Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Bertoni, Giulio.  I trovatori d'Italia. Modena: Editore Cav. Umberto Orlandini, 1915.

282,023- Lanfranc Cigala

I: Enlanfrāc cigala; Ka: lafranc cigala; C: Lamfranco siguala. 1 ioy C; ni] e C. 2 mays C; mielhs sal C; qe a. 3 queu I, qeu K, qieu a; talan C. 4 er] ieu Ia, ue ieu K; suy layssatz C. 5 quar C; qi a. 6 per so C. 7 cum] se IKa; nulhs C; renha C. 8 Que] qui IK, qi a; ley C; fe] fes C; de] ni IKa; crestiandat C; tenha C, regna a. 9 C’auzir] Auzir C; los brays els critz C; socors Ka. Per causa dell'ablazione di una vignetta al verso, la 2.ª str. appare in C mutilata. Si leggono soltanto le seguenti parole e lettere: Jerusal (1) . . . . patz es (2) . . . . dir per d (3) . . . . com (4) . . . . guerra de (5) . . . . A cassada (6) . . . . Ni de uol . . . nha (7) . . . . yeu . . . deu (8) . . . . daquestz dos grans senhors (9) dieus lo meyllur o laucia d'cors (10). 11 Jherusalem a; desamparat IK. 12 qe a. 13 dreich I. 15 gurra in a con -e- agg. sul rigo dal correttore. 16 daqi a; duillors a. 17 entreseingna Ia. 18 deueingna a. 19 qui I; daquetz I. 20 meiullur a; o l’aucia] ho lauera IK (ho laucia a).

21-30 mancano in C. 22 caualliers I -lers K; qi a; furia corr. in suria in a. 23 compaingnia I. 25 heretas I. 26 caualliers I. 27 turcs IKa; lanseingna I. 28 cerp IK, corf in a con f agg. nel rigo dal correttore; sardeingna I. 29 Quil, con -l agg. sul rigo dallo stesso amanuense, I. 30 qi noz a.

31 aconsseillatz K, acosselhatz C. 32 aqest a; secors gran merauillauria C; merauilia a. 33 li a a; seingnoria I, segnioria a; pus dieus la dat tan rica manentia C. 34 E sil C; secors C. 35 ques I; Quar trop ual meyns dos quant es trop tarzatz C. 36 reys C, rei I. 37 soueingna I, souenha C. 38 E] Que C; paz Ka; fenha C, fegna a. 39 amicx C; fegnedors a. 40 coytas C.

41 alem. I, -ntz a, -ns C; amiatz IK, amistatz a. 42 la lur C; ab lor IKa; -allairia C. 43 Els esp. C; espaingnols I, espagniols a; encuzaria C. 44 an pres de IKa. 45 pero per elhs C. gen a. 46 In a ressors ha l'r- esp. e un t soprascrittoIn C: on dieus fon a recors. 47 Ben IKa; meravelh C; per quhom C; cros IKa; seingna I, segna a. 48 pus C; negus] nulhs hom C; manteingna IK, -enha C. 49 meravelh C; nais ricav. da mais in a; tant grans errors C. 50 Quhom C, com non ricavato in a da con nom; decern] conoys C; dels senhors C. (In a, antas ricavato da autas e com non decern da con nom decen).

51-60 mancano in C. 53 pogues IK; cun in a corr. in cum; qi a; nos IK. In a avevasi nos; poi l'n fu mutata in u dal correttore. 54 dieus IK; bona genz a. 55 reingnatz I, regnatz a. 56 anqer ha in a l'a corr. su e, anquer I. 57 qeus K; destreingna IK. 58 que I; tegna] deingna IK. 59 gurreiadors a. 60 In a l'i di lai fu sottosegnato dal correttore del ms.; qeiratz K.

61 coueingna I, couegna a; yeu cre ben quey couenha C. 62 qi a; teingna I, tegna a. 63 E si tos t. uza p. lu. c. C; car si totz temps anatz per laissat (laissatz I) cors IKa (in a laissat ricavato da laissar). 64 es a; los a; saintz a; iamais per nos nuer lo sepulcre s. C.

65 socors Ka; soueingna I, souegna a. 66 ca I; los IK; lo vos C; quier IC; per cui] qui per C; quascus C; reys renha C; reingna I, regna a (reis regna cavato da retegna dal corr. in a). 67 E fai perdon IKa; say C; secors I. 68 sobrels ricavato dal corr. da sobtels a.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI