Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Squillacioti, Paolo.  Perdigon, "Trop ai estat mon Bon Esper no vi" (BdT 370,14). "Zeitschrift für romanische Philologie", 121 (2005), pp. 543-562.

370,014- Perdigon

1 Trop ai estat] Estat aurai U; mon] qen ADIKMN, qem U, qē G, qe OQS, om. P; Bon] bel Rf; Esper] espers O; no] nom IKN, nō ADcFOU.   2 per qu’es] et es IKa; ben dregz (dreit O, dreg R)] razos M; totz] tot OPRS; joys] ioi OPSU; mi] men a.   3 quar] can PS; ieu me luenh] iem luenh tan R; ieu] tan Ea, trop U; la sua (seua Ma)] lauinen IK; companha] conpagnia PR.   4 sen don (on V)] cen donc f; anc] tan PS; no·m] non DISUa, nō KMOPQf, ñ GN; jauzi] iaui PS.   5 sivals a (sauals C)] mas siuals ADEGNQUa, e siuals M, mas si uas IK, mais enuar O, mas seu am PS, e sieu am f, mas sen V; lieys] lei DIKNOPSU; non] noill PS, nos f; costa] consta NR.   6 dans] dan OPSVf; torna] no torn GQ; totz] tot GMOPQSUVf.   7 et] qe PS; on ieu plus] on plus eu D, eu on plus URV; on] qant MPS; m’en (me U)] mi GQ; vau] uai P; lunhan] loniamen IK.   8 meyns (men O)] a menz a; n’ai] ai O; joy] iois GQa; mais] plus GQ; d’afan (defan N)] de dan A

9 Si] Mas E; foudatz] foudat OVf; m’enguana] mi gāna Q; ni] e EO; m’auci] auci P.   10 es] e PS; razos] razo GPQS; que] e N; hom] null f; no m’en (me G)] nom O.   11 om. O; suy] son IK; cum selh] aisselh , cels U; qu’en (que CRUVa)] quei IK, quī N, qi Q; aigua·s] aiga PSf.   12 set] se PS, sei O; et] i a, ben f; es] er ; dregz] dreg IKVa, dreit O; so·us] cōs Q, seus O; afi] asi a.   13 qu’ieu] que DNPSU, qiR; mueira (moia U)] morai O; deziran] dezirans E; del] loα.   14 que n’aurai] quieu aurai ADMN, qen naurei U, cui aurai IK, qeu naurai Of, qe aurai PS, cauia Raα, que auia V; dezirat] desire O, atendut U; ancse] auc se N, iase O, tan se PS, lonc se f.   15 et agra·n] queu nagra ADGIKNPQSaα, qe nagra O, qe nagra atendut U; so] om. IK; que·n] quien EM, que f, qem U, qeu DGNOα, quant eu IK.   16 quan] tan qan U; fugi·m] fugi ni U, fugi MR, fug mi DEGNOPQSaf (fuz GPQS, fugi Ef, fui O); traises] fos tratz IK; enan] euan N, ad enan f, me nan M, e man P, auan .

17 Grans merces (Gran OPS; merce Q)] Gran peccaz U, Et er pechatz a, Ben es razos ADLN; er quar] er cā R con r scritto su ā, er quieu f, es qªr E, er sieu sai M, quar Ca, quieu ADLN, es sai P, es si sai S; murrai] muoira ADLNf, mueir MPS.   18 queu son marritz sai entre gent estraingna IK; senes cosselh] descosselhatz R, senes amics a, ses amixcz f, qieu sui remas MPS, ni remanrai EU, car estau sai ADGLNV, qeu estauc sui O, car eu stau chai Q; marritz] marrit V, martiz N; toz sols U; en terr’] cōtra Q; estranha] stragna GLPQSU.   19 on ai ben dreit e raison qem complaigª O; donc ai toz temps qe sospir e qe plagna U; don ai assatz] car asas ay f; don ai (nai Q)] et ai IKMPS; assatz] asai GPQS; plor] sospir EMPSa, plor con sospir scritto su R; que] qem R, om. M; complanha] planha EMPSa.   20 lei nō uei O; no uey] nō ue IK, laissiei ADLN; lieys] lei DIKLNPSU; que] qui LMOVa; mort] mortz L; me] ma D.   21 e que·m trais (qim M)] em trais EV, qan mi trais ADGLNOQ, e qi mi trais a, e ma trac U, em estors IK, em gitet C; de] de la E, de sa V.   22 ailas] oi dieus ADGLNOQ (ai A; deu O); quals] qal GLPQSUVf, culs O; peccatz] pechat GIKOQVf, foldatz MPS; mi] men U.   23 s’agues] seu fos O; mortz] mort LMRUV; estat] estatz CI.   24 si·l] sim f; degr’ieu (degra CL)] degra EPSf, degresser IK; pueis] om. CIK; venir] tornar M, uencutz IK; denan] enan A, dauan f, deman a

25 Si·m sent] Sim sem IU, Sim suy C, Sui sen Q, Sil sui ADNPSa (Si PSa); mespres] meins pres V, forfaz U, forzatz a; que res no] que ieu res no RVa (ren a), que no E, quera nō M, qerre non U, capenas f.   25–26 cossi m’an] forse cossim ..ai.. C (due lettere illeggibili, una prima e l’altra dopo ai).   26 m’an] an EPSa, ni O; denan] deuant O, dein a U; lieys] lei DDcNOPSU, luy f; ni] e DN; no sai cum] sai cossim EV, sai con en IK, cōsi mi f.   27 qui] om. OQ; fai so] so fai ADDcGMNOPQSVa; a] ca f; que] qi MNPSU; non] nos DDcGIKNOQRVa, nol MPSU.   28 quant] qanc P; hom l’a] hom laura ERUV, el laura O, el la ADDcGNQ, lo troba M, lo trop f, un troba PS; ric bon e lial e fi] bo e lial e fi RU, bon bon e lial e fi f, ric e ualen e fi EV, bo franc e leial e fi DcGIKQa, franc e leial e fi MPS (leials PS), pros e ualent e fi O.   29 paor] per aor N; deu] de PS, dei U; lo ve] uie Na; lo] i ADEIKRUV, el Dc, il GOQ, il la PS.   30 que] qel Dc, qil O, de MPS, nō f; perda lo] perdal C; perda] perdre MPS, perga UV; so] lo ADDcGNOQUa; e] o a.   31 pert] perc DV, prec N, per Mf, pero a; lieys] lei DDcNOPS; cuy] a cui E, a qim R, a quē f; coman] cor nan N, dezir tan a.   32 ai perdut f; me] mei O, ris V; e] ei N, om. a; joy] iois GQ

33 Perdre] Perdere U; qu’ilh (qel O)] que la RV, car il GQ; perdra] prēdra P, perda a; ja] om. GQRV; mi] mei IK.   34 qu’en eis] que neus V, e neus G, e neis O, e nes PS, eu eus Q, queu C, ans eis R; lo] le R; vuelh] am E; que mortz (mort NPSV)] may que mortz C, qe iois D, mais dieus E, que dieus f; me] m P; contranha] conteigª O.   35 qu’ieu] que ADEFIKMNOU, car V; ja] ta a; mon cor] mon cors f, mos cors M, per re ADFGNQ; departisca (-tica A)] departissa PS, despertisca N, si partisca M, ne partisca U; ni] nim APSV, nis MO; franha] fagna O, stragna U.   36 solo: del leis amar M; de lieys en cuy tan (lei O)] de lai on es tan E, de lai on tel tant U, de lei un es tan PS, de lieis on lai tant Ra, de leis que lam tā f, mon cor de lieis ca ADFGNQ (lei FN; cai A), del sieu on tan mos IK; fermamen] fermat A, fer nam N, dolsamen PS, lialmēs R, finament Uf, coralmen a, ferms uolers IK; s’asi] assi ER, aissi a, a fi GQ, laisi O, ensi DFN, acli PS, ab si f, enaissi A.   37 om. M; qu’en tot (que f; totz IK)] qeu tot Q, de tot ADFNRa, e de ren E, mas de tot V; autr’afar] autres faitz IK, al res E, afar V; me] nom E, lo GIKPQSa, si O, en f; mescre] descre O.   38 om. M; mas] uas COPSV, e f; tant mi truep (la scritto su mi R)] cossim trop V, qar soi tan E, lai trob tant A, lai lo trop DFIK (la D), lai trop N, aici trob GQ, que lun (o lim) trop C, qacel trop O, daissol trueb a, qen lei trou PS, ieu trop tan U; de] en a.   39 om. M; qu’el] qe lo a; cor] sen ADNO; saber] uoler IK, desir PS, sen a; talan] talēt f.   40 om. M; i truep acordatz (acordat DFN)] & truep acordatz a, sui acordat O, i fatz acordar IK, mi fan acordar GQ, me faça acordar U, faz tot acordar V, sacordon en lei PS, tug trey sacordō R, mi trop acordā f, me fai tot aiustar E; d’un] dun tal a

DLNa om.   41 Selh] Eel I; que] qui DcIKMV; ditz] di IKPRS; no sove (nom O, nō IM)] no ue V.   42 de so] daiso EO, daquo C, zo V; c’om] que hom V, cū O, que Cf; ab] de R, am f; los] sosR; huelhs] oill PSf.   43 li mieu] los mieus R, mei O, miei huoill APSU, mieus uuelhs f; mieu l’en] mellon V; l’en (le Dc)] em U, lon PQS, len G con e da o; desmento] desmen tot O, desment en PS, desment U.   44 cor] cors AIKM, cors U con -s erasa; planhen] plangnet S, plaguet P

DGLNQa om.   45 Belhs] Bel IKMOPSUVf; Mainiers (-er IKMOPS)] rainiers AEVf (-er Vf).   46 e de midons (-on PS)] queus am C; mais (may R)] pus V; que de re] que de me V, que neguna re C, dautra re AIKMOS, nō daltra re P (nō potrebbe essere un segno di lettura passato a testo).   47 can no la uei muir sospiran V; quan no·us] quar no uos EPSU, car nos O, car ieu nous A, car eu nos IKM, cā la f; cug far] fatz AEIKMPS (fauc E), e faz O, ben faz U, fauc ē f.   48 om. V (cf. v. 47); e muer per midons deziran C; e] per E, e per RUf, e de MPS; midons] midon OPS; muer] don mor AEIKO

 

Versione α

1 Truep a, Trop G con una piccola aaggiunta a lato di T; ay f, hai DcT; istat MPS; non MSaf; ui aggiunto sul rigo N.   2 & a; dreitz AEV, dreiz DGNU, dreiç Q, drez PS, dregs IK; toz DGNU, toç Q; iois ADEGIKMNQRaf; me EPRS; sofrainha MVf, sofraignha a, sofraigna APS, soffraingna D, sofraingna IK, sofrangna N, sofragna U, sofragª G, sofraigª O, soffragª Q.   3 qar MOUa, qªr CE, car ADGIKNQRVf; eu ADGDXNOPQS; tant a; mi ADGMNOQaf; lueinh M, loing ADIKUa, loīg GOQ, loinh f, lognN, long PS, luin V; da U; soa ADEGNOPQSf; conpainha M, compaigna A, compaingna D, compagnha a, compainhaf, conpagna N, cōpaīgna K, cōpaigna O, cōpaingna U, cōpagna Q, compayña V, compagna G, compaingna I, compaigna S; companhia R.   4 mon ADEIKMNPSUVa, mō GOQf; foll M, foil V, fol ADEGIKNOPQRSUaf; ior OPS; gauzi Af, iausi V, iauçi MQ, iauci N, zausi O.   5 mais Q; lieis AR, leis EGMQVaf; no EG, ñ M; consta R; ren a, rē f.   6 danz DGMNUa, danç Q; nō Q; toz DN; sobra OQ.   7 ez f, e M, & CEVa; un G, ont a; eu AGDKNOPQSa, yeu R; uauc IKOUaf; lonhan ER, loinhan f, lueinhan M, loignan A, loīgnan D, lognan GOPQU, longnan NS, lognian a, luinan V; loingnamē K con ‘titulus’ su a e m espunti.   8 meins AEV, meinz DG, meinç Q, mens MPRSUf, menz IK, meingz N; ay Rf; ioi ADIKMNOPRSU; mas IPS, mays R; affan IKQS

9 se PS; foldatz MR, foldaz DGNPSU, foldaç Q; engana ADO, enganna GNUa, eniana IKMRf, enianna PS, enyana V; ausi DEIKRf, auzi V, auçi MN.   10 raços NU, rasos D, raisos O; razon PS, raço Q; ho3 G, om O; non Qf; plainha M, plainhā f, playnha V, plaigna A, plaingna IK, plangna DS, plagna NQUa, plaigª OP, plagª G con una piccola a aggiunta sul rigo.   11 q ADGKMPQSUa; eu DGKPQSUVa; sui ADGMQU, soi ENPRSa, soy Vf; com EPRSVa, con If, cō DKMQ, 9 G; sel EIKf, cel ADGNPQSVa, cell M; mieich A, meich IK, meig U, mei DGMNQVa, mez PS; aiga ADIKMNQUVa, aigua f, eiga G; ·is A; bainha MV, bainhā f, baigna APS, baingna DIK, bangna N, bagna QUa, bagª G con b scritto su abrasione e a aggiunto sul rigo.   12 muor GQ, muer f, mueir M; & ACEGOQSV, e P; dreitz AE, dreiz DGNU, dreiç Q, dretz MR, drez PS; zo NV, ço U, cho GPS; affi PS.   13 q AGKMOQa; eu GIKOQVa; qe PSU; muoira A, muora G, moira DIKNQ, muira V, mora PSa; desiran ADGIKNOPQSV, dezirāt f, desirand U.   14 eu DN; ieu f; aur aurai I; auray f, qauia a, desirat ADGIKNPQSVf.   15 ez f, & CERV; nagra G con la prima a da o; zo GNVa, zho P, ço QU, cho S; qant K.   16 se MPS; qan ADGMQa, quant I, qant K, can NOPRSVf; fuiz PS, fuç Q; me PSa; traisses ADGMNa, traisseç Q, traixes V, trasses PS, trases O, trayshes C; ennan U

17 merses MO; car IKOVa; eu DN; be L; raszos L, raços N; granz GM, grāc Q; morrai EIKRU, morai GOQa, muirai V; moira DN, mora L, mueira f; mor PS; enaisi EKORUf, enaixi V.   18 qar L; zai V, çai N, chai DGL; eu soi PS; marritz remas M con segni che indicano che l’ordine dev’essere invertito; marriz DGOPS, marriç Q, maritz f; terræstrainha M; ter Df, terra AGLOPSUV, terre a; estrainha Vf, estraigna A, estraigª O, estraingna D, estragna a, estrangna N; stragª GU, straigna L, strangna S.   19 dont a; e M; hai La; assaz DN, assasz L, asaz M; aisai P, assai Q; complainha Vf, cōplaigna A, complaigna L, complaingna DIK, complagna N, cōplagna Q, complagª G; plainha M, plangna PS, plagna a.   20 qar LMSU, car ADGIKNOPQRVaf; non IKMPSUf; uei EGMPQSUVa; lassei DN; lieis A, leis EGMQVaf; mi AIKMQ; guari f, gari ADGLMNOPQSUa, geri V.   21 can N, cant O; me DLQ; traix V.   22 hailas U; hoi L; deus DGNQ; qals KMa, cals ADNR; qal GLQU, cal PSVf; pecatz E, peccaz U, pechatz ADLa (-t cedigliata D); pecchat K, peccat QV; foldaz PS; me IKLPSVf.   23 hagues L, ages M; morz DGKS, mors PQ; istat M, estaut U; .i. Rf.   24 ill DENP; eu DGMNQUVa; puois AD, pois LNOPSUa, pos GQ, puis V.

25 sen EGKQ; ill D; soi N; re DDcN; non ADcIKOPQS; cosi GPQ, consi EMOUf, qoissi a.   26 denant Aa; lieis AR, leis EGIKMQVa; non ADMNOQU; com DDcPRS, con M, cō Q, cū U, qom a, co O, 9 G; remainha MV, remanhā f, remaigna AO, remaingna DDcIK, remagna NPQSUa, remagª G.   27 qar DcMPSU, qªr E, car ADGIKNOQRVaf; qui G aggiunto sul rigo; sso Dc, zo NOPSVa, ço U, cho GQ; fay f; seinhor MV, seinhōr f, seignor AOPS, seingnor DIK, segnor DcGNa, ssegnor Q, signor U; che Dc; tainha MVf, taigna AO, taingna DDcIK, tagna GPQUa, tangna NS.   28 qant DGOQUa, qªnt E, qand A, qan DcMS, cant IKRV, can Nf; il GQ; hō3 R; bon GIKQUa; leial ADNU; ualent V; fin a.   29 qan DDcGMQ, qand A, quant EI, qant KOUa, cant RVf, can NPS; hi E, y R.   30 qe GQUa; son IKMPRSf; seinhor M, seinhōr f, seignor AOQS, seingnor DDcIK, segnor GNPa, seyōr V, seinnior U.   31 et PS; eu GNOPQSUV; perd PS; lieis A, leis EGIKMQUVaf; cui ADDcGIKMNOPQSUVa; mi ADIKMNOPU; comāt f.   32 hai M; mi DDcMNPSf; ioi ADDcEIKMNOPRSUa; chant Rf, can PSU.  

33 puosc AI, puois D, puos GN, posc FOQU, puis PS, puix V; quill ENf, qill D, quil AIK, qil FMPSUa; qar Q; non ADENSUaf, nō FIKMOPQR; ya f.   34 lo G con o da i; ior PS; uueilh M, uuoill A, uoill DFPS, uoil GIKNOQUa, uuil V; morz OU, morz G con r aggiunto sul rigo, mors Q; mi ADFMNOSUaf; contranha R, contrainha M, contraiha V, contrainhā f, contraigna A, cōtraingna D, contraingna IK, contraignia a, contragna N, contragna P, contrangna S, cōtragª QU, contragª FG.   35 qieu a, qieu R, qeu GPQS; que DE, qe FKMOU; ga U; despartisca D; frainha MVf, fraigna A, fraingna DIK, fragna FNPQa, frangna S, fragª G.   36 leis DGQVa; qa F; cui OV; fermament EGQ, firmamen O.   37 altr ADNPS; affar F; faiz K; mi ADFNRV; meinscre V.   38 mais GQ; ues PS; me f; trob F, truop f; fei G con i eraso.   39 q ADFGOPQSU.   40 hi C; trop DNf, trob AF; faz K; accordar Q; senblan KPS, sēblan G

41 sel ER, cell M, cel ADcGKOPQSUVf; qe GOPQSU, que R; qi M; diz DcOU, dis GQf; qal DcMQ; non AEKPSUf; souen f.   42 sso Dc, cho GPS, ço QU; qom DcM, qo3 G; hueils E, hueilhs M, huoills A, oillz Dc, oilz GIKOU, oils Q, huils V; uuelh f; non ASU, nō MOP.   43 mei DcGIKQ, miei M, meu E; miei A, mi PS, mei U; oill PS, oil U; desmenton ADcEGIKMQVf.   44 plainhen M, plainhēt f, plangen ADcIK, plagnen GOQ, plaingnen U, playēn V; sospirant f

45 mayniers R; mainer IKMOPS; rainer Vf; mi AIKMOPRSUVf; souen f.   46 midōz A; mas PS; altra S; qe U; ren IKf.   47 et PS; qar U, car PS; ieu qar M; non SU, nō P; uus U; uei AEIKMOPSU; faz MOPS, fas IK.   48 midonz AIK; mor AOPSU, mur E, mueir M; desiran AIKOPSU, dezirant f

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI