Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Aston, S. C..  Peirol. Troubadour of Auvergne. Cambridge: University Press, 1953

366,022- Peirol

I. The first five lines are almost entirely obliterated in C.   1. homs H.   3. fai] quier IK, sec NRT.   4. qui a. V; amors R.   5. e si] per so CGHIKNRV, pero a, ab tut T; pero ieu nai b.t. M.   6. amor TV.   7. nim CMa.   8. mal voler M; mo pren V.

II. 9. cuna CGIKMa; ma dompnam tan f. H.   10. don a m.e. T. 11. de] ab CGIKMNRTa.   12. ric CMRTVa; tant adreit prez et valen G.   13. e si plus] e sin als A, es mals H, e sitot M; pō rē als nō atē R, e situt gioi non aten T, e seu iapus mj aten V.   14. on quieu estey (mestey CV, steia a) CMRVa; on questeia N; on quieu sia GIK; ades aclin e soplei T.   15. vas lei] ades G, mos cors C.   16. mon cor GNRTV; vas lieys quen lai va soven C.

III. 17. Tan grans (grā R) CIKNR, estraign T; desiriers (dezire R) CIKNRV, consirier T.   18. e] que CIKR.   19. quener GIKNT, ques ner C, mortz sui M; conois cades m.s. Ra, que vej cades m.s. V.   21. quom C, con IKN.   22. degra T.   23. qu’esta] aquist CIKN, caqist G, qarqist V, conquis R, car il a.   24. dejnha V; sol] neus GV, ges C; sol no deu p.d.m. T.

IV 25. Mas missing in R, e CDcGIKMRTVa; qan] si CIKN.   26. quieu li (lh M) parli de re HM; qeil p. de ne CGDcF, qeu li (lin V) parlen re VRa, queu len (lin T) parli (parle N) re IKNT.   27. veia AGMVa; ma pauraula N; mas paraulas nos sordeya R.   28. cauta las R; ans vei qe las aug trop be M.   29. de T.   31. doncs auran merce CIKNV, ianaura donqas m. M, aurā ia m’ce R.   32. qu’ieu] o D, que RTV; non o] non N.

V. 33. ˉPel (dels R) bel (bels R) semblan (semblans R) quellam fai CMRa, lo bel (bels G) semblan (semblaz G) qellam (qem V) fai GTV.   34. vol CGMRTVa. 35. respeit CMRVa; nesteia GTV.   36. per] de CIKNRa; pero de samor mesmai M; mapai N.   37. bella ACMR.   38. venca T; vostra grans franqueza veya M.   39. los V; grieu CHIKMTa, greus V; mals V; la douç mal N.   40. don] car IKNV; guer V; nom garai N.

VI. 41. C. saludar lam v. (la IKN) CGIKMNRTVa.   43. que·l] que IK, la T, qeill G, bel H; camors pˉ lieys mi guerreia R.   44. que M; e pos enaissi seschai G, es car luenh estai de mi R.   45. qe neguna tā nō plai G.   46. sobre tot cant es CRa; rens T.   47. que IK; qeil mēbre lai G, quill dejn vezer lai V.   48. De missing in V; daisso CM, daiquo T; sospir T.

VII. Missing in N.   49. Bella CMRa; de] per GV.   51. ren a; del CRa; que nuila ne maj V, que res de tot lo mon mai M, qen tot so mon mai T.   52. aitan al M; al cor aitan (a mi a) nom estai Ca, al cor nom estai R, res qui tant el cor nom estai T, tan dinz el cor nom estaj V.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI