Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Bertoni, Giulio.  I trovatori d'Italia. Modena: Editore Cav. Umberto Orlandini, 1915.

437,024- Sordel

1 planger A, plaingner DaIK, plagner a, paigner H; uuoill AH, uoil Daa, uoill IK; blancatz DaI, bacaz H; aqest AHa; leuzier H, lezeir S; son DaIKa. 2 marriz H, marritz R, irat a, iraz S; ez H; ay R; eu a; ben ADaHa; razon DaR, rason IK. 3 qen AHa, queu Da; lui ADaHIKa, lei S; ai] ay R, a IK, manca in H; mescabaz amic e s. S; ez H; seignor A, seingnor DaIK, segnor a; bon DaIKR. 4 tuit R; e car tuich (tutt Da) laip (laib Da) ualen ADa, e car laib (llaib K) ualen IK, car tuit li ualenz aibs H, ecar toz ualen (ualenz a) faz (faitz a) Sa; samor a; son DaIK. 5 Tan H; mortals] cossenz Sa; danz Daa; queu ADaIK, qeu Ha; non] noy C, noi DaIK, ai] ay R, sai Sa; sosp.] sospeisson DaI, sosspeison K, sopeyson R, gariso Sa. 6 iamays se R, cunca mai se H; com sia Sa; reueigna AH, riueigna Da, reueingna IR, restauraz S, restauratz a; aytal R; guisa AHIKa; non DaIK. 7 com ADaIKRSa; tragua DaIKR, traia Ha; e] en a; qu'en] qen IKH, quel A, manca in Sa; manio·l] manion A, manjon a, maioill H, mangen S; li baro a, lo baro S; baron DaIK. 8 qe Ha; descoratz HRa, descoraz S; pois Aa, pos H, puois IK, pueis Da; del cor IK; lo cor bon S, lur cor bon a; pron DaIK.

9 primiers AH, premier R, premer S, primers a; mange DaHIKR, manze a; zo H, o Sa; qe H, granz DaH, manca in Sa; obs DaIKRSa; lles K, li es Sa. 10 enperaire H, emperayre R; s'elh] silh C, sil A, sel DaIKRS, se a; qe H; melanes a, millanes R. 11 forssa A, forza Ha; conqistar car I, conqerer qe Sa; car ADaH; lui ADaHIKSa; tenum S; concqes H. 12 uieu R; deseretaz DaI, deserritatz H; malgratz C; tyes A. 13 E manca Sa; desegentre A, desseguentre R, seguentre a, soentre S; maien A, mangen DaR, manie I, mangne K, en mange Sa; lo] le CR, li Da; rei A, reis DaIK; lonrat rei del frances S, franceis DaIK, franses R; lonratz rei frances a; Ez apres lui en mange lhonratz reis dels frances H. 14 pueis Da, puois AK, pois HISa; cobrera HS; castella] castellan R, sa terra A; quel AK, qel HSa; nessies DaHIKRSa. 15 pes HIKR; sa manca I; mas sil creira sa m. A; m. ce la mayrel sap a, m. si la marel sap S; el ADaHIKSa; maniara ADa, mangera HS, maniare IK, ies IKR. 16 car ADaHIR; qe Sa; ben senbla s. H ; quel ADaHIKR, qe S; qeil ADa, qell H; qe re no fa qeill pes Sa.

17 Lo reis H, pel rei IK; rei ADaRSa; mi A; plaz DaH; car ADaHIKRSa; paoc S; coratios AR, coraios DaHIK. 18 que manca Sa; manie AIR, mange DaHKSa; pron DaIKR, a pro S, a prop a; puois AK, pueis Da, pois Ia, pos H; ualenz DaHIKa. 19 cobrera HS; la] sa Sa; que manca C; qel H; uieu R; prez H; bos H. 20 quel I, qeil ASa, qeill H; tolc H; reis ADaH, rey R, rei Sa; franssa A, franza DaHa; car ADaHIKR, e qar a; lo manca H; saup IK; nuaillos ADaIRSa, nualios H. 21 lo] le CR, lle Da; reis ADaIK; castellans ADaIK; taing ADaIK; manie R; quen manie (que manie K) per dos IK, qen maing per un dos A,  quen mangne per un dos Da; pos taing qel castellans reis en mange per dos H, et lo re (reis a) castellan a obs mange per dos Sa. 22 car ADaIR, qar H, qe Sa; regesmes A, regisme DaS; reiames H; te RSa; ni H; pert lun a; luns Da; e non es per lun pros A. 23 E sel H; sel R, silh C, sil ADaIKSa; uen a Sa; maniar DaIKRSa; taing qil maing Sa, taing qen mangen r. H, taing qen maing A, taing qen mani Da; maia r. C. 24 qe sel H; silh R, si a; maire A, mayr R; mairel s. Ha, marel s. S.

25 rei daragon A, rei darragon Da; aragon R; Lo reis daragon H, Pel rei daragon IK, El r. daragon Sa; uoill ADaHIK, uuel C, uoil a; que del A; de cor Da; deia maniar ADaHIKSa, deya maniar R. 26 qe H, quez A, ques Da, qar S, car a; ayso R; los Da; ancta DaIK; descargar ADaHIKRSa. 27 say de marcelha e da milhau R; pren sai] il pres S; de] a S; amilao S; conrar R, cuntar S; qel pres a marsella et a milau comtat a; qieu auch sai de marseilla ed ameillau comtar A; Qi sai Ruich de marsella e dameillau conrar Da; Que sai auich de marseilla e de meillan contar IK; qe sai pres de marseilla e de uull lauc honrar H. 28 non AH; Qester non pod (pot a) Sa; pod Da; estre H; re A; qil S; posca HIKSa, sapcha A; ne a. 29 Apres uoll (uoil a) Sa; uoill ADaIK; Apres lui taing del cor don om al rei nauar H; del cor] qil en S, qez en a; don hom] mange del cor Sa; homz R; rei ADaIK. 30 qez uailla H; ualra a; mas I, mays R; cont S, comz a; qe a; querreis Da; reis AHIKa, rei S; auch A; o saug R; au S. 31 Torz DaIK, tort S; qan AHKDc, can DaR, cant a; deus HDca, deu S; fay R, fa a; grant Da; richor Dc; puiar IKR, portar a. 32 pois ADcIa, puois K, pos DaH, per S; sofraicha AI, soffraicha K, soffracha Dc, sufraza H; li fai IK; fa a; prez HDc; baissar ADaIKa, baisar Dc, bassar H; de pretz lo fai baysar R.

33 El cont S, El comte a; tolosa AHIK; obs DaIKSa; qen IK, qe S; manie ADaIKR, mange a; ben a. 34 sill H, si S; so] sol Da; qe H, qel a; tenir H; qe H; qera te Sa. 35 car ADaR, qe HSa; sab un altre cor Sa; no IK. 36 non A, nō DaIK; no cre S, no crei a; qe a; la] ia A; reuegna H, reueigna Aa; quella reueingna DaIK; aqel Ha; qa Ha, ca ADaR, qe S; el se DaIK. 37 conte S, comte a; pruençal H, proensal R, de proenza a, de prudenza S; taing ADaIK, taig H, manca in Sa; qen H, en Sa; manie ADaHR, mange IKa; sill H; sove] coue A. 38 Com S; ques DaIK; ques Sa; dezeretatz R, deseritatz IKSa, deserritatz H; uieu R; gaire ADaHIKSa, gayre R. 39 setot a; esfortz Aa, effortz S, estotz H; se a; deffen ADa, defent a; ni H, et S, es a; capte ADaHIRSa. 40 Obs DaIKRSa; l'es] lle S; manie ADaHIKR, mange a; per gran S; pels granz faitz a; fays R; qel AH, qil a; loste R.

41 baron Da, barō IK; uolrant A, uoran a; de so] de lo R, per aiso H, per aqo S, per aco a; qez A, ques Da; quez en IK; qeu HS, qieu a; yeu R; diu S; be] uer A. 42 be R; sapchon a, sapzan H, sapchatz A; qieuls A, qui els Da, qeill H, quels IK, qels a, qil S; prez H; aytan R, aitam a; paoc S; cum ill A, com il DaIK, con il a, com ill H, co ilh R.

43-44 Mancano in Sa. 43 Bel ADaIKR; Bels restaurs A; qab H, cab ADaIKR; puosca AIK, posca H. 44 met] get A; chascun ADaIK, cascun H, cascu R; qe H, qui IK.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI