Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Aston, S. C..  Peirol. Troubadour of Auvergne. Cambridge: University Press, 1953

366,013- Peirol

I. 1. bo LR; d’un vers a far V1; dey pensar ACDGQV; cossi CMRTV, col V1.   2. qamor U.   3. E faim GLN; del t. el] dret a V1.   4. mos L; cor missing in O; nes L, a DGR, n’ai U, ne N; retengutz G.   5. vas] en MRV, e CV1, enves L, enver N.   6. el N; trebal GOQRSTUVV1c.   7. enves SV, endrech missing in R; de missing in ADKIGLMNQUV1c; sataing ADKIGLMNQRSUVV1c.

II. 8. plus DLNRV; neguna] null autra LNRVV1.   9. Ca DG.   10. si tot] e sill ADGQVc, e si RU, si T; se no lo vol L, sei no lo vol mei qem cal N, si (sil S) nocam (non o V1) vol IKOSV1, e si nol platz F; mi missing in U; qu’en] qe FSM, nom U: no men c. IKR.   11. vas lo] contral LN, ver lo QT; al sieu franc s. RVV1.   12. sieum eu ages fat c.h. N, com cil agues car tan fait h. V1.   13. fora be] feraz D, faria FT, seria IKLMQRSVV1; peccat ATU; tort FGQRV; esseria gran tort N; qui m’en] qim L, sil me FQ, qi mel S, son meng D, quieu mē R.    14. desiriers LR; l’als] lal Q, iois F, las ORS, la D; mi AFIKQV1, me DGLR; tot la ols me so frang N.

III. 15. Trop AKIM; Mult DDcGQTVV1; Fort U; no·l] non N.   16. Estiers cab ditz (dich L) ADGIKNOQSURVV1Lc, estiers cab m. FDcT; cubert DcOQV1; li GNQ, lin RT. 17. mais OSUc; se LQ, sem T; esse vol ges N; plagues DDcG; guardar DDcG, conoisser FR.   18. Noil (non S) querria ALNS; cairia Dc, calria DGOQUTc; vertadiers L.   19. qu’ab] qen DcO, qem S, car I; ca sol esgard N.   20. los pensamenz D.   21. qassai QT, qasat Q.

IV. 22. Et S; Mout lamera A, assaz ieu lam U; s’ilh] si N; sofrir V; preguera la si valer mi pogues CIKM.   23. mas non o vol ni non o aper tan ADG, mas non o vol non crei qes baisses tan F, mas non lo vol ni ges nom an (a O) per tan OS, mais lei no cal ne no sto per aitan L, mas lei non cal ne nosto apertan N, mas la no chal ne nolia gran dan (pro qan Q) QUc, mais leis non cal de mi ni ma per tan CIKM, mas no len cal ni no saperten tan T, mas lui nō platz njnon sapertan V1, mas no novol V.   24. qe Q: perpessan CVV1c, remembran U.   25. sa valor gran e son gentil l. A; ric] franc F, gran IKR; edes son richs l. N.   26. que (missing in V) mout (be UVV1) nol (que nol Qc, que noill OS, que mout no GLN, que mi no T) deia esser f. AGLNOQSTUVV1c; qe noil sia de mi f.e.s. M; no·l] non N; denha R; greu F.   27. deu A; en] ab QG; pero nos cier sol adamor T, mas en amor sol val’r be merces V.   28. veus (ves OT, nen Q, neis R, vas V1) lesperansa ADFGIKLNOSUVV1c; dolors IK; safraing AIKL; sostrangˉ N.

V. 29. E (E missing in N) valra mi ia doncs m. (ma missing in N) b.f. ADGNRT, E tenra ia mi pro m.b.f. IK, Tendra me donc ia pro m.b.f. Qc, e deuriam valer m.b.f. F, et erami ia pro m.b.f. U.   30. qu’ieu] que N; quieu nom camge per ne aissi cum fan C; per] ab A.   31. folh lauzengier guabador e truan C.   32. messongier QUV1c, fenhedor C; neci parlier et V; fals e plen de v.v. IK.   33. si assis mon c. CGQU; en vos aixi mon ferm c. V1; qieu ai assis en lieis t.m.c. T.   34. coras (oras IK, qora U) e iorns (iorn U) nuoitz (not U), setmanas (setmana U) e mes AIKMU, cora (coras DFG) iorn (iornz DG) nuit (noitz DG) anç semanas e mes DFGQc, cora noit ior e semana e mes S, oras e iors e nuetz et ans e mes R, ora iorn noiz semanas e mes N.   35. qu’en] en N; voler CM. 36. conort GLNORSTUVV1.   37. car en amor AGLNORSVV1c, de nuill amor DU; qes pos lamor valom trop trainan Q, en amor qe trap mi vai trainant T; pus] mas DIK, qe D.   38. non deu aver nuil hom fianza gran V, non pot aver hom espavenza gran V1, nō deu av’hom pueis f.g. R.   39. doncs (donc V) que (quem V) farai IKV; partrai (partirai N) men (me GOST) GLNOQSTUV1; del AGDIKNQRST, de LOUVV1c; partraim daqest f. M.   40. non ieu ADLOQSUVV1c; non ia qe soffrir vuoill m.d. LN, e nō ia cades y vuelh far mō dampnatie R, non gia puois ce faire vogll m.d. T.   41. si cum fa q. L, si cum facel cazugar N, com faj aquel V.   42. que] e IKLMNVV1; qe gioga e gioga per rispetz di gazainh T.

VII. 43. lengatge DGLNQT.   44. quel CM; franc natural LNQT; natural U.   45. so quer dreg ni satanh CM; so quen vos sepertejn V; sabra] sapchan SUc, sabran VV1, sapcha DGQ, sap O, sap be L, saben a N; trial GLNQTU, vezer D; que V1, quen LNV, cab U; ca us T.

VIII. 46. en] per c; qar per gran sen ai vist venir dāpnatge O, qar per gran sen ai vist dampnatge gran S; en trop sen gran] en son gran sen V, en son sen gran CIRV1.   47. per] de ADGIQRTUVV1c; foudatz DOQUVc; venadoras g.b. VV1R.   48. aital AIORS, aitals M.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI