Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Johnston, Ronald C.  Les poésies lyriques du troubadour Arnaut de Mareuil. Paris: Droz, 1935.

030,021- Arnaut de Maruelh

1 iois Tf ; amors R. — 2 ualors TR. — 3 Car ioi Qc ; ioi CMIK ; amor AA2. — 4 gay R. — 7 Pero n. v. c ; posc N, puesc R. — 8 desesperatz R, desconfortatz A2. — 9 Ans (Cans R) on plus CMRIKN. — 10 me solaz GSTQc. — 11 Qoras CMRA2, Com DG ; auinen(t)z GT ; seia f.

12 Vas R ; al Q ; ferm uoler CMRA2. — 13 fin v. T, bon esper CMR, bon saber A2. — 15 cant ca N ; tro manque Q ; Tro qauos d. p. A2. — 16 me manque IK ; A cui QcNMR ; son QIKR, som c ; me sui correction au-dessus de la ligne qui elle-même porte fon N, otreiat Q. — 18 Samor T ; uos masegura ARIK, uos men segura N ; asegur T. — 19 E DGSTfQcA2 ; refre(i)datz RIKN, esloignatz A2. — 20 Que I ; res Q. — 21 Samors R. — 22 Ben DTQc, Mout CM ; saluatga dura R.

23 Del QcA2, Quel C. — 24 Et esgar R ; uos uei M ; uetz N, suy CM, son f. — 25 gensers f ; naqes SQ, nasques c. — 26 Prec vos manque Q ; Per merce d. M ; queu C, quen Rf ; dan QfCMR, dalz c ; nom ADGSQC, no c, non T, nō Rf ; aiha IK, chaia CRf, sia ADGSTQc. — 27 Bella CMA2. — 28 Cal Gf, Quel C ; Vuelh qaus uostre p. r. M ; Vostre pretz uuelh r. R ; Quen uostre plazer faire A2. — 29 Ses ioi Qc ; Si cab fin ioi sesclaire M ; Aques ioi uos e. R. — 30 Enten A2, Per uos M ; Sin (Sim c) ferma uolentat (uolontatz c) Qc ; Sim te mas v. R. — 31 autras ASfA2 ; emb- Rf, enb- DGSQN ; Quen nuls autres pensatz M. — 32 Don T ; sui DMA2, soi T ; alegorats M, alei seraç Q, a le oraz c. — 33 De pus anc f ; Des qˉ hieu v. CM ; ieu manque R ; Pois en anç nō ui g. Q ; gaire manque T.

34 de uos Qc ; merce uos clam TIKNCMRA2. — 35 Que DGTQcCMA2 ; tot QcMA2. — 36 De tan b. R. — 37 doussa r. CM. — 38 tant aut es DGSTfN, es tant aut CMR, tant aut mes Qc ; Caissi mes a. p. A2. — 39 Le vers manque c. — 41 Color fNR ; dautra GTc, dautres Q ; Le vers manque CM. — 42 E fA2, Qa IK ; i manque S, uos f. AD, os f. T. — 43 umilitat R. — 44 merceus GMR, merces STC ; mol c, mi RM.

45 -menz G, Jaus- Nc ; merces Q. — 46 Deuetz R. — 47 amerai DGSTQcM ; Queus am per bona fe A2. — 48 noschaia D, eschaia f, descaia T ; E tot so quauos plaia A2 ; Sesso qe iam nestraia M ; E tot ço qem' çaia Q ; E tot so qe men es gaia c. — 49 D. en p. T. — 50 bo C, bon GTQcNR. — 51 tan en d. D, tant e d. T. — 52 platz CMIKN, plai A2 ; un Nc ; onratz TIK, onraz S, onraç Q, hondratz Nc ; Que mai nam us onratz R. — 53 Nuoctz T, Noiz c, De uos CMIKA2, Semblans R ; (ioi ma.) Can soi c. D ; Le vers manque N. — 54 Eus tenges m. b. D, Eus or entre m. b. GQcfC, En son entre m. b. S, Quieus ai (a M) entre m. b. MA2, Quieus tenc entre m. b. R.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI