Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Poerck, Guy de.  Bertran de Born: Molt m'es d'iscandre car col. "Annales du Midi", 73 (1961), pp. 19-33

080,028- Bertran de Born

vv. 1-8 om. a’.

1. molt] mout UV greu CR ben T // d’escandre] dissendre A desendre D descendre IK de fendre C defendre R deisedre T // car col] car tol KR cancol T.

2. de — car (3)] e sapchatz (s.] ssapxats T) que (q.] qe T) no·m es belh (b.] bel R bell T) car (c.] quar C) anc (a.] ieu R) CRT // gerra] guerra DIKUV // ab castel] a chastelh V.

3. assaut] asaut DUT asault V assatz R // ni] ne UV // cembel] sembel DR chambel IK çimbel U zinbelh V sembelh C cinbell T.

4. no·n vi·m] no·m vim A no vim CT no vi R no·n vi UV // mais aura d’] passat (p.] pasat T) ha (h.] a R om. T) CRT // un] i R.

5. teng] teing DIK tenc UVT tenh CR // m’o] me UV add. ·l V // a] en T // grand] gran DIKUCRT grad V // affan] afan UVCRT.

6. car] quar C // il] ilh V ylh C els R l’uns T // n’ om. CT // paor] paur T.

7. e nos autre] l’ (l’] li R) autre e (e] s R) ieu CR e l’autre stan T // autre] autrui D autri IK autres UV // s’amor] amor AT.

8. seignor] singnor DIK seingnier U seinher V senhor CR segnor T // de Molierna] de Mulerna R dimoliherna T.

9. que] qe DUVT qui CRa’ be A // ·ls] ·l a’ om. T // agusa] aguza CRa’ // ·ls] ·lz V ·l a’ om. T // esmol] smol V amol A.

10. ·ls] ·l UVa’ ·lh R om. T // tocha] toca DIKCR tocca UV teca (?) T trencha a’ qui add. come // coma] com a UV // coutel] ocutel DIK coltel U colteh (?) V coutelh C cotelh R coutell T caltel (?) a’.

11. lo] le CT // seigner] seingner DIK seinnier U seinher V senher C segner T senhor R segnior a’ // que ten] cui (c.] qi(?) T) es CT // que] qe DUVa’ // ten] tem U // Bordel] Bordelh VR Bordell T.

12. son] es T // espes] espers IK // denan] denant T davan C.

13. moz] mos C mols I mol A mas R // devas] deves C deveis T davas a’ denan R // trenchan] trencan T.

14. plus] pus R // leial] leyal C lials RT leiau a’.

15. merce] merces CT // del] al Ca’ dels RT // esmoledor] esmolador DIKUV emmoledor C ismolidor T.

16. tuich venran a] qe tot auran UV // tuich] tuit DIK ben CRTa’ // venran a] veira T vivrai a a’ // vita eterna] viterna a’ // vita] vid UV vida C // eterna] ter(e)na C.

vv. 17-24 om. ADUVa’ ; texte d’après I.

17. Ja·n Berlay] Lan Ver lai A En B. R Gies (?) Bernart T // Mostairol] Mostarol R Mosterol T Mostrairol A.

18. ·n om. R // Guillem] G. R Guiliem (?) T // Maurel] Maurelh CR Maurell T.

19. no add. ·n CRT // agren] agran R an lur CT sed an ante isnel tr. C // cor] coz IK cost C // tan] tant T ni C // isnel] yrnelh C irnelh R isnell T.

20. com —baro] c’als nostres baros R // com] quom C co T // cada] quad C cad RT.

21. can ven] falh lay R //can] quan C // ven] son CT // al] a RT estiu] yvern CR ivern T // intran] intralt (?) T.

22. puois] e CR // quan] quam K can RT // intra] son a C ven a T se iray R // fredor] chalor C calor T verdor R.

23. l’arditz] l’ardit IK ante en tr. CRT // torna add. ·n R // en] e T // paor] doussor C dosor T valor R.

24. can lo] pel T // can ] quan C // lo ] bo R // clars] clar CR erars T // temps] tems R add. qui T // s’abuerna] s’abinverna IK s’esbuzerna C s’esbuerna T.

Vv. 25-32 om. Ra’.

25. del seignor] ja (j.] gia T) ·l seignier (s.] seinher V segner T senhor C) UVCT // seignor] seingnor DIK // Mirandol] Miradol UV Mirandoll T.

26. que] qe UV qi DT qui IKC // ten] te UVCT // Grosa] Glesa A Envisa IK Coissan U Caisson V Crueissa C Cruxa T // Martel] Martelh VC Martell T.

27. non] no IKCT // cre] cug qu’ C // ogan] orguan C organ T // se] si C // revel] revelh VC revell T.

28. que] qe DUV ce T // veia] veya C vea T // que] qe UV ce T // faran] feran V.

29. Frances] Franceis DIK Francies U Franses T // que] qe DUV ce T // menassan] meªsan D menasan KTV manasan U.

30. e non son tant] se tot se fan UV // e] et K mas CT // non] no C // tant] tan DIKC // gabador] guabador C.

31. ben non] qe ben UV // ben] be T om. C // non] ñt T // atendo·l] atendon al C.

32. car oimais] que o. IK c’ (c’] qu’ C) oghan (o.] ogan V ( ?) T onguan C) mais UVCT // plou] pluo T // et] ed UV // inverna] iverna DIK enverna U yverna C evierna T.

33. fant] fan DIKUVCRTa’.

34. Catalan] Catala C Catalas Ra’ Catalans R // cill] cel DIKUVa’ silh CR cell T // Urgel] Orgel U Orgelh V Urgelh CR Urgell T Ussel a’.

35. car] qar U quar C qe a’ // non] no T // an qui los] trobon qui·ls Ra’ // qui] qi UVa’ // chapdel] capdel IKa’ capdelh VC cabdelh R cap dell T gadbel U.

36. mas un] et an R // mas] mais T // un .j. K // seignor] seingnor DI senhor CR segnor T segnior a’ seingnier U seinher V // flac] flanc UV fat a’.

37. tal qe·is] cui T // tal] tals D // qe·is] qe·s DUVa’ que·s IKCR // lauza] lausa DIKUVT vana a’ add. trop T // chantan] cantan DUVT.

38. qe UV // vol mais] ama mays R // deniers] diners Da’ denier UV dinverns IK devers T //q’] c’ DKUVRT qu’ C.

39. qe UV // pendet] perdet UV pedet T pendec a’ // ancessor] ansessor IKC ancesor T.

40. per que·is] don si a’ // qe·is] qe·s DUV que·s IKCR qe vos T // destrui] destraui vel destram ( ?) D destruis IKa’ destruy R // et] e UCRTa’ ed U // enferna] inferna DUV s’enferna C si ferna R sin ferna T semferna a’.

Vv. 41-48 : se lit seulement dans a’.

42. Beirmes a’.

vv. 49-56 om. RTa’.

49. lai] la UV // la] las UV // denz] dens IKC // mi] me DIK.

50. vas] ves C // cella] cela U sella C // es] e UV // bel] belh C.

51. q’eu DUV qu’ieu I qu’eu K que C // repti e l’apel] repte que l’apelh C.

52. tracion] traicio D traicion IKUV trassio C // engan] egan IK enjan UVC.

53. car] quar C qe UV // son leugier] lo lengier ( ?) D.

54. sofre] soffre DK sofra UV // que] qe DUV // ·l om. A // feignedor] feingnedor DUV feinedor I feinnedor K fenhedor C.

55. s’anon] se van UVC // feignen] feingnen DUV feinnen IK fenhen C.

56. lieis] lleis DIK lei UV leys C // que] qe D cui UVC // bon] bos C // pretz] prez DV preç U // governa] coverna DK.

57. eu sai un austor tersol] un austor sai no tersol T // eu] ieu C qu’ieu R q’eu a’ // sai] say R // austor] austro ( ?) D astor UV // tersol] tresol DIK terçol U terxol V.

58. mudat] mutat ( ?) U // c’] q’ DK qu’ IC // non] no DKCT // auzel] ausel DIKU auzelh CR ausell T.

59. franc e cortes] adreit e franc UV cuent et gualhart R coint e cortes T coindes ( ?) e gai a’ // et2] e UVa’ // isnel] isnelh ( ?) V ysnelh C irnelh R novell T.

60. ab] a UVT // cui] qui R qi T // eu] ieu CRTa’ // apel] apeli R apll T // Tristan] Tristant D.

61. tot] il UV om. CT // per ante tot tr. R // aital] aytal R aquelh eys C aquell eis T // semblan] seblan T.

62. a·m] a me UV et a·m C m’a Ra’ s·n T // per] ad R a a’ // entendedor] entendidor T.

63. et] e UVT // a·m] a me UV tenc m’o a T // dat mais] may dat R fait trio C // de ricor] d’onor CT // ricor] riccor UV.

64. que] qe DUVa’ ce T // s’era] si·m fes C se fos a’ // reis] rei UVa’ rey C reys R // Palerna] Palerma AUV.

65. la] lo UV // vostr’] vostre V vostra a’.

66. mi] me DIKUVCT // veiran] veyran CR veiram a’ // torneiador] torneyador CR torneador T.

67. en] a UVa’ // Peitau] Pitau DIK Petau UVT Peytau CR // qui] qi Va’ qe U add. ·s DIKT // qe] que ICRT // ·m] ·s UVRTa’ // esqerna] esquerna ICR escerna T.

68. puois] pus R pos a’ mas C // raina] regina C reyna R reina Ta’.

69. per] ad R a a’ // entendedor] entedidor T.

70. ben] be C // pos] puos K puesc C puosc T posc a’ deu R // cinc] .v. CRTa’ // et] e R // ill] elh C ieu R ill T el a’.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI