Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Mouzat, Jean.  Le Troubadour Arnaut de Tintinhac: édition critique des poèmes précedée d'une introduction. S.L.: S. N., ca. 1957.

034,002- Arnaut de Tintinhac

I. — Mon ioi I, La ioi c ; ioi) vers C — 3 Quan) Que Da I K, menon) mouon Da I K c — 4 ab) contra Da I K c — 5 que ia porton Da I K, c'adui c — et eu chantadors las t. I, t. en talçu Da — (Dans C, strophe tronuée par ablation d'une lettre ornée).

II. — (VIII dans C E R, dern. dans Q, III dans c). — 8 Ves) vars Q, vira) tira Da I K Q R c — 9 qu'anc) qe R, sauzautet I H, s auset Q — 10 nen negus Q, an) vau c, vau Q, vay R ; ni ia nuls hom nos nan vanan Da I K — 11 en) an C E R, castic c ; eu s. a. ne lei çastio Q, fel blasme Q. — 12 basmes C E. — 13 et onrat pretz Da I K.

III. — (VII dans C E R, IV dans c) (tronquée dans C). — 15 amoros) aymadors R, amador Da I K c. — 17 so ni quan E, so ni chan R ; denquerre (enquerre I) sabon con o can Da I K — 18 pos) pur C, quan Da I K — 19 aqui) a cuy R — 20 que) qi c, tenersamor I — 21 E fols es c, ieis I K, ies Da.

IV. — (III dans C E R, II c, citée dans α, manque à Da I K). — 22 deisses) disses C, dises R, defes C, deffes α. — 23 pres) pren C E R — 24 fols) fals R ; quel f. c — 25 volf) vol E, vay R, va c — 26 amistatz E ; pois l'a- c, pueys l'a- α ; tornan error... α — 27 vezen) vai sen E, uassen C, falen R ; e donna da la c- lor c, e domnas an la c- lor α.

V. — (VI Da I K, VIII dans c). — 29 quant c — 30 alcun ergueill (orguelh C) alcun reblan C E R — 31 ni bel c- qe f- c, ni.. qen f- Da I K — 32 e sel q es damor elbrieu R, sil qen sabon esser amic c, ceil q- s- e- amiu Da I K — 33 grau pot asmar c ; nul hom non sap de sa lausor Da I K — 34 qu'en) que C E — 35 jauziu) aiziu C E R.

VI. — (IV dans Da I K, V dans c). 36 Simors I, Simos K ; fai son amic Da I K c ; que pes C E — 37 nos) nom C E ; qes non desconort c ; Ja nous des- Da I K, nos Da, altan Da — 38 Quel ira sos iois d- E ; renda I — 39 fol o auriu) e fol auriu E ; se) sil Da I K c ; auriu) autrui Da I, autriu K — 40 E dompna Da I K — 41 pel R — 12 s'irais) sorgoill Da I K.

VII (IV dans C E R, manque à Da I K). 44 contralansan R — 46 ayssiu C — 47 plaitz) plays C, platz R, plait c — 48 doussor) dolor E ; sa d- R — (pour 48 et 49, c répète 34 et 35) — 49 cab joi R.

VIII (IV dans C E R, V dans I K, VI dans c, 1re str. du fragment de Q, tronquée dans C — 50 En pauca d'ora R — 51 ses C K, sens Da, sis R I ; qe qi l'e- c ; selles qil qera o quil demande Q — 52 ioie Q, en gran C R Q — 53 Quieu ai r- E, Per qe c, efortio Q — 54 bel) bon c, douz Da I K ; que·m) qen c ; secor ) ricor Da ; e plem dum respit quem secora Q — 55 e ueram ancora m- Q ; qem creis ma forsa et ma valor Da I K c — 56 ab que ma domna no m'obliu Da I K c ; platz) play R ; kem dona esplio Q.

IX X XI manquent à Da I K, XI manque à R.

IX 57 el chantador C E Q, del ch- R — 58 uolgram Q — 59 bel E c ; per amor clerc R ; tu me l'escriu c ; per deu bel cler tu melclio Q.

X 60 E trametrai E, E trametrai la la (sic) g- C R ; entrametrail a c ; trametrai ala g- Q — 61 que sia d- s- c- R ; iague c ; zaqes Q — 62 per quieu en ch- E ; per quieu ch- C ; e van) enan C, et vau c ; e uao Q ; e piu) et en piu C ; e viu c Q ; et ab cor vieu R.

XI 63 ac) a c ; Tintinhac E, Quintenac C, Tintinach c, Tintegnac Q — 64 nomenetio Q.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI