Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Aston, S. C..  Peirol. Troubadour of Auvergne. Cambridge: University Press, 1953

366,020- Peirol

I. 1. tota ALMNQ.   2. vailla IKLN; chantar c; anc missing in c.   3. pogre QVa: fos V; que mieills (mieil Q) fora Qa; apres T.   4. se f. Q; saubes IK.   5. car R, pus C; chantar AQRTVc, canchon L, chanson N, chansos CIKM; en] a R.   6. bel V; far lo T: sabria IK; un vers qi ben far lo sauria Q; mas (e Mac, doncx C) bos (bon Ca) vers qui fairel (far lo Rac) CMRac; saberian N.   7. qes a; ben] mi IKLMN; semblan(t)z CMV; mais missing in D; qe miels deia v. Q; mes a semblan que mais degues v. R.   8. hi] en IKLMN; per quen voil eu Q.

II. 9. Amor QV; es LN; tant tros ses D.   10. Greu IKNRTV; grans es Q; lafan, LNRTVc; trebaill IKLNRTVc.   11. ai Q, na a; e deport e g. LMNTV; quieu nai Cc; ieu suelh av’ deportar e g. R.   12. e sanc (tur ianc N) nai (nhac LT, ac Q, naig c) ioi CIKLMNQRTVac; eras V, aras R.   13. De] Per CIKLMNRTVac; midon NQ; sospir MRTVac.   14. midon Q; cum] qon L, cui Q, cieu TV.   15. lo Qa; dir obs eu D; puois] car IKLQc; a] per c; tant mes de plaiser Q, caitan nai en poder MTVa, quel dir nay en plazer C.   16. mas ges non vol T; mas no me vol a son ops retener Q; non uol N.

III. 17. ni] e M; e sa nobleza R, ni la drizesa T.   18. don C; lenqiza M, lachauzi R; car anc lenquis TV; per cho (quo D, ço N, qo c) DLNc; per cieu TV; fis (fi c, si D) DLMNc; per cosi f.r. IKQ; be sembley fola res R.

19. Car ben ai d. IKLN, Ben agi d. Q, Assatz naic d. TV, Ben aic racon c, mas aguin d. R; per una ren cortesa TV, per una gran f. M.   20. mostraria L; qem essegnet ab cem laisset em p. TV.   21. qe (e Q, qen c, qui N) sonavam g. IKLNQc, tan (qe M), gent monrava MTV, quem sonava CR; e maculhia CMTV.   22. anavava R. Ll. 21and 22reversed in R.   23. era] Ar IK, Mas er Cc; mas ara ma t. RTV.   24. Que apenas mi deigna sol vezer AD, capena vol escoutar ni vezer MTV, que de sos oilz nō degna sol veder Q, qe per un pauc neus me degna veder c.

IV. 25. creir eu qeu F; que M.   26. tant qamar Q, tan qe a. Va.   27. doncs b.s.f. CFR, las qe farai MTa, qe farai doncs c; amar lai sa leis p. MTac, sieu lam p’ a luy p. R; de mal mē prent se ia la sale pesa Q, be foil eu son eu fol sialui pesa V.   28. Partrai F; Laissarai mo (men V) IKLNV; ai] ieu CQ, a IKLNVc; e suffrirai mē dona non eu ges a, sufierai men ai dona non puosc ges T.   29. res V; Mas per merce (merces Ta) CIKLMNRTac; sapchas deçous pregaria Q.   30. que nous (noil a, nol C, nos MN) pezes (pezel a) CIKLMNQTVc; ni T; nol C, nos N, noil a; plairia a.   31. nuill N; re TV, rē Q, ren a; del cor nō pot R.   32. deziriers L; quaitan IKLNa; cals no ai empoder RV, qim (qem a) destreinh el (nil M) voler MTa, nil talan nil voler CF.

V. 33. Las R; beltatz L; nobleza R, ricesa T.   34. Non mes (es R) semblan (semblanç c) qom t.l.p. FIKLMNQRc, No sai ni cre com t.l.p. V; nuills] luenhs C.   35. E] A V; mi] donx R; e cal pro ai (nai CDc) CDcIK, mas cal (ieu MQTa) (qe a, ca T) pro iai MQTac; pros] bella FIKLMac, gaia Q, gent T; ni DMRV; cortes D; e tal pro iai siles bella cortesa N.   36. Quieu (Qe F, Pos Q) per lei m. FIKLNc, anz mueir per leis a, quieu muer aman e R, damor mauci e non lin p.m. V.   37. Doncs ben sui fols (fol c) queu t. CDcFc, per co sui fol ia t. Q, per gel faz ieu ia t. a.

39. Mas ar (er ac) sai eu CDcFac, mas aras (eral Q) sai MQRTV; reprouer N.   40. que] com DcIKLMNQR; non] cō V, nom a; so non qe p.a. F.

V.41. Damors DRc; clam CRVc; mas] et Cc.   42. mout] trop IKLN, fort a; me pesa molt V, e pezam fort R, mout mes de greu C.   43. guayeza C; mantengut N.   44. Plus pros domna no cug qanc dieus fezes (seges L) IKLNc, gensor d. no cre canc dieus fezes C, meillor dona non cre canc hom volgues V, e meiller dona nō crey qˉ anc nasqˉs R.   45. Neu (ni eu IKc, ni RV) no cre (cug N) tan bela (belan IKLNV, bonam R) sia CIKLNRVc.   46. ni CIKLNRVa; mais c; sapcha] aia IKLNVc; seignoria IKLNc.   47. son LR; el mon sos pretz c. V.   48. e creis totz (tot c) iornz (iorn LNc) que (e c) nos (non N, nol c) l.c. IKLNc, que totz iorns creix e dobla nollaixa chazer V, ni nol baissa ans lo vol mantener R.

VII. 49. Lo] Bon N; daitz es lo vers R; laprenda K.   50. E ADIKLMN; Peirol N; que] ben IKMNc; qaudit c.   51. en] e N; caber ADR.   52. quil N; comtessa C; loi MR; sap Mc; gen IKLMNc; ben missing in R.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI