Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Cots, Montserrat.  Las poesías del trovador Guillem de Cabestany. "Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona", 40 (1985-1986), pp. 227-330.

Cots, M., "Notas históricas sobre el trovador Guillem de Cabestany" > CdT: Observacions

213,006- Guillem de Cabestaing

I. — 1 cieu vos T (+ 1); primament U (— 1).   2 que mius l. Ee, ce me us l. T.   3 Falta el verso en E. Parti mon cor tot dautre CDIKMQRc, Partic [Parti e] mon cor de tut autre Te (+ 1), Parti mon cor tot autre U.   4 Falta el verso en E.   5 Quaissim CIKMRTUce, Caissi D, Caiszin E, Carsim Q; el cors B, al cor T, en mon cor Uc; l’ falta en C; l’enveia] lauia R.   6 Qab M; uns Q; simple esgar ABTc, dolz esgard U.   7 qant qes AB, Que tot quant es CR, Mi e tot quant es E (+ 1), Mi en cantest M, qant eis e.

II. — 8 Qeill B; La gran beutat el s. auinen CETe, Las grans beutatz el s. auinen R.   9 El c. digz amoros deplazer C; dich] mot M, diz Uc; eill a. DIK, elamoros EMQRTUce; parer Ee.   10 Quem CDEIKMQRT, Quem fai bes far e; far] dir MRUc; menbleron mon sen Uc (— 1).   11 Quanc pueys dompna e mi nol puec a. C, Canc pueis dona nol puec auer [tener T] ETUce (— 2), Canc pueis hora dompna n. DIKMR; no·l] non R, noil Q.   12 lautrei domna cui IK (+ 2); cuy mon fin cor corteja C; fin TU; cor T.   13 Per mantener M, Per enantar T; v. fin pres T (+ 1), v. cor U; ornar Q, ab onrar c.   14 Tan finamen cum nuls hom p. a. C, Tan finamen com meils no pot amar [pensar e] ERTe, Qar uos est leis cui ieu am e tenc car M.

III. — 15 car] pus CERTe.   16 dautra amar BQ, dautramor RTe; nom dona amors p. AB, non ai negun p. CERTe, nom dona cors p. M.   17 Mas agrada·m] Mas aissi [aiso ETe, aysi R] ai quab CERTe, Mas aizemda [aiçimda Q] DIKQ, Anz qant cortei ab autras donnas gen M, Mas ço donna qab Uc; autras DIKQ, altre U; corteingnen IK, cortes gen R.   18 Don] Ieu M; greu] gran CEMRTUce.   19 E qand] E puois A, Poissas B, Mas quan CERTe, Pueis cant DIKMQ; jois] pretz CERTe, joi MUc.   20 autra amor A, autramar T, autre joi Uc.   21 C’ab] Ab CDEIKQRTe, A Uc; Mas vos donna cui totas ves ampar M; cui] eus CE; al] el CQ, lo R.

IV. — 22 Ab uos remanc cui am plus coralmen M; s’a vos] sius CDEIKce, si os Q, sieus R, si vos TU; del bon couen CDEIKQRTUce.   23 Que] Qeus DIKQ; Quem fezets al partir s. C (—2), Doncs menbre vos so qem fezest s. M, Que vos mi fes al d. R.   24 Donc ai Uc; adoncs] dompna C; D. a. m. c. dun gran ioi iauzen E (— 1), D. a. m. c. açun gran gioi giauçen Te.   25 Per CETe; en que·m] en qe U, en falta en e (— 1); mandast D, volgest M, mandeis c.   26 M. ai g. j. si aitals mals mi [me C] greya CETe, M. naic g. j. sera lo mals semgreia [seingrea I, seingreia K, segreia Q] DIKQ, M. nai g. j. solamen de lenueia M, M. ayc g. j. saoral mals mi greya R, M. nai g. j. sera mal segnoreia U, M. nai g. j. sera lo mals sengreia c, sagreia B.   27 Falta en R hasta el verso 33. Quel ben aurai quan CETe; lo falta en Uc (— 1); qan li p. M.   28 Bella CTe; A ma donna cui ieu am e tenc car M; q’ie·m] qieu CETe, qeus Dc, qeu IKQ, qenc U; fiu AB, soi DEQe.

V. — 29 maltrait CQe, mals trags DIK; no mi [me T] CETe; fant B, fan CEMQTUce.   30 Sol qieu en cuig BMUc, Sol qeu vos pes C, Sol qeu en cuit DIKQ, Sol que ieu pens Ee, Sol cieu ieu pens T; a] e CDIK, en EMQTe, falta en Uc (— 1).   31 calacom] pauc [paus E] o [e ET] gran CETe, calocom DIK, cal comenzamen Uc (— 1).   32 Anz] Tug CETUce; plazer] lezer ETe.   33 Sol] Tot CETe; car] canc Uc; quamor mautreya C, qamors lautreia M.   34 Que] Qeus Q; gran tort CERTUce, grans torz DIKQ, gran tortz M.   35 gens Q; mals traz D, mals trags K, maltraiz Uc; gasaingz far DEIKMQRec, guadaignar U.

VI. — Falta en Ee.   36 Hai quan sera lora domna qieu ueya C, Aissi [Asi IKR] er ja domna lora q. u. DIKMRTUc; l’ora falta en Q (—2).   37 honrar] aidar M.   38 mi falta en B (— 1), degnatz TUc.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI