Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Aston, S. C..  Peirol. Troubadour of Auvergne. Cambridge: University Press, 1953

366,014- Peirol

I. 1. Un CNRV.   3. quieu Ma; quieu non chantai o. PS; chantera N.   6. camor TV.   7. car o ma K; car mafin e verai CRTV; this line missing in M.   8. de] que IKR; miells que (de QT) CQTV.

II. 9. bem missing in a, ben DIPQS.   10. que res D, que martz T, quela M.   11. tan Ca; plazen IKNTV.   12. bel CMTa. 13. Car lieis cuer nom blan T.   14. meillor V.   15. bon N; es IK; le M; mal PSTV.

III. 17. Ren] Ges CMPQSa, Que T, Ben I.   18. de so] la ren CPQSa, daqo RTV, aisso M; quieu CEGIKMNPQRSTV.   19. ez V; neus esteus Q, nieus eix V, quieu mezeus Ca; tan ni qan T; tanz la dot e la blan PS, neys eu chantā la blan R.   20. qe F; li F; qe nollin aus redire G, gaire nō cal naus (aus C) dire CIKNRV, forseis qeu noill sai dire PS, nō len auzi ren dire a, gaire no len aus dire M.   21. Et PS; qan sol li d. M; e cant ieu li deman RV, car sieu ren li (la N) deman IKN, pero qū lendeman T.   22. can locs es ni seschay RTV; tals ves es c.s. IKN.   23. Dic] A IKNV, Ai RT.   24. tan ni qan IK; eu cre quil man gaban N.

IV. 25, Las com] Eu las CRTV, las quieu IKMN, L. mon cor d. PS.   26. son Q; homs C; son NQT.   27. qeus (quieu E) irien (iria Da) (ceria E) celan DEFGQa; queus niria (iria M, naria N) comtan (contan MN) IKMN; ce vos niria celan T, queus irials celan CV, Qanar eu en sellan PS.   29. jur DEG.   30. que tot] qades PQS, que mal V; totz IKRTa.   31. pois] e CM, mais T; eus missing in T, eis CMV; tro queu mezeis t.l. IKN; mas qi me destroplai PS, aqui meteis t.l. FGQa, per cuey say qˉn trop play R.   32. en Q, un PS; ser CIKNPQSTV; mō cor o nō rē tan R.

V. 33. Los huelhs C; oillz G; cors M; minstan S, estan CDE; Huelh del coratge estan RTV; el cor N.   34. quem DEFG; en (vas CPSa, ab T, el V) lieis (ioy V) caillors (calur T) nols (non PS, nō Q, nol T, nois CIK, nos a) vire CIKMNPQRSTVa.   35. Vas qalqe part qeu an V, qen las parz on eu an PS; queu CFMRTVa, que IKN; man IKNRTV.  37. per atrestal semblan TV.   38. flor PQRST; com ia n. K.   39. via E, horas CNRTV.   40. vas lo s.v. R.

VI. Lines 45-8 occur as a tornada in CEGMPQS.   41. Si mames n it.n.q. a.   42. ja fos eu totz iauzire a.   46. res M.   47. sel (ses Q) vostr amies (amic GPS, amors M) d. CEGMPQS.   48. antal a. a; aures IK.

VII. 49. dic aitan E, dirai tan C; Damor ai ferm (bon M, fin a) talan IKMNa.   50. E fin (ferm M) dezirier nai IKMNa, qe bon (bons C) consirier (cossiriers C) nai CPS, qe bon cōssirs en respeieh eu nai D.   51. e] ni PS, que C.   52. nul S; men missing in D; hom (on a) plus no m.d. IKMNa, no vuelh hom m.d. C.

VIII. 53. Chansoneta vaitan IK, Chansoneta anbaitan T.   54. dreg IK.   55. li missing in A; e missing in T.   56. qe temprenga a, que taprenga IKN; et] cest T.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI