Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Cots, Montserrat.  Las poesías del trovador Guillem de Cabestany. "Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona", 40 (1985-1986), pp. 227-330.

Cots, M., "Notas históricas sobre el trovador Guillem de Cabestany" > CdT: Observacions

213,005- Guillem de Cabestaing

I. — 1 Li DHIKQb, Le a¹.   2 Qen IK, Chim Q; dona ABIKLQQ²TU; amor QQ²Ve.Ag.b, amors la s añadida en la interlínea U.   3 fan DHIKQQ²TUa¹bχ.   4 ver CDEIK; plazens R.   6 covinen] car e gen CDEHIKLQQ²RSTUa¹be, fin e gen Ve.Ag.   7 Cui ieu CDEHIKLQQ²STUVe.Ag.a¹beχ.   8 Plus EIK; que] qieu AEHQ²STU; no CLRS, nous E.   9 E se QQ²a¹, Et seu S, E sieu T, E sen U, Ez yeu Ve.Ag.; tota Q; desnei A, delej LR.   10 Ges per so C, Jes per tan R, De vos ges S, De cuor ges U, Per vos ia a¹, Que ges yeu Ve.Ag.; non ainei D, non namnei E, nol a. H, nos amnei IKQS, nous amnei Q²RT, non amnei U, nom amey Ve.Ag., non annei a¹.   11 Anceis IK.   12 Ab franca CRbe, De francha DQ, Per francha ESVe.Ag., Per fina HIKQ²T, Ab francha L, Per franca U, A fina a¹.   13 Dompna en cui ABCLa¹be, Domna on b. D, Dompna cui Q²SUVe.Ag.; agença Ve.Ag.   14 mei falta en Ve.Ag.   15 Que] Qieu ADHIKLSTUb; lau ADEHIKLSUa¹; vos cuy mercey R, vos es m. a¹.

II. — 16 Tot jorn CRa¹, Toz tems DEFHIKSUVe.Ag.; Ades maire Q, Coç temps mair Q².   17 Amors CL, Lamor ERUVe.Ag.a¹e; si os me L, qi men Q², qui me U, que laus d. Ve.Ag., qemo a¹.   18 Sieu jal CEFHIKRSU, Se ial Q, Seu al Q²Ve.Ag., Sieu ai el T, Sieu mon cor e.   19 Ad D, En S; Ves autra nim desmen C.   23 De mi nulhs h. CL; nuls moin de mi Q²; homs HRVe.Ag.e.   24 Car] Per ABa¹, Qe Q; Car yeu vos plus enuey Ve.Ag.; q’ieu] que D, cui EIKQSU, qeo Q; mais e. HQT.   25 Dona quel mon R, resto del verso en blancoFalta el verso en e. D’autra] De re DEFIKSTVe.Ag., Ca ren Q, Qe ren U.   26 Una parte en blanco en R, ilegible en S, falta en Ve.Ag. Desautorc CDEHIKLQRUe, Desampar F, Desauctot Q², Desaustort T, Deatort a¹.   27 Quades am en p. Ve.Ag.   28 temenssa] cortesia R.   30 neis AFHIKLRTU; no·us] uos ETUVe.Ag., nos FIKQ²SV; car D.

III. — 31 A] En EIKLQQ²RSUa¹, Qen F, N H, Qeu L, E sieu en (+2) T, En gran s. Ve.Ag.   32 Port F; cara el ABCFHLSTU, caira el D, cara e ill Q, caral Ve.Ag.; doutz] gen L; ris] uis Ve.Ag.   33 La gran] Vostra CDEFIKQQ²SVe.Ag., E la v. H, La captenensa RUV, Domna vostra v. T (+ 2).   34 El belh CDEHLQ²TU, El gen FQSVVe.Ag., Del cors gay R; cor Q²T; fresche e l. Q.   35 Si ADFHIKL, So Q², Sio U.   36 Fos E; adeo Q, ver d. Q²; tant] aitan E, si L.   37 Vieu R, Dieu T, Viu UVVe.Ag.   38 Intrera en p. ABDFV, Entrera en p. LU, Intres en p. R, Entrer en p. S, En terra e in p. a¹.   39 Caissi RTV; sui] falta en I (—1); cuitz AB.   40 De cor a vos] A vos de cor ERT; rendutz] vendutz Ve.Ag.   41 jois DQ².   42 R ilegible. C’una non] Del mon nin AB, Nulla no L, Cautra non T.   43 Quieun C, Q’n DI, Qen K, Don H, Cui Q, Qeo Q², Quiē R.   44 Queu iauzens f. H, Baiszar LR, Que ja fos yeu sos d. Ve.Ag.; ni] nin CV, no D; ni esser sos d. E, en [e S] fos sos d. IKS, e fos d. U (— 1).   45 la vostra LQQ²STUVe.Ag.a¹.

IV. — 46 Totz jorns ADIKV, Quel jorn E, Totz temps iorn H (+ 1), Ades LRe; comensa CEHRVe.   47 L desirs] L amor CEHQRTe, Desirs D, Lamors IK, Vostramors L (+ 1), Desir Q²SUVe.Ag., L desir V, El dezirs a¹; e] tan CDEHIKLQQ²STUVVe.Ag.e, falta en a¹.   48 Vostra valenza U.   49 De vos per cui langis DIKQ², De leis S, De luy Ve.Ag.   51 amor CEHRTVa¹, Lamors tant mabelis U, Lamor e; quieu vos v. e.   53 e] eus ACDEHIKLSUVa¹, e vos R.   54 Quab vos suy r. CE, Caissim sui r. DLQQ², Per qeu soi r. H, Per queu me soi renduz SVe.Ag.e.   55 Francs ses totz mais a C, Sols ses autres a. DIK, Sols ses totz mais a. E, Fins senes totz a. H, Sols e ses totz a. LU, Franc e fins ses a. Q, Fins senes nuls mal cug Q², Francx e sol ses totz a. R, Francs ses tot mal a. SVe.Ag.e, Fins e ses tutz a. T, Ab vos ses tot a. V, Qe senes totz a. a¹.   56 Ab vos et eyn p. C, Cab vos e nai p. D, E ai naillors p. E, Ab vos e nai p. H, Ab vos queu nai p. IKQ²T, Ab vos en hai p. L, Ver uos qeu nai p. Q, En ai dautres p. R, Per vos qeu nai p. SVe.Ag., A vos don ai p. e.   57 U en parte ilegible. dons] bens DIK, jorns R; qui·s] qi HQ, qls R, qe V; vol los] vuelh als CE, voillais D, voilla H, voillas IKQ²S, voillai L, uoiaill Q, qls mielh als p. R, vueillals T, volljas a¹, vueill als p. e; prenda] obtendre Ve.Ag.   58 Qeu am trop mais captenda H, Qeu am mais qeus [qeo Q², qeu S] a. IKQ²S, Qeu am mais trop a. L, Quez yeu am quyeu a. Ve.Ag.; plaç meill Q, platz mor R.   59 U en parte ilegible. E ses E (+ 1), E ses totz manz IK, Ses conuine s. Q, E ses tot manç Q², Ses tot quem s. Ve.Ag.   60 U en parte ilegible. Vos don jois mes L, Dont m. T (— 1), Vos don meus Ve.Ag.; m’es] mer ET; jois] laus CSUVe.Ag., gaugz ET, lanç Q²; vengutz] creguz DLQUe, rendutz R.

V. — 61 que] ques C, qem Q²U; senda I, sacenda LQ², sestanda R, sestenda T.   62 E ilegible. Sus el cor D, Sobrels cors H, Dinsz el cor L, Enz el cor Q, Gios al cor T, Inz [Inls V] el cor UVe; cors CS; dolor Q²RU.   63 Merce CLS, Mercei QR; defenda D.   64 Donen vos et a. CIKQV, Domna en vos a. D, Domna en vos e a. LQ²Ta¹, Vos donna e a. U; amor EQ²R.   65 Que joy mi r. CDEIKLQQ²SV; Ioy Re.   66 EU en parte ilegibles. E lais] E los sospirs els p. Aa¹, Em luenh Ce, En loings D, E loing H, En loin IK, En luoc dire e p. L, Em long dire de p. Q, En loing Q²S; sospir EQ²RSTU; e plor ER, e plar Q², el plor U.   67 No us o d. D, No mi d. E, Nos o d. IK, Non vols d. Q², Non vus en d. U.   68 E en parte ilegible. Belleza CLQU; ricor EQ²RU.   69 Qe lonzaz H, Oblidas a¹; m’es] es L, et Q.   70 Sa vos non pren CDSV, Qab vos nom v. H, Si nous [nou U] enpren IKLQ²U, Se nous enprent Q.   71 A [Ai Q²] doussa franca res CQ²S, A donna franca res U, A bela franca res V.   72 Bem feratz que corteza R; feyratz CE, feiras D, fera IKQU, farai Q², feras S, fariatz T, feratz V, feiras e; gran CDEHIKLQ²STUVa¹e.   73 S’al prim] Sil iorns e; qe·us] qieus ART, qeu La¹, que Q, qeo Q², qius U; vac LQ, ac Q²STV, ai a¹.   74 Mamessetz CDRV, Mameses H; on ges Q² (— 1), e non RV.   75 H ilegible. Qar que IK, Qeu res R, Ca no sai T (— 1); non sai C; cum] qe DRU.

VI. — 76 troba I (+ 1).   77 vostra valors CLQSa¹, vostra valor ERT, vostra ricors H.   78 Merce ELQTU, Tal [Tals S] merce RSe; von] vos AHa¹, us ELQRSe, os T; enprenda QTa¹ (a¹ + 1).   79 Tal [Tals U] queus s. CTUV, De mi queus s. ESe, Tal qa vos s. HQa¹, Mi qus s. R; sia ABCDHLQRTUV; onor E.   80 Ja no mentenda CDHLRTUe, Ja non entenda EIKSV; nom preigna A, nom tegna a¹.   81 Dieu ni [ne L] sos p. CHLQV, Deus mest sos [siei R] p. DIKLRUe; Aquest sieu preiador E; preiador R.   82 Falta en R. Si D.   83 Falta en R. qatres DIKLQU; e reis U (+ 1); meillors] maiors CDIKLQUV, maior EH.   84 Per c’ab] Que ab DIKT, Cab E (— 1), Per ca Ua¹.   85 Merces] Bens D, Amors ELQ, Amor T, Franqesa Se; e bona] o bona CERU, e ma bona D, ni bona H.   86 Quar p. CEHLQTVe, Que DIKU, Qeu pueysas R, Tant es mon cor aers S; no·m] non ARSV, nos U.   87 Tant fort si es empresa D, De vos e que IK, Per vos en cui S, De voi en cui e.   88 D junta los versos 88 y 89: Mamors e sius plagues. Mamor CHQRV, Lamors U; e si·us] e sis AT, e si CEHIKLQRV, e se S, e sim U, e sei e.   89 En baisan nius CEIKLQSTe, En baisan nil H, En bayzan e us RU, Baisan nius V, Baizan ni a vos a¹.   90 volgra·m] volgra DHLQRUV, volgras IKS, voilgran a¹; solses] autre se U.

VII. — 91 res CLQR, re EVe; q’a] che Q.   92 Dompna pros e c. Aa¹, Bona dompna c. CDV, Franca dona c. ERTUe, Franquei domne c. IK, Valen donna c. LQ.   93 Falta en Q. Tant no mestet d. D, Non mostrei tan d. L, Non mestei tan d. U, Non estet tan [en e] d. a¹e.   94 Falta en Q. Quieu ans non la [ho E] f. CETe, Quans no la f. D (— 1), Que nanz non la f. IKUV, Qeu hanc lo f. a¹.   95 Falta en Q. Ab que far o saupes R, Ca dals T, Qel doil me sou en ges U.

VIII. — 97 De midons cui joi es E, De ma dompna el bes S; bes] pretz CLTV; q’en] qe ATa¹; ma donnes TUV.   98 Me ten dautra [dautren E, dintra L, dautras Ve] defes CELTVe, Manget lazat e p. IK, Me ten gai e cortes S, Tenom dautra defes U.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI