Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Mouzat, Jean.  Les poèmes de Gaucelm Faidit. Troubadour du XIIe Siècle. Paris: A. G. Nizet, 1965

167,030- Gaucelm Faidit

VARIANTES

I. 1 nuls Ga ; nom poiretz f. R ; res AC — 2 greus Ca, fals RV, gieu M ; mal traitz CEGIKLMNQR, maltrait V ; don hazal cor ne m. — 3 qu’era (eras V) ma fag CMVa, car dan me fay ara R ; tant avinent s. CMV ; valens EGNQa — 4 la p. A, la perda C, las perais M ; el dans — 5 pr. ailhors p. M, pr. a tort — 6 e si en re mi fetz C, mi fes en ren MRV ; fos E ; de ren ADEGIKLNQa — 7 aral p. C, eral p. RV, aissil p. M ; destreich GQ — 8 qe tals d. a ; fa N ; prez N ; abelhir C, obezir — 9 don) que C ; mesmendat G ; t. q.) los mals quem fetz s. C ; dos me menda Q ; m’a fait GQ ; qim restaura tot qant m’a fach M ; on V, qe a.

II. 10 lo cor CDEV ; m. c. dautra CLN ; de tot autras M ; de las autras a ; d’autras mon cor — 11 ab leys Ra, am leis M, en lieys CEV ; a. l. tan solamen R ; telans — 12 Amors lo jorn quem fetz doptan venir CRVa, lo jorn c’amors mi fetz d. v. EGIKLNQ , lo jorn c’amors duptan mi fetz v. — 13 ab la b. a ; b. de totz cortes semblan C, b. qem mostret bells s. M, b. on es cortes s. R ; don) cant V ; us) nil G ; scen blanç — 14 quel siey C, li siei M ; belh huelh m’intreron el coratge CM ; de sos bels u. intret V, e mon c. Va ; mitret Q, en mon c. — 15 si canc E ; nom puec CDIKMO, non poc GQ ; pueis jorn nom p. E; non poch N, nom p. R, nos pod L ; uinrar Q : ailor — 16 saubi ADEGNQa ; s. en a donc sai en be que l’u. V ; qels oillz G, qes uelhs R, que li oill L, qe hueilh M ; eram m. M ; son m. — 17 d’a. don ve al cor fr. C, d’a. qil cor men venc ferir calors E ; men ue RV ; men ue cautz e freidors — 18 ioy e cossir V ; cossire G ; ardiment A ; temens e iois e ard. a

III. 19 A. esguartz Ca ; t.) paors ALMNQ, doussors CGRVa — 20 m’ manque V ; de t. e. a ; ses tot enian MR ; e.) engnatz D ; ajostet si en lieys totz m. t. — 21 cad a ; vezer CRV ; nom ac s. CV (al V) ; nom po fo s. I ; fon M, foi — 22 ni t. c. auia yeu v. denan R ; ni) anz M ; denans V, en nanz — 23 can G ; francha de bon e. E ; finn e. V ; bel uzatge — 24 e humil M; humils R ; veg R ; e) ni CLMRVa — 25 c’a. me fetz C, me fay R ; de las a. CDEGLMNQRa — 26 el) del CV ; cuna el m- DGIKLMNR ; cobiet D ; non am ni no d. E ; qeu mais el mon a ; nin — 27 lam fes ch. R

IV. 28 uul V ; ueilh las autras s- — 29 homs RVF ; camics I, iamics K, amis Q ; hom amics a lor comans — 30 e lur pretz fatz en. M ; lurs bos faitz V ; eissausar a, evaussar V, e si aussar R ; grazir) guandir C, grandir GIKLNQF — 31 et honorar e C; et honrar la e D, et onrar lei E ; e razonar MRa, e bendir Ma, e onrar R, e preyar mos chans V ; mons cantz — 32 salual f. F ; sal la f. M ; feudatz R, foudat a ; l. cui ten s. M, l. quei a s. E, l. cam per s. — 33 qus b. pl. CGMQ, ab b. pl. DEN ; bels) bes G ; qim GLNQ ; qel plazes qem secors R ; dun douz baiser qem sors — 34 nom si estors DF ; non sia CR ; estratz GIKM, traitz R ; car son b. u. R ; car) ca a — 35 om manque V ; deu hom merce tr. E ; marce G, merces L ; ab) am M, a R ; los meillors V ; deu be venir e iois de l. m. — 36 es mager pretz EV ; iois e pretz e v. M ; r.) rir G ; ricx pretz sors R ; e de lai ont es finz pr. a.

V. 37 Pos es r. dels leials a. M ; per qu’es r. V ; ben es r. a ; r.) rachos N ; per qu’es semblan d. E ; plus es coros d. — 38 malsgrat V ; enoios K, enuios M ; parliers — 39 q’ manque C ; quem V ; non deu dozer r. M, non pot noer R, non pot nozer a ; nos deu moure E, no deu muere V ; segnoriu r. DIK, seignorei ACDGLNQ — 40 Quant us cors es CGQ ; qant uns fins cors es M, mas mas un cor n. (mais mas L, ma mai NIKLN ; pus uens bon cor R ; de pos us cors a ; can un fin joy es V ; nis tanh que re E ; non a) nhaja L ; entre dos fis a. GQ, entre dos a. MV en dos fiz a. a, en lautre fis a. C, en sen dos fis a. R ; i aia malestans E ; qe ias un cor non ha e. d. a. Dc — 41 qe) e V, la a ; quar CL, qaz Dc ; fina a. A, cumelitat E ; s’egal) sega ADcGLNQa, segra IK, sec los M, seguam R, renha C (segal V, segalla D) ; ab am M ; lor p. D ; c’u. franha lo coratge E ; M intercale nistainh que re i aia malestans — qumelitat forcha lo fol coratge entre 41 et 42 (cf. E) — 42 e-l) e EMV ; paratge EV ; parazes N, paraitges a ; deo D ; non den amors nulh fin aman delir R — 43 tro) troi A ; tant que or. ni aia p. CDGLNQ ; non tanh q. a ; nis tanh qu’ergueill hi (li R) aia senhoratge EMRV — 44 m. lun E ; si DM ; sengard Q, segrat Dc ; gar MV — 45 qaissi p. CN ; podon a, poiam Dc ; amors R ; de l’amor IK, dolor amor Dc.

VI. répétée deux fois dans E (sigles E1 et E2), dans CEGMQV — R donne une tornada aberrante, voir le texte. — 46 Ben E1 E2, Bes V ; ses enguan E1, ses enian E2 — Per sos enians C, Pel sos enians GQ ; drutz deu CGQ, drut E1 ; se e destric deu dr. — 47 Qan lestai ben CQ, qant hi estai C ; e serca amor aillors E2 ; e pueis quer mal aillors C, e pois qer m. a GQ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI