Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Eusebi, Mario.  L'Ensenhamen di Arnaut de Mareuil. "Romania", 90 (1969), pp. 14-30

030,VI- Arnaut de Maroill

4 D'aicels G D'aquels Q —7 Nil sen R —9 auctors R dotrors G —10 plui fors N —11 Non foran Q —13 consire GlKNc nosire Q —14 dire GIKNc fior et dire Q — 15 Tan ren Q qe fos RNc quen fos GI — 17 Mais ja us non GNQc —18 Qu'eu Nc mi pr. Nc Q in aquel Q fag R fais me G fais en prenda IK — 19 leu crim G Qu'en RGIKQ —20 Ni lengua R Non Q tenguatz IK —21 De sabor G non feng Q uom feng c — 22 d'aiço NIKc —23-24 invertiti IKQc — 25 Kar om non a doctinia GQ Que uns Nc —28 Mas quen R Ves quen G Vel quem Q tira talant R —29 Azan penre e airzir N Az. aprendre c —30 Et on c'om N —31 En eis GIKQ Qu'en eus Nc aprendre G — 32 de mi es m. GQ —33 e de sciença Nc —34 la c. Nc —35 nim (ni Q) sen nim s. GQ Qu'eu vei IK Que sen ni vei N Qu'eu sent ni vei ni sai c — 36 Del GIKNQc —37 Cun se deu GIKNQc —38 Qi bon proz GQ Qui vol bon pretz IK Qui bon laus vol Nc —39 agardar G esgardar IK ben guardar N m'agardar Q Mas ben c. guardar c —40 O no deu Nc —43 E si o es non o es g. GNQ Si ces non es g. IK E si as non es g. c — 44 so o R Per so v. eu r. GQ E per so v. IKNc — 46 ioy e ioven R —49 Non per tal GIKNQc —50 tagna R qu'a preç se tagna Q p. ataigna c — 53 Li preg qu'il esmend me GIKQ Li prec que mend en me Nc — 54 S'eu i mespreng GQ Si eu mesprenc de (en Nc) re IKNc — 55 Grande iniziale in N; in c spazio per iniziale non eseguita — 56 D. e g. G Bien menar e g. IK —57 Ab c. f. GQ — 58 Per so IKNc (cfr. v. 49) — 59 Sapcha mor dieu temer R S. deu retener GIKNQc — 60 Honorar e temer GNQc Et onrar et t. IK — 61 prez e c. Nc — 62 Non c. que ses d. sia GQ — 63 En GQ Pois de tot e. IK Pueis de totas contradas Nc — 69 e dels pros GIKNc Del malvais et dels pros Q — 70 e del bons GIKNQc — 71 Los mas els bes aprenda R Lo ben el mal apregna GQ —72 E mels G Lo m. NOrdine dei versi in R: 75, 76, 73, 74 — 73 es laid saber GNQc — 74 El ben sol retener GNQc El ben deu r. IK — 75-76 om. IKN — 75 E pot s'en c —76 Si nuls lo vol GQc mesprendre G reprendre Qc — 78 Qui non fu in avoleza G — 79 Ni non GNQc — 82 Ni no G — 84 Kel qe no G Qui non IKNc Sel que non Q conois mal GQ — 85 Per conz nos R — 86 ni d'e. GQ — 87-88 invert. GIKNQc —87 Me pel meu e. G Car IKNc Que Q —88 Nuls hom q'en p. e. GIKNQc — 89 D'entre Nc —90 los senatz R Pot aucir G Pot IKNQ Fat c —91 que lur R qu'a GIKNQc —92 Ec a als c —95 Qe li sen GQ Car li sen IKNc —96 e !or joc N —97 Li un Nc —98 ç'el s. G 99-100 om. IK — 99 us om. Nc —100 q'en n'es s. G —101 tenc ieu GIK tengnas N tenga c —102 gardar loso R —103 ontas GNc — 104 bes GIKNQc Ordine dei versi in IK 107, 108, 105, 106 — 105 car so IK c'aitals es sos usat. RGNBc —107 sia humils IK —109 Una ren vos d. GQ us dirai N — 113 conoissens R —114 avols gens RE IK —115 Es p. j. IK —116 E de mauz GQ mainz IKNc —117-118 om. R —117 Q'anc no saps kes fo G Qui nos sabon don fo IK ques fos N que fon Q —120 Per ver de m. N —121 son venals GIKNQc —122 cabals GIKNQc —123 o prosaza G —124 Ja no dirai qe. s f. (que f. Q) GIKQ Ja no us dirai q. f. Nc —126 Ab GIKNQc — 127 C'aiso IK —128 T. cun GNQ Tot IKc le segles GQ —130 qui Rc que G si non coss. IK om. N qar non cons. Q —134 Que d'aiso crit ni braia R — 135 far R fals IKNc —136 valor GIKNQc —138 tot li bruy R No son si ben GQ si beis fan bruy IK es se ben en bruy Nc —139-140 invert. IK —139 tut p. GQ Ni pro cil qu'ant lauzat IK Ses N pros cel c'a lausat Nc — 140 Ges avol IK —141 no us v. IK —142 Mais laisem los GQ —143-144 invert. GIKNQc —143 El p. GN Elz pros IKQc — 144 Los n. GIKNQc —145 E mostrerai GNQc a le gais G als gais IKNQc —146 De que pr. n. IK 147 Qe c —149 so om. N —151 E qu'eu sia IK Er no us Q —152 filh R Si fon G Que fue IK Que Nc Sel filz Q —153 Om per pros m. G Hom ne s'en m. IK C'om per pro m. NQc —156 Son fis ad aretar GQ Son fil e henretar Nc —158 cor no sa G de bon c. non l'a IK Qui de s. c. no ia (non l'a c) Nc —160 E par que GIKNQc que o deia Q —162 seguono i vv. 181-184 IK —164 e d'arg. G —165 donra bon G donara bon IK —168 non a R Que d'als non ai eu c. IK —169 om. IK ers R nais G —170 om. IK son l. G Del so m. Q Veus som m. l. c —171 Er entendaz GQ Et escoutatz IK Ez Nc —172 pes RGIKNc enstai im G esta Nc —·173 om. Q Mezura R —174 om. Q largeza e GIKNc —175 om. Q Donan GIKc —176 om. Q pot aver IK en senz c —177 om. IKQ se pliu G senz pliu Nc —178 om. IKQ e reviu G Nais proeza a reviu Nc —  179 om. IK E c. e l. G —180 om. IK —181 P. n'es GIKNQc — 182 gent ses barailla IK s'abarailla N l'abarailla c —183 Ni la sap ienfermar R Don Q —184 Ne Nc —185 om. IK sen R —186 om. IK garda e GN —187 om. IK ni m. c —188 om. IK — 189 om. IK p. e fai GNQc —190 om. IK —191 estas R —193 Nim comte Q —194 Qu'el R honz R — 195 Qui (Cui c) prez p.GIKNQc —196 Si bel fan R ben faz G Si beis fant IK —197 de pai N —198 Fracuros GQ de cor N —199 E dizon R Fan dira sos G —200 S. aiso GIK Per vertat sapiaz Nc —202 laver li fos G quel IKN Sol quel p. Q —203 Aquel IK —204 Es uns d. IKNQ — 205 no enten GQ Eu non enten a. s. IK E ami non lor val Nc —206 Ne ami GIKQ Seignor se deus mi sal Nc —207 om. IK nol en GQ —208 om. IK Car con. Nc —209 Qe semper GQ Que totz temps fon IK C'anc sempre fo ez er Nc —211 sen am sab. Q —212 bon pretz R ab cor bon G ab ric cor IK —213 ges eu GIKNc —214 Qe çes qel cor a ric G Que cill qu'el c. ant r. IK Que cel que cor NQ Qe cel qui an c —215 Posca GN —216 ben lur estia IK T. can ben e. Nc ben l'est. Q —217 qui cant (tant Qc) qant GQc Mas tan quant pot deu far IK tan can N —218 D'eso que il taing a far IK p. eschai N —220 Doncs er pros senz faillia IK —222 Que a Nc — 223 proeza nitera G —224 Per GIKFQc —225 dirai N —226 que fallirai N —227-228 om. RGQ e honors Nc —228 lauzors Nc —229 om. N Mas IKc tut il Q —230 om. N ant pas IK —232 Si conz R —233 bos cavayer R —234 son bon guerrier R conduther GIK li NQc —236 L'autre IKQ L'autru G —236 a L'un an prez de donar GQc L'us a p. IK —236 b L'autri de ben estar G L'autre IKQc —237 Larey conduchier R pro cavallier IKQ — 238 plazentier IKNQc — 239 Cist IKNc —241 I vv. 241-242 si leggono dopo il v. 246 IK plus n'a G E qui m. IK qui plus n'a Q —242 en bon prez Q —243 May qui R — 246 per vertadier IK —251-252; 253-254 invertiti GIKNQc 253 gen p. IKNQc —256 ben b. G —257 Es. t. l'argença N E c —259 Que il f. IK. E sapcha quet honrar Nc Que Q —260 Aissi G Segon que t. Nc Si con se tang O. In R seguono questi diciotto versi: Li borzes eyssamens An pretz diversamens Li un son de paratge E fan faitz d'agradatge Li autre natural E fan tot atretal D'autres n'i a mot pros Cortes francx e joyos Que lay on falh l'avers Sabon gen dir plazers En cort son prezentiers Et ades plazentiers E sabo de domney De trep e de bordey Et estan gen garnens Mes totz los conoissens Garnitz de cortezia E de bela paria — 262 Sa ben GIKQ — 263 conz R si cum GIKQ cil cui s'e Nc — 264 Aisi GIKQ Segon qu'eu Nc —269 om. Nc Li un de largetad GIKQ —270 om. Nc L'autre de grand bontad GIKQ —271-276 in R si teggono dopo i versi interpolati —272 Anz m'en laisse IK — 273 Cai qui no fai ni d. IK — 274 Non er per mi IK — 275 Non er ja IK —276 Ainz li dic IK — 277 Ez c — 278 Son d. GIKNQc —281-282 invert. GIKNQc non vei IK — 284 honzs R Dond om GIKNQc — 285 P. a. GIKNQc— 286 no i trop ke i casti GQ no i t. que chasti IKNc — 287-296 om. GIKQ 287 C'aisi o depart nat. Nc —289 Los dons Nc —290 Non es uns t. Nc —292-293 invertiti Nc 292 quel segle non a cos R —293-294 om. R —295 Que de pretz R —298 a Ni non s'en desesper GIKNQc—298 b Qui bon prez (laus Nc) vol aver GIKNQc —299-302 om. GIKNQc 300 sordeyors R —301 ricors R —303 Car GIKNQc —304 c'a prez se sceu G p. eschai c —305 es et av. G —306 Qui m. es GIK Se m. es dels pros Nc Si m. es Q —307 Et es so IK —310 bons entendemens GIKNQc —312 que mielh R Per so GQ Per que entr'els IKNc —313 e dreitura GIKQ E franqueça e mesura Nc —314 E razos e mesura GIKQ E merces Nc —315 que R Mas er chascuns destrui IK —316 Mas eras RQ nos R Si e rauba l'autrui IK —317-318 om. IK 317 nos a. R non l'auci GQ e non auci Nc —318 Aisil que R —319 Non cug R Ne c. GQ Non an d'esser p. IK —320 desmesuraç GNQc S'el n'es desmesuratz IK —322 Essabraçtz G —323-324 om. IK —325 per lo ven N —326 Per lo d. GIKNQc —327 Plus GIKQ —328 re]ges R Qui finiscono IK —330 Non di (dei Q) aver GQ mover N —33I De ço Nc —332 Ab tan que deus mi guar Nc —333 Ma dolsa donna cara GNQc —334 Que c. R e m'cara G 335 Em tol tot mon c. GQ — 337 Dona pros R —338 S'en res es c. R cortesa e avinenz Nc —339 ai conoscença GNQc —339 a E la vostra valensa R —341 m'es cor et escrima R —342 La don R e om. G —344 ren grat R —346 m'es al cor Nc —347 om. Nc domare Q.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI