Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Shepard, William Pierce.  Two Derivitive Songs by Aimeric de Peguilhan. "Speculum",2.3 (1927), pp. 296-309

010,047- Aimeric de Peguillan

I. I. Ses mos apleitz n. v. e ses ma l. R; Enç mos apselg c; ses mal lima P; lina I, lina corrected to lima K. 2. plan P, aplane e R, aplan U. 3. Qieu non hi veg CIKR, Qieu non vieg PQ, Qeu non veg Uc; non uieng D4. tan s. ni tan p. C. 5. adrez Uc; obrar CRU; obrier ni cara r. Q. 6. Ni plus speg sos motz P; plech U, speseg c; pesses R; ni pus los rim R. 7. Mas el destrig tan non es ecrim c; damor non nos crim D; non nes crim IK; ab destreg P, al destreg U. 8. Son que feus dreg IK; Sotz so queus deg qel no me val e. P; Que fe queus deg res no me v. e. R; Per fe qeus dei U; que no mi val CUc.

II. 9. fezes amors percebre ADIKQ; fos amor P; merces U. 10. apercebr P; non percep R; non maperceub U. 11. doignes D; mes IK (with the s expunctuated in K). 12. Molto fera fol qar non receub U; be lacking c; cor nom recebr P, ca nom percep Q; non ADc. 13. Non sa U; mi uol aisi decebre R; ni vol Q. 14. Que per ma fe C; Qi bona fe Q; Quen U; iai on p. me decebre P; ai eu p. me deceub U; ai on c. 15. Non a merce ab se ni non soyssep C; Non ai Uc; si nol i soi sebr P; per que no mi soi sep R; si non sonrceub U, si non sox be c. 16. Mos orgoills D; cre lacking D; len cal C; qe no qal qe sen soi sebre P; que nol calha R; qe no lor (lol c) cal so cebre Uc.

III. 17. voia de m. DIKQ, vogo de m. c; Ben es amors v. de m e sema R. 18. per queu IKP; quel cor ma de ioi sem CIKQPRUc; qe ma D; mai U. 19. non DU; Si non socor IK; salloing e se screma P; anz loing esestrema U, anç loing sestrema c. 20. que mande mescrem P; quen mut I; qeu mud Uc; e mi strem c. 21. no lacking C; ni tan non trema P. 22. De ma dolor A; que yeu f. e t. R. 23. e par C; par lacking P; e pus par que crem R; en qer qe plus trem U; trem c. 24. Qar la dolor qi mor della non trema U; Qar de la dolor qi mard ella non trema c; quieu ai CR.

IV. lacking P. 25. me uen afar Q; uenc Uc. 26. non ai sen CR; a qem p. U, ab qe p. c. 28. D repeats here Quar non o sen and then adds the rest of the verse; uei ab qe U; ab qeˉ oˉg Q. 29. quem CR; ma ley e ma v. j. R;e ma v. Cc  30. Qi dun t. lo trob qils U; after los, prec expunctuated R; Qu dun t. las trob a qel jung U; las trob qels lie noing c. 31. vos leis D;veing QU. 32. T. p. leu e fay del onor l. R; Tan mi p. len e f. de langor logner U; Tan mi p. c; de loignor loing Q.

V. lacking P. 33. podiatz AD; domna me podes IK. 34. dig CQc. 35. Qabels chiuar Q; en ira issir D, en ni ras ier U. 36. non deu DIKQUc; si mirais R, seu men irais c. 37. N. lin grassar em perd qeum (qeun c) fora g. Uc; Neus DIKQ; les graissar Q; la graysa en R; graissier I; quem feira g. C. 38. non fail U; la carn CRUc, lan car Q; el grais U. 39. E sapchatz sien uos merce no nais R; preia I; merce CDQU. 40. Foran son par D; son par I, so’n par Q; queu fossetz Qc.

VI. lacking P. 41. so foçedors Q, los uencedors R, senz uenzedor Uc. 42. E ab emar ne nulla c. j. p. Q; E ab onrat U; ma dona cui C, la bela cui R; joi Uc. 43. qu’ lacking R. 44. Ab bels captiens quen aysa fai r. R; E d. sufrer fai mort r. U; sa mort enaisser A, fa mort enaisser D; soste e fai r. C; sofrel famor enaisser Q; fal IK.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI