Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Squillacioti, Paolo.  Le poesie di Folchetto di Marsiglia. Pisa: Pacini, 1999.

Nuova edizione riveduta e aggiornata per il "Corpus des Troubadours", 2009.

155,003- Folquet de Marselha

1 Solo A e pauc dafan C (per asport. di una miniatura, ma l’incipit si legge nella tavola); Ai] Au G (ma la letterina per il miniatore è h), Ab U, Am f; quan] qant da tan L, tant NRfβ³H, an V; gen] genz MQ; et] ca O; ab] a GQ, am f, om. O; quan] qant da tan L, tan MNRVfβ³H, qanc U; afan] afau ls.   2 aissel] a cil G, a quel IKf, ab cel P, a cel S; que·s] quis DGLNPVc, qil S; ab] a AAbBDDcIKMNQRUVcfls.   3 vens hom] uenzon O; e se] om. A.   4 vencut (-gut V)] uencutz Ab; doas] dôs f; senes] ses Dc.   5 mas] e AAbBOPSf; Amors] amor OPSVcls; o] om. Rc; faitz] fag f, fai GOPSU; aissi] enaysi R.   6 c’anc jorn (quan I; iorns AAbC)] cap uos RV, quez anc a uos f; uas uos merces nom poc C; merces] merce OQRVf; ab vos no·m poc] nom poc ab uos IKQls, nom poc un iorn RV, non uolc f; no·m] non MSc, nô GOPU; poc] pot M.   7 ans] an Q; mostrat tant Uc; mostrat] mostratz L.   8 qu’era] car OPS; no·us] nos DDc, no uos OPSUV; ni] e DcL; mi] me AAbBDLORf.

9 Per que·m (quen D, quê V, que IKLMUc)] Per so AAbBPQSls (som PQSls), Pero NO, Peson f; fols] fol GOPQRSf; non] nos MV.   10 que] qem O, qua CDGf, com KIPQSβ¹; conquer] conquis CDGf; qu’ieu] qen c, qeu da qen G; atrestan] atestan Q.

11 qui so] cel qe M; que a] com a AAbBOPQS, so qa M, caura β¹; conquist] conqes DDcLOPS; denan] donan R.   12 fatz] fai OVfβ¹, far Dc.   13 mas aissi·m retengraz] caissim pogratz tener AAbBOPUc (car sim AB), sin retengras domna f; mas] car NQ; retengratz enaisi RV (maixi V); aissi·m] nos aissim L, uos mi Sls; retengratz] reteignaz D, retenez Dc, têgrasz L; quo·l] com PQS; fols] fol GOPQRSVf.   14 Solo lesparuier (segue sp. bianco) R; esparvier] esperauer con -per- da pre e -er- da ir G; fer] fel AAbBO, fels ls, om. G; quan] qam O, tam CNf, qe DM, qi Q; tem] ten U, ten da tem N; que] quel A, qil ls; desli] delli Q.   15 que l’estrenh] el estrenh CDVf, quel destreing IK, qel esteinh M; el] e son AAbBNc, is G; que (sul marg. L)] quel IKQls, om. AAbBNc.   16 mas] e GUc; pus] pas Dc, om. O; estorz] estort V; vos sui] uas se R, om. f; viure] ueson f; puesc] poes ls.

17 que] qui DPS (-i su -e P); nozer] noure V; atressi] atersi N.   18 s’ie·us] sens PS, sius M, seos Q, seu c; tenc (tegn PSc)] tenc da tinc G, tinc DDcFaIKNls; pro] pron f; be·us] be uos DG, bes Fa, bem Q, ben f; poirai] poiria AbLNOU, pogra AB, puos DGIK, poc R; dan tener] mantener R; dan] diu Q; tener] tenir f.   19 merces] merce GQRVf; eis] eis lo M (ei- esp.), es f, eus QR.

20 don] pos DGIKQls, de que V; anc jorn no·m jauzi] nô iaudi de re Q; anc] de V; jorn] no DDcGIK, pueis f, om. V; no·m] non CFaLMSU, nô OPVc, men DDcGIK; jauzi] la uei D.   21 mou] mon N, moug O, men Q, meu V, sai C; tenson] tenzos V, nozer C, om. f; ni·us] nieus R, eus MUcls, nin AAbBf, ni C; dic] dir C.   22 fach] fagz MRls; que] om. c; chauzimens] chausiment QRSUf, iausimenz IOV (OV -en), chjausimen L, zausimenz KP (-ent P); m’en te] mi te ls, mante K, merce O, naten RV, men rete c.   23 mas ab sufrir mos greus mals per iasse C; enanz] anz ABUcfβ¹, qar enanz ls, ê R, & eu V, mais AbLOPS, anceis DIK; vuelh] uol da uoi G; mais mon dan sufrir] mais sofrir mon dan DM, mon dan suffrir ls, sofrir en patz mon dan AAbB, sofrir mon dan en paz LOPS, trop mais mon dan sufrir Ucfβ¹; jasse] iasi N, ancse AAbBls.   24 que·l] qels AAbBDcFaIKLQVc, qe fls; vostres] uostre DOPSUlsβ¹, uestre G, nostres Fa, nostre f, autrui R, autruis V; tortz] tort PRSβ¹, acortz O; adrechures] sadreitures LOc (-s agg. da altra m. L), adrechurers G, arreturers Q, adreturer PSls, adrechurier f, adrexura V; claman] clamatz f.

25 On] En Bc, Non O, Ou PS, An Q, Tart f, qi β³CL, que β³H; trobaretz (-bra- ls)] trobarei O, troberai PS, aura β³CLH; tan] ten L, aytan β³H; bona] bon D.   26 c’anc] anc Ols, câ V, quant β³HLμ, qa ne β³C; mais nuls] negus AAbBCOPSf; hom] homs CMRfβ³C; se] a si M; mezeis] merçeis G, miteos S, meteus R, esteus Q, matex β³H, mezeus β³C; non] nous Q; tray] trazis f.

27 escien] esieu μ; si com] com U, com fi V, mas Cf; ieu] eus DcL (-s esp. Dc); que·us] que uos C, qius LQV, cai DG, uos R, quis μ; servi] seru trai μ.   28 lonjamen] longangamen D, loniamentz O, lialmês R, leyalmen V; qu’anc] que f; de re nom iauzi R (cfr. v. 20); no·n] nom AAbB, nom da non M, nô DDcIKLOQVcfls, ñ G; jauzi] lauzi C, chausi M; de] en fls.   29 ar] sar Dcls, ans RV, so U, e f; merce] merci G; so] sous AAbB, cho uos D, se N, e OPS; faria] farai lo O, fazia R, fas ben f; parer] aparer Gf, paruer V.   30 quar] mas f; vai] nai I.   31 semblansa fai] ben fai semblan AAbBDcGOPSls (fai ben Ab, bei faz D; semblanz O), semblan fai bê V, ben fai parer DIKMQ; que·l] qe DcGIKLMNQUVcf; guazardon] guerdo D.   32 mais de mieus dic quieu de uos no lesper RV; mi] uos fls; no·us] non DDcGIKOPQSls; cugetz] crezaz DDcIKls, creçat G; que·l] quil IK, qieul Ab, qeul OPSU, qeu Q; n’esper] uesper Q, esper ls.

33 E] Mas CQRV; qui·l] quel RV, sil ls; bon rey] bos reis ls; Richart] ricartz DGls; qui vol qu’ieu] de cui ieu C; qui] que ABAbIKMNORUVcls.   34 blasmet] blasma IKf, blasme RV; per so] de so AbGLfls, daiso NUc; quar] que DGIKL; passet] penssei Q; dese] anc se ls.   35 ar] ieu Mf, el ls; l’en] es RV; desmen] defen C, desirant D, sauput RV; chascus] cascun NOPSf; o] lo AAbOPSUc, so ls.

36 qu’areire·s trais] qareires strais O, careit estrais ls; qu’areire·s] car yeu R; trais] trai SU, estranh R; miels] meill DGOPQSU; salhir] ferir O; enan] enans f, auâ R.   37 qu’el] qil GQ, qelli U; ar es] et er V; reis rics Qls (rei ls); rix] ric OLRV; reys] rei U, om. DR; ses] sen f; fi] fre O.   38 quar] mas AAbBOPS, que DGIKLMN; bon] bons f; secors] esfors f; Dieus] deu OR; al] a ABDGIKLMNQRls, als CUcf, en V; bon] bos CUcf, ben N, ric RV; voler] ualer Q, auer Ccf.   39 e parec ben al crozar C; e] om. R; s’en (sien AAbBIK)] sin M, sens N, sieu RUV, se f; dis] dic O, dei f; ben] mal RV; crozar] corsar N, crezar f; ieu] quieu C, en INRUls, em Q, er V, nî f; dis] dic COV.   40 Om. AAbB; et es sauput sieus (sicus V) no men desdi RV; et ar] qera ls; vei m’o] uei moi D, uei ben IKQ, uei hom MUc, uez hom ls, uedem OPS; per qu’adonc] que adoncs IKf.

Om. DNOQV.   41 Ia nos cuid toçtemps ne nazimâ G (con ia cuid e nazimâ su rasura e -d di cuid da altra lettera); N’Azimans] naziman AAbBLMPSUcfls; ni·N] ni RU, nim f, ne cls, om. PS; non] nom M, nô BLPRUf; creiran] creyray Rf, crerâi con -i esp. e barrato L, an cuian PS.   42 qu’ieu] quen AbbG, que ABLPRSls; vas Amor aia (amors f)] contramor aia GIKP, uos amors aiatz ABRf (uas R); virat] uira PS.   43 mas ben pod hom creire aiço qe ue al mas eu tenc ben per probat c; ben pot hom creire aisso que ve] hom pot ben conoisser so que ue C, eu tenc ben a proat so com ue IKGPSU (a om. G; que om G; per probat PSU), per proar têc ieu a co conue f.   44 et er saubut oimais d’aissi enan (da qui Rc, daiqui U)] et sabra o meill chascuns desor enan PSGIK (sab mo mellz çascun G; om. meill IK; des er IK), et creirant ho si lor plas lor enant f.


1 ay AbBR, ha DcL, a CDIKMNOQVc; can Dls, qant GPQS, cant O; tan Rf; gent OPSc, ien IK, ient Nf; gens Q; uenz DDcFaGMOPSUV, uenç Qc, uensz L; e LPUV, & AAbBDGQRSc, ez DcFa; can D, qant AbGQc; pauch LN; affan FaIKQS.   2 aysel R, aiscel D, aicel AAbBDcLNOQUVc, aicell M; qeis AAbB; laisa GP, laysa R, lassa Q, laixa V; uensser I, uenzer Ols, uencer AAbBDDcGLMPQSUVc; merse PSUf.   3 car AAbBDGIKNORVf; enaisi AbGMPUc, enaysi R, enaixi V, enasi f; uenz om autrui e se agg. in calce Dc; uenz BDPSVc, uenç GQU, uensz L; om GU; autruy f, altrui DGO; esse O.   4 V. agg. in calce Dc; e DcLOUV, & CR; ha L; uêchut L; duas PSUc; uez DNOPSUc, ueç GQ, ues DcIKMf, uesz L.   5 mais L; amors agg. in marg. da altra m. L; no PR, ñ D; oi con -i esp. N; faiz DDcNc, faiç Q, faisz L, faz IK, fas M; ges DDcGIKLMOPQSUVc; aisi DcGOQUcf, aixi V.   6 ior LPS; pog NOPSUc.   7 anz AAbBDDcGIKMOPSUc, ansz L; auez DDcNOPSUc, aueç G, hauesz L, aues IKMQf; tant AAbBGNOPQRSf; mostrad G.   8 V. su ras. G; queras NRVc, caras AAbBf, cara D, qara MQ; non U; uus U, uu’ V (sul marg. ds. con inch. più scuro); hai DDcL, ay R; ne Vf; no GPS, ñ D; auez DDcGNOPSUc, aues IKMQf, hauesz L.

9 zhom P, chom S, çom Q; foils V; no AbGLNORS; sab LS; retenere con -e erasa G.   10 cho DLNQS, ço GU, co O, zo PVc; cha D; con I, chom P; conquist f; qeu DDcGINOPQSU; pretz AAbBIKV, preç G, presz L, pres MOQRf; be DcLR; autretan GOSU, autetât P, atertan Nc, atrestan CLRVfls, autrestan D.

11 quisso Dc; cho DL, ço GQUc, zo OPSV; rete CDDcLNRV; quez DDc, qe con eraso G; ha DDcL; conqis GMNUVc; enan CDIKQ.   12 so R; esforz ABDDcLNOSUV, esfortz Abls, esforç Gc, effors P; com GPQRS, con IKOUf, cô DcLMVc, cum AAbBDN; faz DKPSUc, faç GQ, fas MNR, fach L; côquerrer K.   13 mas nos aissim tê- su ras. L; mais GRSV; retengraz NS, retêgraç Q, retengras I, retengaç G, retengaz K; col AAbBDDcGIKLNORVfls, conl U; cô Q; foil V; reten RV.   14 lesparuer DNPQSVls, lesperuer O, espreuer L, esparuier M, espauier f; qand A, qant PS, cant ls; tan f; se DDcGIKLOPSls, ses Qf.   15 estreinh f, estreing AAbBDDcIKLOPQSUc, estrêg G, estregn N, estreyn V; tan DcGIKLMNRVls; esson N; en AbBc; poing AAbDcIKLOPQSUls, poign B, poinh Mf, pogn N, pong c, puoîg D, puîg G, punh R, puin V; aoci PS, aussi R, ausi Mf, auzi V.   16 mais LOPS; puois AAbK, pois BIPSU, pos DGLMNQc, pueis fls; estortz AAbBCDDcLMPQRf, estorz NSls, estorç Q, estors GIKOUc; soi DIKLNOPSUc; uiore D, uieure R; puesch N, puosc AAbBI, puosch L, posc O, pos DGQU, pois PS, pueis f, puix V, pusc c; ben O.

17 Tut Q; sso Dc, cho DL, ço GQUc, zo OSV, zho P; pod LPSUc; noser FaGIKPQS, noiszer L, noscer N, noicer D, nocer DcUc, noxer O; atresi IKM, altressi D, altresi PS, autresi FaGOUV, autressi c.   18 doncx R, doncs AAbBFaIKMf, dûc Q, donch N; seus DGNOUV; tinch N; beos PS, ben us U; bê G; porai DcFaQSVc, porrai P; poria U; pos G, puosc I, puesc K.   19 & CRV, ez DcLf; merse f; eiss C, eix V.

20 mauez DDcFaNOPSUc, maueç GQ, maues IKMf, mhauesz L; puois IKls; anch LN, hanc V; iauçi Dc, iauci G, iausi IKV, iaussi N, iauszi L, gauzi Af, gaudi OPS, iaudi Qc.   21 uos da nous L; muo con prima gamba di -u- su rasura M, muou f; tenssos AB, tenso MNRc, tenzo FaU, tenzon OPS, tençon GQ, tencho L; nios DGPQS, neus LO; dich L, dig NPSc; cantan DcIKO, çantâ G, zantan S, chantât f.   22 mais LOPRSU  (-i- esp. L); no LN; ert O; faich AAbBDcFaG, faiç DQ, fag IKf, fait NOPSUVc; faitz R, faigz ls; chausimens AAbB, chausimenz DDcc, chausimentz Fa, causimenz N, causimêç G; chauzimêt f; ten f.   23 v. agg. in marg. L; ennanz Fa, enanç GQ, enans N; anç c, ans f; anseis IK; uueilh M, uuoill AAbB, uoill DDcFaIKLNPS, uoil OQUcls, uuil V; suffrir FaMcls, sofrir AAbBDGKLPQRV, soffrir IOS; iase DDcGIKLMOPQSUVcf.   24 uostr O; torz DDcNU, torç G, tors Q; adreichurers D, adreiduries U, adreitures AAbBIKN, adreiturer ls.

25 trobarez DDcNUc, trobareç G, trobaresz L, trobares IKMQf; may R; tant AAbBNOPQSUcf.   26 canch N, qanc DcGIKMPQUc, qâch L; mays R; null M, nuils V, nuillz L, nulç DGQ; neguns PSf; a a fine rigo con inch. più chiaro M; si AAbBDDcGIKLMNOQSVf; meçeis D, meteis DcPc, metheis U, metceis L, meceis N, metex V; no DPSV; trahi AAbBG, trai DDcIKLMNOPQSUVc.

27 so V; ecien CD, essien LR, escient PQS, esient O, ensient f; con MOls, cô LR, cum AAbBDN; yeu R, eu AbBDGIKNOPQSUVc; ieus L; qeos PS; qios Q; seruit f.   28 tant AAbBGOfls; loniament U, longamen AAbBDcGIKLMNQ, longament PS, longuament f; qâch L, canc AAbBDRV, canch N; no PS; iauçi DDcG, jauszi L, iausi NV, gauzi Af, gaudi O, gaodi PS, iaudi QUc.   29 er LNcls; qer DLNOPQSUc; sso Dc, ço GQUc, zo V; -ia- su ras. in faria G; so faria esp. e e farai lo agg. in marg. da altra m. (Bembo) K.   30 car AAbBDNOQRV; uay RV; seruiçi D, seruisi DcIKPSc, seruici GNO, seruisci U, seruezi C, seruise Q, seruize f; reprochan DIKLMNQUc, reprocan Dc, reprôçâ G, reprozan OPS, reproxhâ V, rebrochant f.   31scêblâcha L; be Dc; scêblan con -c- eraso G, senblan Dc, semblant P, senblant S; gazardon R, gasardô V, gaszerdo L, gaserdon N, gaçerdon c, guizerdon AAbB, guiçardon Dc, guizardon IKf, gizardô M, guierdon G, guederdon P, guederdun S, giderdon Q, gheçerdon U, guiardô O, guiardo ls; doman U.   32 meus V; nô lesper V; mais LOPS; me CLM; non us U; no G; cuidetz A, cuidez NUc, cuidesz L, cuietz AbB, cuies MPSf, cuiez O, cuiges Q; crezatz Dcls (-tz da z Dc), creas IK; qeol PS.

33 Mais R; bô agg. sul r. M; rei AAbBDGIKLMNOPQSUVc; ricart O, riçart K, richard LNc, rizard PS, riccard U, riçarţ con -r- sul r. G, richartz ls; qeu DGIKNOPQSUVc; çan G, can O, chant PQRf.   34 cho DGL, co ls, ço Q, zo OPSV; daiço c; car AAbBNORVf; ñ D, no GL; paset PS, pass cui segue punto e virgola V; desse AAbB.   35 er c; desment AOPSU; siche NU; quascus C, cascus DMRVls, çascus G, chascuns U, chas9’ L; chascun OPS; ho f.

36 careireis AAbBf, caireires D, carieres IK, qarieres L, qarrieres U, qarreieres M, careres NV; traiss L, traix V; mieills AB, mieils Ab, miells M, mielhs R, meills L, meils Vls; meil OQ, miel U; sailhir M, saillir AAbBDIKL, sallir GNPQScls, salir UV; ennans U.   37 in era ad -a segue t eraso G; cons OPQSc, comz ls; er AAbBNUc; ricx PS, rics AAbBDIKMUf, richs GN; rich L; reis AAbBGIKLMNOPSVc; fin f.   38 car RVfls; mais OP; bo R; socors AAbBGIKLNOSUls, soccors Q; fay R; deus DNQSc, d’s G, deos P; dieu R; a bon sul marg. M; bons f.   39 seu UV; diz Pls, dix V; be L; croçar DGc, crosar IKLMNQV; eu AbBDGKPSc (eu da en G), eo O; diz ls.   40 saubut V; & CDRV, ez L; er DGLNUcf; quez f; ca- DGU; -donch LN, -doncs DGMQ; non DMNQUcf.

41 naymans C, naimanz IK; nadiman PS, naiman Uc, naimât f; totztemps ABLls, toztemps PSU, totztems Ab, toçtemps G, tostems R, tot têps c; no IK; creran c.   42 queu IKUc; ues Ab; haia L, aya f; mo R; fren f.   43 teng G; teing U; pod c; proat U; aico L, ayso R, aiço c; ço GU, zo S, cho P; qom U.   44 & CR, ez L; sauput MRUls, sabut Bc; hueimais MR, homais L; daisi L; mellz con -z agg. G; çascû G, chascus I.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI