Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Mouzat, Jean.  Les poèmes de Gaucelm Faidit. Troubadour du XIIe Siècle. Paris: A. G. Nizet, 1965

167,059- Gaucelm Faidit

VARIANTES

Dans les variantes, Q 21 = Q’Q 59 = Q’’.

I. 1 T.) Cant O ; ai) a Q’ ; lonzamen N, longuamens R ; grand) greu EGQ’’RUb, grieus C, grau f, en greu — 2 estec E, eustes Q’SU, istes bf ; m.) mai C, mals G ; n’ manque BCMNOPRSVa ; men percebes GQ’Q’’, nom perseubes U, nom o perceubes — 3 pogreu U ; t.) uil GQ’’ ; lheu f ; si-m) sem GQ’’S, si N, seu Q’U — 4 pr.) presera DaGLMQ’’RV, presara a, preizera f, precizera U, penra NQ’S ; ia manque GLMQ’’RUVf ; dolor — 5 en c.) en qui f, en que IK, o GQ’’ ; malanc LMSU ; beltat GN, beautaz a, tan beltat Q’’ ; ni valor — 6 esgardan M, regaran V ; p.) par GOQ’Ub, parc f, per Q’’S ; f.) forcha G, forca Q’, forcat Q’’ ; fossat MV — 7 no-m v.) li platz EGMQ’Q’’Sb, li plai P ; non v. N ; noill platz ORSVf ; segrei — 8 c’a) mas EIKNOPQ’Ub, mais L, ma S ; n.c.) nom platz f ; s’o) sill L, se Q’, sen U ; que no sel tenc NO, ni cre ques tenha R, sem part nis ten — 9 de p.) sil beis pert A ; perder ; nil GIKQ’Q’’Saf ; bel d. GQ’’U, ben dig IKf, ben dir OQ’S, bel dir a.

II. 10 Mas so ten hom M ; res R ; teno uil S ; qu’es) que P ; prisan G, preian Q’ — 11 e t.r.p.) Tal ren pretz P, qan hom la pert GQ’’ ; part Dc ; q.d.) que di P, com ditz BDaDcFLNOQ’U, com ten Va, don cre IK ; q.b.l.n.e.p.) qeil nes b.p. BDaDcEFGLMNOQ’Q’’SUa ; qel es ben (bes R) p. IKR, qe li ben p. f, quel nespres P, qegle — 12 P.l.f.) pois fai S, puoisa fai IK, puois (poi) fa gran NQ’ ; sofraza G, soferta IK, sofrache M, soffratra Q’, sofraz S, sofraica U, sofraxe V ; mentz M, amen U, et menre S, menres V, mendre IK, menre DcEFGLNOPQ’S, men del Q’’ ; be MU — 13 tant) si NQ’ ; sa) sas U, la f ; r.) valors ABDcEFGLMNPQ’Q’’RUVa, valor DaO, lausors — 14 qu’en) que CDaDcFGQ’Q’’S, mar L ; q. pauc preza C, qa lei non cal DcFGQ’, q. nora dan Da, q. no ler dans P, mar re no t. L, q. re non tem Q’ ; res M ; no tem N ; sipert mi nis alhor R, son pert nun u.a. a, si tot me u. DcGQ’’ ; ni uir — 15 b.f.i.) fis eu be DcFV, fis eis ben GQ’’, fuy eu be R, fiz (ieu manquea, ben fezi ENPQ’, b. fessi IK, b. fazia S ; ostra e. — 16 porcassei FQ’’, perchachai Q’, percasai S ; m. m.) m. perda Dc, mon mal f, mamor (t grattéG ; e) ni EP ; damage — 17 ab) per COf, da G, de Q’’, a Q’, qe R, et S, e U ; mon) mos L ; cor) sen DaDcEV ; qe-m) que I ; fe Q’ — 18 so) sa P, co Q’’, cho L ; don ien d. L ; degreu V, degrieu f ; gen) ben G ; talen Q’.

III. 19 E p.) doncs pos DaNQ’U ; mon cor CLNPRS ; mos cor co mei oil O ; mei o. e mos cor DcFG, m.o.e. mos cors IK, mon cor Q’’ ; mos oills Q’U ; trai — 20 e maluala d. Q’’ ; 2e e manque N ; 2e ma manque f — 21 e que si tost m’a. V ; chascum U ; sil p. DcFGQ’’SU ; poges M, pogres G, plages Q’’ — 22 d.) den M, puesc Dc, puos G, pois Q’’ ; de) des Lmanque B ; mal Q’’RSU ; baillidor O, bailadors V, baillodors — 23 e manque a ; la a m.o. L, e li miey huelh R, ni ai mos o. O, mons o. G, mi o. N, mos hueilh P, mei oil Q’Q’’ ; menzogniers F, mensongrres G, menzonger O, mençongier U) uertaders LNVa, uertadier R, uerladiers M ; traitors LS, traitor — 24 creiran f ; ni) nes OQ’, nen Umanque L, en GQ’’ ; fianca Dc, fransa — 25 qe ABNa, qai U, car tous autres mss ; fols) fol Q’ ; fa N ; fol) fols L ; v.) usatge — 26 folz Dc, fol GPQ’Q’’V ; que N ; crei M, cres Q’, cuid Da, quid IK, cuz Dc, cuj GQ’’Uf ; uol a son c. R, uol auer a s.c. V ; en son c. GL ; c.) talan Dc — 27 qi G, qil Q’’, qel N ; uei GM, ues Q’, nes f ; ni) e GIKO ; plaizen GQ’S, plagen N, plassen V ; benistan U.

IV. 28 Be-m m.) M. me CDELOPRf (me manque P), merueil GQ’’ ; e) en BDaEGLPQ’Q’’UV, in F, ab IKMORf ; midon NQ’SV, midan — 29 pr.) sen GQ’’ ; v.) raison GQ’’, beutatz IK ; pl.) plazer ABGQ’Q’’SU, proesa M, ricx fatz R, e iois a ; 2ee) ab CDEIKP ; digz) mot ABN, sens — 30 i s.) il s. Q’’, les Q’S, esteu A, estia B, esta LN —31 manque EV ; e-m m.) em m. me GQ’’, e m. me U ; merueil Q’’ ; el m. S ; m. me de domna on es h. L ;  on es) en qes a ; h.) ualors — 32 manque EV ; b.e s.) sens e beutatz CDPR (sen e beutat P), jouens e b. GQ’’Uf, com pot esser GIKMa, souen beutat Q’’ ; que ia noi sia CN, com noi es LQ’, qe noil s. GIKMSa ; a.) merces IK — 33 e m. me (merueill GQ’’GLQ’’U, bem m. EP ; de) cum BUa ; dopna F — 34 b.) pro FGQ’’, pros RV, francs U, francha LO, franc Q’ ; gentils LRUVa, humil Q’, genta P ; q’es) ses A, es B, e PQ’manque a ; de manque O ; daut senhoratge — 35 ni c.p.f.) ni deu far R, cosi po far IK ; ni) ai F, e GQ’’ ; po IKSU ; fair G, faire Q’’ ; son u. P ; tan) gran Q’ ; c.s.v.t. manque a — 36 que) quil C ; que d. manque a.

V. (manque Fa) — 37 aiso EIKRS, aizo GOPV, cho N ; ais som do m. C ; ai) mai IK, mes U, dom — 38 li plai) platz IK, li platz LOUf, nol platz CDEGNQ’’S, noilh plai P ; que) quel EP ; no manque CEPUV, no) noi L, ia NS ; cambi f, canz S ; en r. Q’’UV, de r. CEPS ; que las c. en r. V, que la uolua en tres (res Q’’GQ’’ — 39 tenrat f ; enfrenat CR, efrenat V, afrena N, aferant G ; so OR, son Q’S ; mal GQ’Q’’RSU ; mafres — 40 qu’a. CDEIKLMNOPRUVf ; aras BM ; anz men partrai S ; se t. GQ’Q’’S ; m’es) me S, ses RV ; desonor — 41 quar obs m’a. DELOPQ’f, que obs m’a. GMNQ’’, cobs V, e dagra mobs qe f. U ; agran If, et agramz S ; q’eu) qe LOQ’SUV ; qem fos uiratz aillors DEP, car eu fos de mal sors GQ’’, qe del maltrag sors S, que fos de maltrait fors V ; dels maltraitz AB — 42 p.) mas AB ; aillor AB, caillors CDEIKLMNOPQ’SUVf ; v.) uauc EP, uai Q’U, uoil LNO ; mudat A, mudant Q’, mudan DKM, mondan I ; ostadge UV, stage f ; e poi lei plaz segrai autre uiatge GQ’’, e pus li platz calhor uir mon e. — 43 B. encontrera de deus Q’’ ; encontr L, encontren U, encontrom S ; estrage Q’, i.) uiatge AB — 44 Qem L ; las OS, laix V ; trovar GQ’’, trebar — 45 cap CP, qa LQ’Q’’S, qe G ; seigner O ; ai) sui GQ’, cui Q’’ ; ab a. an U.

VI. 46 A.) ai D, am Q’, ma S, mas U, a GQ’’ ; cot V ; aitals L, etal N ; mals L, malegren G, malegreu Q’’ ; brai D, bran O ; e manque EP ; truan R, euran G, en riran Q’’ — 47 uolgrestar Q’ ; estarc P, star L ; u. esser toztemps sa leis pl. M, uolent seil pakes G, e. sa ma dona pl. R, u. esser enquera sil pl. a ; uoluntierc P, uoluntier O, uolenter Q’’ ; salei plages L ; plagres — 48 ab manque a 1er mais) plus G, mas Smanque Q’ ; 2e mais) plus Omanque Q’’ ; ben Uf ; qi mais be me feges L, q. maior bem feges NS, mager be Q’V — 49 e pus li platz R ; e) mas ABa ; noi LQ’’U, nuil S ; plai M ; no-ill pl.) nom uol DEP, non uol N ; uau atal MV, irai natal a ; aital Q’U, acal O ; van) uai Q’, uos — 50 cui) qi Q’, qe S ; d.c. mauen E, don mi uenon CRf, don ai al cor souen GQ’’V, don ma ferit al c. O ; plazen ELS, plaizent Q’, plaicen U ; dolchor — 51 es manque L ; 2e e manque AIK ; belas e pros e dauinen estatge R, coinde gai es e dauinent est. S, franc e humil bon e de bel est. Q’, qes bel e pros e francs daut paratge U ; de bel estatge ABDEIKOP, dumil statge Cf, bou lignage GQ’’, bel usage LNV, bon usatge — 52 e GRU ; que ma m. E, que man m. P, e ma m. L, et a m. Q’’ — 53 sun p. N ; e) sus R ; qis non an LQ’, qis nos an — 54 lam m. O, ual m. V ; quel c. ER, qan c. G, qua c. IPQ’’ ; a.m. ca cel duas gruas u. U.

VII. Tornadaversion 1 dans ABIK2 dans NOU3 dans CEP. — 55 manque CEP ; Sancongier I, Sobregaie I ; den bel gazaing mant e an sobregaze N ; en bel guazain dic e man senes gage O ; dun bel gaçaing e am sobregatge — 56 car) Ar C, qeu O ; comprat) proat B, conquist C ; Ar ai conquist gran sen de gran f. CEP ; quieu ara pres gr. sen e gr. f. N ; qen ai pres gr. sen a gr. f. — 57 e sai chauzir damor lo pr. CEP, e sai triar NU, e sai damor lo pro el dan triar — 58 qe) e CNPU, ni O ; iorn manque N ; nuilh tem CP ; aucira ABC, auzira O ; preyan C, pregan O.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI