Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Kolsen, Adolf.  Sämtliche Lieder des Trobadors Giraut de Bornelh. Halle a. S.: Verlag von Max Niemeyer, 1910.

242,040- Giraut de Bornelh

I. fehlt V 4 g.] çen D 5 Qe M; sol DT 6 Qant U; mestaudei Sg 7 Capenal D 8 Qa IKUc, Qe T; joi] iois R, uois T, ioc B, iocs IK; jocs] iog c, iois BCIKMT, uieus R, uins Sg, e ioc U 9 qiem M, qeu CRSgc’, qe Tc; m’e. CRSgcc’ 10 pos sim pl. IKMR, sim complaing SgTU 11 Del U; lus Uc; del c; mon Uc 13 A IKMSg, E C; c. e AB, cobrar DIKMRSgTUc, donar C; p.] opmes T 14 lasperança Uc 15 per quieu RSgc’, don ieu T 16 Mes ABR; sui TUc, dui AB, fin DR; forz D, flor R; del t. CIKMTUcc’ 17 que] co T 18 Sen c’ 19 Qui DNSg; mor N, ser U; a U; ioys R, lor AB

II. 20 E m. IK 21 desrexatz V, derreiaz Uc 22 ses en V, sera el D, sera U 23 Irai U 24 Qe T 25 Engier c, E qi er U; em Uc, fehlt V 26 Cui IK; crei Sg 27 A cuy RSgc’; souens A; n’a.] a. CIKV, uenha RSgc’ 28 Mal BCNRSg, seu Uc; gadajnhā V 29 sim CIKMRV, sun Dc ses T 30 Entrels f. DcIKRSgTUcc’  31 E CIKMTV; iem IKNR, em DcVc’, ien Sg, ie T, eu DUc, me C, mi M; Qeissamen cuig AB 32 o.] un V 33 Bem Sg, Som Dc, Lom CIKMRUVcc’ 34 E·m] E Uc; em Mc, es V, an U 35 Car R; faillit N 36 Noil B, Son Dc; o.] ualenz Uc, verais CDDcIKMRSgTVc’; ni bos CDIKRSgTc’ 37 Auz Sg, An CV, Cenai T 38 E ualgra M; mais M, meyns Sg; cun Tc, sun Sg, cum U

III. 39 M. tan T, Atans CIKV, Aitans M, Aitan c, Ai cans RSgc’, Ai cant U, Deies que N; d.] tanç N 41 De quen N, Don men R, Don me Sgc’ 42 Car V; no nienten Sg, non e. ACMNTV 43 Em R, E TUc; clams C 44 Nin B, Tu N; lei Uc; nom CU, fehlt B; defrei c’ 45 Tob b. Sg, Selny C; am uei T 46 Com ABNc, ian D, iaNTU; dis Sg; no U 47 Qai sim U, fehlt D; gazanh C 48 Car sis IK, Qai si U, Cayssim 49 En ABNc; loncs CNcc’, lon D, un B; fina mors IK 50 Al DNT, A CIKMRSgUVcc’; fin U 51 o fehlt Uc; un Tc, os V, as Sg; m.] bes CIKMRSg 52 sinU 53 Non a M, Non ai en T, Naurem U; qem uailh U, que n. ABMSgc, com n. T 54 un an Rc, unas IK, autra V, re ni U; sem T, si MR, qe U 55 An IK; seran U; uezs N, fin CMRSgc’ 56 ab e.] an ben gan T 57 Non sanenz c, Uos a. V; a.] amors KTU und urspr. c, ben hamors I, amors bos AB

IV. bis Schlufs fehlt N, IV. und V. sind umgestellt in MV 58 lemanz c, enianz RSg, lenjan V, legnç T 59 viratz R, meratç T 60 Quem IKc’; derreia U, dercia V, guerreia IKRc’, guarreja C; dam C, dauins c 61 Leugieramen IK 63 bai ACM 65 Ni (No U) nescrida (escrida D) DUc; sa seinha CIKVc’ 66 que] o UVc, nois AB, uos c, non C 67 l’a. Sg 68 Domna ABTUc; ab cui CIKMRSgVc’, on ABDT; es]uai CIKMRSgc’, ual V 69 tan Sg; socors Sg 70 mielz Uc, plus CMV, pois Sg; nol C; uolgues c 71 fehlt T; Anz Uc; uolgral ASg, uolgra il Uc; conegues V 72 A. qalui U, A. que trop IKRSgVcc’, A. que plus C, Domnanz qe M; sajassail c’, se gazalh C 73 fehlt R; Noill T, Ni CIKM; gan MSgV, granz U 74 fehlt T; gen V; le Sg lor IK; resors RU 75 Qar Uc, Qel IKR; bel IKVc’, bels RSg; mazanhs RV 76 dels R; r.] genz D, gatz Uc, bels CIKMRSgc’

V. 78 Ses UVc, Es CM, Ses mes D 79 Quin V; e. donatz R, e. enuiatz M, estr (era C) enuiatz CIK, estre (e. U) uiatz SgUVc’ 80 und 81 umgestellt TU 80 Et eu] Eu si CIKMSgVc’, Yeu sai R, Eu lo c; l’a.] len a. D, m’a. c 81 Si bes CIKMc’, Si bem RSg, Que si V 82 N. c.] Que nom par CM; mal e. CIKM 83 Qar c; bem BCIKRVc’; f.] fai D 84 Ni CIKMRSgUVc’, Que D; lesper CIKVc’, esper TUc; nom BMRSg, reneigna AB 85 Que CDIKMRSgc’; gen DUc; bragaing D 86 Si p. CMRSgV 87 au R, auer T; ques RV, quar C, per Uc 88 troban Uc, trobon V, trobom MRSg; enls Sg; autors IKM, actors DUc, ators T 89 Caiuda R, Aiuidia T; manta U; ues R 90 M. per C, Per que ABRSgTc, Per IK; am V, a U, nan IKRSgc, ques C; g, fehlt c; m.] dan CDMUc 91 Joya R, Jois SgUc 92 Car IK; fe C 93 Domnei T 94 Com DRUc, Qoms Sg 95 E. o.] Era DSgUc, Foron V; baut V, gais Uc; Fō raubatz e R

VI. 96 Er RVc’; gran U 97 Fresoltatz V 98 Choms Sg 101 Cum C; selh C, ciel c, al Sg 102 Cu T, Qui U; rei IK; crei RUc 103 S’i] Sius CIKMSgV, Seus c’ Sieus R, Sien c; est Sg, etz C, ses c’, uau c; sec U, sees D, secan c; com SgT; ligna 104 und 105 umgestellt M 104 Mas CRc’; c.] qam c, qui CRSgUVc’, gen M; qeis l. ABT, quen l. V, qem l. c, saplainh M 105 Qilh CIKMSg, El R; iassa eis AB, ias e IKV, iasse C, ia se M, iassel Rc’ 106 Quen V, Qes R, Defi c’; genza Uc, genie c’, graixe V; sa CRVc’ 107 A U, E mi e D; lin R, mi c, selh C, cel M; crescaill D, crestal c 108 Qui sen DIKU, Que sieu T, Que (Qui SgV) sec ABCMRSgV, Qelam c; las CIKMRSgTUVcc’, fehlt D; et fehlt U; mespres DSgT, despres c’, de prec R 109 Mas DUc; amor CMUV; m.] ges DUc; noi IK, nous Sgc, non uus U; A. m. g. Sgc, 110 Que non (nom D) par b. DUc; bon e. T 111 Quieu Uc, Qel M; d.] endur C 113 E ela Sg 114 Del trui c’, Del mieu Uc; dol sas ACIKRTUVcc’, dousas Sg, dol las D, dan sas B

VII. fehlt DR 115 Pero (Perç c) qi Uc; qeis AB, quen V; crit (ait c) dail IKUcc’ 116 Non TUc; parc c’, mou Uc, mueu C; Estau en lasonail V 117 fos V; alquel V, enqer Uc 118 trait V; daitan Uc 119 Nos c; s’a.] ses changes c’, se uires Sg, fos uiratz Uc, caseges CIKM; en ios C

VIII. und IX. nur in Sgc’. 120121 Per quieu mon sobretos e diu coman Sg 122 plagran Sg

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI