gens Q, gen IK; semblan R, parlanz IK 94 Nils a. M; nisatge U, usatges AMRCh., usuges Q 95 Couinez V; le MNSga; gaiges Q, gatge U 96 Qan ABCDNU; del ABCDIKNVCh.; o.] cor ABCDIKNUVCh.; als cors Q, als uelhs ABCDIKNCh., al luuls V, ab los oils U 97 queis ABCh., qe Q; trebail a 98 Nil M; sa pella U, sapel es Sg; forzat Q 99 Men IK, Em D, Cum Q; tenc CM, ten Q; a dreg RSg, dreg a, per ben Q; pagaz Q 100 E R; t. b.] los trob ABCDNU 101 Le Sg, c.] uisatge ABCNU; ab la ABCDNSgU, el Q 102 El diç CQ; ben en segraz Q, enamoratz M

VII. fehlt CDMNQRUVa 103 enal Sg 104 soy asenatz Sg 105 Bel K; seingnor I 106 Que ch. cab so s. IK, Que ch. eus sia gratz Sg, Qu’ieu ch. ab sos sufratz Ch. 107 Con es bos Sg 108 mal IK, mals Sg

VIII. fehlt CDMNRUVa 109 Anz Q, En Sg 110 chans Q 111 s’es] soi Q 112 Qeu Q, Que IKSg; s. en Sg semblarai Q, semblera IK

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI