Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Cots, Montserrat.  Las poesías del trovador Guillem de Cabestany. "Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona", 40 (1985-1986), pp. 227-330.

Cots, M., "Notas históricas sobre el trovador Guillem de Cabestany" > CdT: Observacions

213,003- Guillem de Cabestaing

I. — 1 E en parte ilegible por ablación de la miniatura. Ia vei H, Er sai Q; que vengutz es iorns loncx R; al jorn lon Q, als giorn loncs T, al iorns loncs a¹.   2 Qeil flor s. A, Que flors sarenguo CRTe, Qel flors sarenga DHIK, Foilç sarenga sobre tronc Q (— 1), Qels flors se tengon a¹; sus els t. CD, per los t. R.   3 Et] Don HIKQ, Aug dels [del e] a. Te; dauçel Q.   4 Pels] Pel D, Per Q; qan DT, c’aun e; tengut Qa¹; conbroncx E, enblonç Q, els broncx R.   5 Lo freitz] Lestius E, Liverns RTe; mas eras pels soms sims CDEHIKQRe.   6 Entrels las A, Entra la D, Intre la Q; brotelhs C, el brondel Q.   7 Salegra CDEHIKQR; lor] son CDEHIKQ, lur RTa¹e.

II. — 8 Per quieu CER, E ieu Te; mesbaudesc D, mesbaudisc HIK, mesbaudisco Q, malegrom demor T, m’alegre e’m demor e.   9 Dun ioy damor quem uen al cor CR, Dun gioi damor cai en mon cor Te.   10 On E; m’es] me R, nes a¹; douz] mos IK; taizitz C, teciz D, tichiç Q, tanchitz R, taschis a¹, trechitz e.   11 E R; meins] plus CR, meils E; serp HIKTe; suc a mor R, sic mor T.   12 Me ITe; partrai] deslong CDEHIKQRTe; per nuills] per us CDEHIKR, per un Q, per luins a¹; del sieus francx ditz T (— 1), dels sieus bels franchs ditz e; vars] braus Q, fals R; fraiz ditz A, fals digz C, fraidiz D, fratz ditz H, fracç diç Q, staitz ditz a¹.   13 Em nes C, On E, Ans Re, An Q, Ainz T; An toz jois mes en obliz D (—1), Ans mes totz jois oblitz H (—2), Canz mes totz rics iois enoblitz IK; totz [tot QT] autre EQT; jois] iocs Q, bens [bes e] Te.   14 Per lamor C, Contramor DHIK, Ves lamor Ee, Uas amors RQ, Vas lamors T; on ETe; pauc ben aust D, paucs be saiust H, paucs bes ai uist IK, pauc bes auist Q, paucs bes autz a¹.

III. — 15 adam] N falta en CR, nazam Ea¹; manget del frut [fust e] Te.   16 Lo fruig] Lo pom C, faltan en D (— 2), Del frug HIK, Lo fruç don eqer em tuchi est t. Q (+ 2).   17 Plus Q; aspiret CDERe, esperit IK, esperec Q, ispiret T.   18 Bel] Gen E; cors] cor A; benestan] auinen DHIK; car] clar R; Cors gent format e car e iust C, Bel cors egais efresc euist Q, Car [Cors e] benistan [benestan e] e car e gust [iust e] Te.   19 Blancs D; plus q’us] cum us C; q’us] qun AQTa¹e, duna matist Q, almatist Ce, amatiz E, almatitz R.   20 Tant es bela perquieu soi tritz E, Tant cil bella qem sim tist Q (— 1), Tan mes il [ill e] b. Te; q’ie·n] qeun CD, qieu RTe, qen a¹.   21 Car] Si R; nolh C, nol IKRT; pren] ve [ven HIK] DHIK; mais de] plus de DIK, calque RTe.

IV. — 22 E [Ni HIK] ia eu non s. DHIK, Mas ieu non s. Q, Mas ieu gia nol [no ill e] s. Te, E falta en a¹ (— 1); no·il] non C, no E, nol R; serai] sera E.   23 De lamor DHLKQ, Lamors E, Que lamor Re, E qe la mors a¹ (+ 1); que m’aflama] que lamart A, que maflasma C, quem liama D, que maflam HIKa¹, que ma flamma Q, que aflamem R, cem abrasa [abraz e] Te.   24 Si parta de lieys C, Del cor sin [sim HIK, ses Q] parta DHIKQ, Ques moua del cor E, Se parta del cor RTe, Se moua del c. a¹; sesquis C, sesquin E, se scinz H, nises chinç Q.   25 Car ER, Antz [Ans e] Te; las] la DHIKQa¹; desjoing] des ionh C, desloing DH, despenh E, ses d’uing Q, desgong T.   26 Falta en Q. S’espandis] Que [Ni R, E Te] sespan CRTe, Q’espandis H; deforas e dins] defors e [ni R] dedins [dintz T (— 1)] CDEHIKRTa¹e.   27 Adonc IKa¹, La donc Q; Perquieu soi cubertz e claus e sinhs E (+1); cobertz claus e cins] claus cobertz [cuberz T, cubertz e] e sis [senhs T, sins e] CTe, plus e claus esimç Q.   28 D’amor] Damors AR, da mor non ne del flor y. Q; de falta en D (— 1); flor EH, fors R; izop E.

V. — 29 Eu am DHIK, Queo uam Q, Quieu nam R, E car sai Te; que] quab CERTe; meins namon trop [trops R] ER; mort AQa¹; trop T.   30 E crey CE, E cuig Q, Tem Te; quem sia lo jornz [jorn IK] props DHIK, qe lorns non sia nuls props T, que iorns nom sia nems props e; iorn ERa¹, ior Q.   31 Camor QT, Car mors e; Camors es cara et ieu soi v. E; cars et CR, mes car [cā IK] cu li sui DHIK, mes cara e cil sui Q, mes cara e ieu li sui T (+ 1), mes cara et ieu ill soi e (+ 1).   32 Falta en E. Ni [E Q] ges aitals nom [no Q] fora ops DHIKQ.   33 Falta en E. tal T; qe·l Nils] que nils CDIKRTa¹e.   34 studaria D, cuderia Q, frudaria a¹; c’us] que Q, quel R, cun T.   35 sostendria C; tors QT.

VI. — La estrofa se halla también en α.   36 Mas ieu las que suefri lardor Cα, Et ieu las sol sufrist la dolor E, Mas yeu las [tot Q] sols suefre [sol sofre Q] lardor RQ, E ieu las sol [sols e] postenc lardor [lardors e] Te.   37 E] Me Q; qim a¹; damors Q.   38 Ab grans afans et ab destricx Cα; Ab mains dezirs ab greus desirier E; doutz] loncx R; desir T; mains] grans DHIK, main Q, loncx R, man T.   39 Em nestelnezis C, En vei palazir D, Em nespauiezisc E, Ennes palais Q, E men espauen R, Si qenes paruens T, Em nesparueis a¹, Si que’m n’esderparveis e, Em nesalbezieys α; colors Q.   40 Non perso que sieu er a. Cα; Mas eo serai anç ueil antichs Q; sera antics ADa¹.   41 O tot blanc asi com nix Q (— 1); Blancs esdevengutz CRα; E] O EHIKa¹; Toitç blancx cs deuengutç cum n. Te; cum es n.] come n. D, coma n. α.   42 Qu’en re] Que ren AT, Quen res C, De re DHIK, Anç que Q, Qieu ja R.

VII. — La estrofa se halla también en α.   43 dompna fai CD.   44 Los enoios C, Los desvalenz DEHIKTe, Lo plus valeç Q, Locx mens valens R, Los enoyos els fols engres α; els fels e. CDHIKe, els fols e. ET, efelç e. Q, els may e. R.   45 Car DHIKTe; francs] pros CERα; eagradils Q, agradieus Rα.   47 Fora [Foran E] uas lo mon plus esquius CEα; Vas totas partz] Vas [Ves e] tot [tut T] lo mon [mons R] DHIKRTe.   48 Per quieun suy pros h. C, Meu soi al p. Q, Qieu RTeα, Eu sui a¹.   49 E mais Te; al s. Q.

VIII. — La tornada se halla en AEIKT. C la tiene distinta.   50 Ioglar vai e prec te not tricx C; no·t] non AT.   51 E chantal vers a mos amics C.   52 Et an Raimon cuy fis ioys pays C; plus] falta en T (— 1); el val mais] en vol mais E, val mais I (— 1).

IX. Los mss. Qa¹ tienen esta tornada, después de la estrofa VII. Texto: Base a¹.   53 Que·l] Lo Qa¹; mal Q; saboriu Q.   54 E pauc bem donna a¹; dom mi p. Q.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI