Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Aston, S. C..  Peirol. Troubadour of Auvergne. Cambridge: University Press, 1953

366,034- Peirol

I. 1. Totz temps me pac de s. e de c. ADaIK; dezir MM1a.   2. qu’ missing in Va; aquest RR1.   3. ai tot mon geing DaIK.   4. dos DaRR1; plazers ADaIKMM1RR1a, esgar V; senansa ADaIKV.   5. degre R; fis MM1Ra, gai R1; plazens R.   6. missing in M; faitz Ra1; rics a; dona . . . covens R1; pois ma dompna ma fag (faitz Da) b.c. ADaIK.   7. qe MRR1S, qieu M1; tot MSR; iorns missing in S, iorn MR.

II. 8. premier ADaIKMM1R1a.   9. puoc ADa, puec IKRR1, pois S, puesc C, poic a.   10. missing in Da. si MM1SV; t.f. a l. a tot lo sieu coman R; t.f. a lieys . . . es R1.   11. . . . y trobey R1.   12. e cortes ditz e bels e. ADaIK; bel VR1, gai MM1, drutz R, grā a; fins MM1, fin a.   13. si ben ADaIK; de MM1a.   14. trop MRR1SVa, de ADaIK.

III. Missing in MM1Ra. 15. q.v. amar a mens aver dafan (de dan R1) R1SV.   16. lialment C, gardes . . . es R1.   17. dreg R1SV; baixar nol se f. V; noll sies S; q. tort ni mal ni enui noi f. ADaIK.   18. quel ADaIK, per S; dreg V: si. .. soleys . . . R1.   19. guissa ADaIK; coutran ACDaIK, contrā R1; contranasc S.   20. amor SV; peiors V.   21. Puois que i a. ADaIK.

IV. 22. Maltraitz RR1Sa; sera SV.   23. quentre gran V, qautre dos MM1a, qentre lo (los N) GNQ, quentraquels ADaIK; mals missing in C; calqe GMM1NSV. 24. lo ADaIKM1N, la Ra.   25. pois q. save ADaGIKQ; pos tant save N.   26. cades non trop MM1a; que non aia dangoissos p. ADaGIKQ.   27. aion C; que noi aia dangoissos p. N.   28. qui N; destreignon DaMM1R1, destreino IKR, questreignon a, destreng S; selhs (cel V) cui (que V) destrenh CV.

V. 29. Pero ben sai q. MM1RR1a, pero domna q. V; si missing in S; amayre R.   30. nan ADaIK; gran mal MRR1V; mal S; e lui es gran (gran missing in M1) mal p. Ma.   31. plaideia DaIKMRR1SV; pois los plaideia f. e m. Ma.   33. nais Ma; novel RV; valors e iauzimē R1.   34. fol IKR1V; voil qec iorn adiramenz a.   35. torn missing in S; mō cor tornes en aytala balansa R; balansa a.

VI. 36. Enves midonz ai tos temps b.t. MM1a.   37. sieu R1S; e s.s.f. ADaIK; e lamarai cui qe plassa nil (o MM1) MM1a, e lamaray finamen cuy qˉ pes R.   38. caisso MM1Ra; nol R; vedar MM1a.   39. Qe qan recort sos ditz ni (e a) s.s. MM1a.   40. Cum ilh es bella e pros et a. ADaIKS, com ill es bell e c. e a. MM1a, con il es bona e pros e a. R1V.   41. E cum es dous e gaia e plasens ADaIK, tostemps serai en samor atendenz MM1a.   42. e cum sos pretz e poia e lenansa ADaIK, car ieu nō ai en autre ioi (autramor M1) fiansa MM1a.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI