Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Beltran, Vicenç.  Tipos y temas trovadorescos. XIV. Alfonso X, Raimon de Castelnou y la corte poética de Rodez. "Le rayonnament des troubadours. Actes du colloque de l'AIEO. Amsterdam, 16-18 Octobre 1995", ed. d'A. Touber. Amsterdam: Rodopi, 1998, pp. 19-40.

396,006- Raimon de Castelnou

Reproduzco paleográficamente el tenor literal de cada testimonio en aparato negativo.  Las lagunas en los testimonios vienen indicadas entre paréntesis cuadrados ([]) y sus omisiones, entre paréntesis (()). Omito a menudo las variantes morfológicas y las debidas a evoluciones fonéticas divergentes (aunque he preferido pecar de prolijo que suprimir cualquier tipo de información interesante); el tenor literal de cada variante, cuando es común a varios manuscritos, corresponde al primero de los enumerados.

Estrofas: falta VIII en afDMRT.  Orden: III, II en aDMRT.

1  Mon chantar aDfMRT  uoil retrair aDMRT uuell retraire (al) f al criminal a  2 de totas gens af a totas gens R a tota genz T se sil u. D degnon a. afMR  sabon deihnon a. T 3 ni entendre tut s. d. D ni sabon a  4 c. poiria a  c. poira DfMRT poura t. lou b. Y  5 mas c. a car fMRY  cobeitat  fY  atanz T sazir D fait en  f a pres lo mon tan b. M a pris le mond tant breu Y  6 que noi cor dreitz el mon ni tem hom deu D que noi trop d. f que noi cor dretz ancar ni temon d. M  lo mons q. n. c. d. ni tem h. d. R l. m. q. noi cor d. T que ni cour dreig ne ains ne temen d[ieu] Y  d. ni temon d. afT  7 ni non t. a ni trobon pres ni fe ni ch. D ni noi trobon uertat ni ch. f ni i trob om fe uertat ni ch. M trobomz vertat ni c. R  8 mas messonias a. R  ne uergogne an le Y plus afTYMD

9  Clersia uol chascun an p. e. a La clerçia uol tot lan p. e. D Clersia uol cascun iorn p. e. R  Clesia uol cascun iorn per e. f Eglesa uol tos temps far atrestal M Clerzia vol pz trastot lan per egal T  10 ben c. R  11 e il gran prelat aD els grans prelatz fR El gran prelat T e lur prelat M uolon t. DfMT  12 qe sens razon alargon l. d. afM que ses razo alargen l. d. DR que ses razon alargan T deptals f  13 qe si t. M del lors nulh f  del lor nulh R per els un M e si tenes dollors T nul onrat sieu a 14 u. laus a  mas nol fRT nol uos rendram aDfM brieu f  15 donas T  16 e no a ou non l. D no non f

17  Rei comtes bailius f Rey ni c. bailieu R Rei comte T 18 rendas s. a volon c. DfM castell M c. las t. R uilas s. fM  19 e a lur tort la paupra gens d. a de lor a tort e paura. g. d. D a lur acort e paupras ient d. f am lur gran tort e paubra g. d. M a lur gran tort  las paubras gens d. R  a lur gran tort la paura gen d. T  20 il b. T baros R son li plus a.  aRT e il b. son plus t. a nien D e li bailieus son lo plus a. f el croi b. cuion far a. M  21 car cascus d. R qe chascus diz afMT que chascus di D  22 (e)  a. MRT  tot so son plus DMRT paupre a paure D paubre MT  cun r. R al r. R  23 qe n. t. a quil non t. f car non t. R qe noy t. T  24 e nos autres em daqel meteis sen aDMR e nos altre em daquel meseiz s. D e nosautres cur daquel mezeis s. f   e nos autre som daqel mezeis s. T e nous autrey agem daquel mesei s. Y

25 morgues niers fT monges niers R 26 per trop aDfT  27 mories blancs f  ni monges blancs R morgues blanc (I morgues tachado) T per termes afM bausar a. D mantenirtachado, luego mentiren a 28 temples a templier M ni ospital aDMR a t. ni T espital Tf  29  canonsges M canorgues fRT canongi D renuou f a renou aT a renoueu D  En este punto, T intercala la expresión Li anen nonps elicai / que tal en sai que som o auzes dire, pertenecientes al texto correspondiente de la columna siguiente, ya en el f. 95 r., el sirventes Atressi com per fargar de Peire Cardenal, nº XIV de la edición de R. Lavaud, vv. 6 y 7  30 fols M saint peire i sant a. D san .p. e santandrieu f sant p. sant a. RT peire santandrieu M saint peire e saint a. a 31 qui D qa M que traisseron per dieu  a  per luy f tan greu t. aDfMT tan de t. R  32 saisi uenon aisels a s. R sanaissi uan quest a s. T (sen) af s. uenon DM tan leu a s. D

33 Li c. D Si capellas afRT per trop afDRM per poc beurandal T  34 ni l. afDMRT  ligistas DRMT per tortz RT mantenir D 35 (e) albergador R ni albergier afDMT per oste T son  o. afR  ostes DM  36 ni l. afMT ni loguadiers R nil cialdeir D son i. f  37 ni r. ni b. ni c. afM ni r. ni lairo ni c. D ni raubadors ni metie ni c. RT   38 r. las iens R si s. afDMR sa s. T o crei a  39 que menudetz f qels menoretz R qe meroneret no M qe il menudet en u. a non reinhon  fDRM falsament f  40 e sil q. DMT e sis q. a

41 Reuendedors fT obriers e menestrals f obreil D obriers menestairal R mestral a  42 i. uas a i. ues f si saluaram si deusDT  lo uol s. D o uol s. T  iran ab dieu sil lor o uol tenir R  43 per car afR per charn  u. D u. e peraDRT  ho per f  menten pleuir aDfRT ezamenten pleuir M  44 cambiadors fR e lome D ez o homes f e homes RT de portals f  45 45 y 46 cambian su orden en a e reoner atressi con i. a e renosiers si saluon con i. f e reneueir sis saluon li i. D e renoueir seran salu con i. M et ezuries atressi com j. R e renoier si ssaluan com i.T  46 e noireguiers fT pallon so f emblan zo M e si sartre panon  R panan so T  47 laorador e li terra tenen a laoradors ela terra tenent f laorador per t. emas m. D laorradors t. s. tenenT (e) laborador M (e) laboradors t. R  48 obran festas afDMRT e metsognias c. D faitilhas c. R

49  A totas gens aR a tota ient fT  darai DMR a tota gens donray conseil leaus Y   50 mon ops DM tal ca mes ops non lo sai retener T qe tout nel say a mon hous retenir Y 51 que cascuns pens de fM qe cadaun T qe cadaus aDR uolgues ben far e dir aDRT  52 de son poder M a son poder aDRT car plus de bon captal aDMR car plus non portarem de bon captal f qe ia plus de captal T  53 non p. aDMRT  escrieu R e nostre a  en n. DMT que tot sera escritz en n. b. f  54 can nos n. afDMT nirem afDM e rendrem afM  ni r. D (e ren)drem T can non yrem qe r. R comte greu afDR  55 de tots los faitz al iorn afR  de tot lo mal al ior D qes aurem faig al ior M de totz peccatz al iorn T de iutjamen  a  i. del iugament  fDMRT  56 al franc s. afT  al gran s. qin f. M per com deu star confes a peneten D (vid. v. 40)

65 Sel que reprentf Ges qim repren aRT quim sobrepren D qui mi repren M mon chantar n. m. g. afDMRT  66 car mant far be a car man fan ben f si tot men af  si an far be sitot en D sieu man far ben si tot men M can mes fort bon sitot me T fas pauc ieu aDM fauc pauc ieu fT ca mansfai be si tot pauc men fauc ieu R  67 a. q. la gens uengues a sol que la ient uengan f si que las gens venguan R g. ueneisson D u. a saluamen afDR  massi la gen renhessan T qar si las g. M r. ben ni gen  MT  68 honps pogr T poires a poiran f pogron DM de foll a hom trag s. M apren h. s. falta en C.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI