Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Kolsen, Adolf.  Sämtliche Lieder des Trobadors Giraut de Bornelh. Halle a. S.: Verlag von Max Niemeyer, 1910.

242,054- Giraut de Bornelh

I. 1 si] qui U, qe a 28 fehlt Dc 2 saiso T, sason U; entenerec U 3 Qin K, Qim I; tal U; que] cus Q 4 Quen CTUa; contra Qa; freitz RU, steg verbess. a; uestir T 5 En U; contra Q; que p. a 6 contrai D, contra Q; tasers NT, taiser IKU, taizar C, taizir a, taizel Q, chazers R 7 contrals CRUa; cambi U, cambis CRa 8 Fracs a, Franc T; senhers KRT, seignors I; e tortes Q, c. SgU; pros CRU

II. 9 j.] i agra D, ci agra Q, ieu agra T, ragram urspr. a, lagram verbess. a, agra Sg; plus fehlt U; cautz Dc, cant urspr. I, canç Q; lo T; martis Q 10 d.] en Ra; lalbrec IK, larbrec D 11 forchaz D, forsat U; for DT, fos Sg; n’i.] nēsis Q, eissis Bartsch 12 Qa Ua, Car CR; penā Q, penas Ua; mens Q; amans IKQRUa; graçir Q 13 A qui sofrir T 14 nauial U, n’auia Bartsch (-Koschwitz)6, nauges a, nauzes C, nausa a Q, enois lo D und verbess. K, enuos lo T, en nuell lo Sg 15 Empero ABDcTBartsch, Ab so que CRUa; donar TUa 16 sabri T, saubi U; o.] oit D; qui f. QT

III. fehlt Dc 17 plagrā Q 18 Manes K, Manetz D; paubre U; cert DQR 19 Tot I, Cus T; mons T; un U; mes DQRSg, er Ua; t. uis Q 20 no l’] noil ABCDTBartsch; en.] en noilh U, e noil Q, eus R; l’e.] e. C 21 t. fress C, t. fresa QSg, i. cerc ABIKBartsch, freza trop D; autrui CIKNQRTUa; cores Q, conrers K, contes a, cortes D 22 Sofranhiral DR, Sofranher la CQUa, Sofragneria Sg, Par sofraingnal IK; cal DIKNQRSgTU, dinnars R 23 Que CRSgUa; p.] qui Q; si (se QT) ficha ABDNQTBartsch; ses] des a, es IK, de CNQRSgUBartsch6; semos QSg, sos mos IK, sos dos R 24 S. lh] S. R, Sembailla T, Par li Sg; fassal R; pan Sg, pam-s Q; e] a QRSgUa, o C; maxos Q, mairos R, naisos I und urspr. K, maniars U

IV. 25 Ben Q, E CRSga; pagla Q, plagra CSg, plagram a, fora R; genseitz AB, genteis N, genser CQRSgUa; me v. QSg 26 Enquerre CRSgUa; asberc U, osberc NT, osbrec DQ, alberc Sg 27 Dautra N; medadlia T, madaula Bartsch und alle übrigen Hss. außer U 28 fehlt Q; q. t.] car (que C) mult CDcRSgUa; mes R, nels I, ne T; bel DcRTU seruis TU 29 qes a 30 d. sie s. 31 n. me Q; uist C; caport Q, qe port R, li port CUa, lo port Sg 32 Cab R; repairal Sg, ra pareilh U

V. fehlt CRUa. 33 G. m’agra Bartsch; forcha D, forha T 34 Non a DDcSgT und verbess. K; mispert T, mesprec IK 35 aisso ABDcNSgBartsch; co IT, qe Q 36 E p.] Qar solaz IK; sil ABDcNQBartsch, ni IK; bes ABN 37 cues T 38 Aissi ABDcNQBartsch, Ansi T 39 quel ABTBartsch; bel NSg 40 de l. a. q. de nos Dc

VI. 41 Son DDc, Be R; agra-] magra QRSg, aigra ABIKN; mens DcIKUa, obs R; non a, uom DDc, ac.] cuillis U 42 Si·m] Si a, Seu QR; nim Sga; uianei verbess. a, nranei urspr. a, ananei Dc; mestrec DDc, e. a, estrenh R, estire Q 43 Lo Sg, jovesels Dc, iouen ce T; nols R; enantirs R, en nantis U, en natis T 44 Gensers ABCNBartsch; em U, men DT, me Sg; furnirs C, furirs U, sorbirs Sg, seruirs Ra 45 E CRUa; quis C, qieus a, queus C, qins R, qel NQ; fera seblat T’ 46 chastrars Sg und urspr. a 47 Eus DcRUa, Seuos T, Sieus T’, Sius DSg, Eu uai Q, Qus C; trebaillat K; pos c’a. (cautra CR) CDcRa, can a. DSgTT’ 48 poder U, pogra R; mils IKTT’, nul verbess. a

VII. fehlt CRUa. 49 co me T, lo com Q; pleges T 50 creirai IK, creira T, creeria Q; canc Sg, anç Q; ten Q; quei prec DK, per ō Q 51 Mon chastiç Q; totz ABDcNQSgTBartsch; bes ABNSgBartsch; aissis DKQT 52 la freida IK, e. Q; apertris T, aperdirs IK, aperdis Sg, apendiç Q, apedirs ABDDcNBartsch 53 Mas IK, E Q; arditz Sg, ardir Q; deis cauia D, diç caura Q; mais D 54 en] ni AB 55 tors A, bos B 56 Lesai Q, Jll e. T

VIII. fehlt Dc. 57 Podragra Q; ons j. a 58 gran DRUa; mescap QRUa; plam D, planc I; comderc D, cordec Sg 59 Tal CRU und verbess. a, Cal urspr. a, Cals T, Aitals ABBartsch; que·l Bartsch, q- Q; lonhadans C, loignendans D, loinedans IKNSgT, luignedanz a, loindans ABUBartsch, londas R, loing dā Q 60 E a, Ques SgT, Ques o D; farc Q, mal CUa; dom D, dan verbess. a; sec e. ABDIKNQSgUBartsch, sent e. T, fenh e. C, fes escarnir R, segues scarnitz a 61 E T; peir Sg per D, petiç T, podenc a; uoirria U; lai (li R) uengues QR 62 Qui Q, A cui AB; ioi QRSg; deportas Q, deportz AB 63 mant R, mals a; pensamen RU; enuios RSg 64 Loignon QRa, Loingnan U, daisi Q, de mi RSga, fehlt D, de si die übrigen Hss. und Bartsch; bonas RUa

IX. und X. fehlen CDcRUa. 65 ric Sg 66 ioios D 67 segner QSg 68 Quiem IKNQSg, Quem DT; en qerra IK; nauras T, fehlt Q 69 d.] uar dic Q; sofraicos Q, sofracios T 70 men IK; fon BIK, fos DQ; Mi f. e. e. ABNBartsch

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI