Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Aston, S. C..  Peirol. Troubadour of Auvergne. Cambridge: University Press, 1953

366,031- Peirol

I. 1. ben IKMPQO1Sa; et] sai IK, missing in R; genz N.   2. eo N, e QOO1; oimais PS; mai ABCDGR, ma M, mais NOO1Q; cossir CGMNOO1PQRSVa; en] ab CGIKMNVa, a PS.   3. precs O, pres O1; cō lo faza de la cort O, comsil faz delacort O1; e missing in CIPKRSa; col faza e qe lacort G; e pens dumuns col faça aquela cort N.   4. b. e plazens e f. CMQOO1a, gais e plazens e f. PS, dous et plazens et f. RV.   5. et] car GNR, don V; on] car MOO1Qa; plus] mais COO1Qa; mon chantar COO1QRa, chantar IK; et qant tot mieill mon chantar m.g. PS; e qar hom mō bel chanter m.g. M. 6. mieils] eu OO1PQS; adoncs dei mieils g. CGMa, adoncs me dei g. RV, Adonc dei melz pugnar qeo ni mes prenda N.   7. res PQSV, ne G; neguna don s. R.

II. 8. nul iorn (iors O1) OO1PQRS; qu’en] qinz CMOO1PQRSVa; mon] el COO1PQRSV; destregna G.   9. una dolzor OO1PQRSV; qe·m] qe Q; qim N; mon] son MPQS, sieu R; qem mou del douz p. V.   10. la PS; las IKOO1PQS; la PS.   11. sapchatz] vos dic OO1PQRSV, dic vos G.   12. midon PQS; a] sa ABD; vas] de Q; si toz e uas mi torz N.   13. bels G; semblanz N; solatz COO1PQSVa; doussa] genta V.   14. mi d. genz N; mautreget M; don aras M.

III. 15. Ar ai assatz] Oimais ai pro Q, Ben ai oimais PS, ben ai assatz a, assatz ai mais OO1RV, dōc ai asaz G, don ai assatz IKN, don ai huey mais C; queu PS, quem IK; sospir CPQSa, cossir OO1R; plaigna CGOO1PQRSa; per gassatz el razos qe mi c. M.   16. c’a] per GNOO1; le MQ; cors M; art MV; mo V; tro qˉ macort R.   17. e] qan GN; del bel (gai R) solatz (semblantz OO1) del ioi e d.d. CMOO1PQRSVa.   18. plazer CMOO1PQSa; ni R.   19. ai PRSa; garit sadonc N.   20. que] car G, qe er Q, qera OO1, quer C; quand li] sil OO1; la CGMPQRSVa; d.m.q. R.   21. sol] nul PS; semblanza Q; no fai semblan qem avia nim entenda RV.

IV. V. 6 in OO1.   22. Don GIK; es CMPQSa; ar mes mestiers OO1; qieu CMPQSa; pro ai huey mays qˉ sospir e catēda R; Don ai razon no fa qe soffra N.   23. a sofrir mer p. Q; e a. M; catendrai doncs saluy n.a. R; cō soffrirai OO1V; le PS.   24. Trop valgra mais ABD; som par PS; som CMIKa; quieu CM, queo N; si me sofris R.   25. nom puosc Q; zo nō ert (er V) ia t. nai p. ric (bon V) a. OO1V; qe trop nai l. a. M; pus ab mi dōs non puesc trobar conort R.   26. Bella PS; vostre GMV; toç pˉ forç Q, tolz tan fort V; vostres soi ieu tan fort R. 27. non crezatz ges PS; non GIKOO1a, e no vos N; non o M; cuies Q, cuiges G, cudes a, cuge D, cuges IKM; lamor CGVa; iamais qe mi r. M; qˉ nous cuietz de mi lamort remanha R.   28. qu’a] qen QOO1Ma, camors D, qˉn R, vos V; qe N; qel PQMS; qˉ res nos s. D; qˉ fes m. s. R.

V. Missing in G. V. 6 in M.   29. Lei DPQS; en leis VM, a lieys (lei O) Ca, de lei O1; qa bona (pro PMSa, pros N) dōna taigna MNPQSa, qa bon pretz satanha COO1RV.   30. no sai dona don hom tan bon laus port V, nō sai dōpna cui on mellor laus port OO1, nō es el mō dona melhor laus port R; nom N.   31. bell’] coind CPSa, conta N; qeo N, qeu IKPSa; pros e bellas genta pˉ qe mamort OO1, bellae plazen e pros per quieu l.f. M, cuēde gaia es tant pˉ qˉ mamort R.   32. amor OO1PSV; totz temps] tot iom OO1; sui aclis] obedis OO1PQS; la grā amor qˉ tostēps obezis R.   33. plagues li a; plairaus M; si ia sera cuna Q, poiri esser cunas OO1, er ia ora cuna R; vos chauois O, menchauzis O1, men auzis a.   34. aquestaus Q, aquest don M, aisso li C, aquesta O1R, aquestal Oa, aquesta i PS.   35. si non o fay m. C, e se nō m.g. nomen (nō mi a) r. IKa, e si non m. nul g. nom r. M, o ia d.g. no mi r. Q, et se noza g. no men r. PS, e iamais sol gazardo no men renda V, ab qˉ iamais g. no mi r. R, e sol iamais guiardons nomˉ renda OO1, E se non ia grederdos no mi renda N.

VI. V.4 in OO1, v. 5 in M.   36. trebaill] guisa OO1V, dicha R; lam MNPRSa.   37. iorn] pauc M; mas be volgra sivals (qela OO1) cun iom sofris OO1RV; mais un sol iorn N.   38. los mals IKQRV; ser CNPSa.   39. torment Q; tornat M; mon CGQM; de CFGIKMQRV; que g.p. malasçat mon deport N.   40. e no volgues IKOO1Q, mas eu non qier PS, don ia no vuelh R; cautramēt ages tort IKQ, nulh autra maia tort R.   41. car] mas Q, e CFGIKM; e si lei p. N; qe sidieus vol qela v.m. sa. V, e si tā fai qˉ ia v.m. sa. OO1R.   42. a. nō fes hom damor CGIKMNa, anc hom (homs Q) damor n.f. FOO1PQRSV.

VII. Missing in CMNPQRSa.   43. Cor ai dona qeu eix lo vers vos port V.   44. desir GOV, defres O1.   45. que missing in D; que ia] qieu PS; non ai poder que eu plus raj romajnha V; non pot esser qez eu zai pl’ remagna G.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI