Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Ricketts, Peter T.  Les poésies de Guilhem de Montanhagol, troubadour provençal du XIIIe siècle. Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1964.

225,010- Guilhem de Montanhagol

I : 1, nuills Ax ; nulz IK ; nuils E ; nuilhs J ; nuls FTVeAg.dfCh.(C)(H) ; nulls Me(N) ; nus j ; nuulhs (L) ; nulhs no val (A) ; homs VeAg.(C)(H) ; hon Ch. ; om (F) ; ne deu VeAg. ; nen doi j ; nen deu Ch. ; eser (B)(F) ; presatz AIKMT ; presats VeAg. ; prestatz d ; prezat f(K) ; prisaz j ; prexat Ch. ; presartz (C) ; presat (H) ; preszatz (L) ; 2, sitant AVeAg. ; sitan CIKTd(A)(B)(F)(H) ; saitant f ; satan j ; se tant Ch. ; si aitan (C) ; siaytant (K)(L) ; qant AfCh. (K)(L) ; corn FVeAg.e ; con MTj ; puot Ch. ; evalor (A)(B)(F)(M) ; no senten AC ; non centen T ; no enten VeAg. ; non entent f ; non intent Ch. ; 3, con KdCh. ; C hom j ; cum (A)(B)(K) ; de Ch. ; valoir j ; segons VeAg. ; second j ; segund Ch. ; segon sa rictat C ; ce sa TjCh.(A) ; que nes VeAg. ; ques sas f ; que sa (N) ; ritatz IKd ; sas rictatz f ; rictaz j ; ritaz Ch. ; rictat (H)(K) ; ricatz (N) ; 4, ho EJ ; on F ; car VeAg. ; e Td ; no f ; che j ; A Ch. ; ossa (K)(L) ; non les mas A ; nolh C(A)(B)(F)(H)(M) ; noill Ee ; noil FM ; noilh J(I)(N) ; non f ; noi j ; noli Ch. ; fa j ; falla Ch. ; fai auniment (N) ; mais IKRTdj ; may VeAg.f(C) ; aunimens A ; auinen I ; aunien VeAg. ; aunimentz f ; zolament Ch. ; aviniment (K)(L) ; avenimen (C) ; 5, donc C(F)(H) ; donchs VeAg. ; dons f ; doncz (N) ; cibon T ; mas chi j ; donchi bien Ch. ; qui vol aver (K) ; qui ben o vol (M) ; bel (L) ; be (F)(H) ; avar A ; haver VeAg. (H)(M) ; aus d ; vol valer valen (A) ; valent JCh.(C)(K)(L) ; 6, aiaenamor AF(A)(B)(C)(F) ; agenamor IKR(L) ; aianamor T(N) ; hagenamor VeAg. ; agnamor d ; aie in amor j ; aja in amor Ch. ; haiaenamor (H) ; hai en amor (I)(M) ; aia son cor enamor (K) ; son cor esperansa (N) ; sesperanssa AJ(I) ; sasperanza F ; sesperanza IKd ; sasperansa T ; sesperanca VeAg. ; saesperansa j ; sa spiransa Ch. ; ses pansa (A) ; esa espansa (B) ; essa espenssa (K) ; essesperanssa (L) ; scsperensa (M) ; 7, caramors fay mans ricx fatz dagradansa R ; camor T ; quamors VeAg.f(A)(B)(F) ; amor EJjCh.(C)(H)(K)(L)(N) ; fort E ; fa hom rich e agradansa j ; maint ricx faitz J ; ric ET ; richs fait Ch. ; rex (K) ; fag E(K)(L) ; faig IKd ; fayts VeAg. ; fatz f(M) ; fahis (A) ; fah (C) ; fahs (F) ; dagradanssa AJ(K) ; dagradanza F ; de grandanza IKd ; e dagradanca VeAg. ; degradansa Ch. ; degradanza (N) ; edagradansa (A)(B) ; 8, e far A ; e fail ades viure f ; e fan viver hons Ch. ; effay home (K) ; effay hom (L) ; viure home ACMe(I) ; home vuur E ; orne (F) ; vioure (A) ; vieure (B)(C)(F)(H)(K)(L) ; adreitamen EJe ; adreichamen Ij ; adreizamen Kd ; adriciamen T ; adornamen VeAg. ; adrechament J(C)(K)(L) ; adriciament Ch. ; 9, eil dona cor eil tol tot marimen F ; e dona cor IKd ; e dona li joi Ch. ; gioi T ; tolh C ; toll M ; tot l (B) ; e tol mariment (marriment (C)) (C)(K)(L) ; tut marimen T ; toz marimenz Ch. ; marimen Kdj(M)(N) ; marriment f.

II : 10, quar EM ; mais eu teing d ; mais IKRd ; eu AFIK ; hieu J ; y eu VeAg. ; non tens T ; nom tench VeAg. ; teing AFIK ; mas ieu (yo (D) ; hieu (I)(M)(N)) non dic sia enamoratz C(D)(F)(I)(L)(M)(N) ; ges eu non teng pas per inamoraz j ; mas (mais (C)) yeu (hieu (H)) non dic sia enamorat (C)(H)(K) ; sia enamoratz AIKd ; ges per enamoratz EFMTe ; ges per enamorat J ; ies per enamorat Rf ; que sianamoratz VeAg. ; 11, celh quen C ; sill cazamor E ; cel qaz F ; sel cahamor IKd ; sels que namor J ; cells qazamor M ; sel cab T ; celhs quen VeAg. ; celhs e sel qua si dons f ; sel chabamor j ; sel qui aamor (D) ; sell quen amor (I) ; sell (M) ; selh (N) ; quen amor R(C)(F)(H)(K)(L)(M)(N) ; van EFJMTVeAg.e ; val d ; vai (F)(H)(M)(N) ; agaliamen T ; a gualiament f ; am galiamen (D) ; em galiamen (H) ; ab gualiamen (I)(M) ; ab galiament (L) ; galiamet (C) ; 12, ni non ama F ; quel non ama R ; ne non ama VeAg. ; e non ama j ; quar no (H) ; ne deu VeAg. ; nen deu j ; eser T(F) ; amat J(C)(H)(K) ; amaz j ; 13, cel A ; sel IKd ; dons (D) ; homs (I)(L)(M)(N) ; que sidonz AF ; que sidon IKd ; qi sidons MVeAg.(D) ; cesidontz T ; quessidons (L) ; samia (H) ; prech VeAg. ; prega (C)(D)(H)(L) ; pregua (F)(I)(K)(M)(N) ; de falhimet (C) ; de falhimen (F)(H)(I)(M)(N) ; deffalhimen (K) ; de falhiment (L) ; nuill AEj ; nul Fj ; nuil I ; nuilh JMe ; null Kd ; nugll T ; faillimen AEFIKd ; fallimen Cj ; failhimen Me ; faglimen T ; failhiment f ; 14, qamanz FIK ; qamantz M ; comanz d ; chamor j ; queu mays(C) ; quaman (H) ; quaymans (I)(L)(M)(N) ; quay mays (K) ; no deu (H) ; nen deu veler (I) ; volir j ; nuill AEIKd ; nul Fj(N) ; nuilh Je ; null MTf ; lunh (C)(I)(K)(L)(M) ; lun (D) ; talent f(C)(K)(L) ; talhen (N) ; 15, faich A ; re EFf(D) ; re quar si tomes (C) ; res (F) ; re quasamor (H) ; re doncx quayssi (K) ; ren quayssi doncx (L) ; qasidonz AF ; casidon IKd ; quassidons VeAg. ; chasidons j ; que asidons (D) ; torn E ; torne a e ; tornas j ; tornes en (D)(H)(N) ; torness en (I)(M) ; desonranssa AJ ; dezorunnsa E ; desonraza F ; desonranza IKd ; desonransa T(D)(H) ; desonrança VeAg. ; dezonransa e (F)(I)(M)(N) ; desoransa j ; dezondranssa (K) ; dezondransa (L) ; malestansa MR ; 16, chamor non es mes j ; quamos (H) ; quamors non es mas (I) ; non es als CVeAg.f ; non es re e(H) ; mais RTVeAg. ; aquo C(D)(F)(H)(K)(L)(M)(N) ; aiso EFTVeAg.de(I) ; aqo MRf ; cho che inanza j ; equo enensa (C) ; cavanssa A ; qenanza FIK ; quenanssa J(K) ; que ananca VeAg. ; que vanza d ; que’nansa e ; que avansa (D) ; quinansa (L) ; 17, so qez ama F ; leis cui ben voll (vol e) ni ama coralmen Me ; so que ame e vol e leyalmen VeAg. ; so quil ama ni ben vol lialment f ; e so que ama (I) ; sso que ama (M) ; eil vol A ; eill vol elialmen IKd ; ilh vuelha eyssamens R ; be EJ ; be e leyalmen VeAg. ; de bon cor (C)(F)(H)(I)(K)(L)(M)(N) ; leialmen AEFJ ; lialm.. w ; lialment (C)(L) ; layalmen (D) ; lealmen (F) ; 18, e qui vol C ; e quin quer EFJKVeAg.d(C)(F)(I)(M) ; e quin quez I ; e qui quer R(H) ; e cin cier T ; mes chin cher al j ; e qin qi... nom damor .. smen w ; e quim quier (K) ; e quim vol (N) ; lo do EJ ; le nom j ; le mon (C)(K)(L) ; lo num (I)(M) ; damors JRf(F)(L) ; desment f ; demen (H).

III : 19, pero ame non R ; pero hanch me no sobrech VeAg. ; pero ho anc f ; por chanche j ; pero anc me sobra volutaz w ; pero ami (C)(D)(H)(I)(K)(L)(M) ; pero a me (N) ; a mi e ; me ET ; nossobrec (L) ; non sobret (N) ; sobretz (D) ; volontatz EIJKd(F)(I)(L)(M) ; volontas T ; volontat J ; volontaz j ; voluntat (H)(K) ; 20, tant AJ ; tan quen C ; tan que EIKRd ; tan qeu F ; tant cieu T ; tant quey VeAg. ; quieu en fezes f ; tan cheu j ; tan qi eu vol.....ine. w ; tan que ieu feszes (fezes (C)) (C)(L) ; tan quyo (D) ; tant quezieu fes (K) ; volges KMTd(N) ; valgues VeAg. ; volgres j ; fezes (F) ; nuill AEe ; nul CFIKTd(H) ; nuilh JR ; null M ; lung (C) ; lunh fag CJMf(C)(H)(I)(K)(L)(M)(N) ; fait EFTVeAg. ; faig IKd ; fach R(D) ; fais j ; fah (F) ; descovinen AIK ; aunidamen M ; desavinent VeAg.f ; descovinon d ; desavinet (C) ; dezavinen (F)(I)(L)(M)(N) ; dezavinet (K) ; 21, dalabella IKd ; belha VeAg. ; de.......... w ; bela (C)(D)(F)(H)(I)(K)(M)(N) ; me soi ET(H) ; mi e son I ; mi soi J(K) ; me son KRd(N) ; mi soi mi soi (F) ; mi sui (I)(M) ; missoy (L) ; soy (C)(D)(K) ; donat f(H)(K) ; donaz j ; donastz (C) ; 22, nim AIKM(C)(I)(N) ; nin F(F)(H)(L)(M) ; me tenha plag per plazen R ; ni teria nul plaiser plasentz T ; no tendria nulh plaser plasen VeAg. ; ni non tenria f ; don nom me tengra nul plaxir per plaxen j ; ni te ria w ; ni entendia lunh plazer per .l. plazer (K) ; tendria (C)(L) ; nuill AEe ; nul FIKMd ; nuilh J ; null f ; lunh (C)(L) ; plaser IKVeAg.(H) ; plaszer J ; plasen IKVeAg.(H) ; plaszen J ; plazent f ; plazers (C) ; plaszent (L) ; 23, ce vers manque à VeAg. ; de ren calieis AJR ; derrecalei I ; calei tornes EF ; de recalei tornes avilimen Kd ; qaleis Me ; de ren caleis tornes a velizement f ; chalei tornes a noi o avilamen j ; qualiiey (C) ; qualiey (D) ; calhieis (F) ; qualui (H) ; lies to.nes ......w ; torness (M) ; a vilimen AKd ; a vilmen I ; nulh descauzimen C ; envelimen EJ ; null envezilmen M ; greuiamen R ; envilmen T ; envelimen e ; negu (-n (C)) veuzimen (C)(L)(M) ; en negu vauzamen (D) ; negus vendemen (K) ; negu velzimen (F) ; negu veuziment (L) ; negu nozemen (N) ; nosemen (H) ; 24, ce vers manque à VeAg. ; nim poiria dar per re C ; ni nom poiria E ; poria FKd ; enon poiria T ; nimi pogra per rien dar alegranza j ; ..... poiria p.. r...... w ; nom poyria pendre dar (C)(K)(L) ; per re F(D)(F)(H)(I)(M) ; per re clar IKd ; pere dar T ; benananssa AJ ; benenanza IK ; alegransa Mf ; benenansa T ; benanssa (K) ; benenanssa (L) ; benananza Fd ; 25, de so A ; de re EIKMd(C)(D)(F)(H)(I)(K)(M)(N) ; res qa midonz F ; derre (L) ; niul faiz cha lei tornes amalestanza j ; ......to.nes ama....... w ; caleis Ef ; calei I ; callei Kd ; qaleis M ; qualui (H) ; tornes malistansa T ; tornes tornes a d ; torness (I)(M) ; estes (N) ; malestanssa AJ(L) ; de pretz mermansa C ; malanansa E ; malestansa FIKd ; maluestanca VeAg. ; desonransa f ; en malanansa (D) ; malenanssa (K) ; 26, fins MT ; fins aimant f ; fin aman j ; fis ay (C) ; amics AIKd ; amanz F ; aman (H) ; aymans RVeAg.(K)(M)(N) ; aymays (L) ; ......pe. un...... w ; gardar AEIKTd(C)(D)(F)(H)(K)(L)(M)(N) ; guardar VeAg.(I) ; volir j ; sen EJ ; cent Tf(C)(D)(K)(L) ; 27, may (F)(H)(L)(M)(N) ; quassidons VeAg. ; dessidons (K)(L) ; sidonz AF ; sidon IKd ; sidontz T ; samia (H) ; quel enantimen R ; cel sieu enaltimen T ; cha le suen in ansemen j ; seu FIKd(D)(H) ; enantiment f(C)(L) ; avantiment (D) ; ennantiment (K) ; enantimens (N).

IV : 28, mais aman dretz non es desire sutatz IKd ; amanz F ; desmesuratz AF ; 29, enanz F ; enan amon IKd ; amesuradamen AFIKd ; 30, mesura aiatz A ; mesura IKd ; mesura iaz F ; mesura itz d ; 31, ester IKd ; mesura AFIKd ; 32, noz F ; noitz IK ; noilz d ; chascun AIKd ; chascus F ; aman A ; amanz FIK ; 33, segam estraing F ; segam estren I ; sega estren K ; fraigna A ; fraingna I ; falsa usansa A ; falsusanza FIKd ; 34, qeil A ; qill F ; amans IKd ; mermon I ; memon Kd ; falsa amanssa A ; falsamanza FIKd ; 35, quar qui A ; quan qui IKd ; dreich A ; dretz I ; dreitz Kd ; set d ; deus FIK ; be F ; consen FIKd ; 36, temp IK ; si val IKd.

V : 37, ce vers manque à (F) ; mas ges CEFIKTde ; mai ges J ; que ies R ; mas gen VeAg. ; car ies f(K) ; lhi pros (A) ; los pros (H) ; pros CEJKTdef(C)(D)(K)(L)(N) ; precs I ; al temps IKTd ; lo temps e ; el tens (I) ; tems EJRf(M)(N) ; qez es FM ; ques trespassatz R ; que er VeAg. ; che nest passaz j ; ques passat (C) ; pasatz EJT ; passat f(H)(K) ; 38, no volion C ; no zercavon M ; non cerchava hom damor loramen j ; no gardavo (H) ; non gar da von (A)(F)(K) ; non gardama (C) ; no garda van (D)(L) ; no (non (N)) guardavon (I)(M)(N) ; damors IKdf(A)(C)(D)(F)(H)(K)(L) ; mais onramen IK ; mais ornamen d ; mays lonramen VeAg. ; mas lonrament f ; may lodramen (C) ; mas lonvament (D) ; mas londramen (K)(L) ; 39, ni F ; ni las donas CEJRf(A)(C)(F)(H)(I)(K)(L)(M)(N) ; ni las domnas I ; in las domnas Kd ; e las donnas M ; nes las dopnas T ; de les dompnes VeAg. ; e las donas e ; ellas dompnas j ; eron A ; fora ET ; eron bontatz (bontaz d) IKd ; bontatz F(A) ; biutatz j ; bontat (C)(F)(L) ; beutat (H)(K) ; 40, feiren C ; feiran Ee ; feron FR ; foiron IKd ; ferian J ; feran M ; feira T ; feiro (A)(F)(H)(K)(L)(M) ; fero (C)(N) ; feirio (I) ; no feyren ges vil fayt desavinen VeAg. ; non fason fal por rien disavenen j ; fag CEKMRd(C)(H)(I)(K)(L)(M)(N) ; faig I ; fait Je ; faitz Tf ; fach (A)(D) ; fah (F) ; quamors desmen C ; pren desavinetz T ; en re (A) ; re EJMRe(C)(D)(F)(H)(I)(K)(L)(M)(N) ; descovinen F ; dessavinen K ; desavinent f(D)(L) ; desiavinent (C) ; dezavinen(I)(M)(N) ; 41, persso K(I)(M) ; adoncs eran Mef ; pero eran elas eil valen T ; eron elhas ez il valen VeAg. ; donchs eran ellas et els j ; eran F(A)(F)(I) ; ero (H) ; ieron eil gais conels valen IKd ; li gascon plus valen A ; ellas C ; ellas e ill E ; ellas ez ill FM ; ellas e ilh J ; ellas ed ill e ; els ezellas valent f ; ellas et els j ; elas els valensa (C) ; elas qels valens (K) ; elas et elh valent (L) ; e ilh R(A)(F)(I)(N) ; e els (H) ; et eilh (M) ; e ilh valent (D) ; 42, si que AIKd ; quar qui ET ; qar qecs dai cels F ; chascuns sivals Me ; quar quecs (A)(C)(D)(F)(I)(K)(L) ; quar totz (H) ; car ses als ne dizian en lor onranza R ; car cascus entendi en enança VeAg. ; e nus quex ef ; ciaschun sivals j ; sens als A ; de lor C ; sec alques E ; dai cels F ; ses als IJKd(A)(C)(D)(F)(H)(I)(K)(L)(M)(N) ; sec alces T ; sentendia E ; sentendien Je ; sen sentendria T ; entendron Id ; entendie en ; nentendia (A)(M)(N) ; mentendia en (C)(I) ; entendion enondranssa A ; entendia en honranza F ; ne dizian en lor onransa R ; en tendiv a onransa j ;no querian mas onransa (D) ; nentendia onransa (F) ; atendian en onransa (H) ; mantendria enondranssa (K) ; nentendia enondransa (L) ; bobansa C ; onranza IKd ; onranssa J ; honrasa (M) ; horansa (N) ; 43, o mas er ne p. I ; mera es pretz J ; mas ara es tornatz pretz en balantza T ; mas aras vey tornatz pres en balansa f ; mas ar vai pis chest tornat in balansa j ; mas aras (er (D) ; ara (I)) vei (veg (H)(K)(L)) tornar pretz embalansa (enbalansa (D)(F)(H)(I)(L)(M)(N) ; en balanssa (K)) (A)(D)(F)(H)(I)(K)(L)(M) ; er vei p. A ; aras es p. C ; ara es prez F ; ar ne p. Kd ; era vei p. Me ; aras nes p. en balansa R ; eras es p. VeAg. ; aras veg pres tornar en b. (C) ; trastornat A ; tornat Me ; tornatz ar en balanza IKd ; balanza F ; balantza T ; 44, queil A ; qill F ; qels IKdf ; quar JRVeAg. ; ellamador M ; celi T ; quelh (A)(F) ; que li (D) ; quels (H) ; car amador e ; egli j ; amadors IKRdj ; aimadors f(H) ; aimador (A)(C)(F)(I)(K)(L)(M)(N) ; han VeAg.(H)(I)(M) ; aun un entendemen E ; an un entendemen T ; mantas vetz entendon R ; autre entendemen AJ(A)(C)(N) ; autre intendemen j ; fais entendemens (D) ; autre entendement (K)(L) ; entendimen FIKVeAg. ; endendimen d ; entendement f ; 45, que son E ; dar blasme e dan a manta gen R ; ceson blasme T ; dir sos blasmes VeAg. ; on sortz blasme dans f ; donden sort blasme j ; don son (D) ; don sont blasmat A ; don ve mout mal C ; don es blasmes F ; don son blaiseme dan IK ; don sors blasmes JMe(H)(I)(L)(M) ; don senblan semedon d ; don sos (C)(K)(N) ; blasmes es dans (A) ; dan ACEIKRe ; danz FM ; man T ; blas (C) ; blasme (K) ; mainta AEJe ; mouta C ; mantas IKTdf(I)(M) ; manhta (A)(F) ; mayntas gens (D) ; mota (H) ; ient f ; ien j ; gent (C)(K)(L).

VI : 46, eras CVeAg. ; arezarai EJ ; ara MRTe ; aras f ; mas ar serrai j ; sera IKd ; sarai T ; seras e ; per totz (tutz IK) temps m.b. AIKd ; per tot lo mon b. CVeAg. ; per tot los (lo e) plus blasmatz Me ; per tot los mielhs b. R ; per tutz los mals b. T ; pels miels milhors f ; mal EJ ; mals F ; per toz li plus blasmaz j ; 47, pels VeAg. ; amador T ; aimadors f ; dacest T ; daycest VeAg. ; porcest j ; chastiamen AFIKd ; cestiamen VeAg. ; castiament f ; 48, empero VeAg. ; e por j ; cellas AIKMTe ; selhas C ; sellas Jf ; selas R ; celhs honren falsedatz VeAg. ; qellus d ; celles j ; oregnatz F ; oregna Kd ; on regnant falsitatz j ; reigna A ; regna FT ; reinha M ; renlha R ; reinhon f ; falsedatz CEJ ; falsitatz Kd ; 49, dans C, une partie des vv. 49-57 manque par suite de l’enlèvement d’une miniature ; que ant lo cor ens qieu lor defen A ; quar lur cor an en so quieu lur .....C ; quar aun lur cor en so com lur repren E ; qez han lor cor en so qen lor defen F ; qez an lor cor en so que lor defen Id ; qe jan lor cor en so qe lor defen K ; qar, qieu M ; car ef ; car san son cor en so com repren R ; car an locor en so com lor repren T ; car han lur cor en co quom los repren VeAg. ; car an lor tort a so cheu lor repren j ; com lur repren J ; com las reprent f ; 50, el mal qui...... C ; quar parsonier E ; mais par so ner es dal mal IKd ; car presoners es de mal quil sosten VeAg. ; mes parsoner est del mal chil consen j ; personiers e ; passoniers f ; pecat J ; qil FMR ; quar JM ; quil lur consen E ; qui lur consen T ; quil consent f ; cossen R ; 51, manque dans C ; e totz bos hom EJ ; etutz hom bon de destornar IKd ; e totz mais homs ha de tot ben pesansa Me ; e tutz bonom a detut mal pesanza T ; e tots bos homs ha de tots mals pesanca VeAg. ; e tot mal hom a de tot ben pesanza j ; homs F ; ha EF ; deu destorbar pesanssa A ; de totz mais pesanza F ; peisanza IK ; greuanssa J ; poisanza d ; 52, tornar lo fol...... C ; el savi deu tornar R ; el savi deu gardar los fol denransa T ; els savis deu gardar los fols derranca VeAg. ; e savi deu tornar lo fol f ; mal savis deu gardar lo fol denranza j ; deu gardar los fols (lo foll M ; los fol T) EJMTe ; derranssa A ; donransa E ; deiranza IKd ; deganssa J ; 53, per quieu ca......... limen C ; perco castion sill camon falsamen E ; per qeu chastic cels F ; per que chastic sel I ; per co castion sil camon T ; per quy en castich celhs quamon falcemen VeAg. ; et eu castig cil chamon j ; chastic sel qamon Kd ; chastic cells qamon M ; casti silh camon R ; chastic sels camon e ; sels, falssamen J ; sill caman falsament f ; 54, e si p........ C ; qe torn al point del dreich entendemen A ; e si lur peza er ami meren E ; e si pesa alor FVeAg. ; que torn al pon de diei entendimen IKd ; e si tot pesza alor J ; e si lur pesa er ame meren T ; e si pesa’lur e ; e si peza lor ami esta ient f ; se tot a lor ne pes ami nest zen j ; a lor R.

VII : 55, als castelas C ; al castela E ; al castellan I ; al chastellan Kd ; a castellan T ; al castelan j ; castellans AFMef ; castelas J ; castelans R ; catalans VeAg. ; de dieu tan donramen IKd ; deus F ; dieu T ; deu j ; tan EFIJKMRTVeAg.defj ; donrramen VeAg. ; donrament f ; 56, que tostemp......... ransa C ; que tostems EJf ; qe tot temps an re edonranza IKd ; qill an ades rei de prez M ; que tostems an de pretz e donransa R ; cetutz temps T ; que tostemps han Rey de prets e donrrança VeAg. ; qill an tostemps e ; che a in tul iors rien de priz e donranza j ; ant A ; aun rei E ; han de prez e donranza F ; de pres f ; e donranssa J ; 57, lo.mi.. ..an melhoransa C ; ells miells del mon M ; mas els nan lo miels del mo e meilluransa f ; meils del enoia meilluransa E ; meill, meilloranza F ; mel IKd ; mielhs, mai ar nan meilhuranssa J ; mielhs, melhuransa R ; mieltz del mon e noia megluransa T ; mils del mon mays er van milhurança VeAg. ; mil del mon e tan de meilloranza j ; mas ar nan meilhuransa Me ; nant meilloranssa A ; meioranza f ; meionranza Kd ; 58, et es A ; quel an de iorns iove e vielh de sen C ; qar F ; et an ioven de iors IKd ; qill lan ioven de iorns e veilh desen M ; quilh son iove de iors R ; celes giove degiorntz e vieltz de sen T ; quelh es joves e velhs de sen VeAg. ; qui ian iove de iorns e viels desen f ; chelest ieunes de iors e veil desen j ; iornz F ; vieils A ; e veil de sen IK ; a veil de sen d ; veillz F ; veilhs J ; veilh e ; 59, e platz li mai donar qua selh qui pren C ; aqui plas mais donrar quaisel que pren IKd ; acui plas mais donar quasel quel pren J ; a qui plas mi donars qua sen pren R ; a cuy play mays donar que celh quilh pren VeAg. ; e plas li mais donar que sel que pren f ; a cui plas maiz donar cha sel che pren j ; plus donars qacel qe pren A ; caisel quel pren E ; qa cel qel pren F ; qa cell qo pren M ; casel cel pren T ; casell que’l pren e.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI