Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Mouzat, Jean.  Les poèmes de Gaucelm Faidit. Troubadour du XIIe Siècle. Paris: A. G. Nizet, 1965

167,034- Gaucelm Faidit

VARIANTES

Dans les variantes N 116 = N’ ; N 117 = N’’.

I. 1 rosinoilet N’, rissignolet L, reseillolet Q ; rossinhol — 2 aucit D, audit U, aodit N’ ; ques C, qi GMQ — 3 en) e IKVa ; lingatge — 4 e fam si m. AMVa, e sim fai m. L, e fai me m. DEGQ ; e pren men tan grans e. IK ; mourir — 5 lei DU ; cui) que IK, qui eu — 6 non manque N’ ; ni) ne LN’ — 7 E) ia A, ni CEM ; no-l) no EV, non N’U, nom CDMmanque IK ; uolgra ADEGIKLN’QUV, uogr M, auçir L, odir N’ — 8 Pero) mas IK, po R ; pel) per lo IK, perl U ; can IK, chanç — (8 et 9 manquent N’) — 9 qil Q, qilh R ; e) ab L ; sas p. U ; par CELRUa — 10 esfors EIKN’R, esforch L ; paoc N’ — 11 e-m) en IKa, e CLR, can V ; uai M ; c.) confirtan L, alegran IK — 11 et 12 intervertis U — 12 mon c.) totz sols M, em deport U, em conort IK ; en) e Qmanque IK ; catan I, zantan N’ — 13 so) cho GLQ, ço N’U, zo a, si V ; q’ieu) queo N’, que CMRV ; c.) cudei Ua, cuiei M, quideu I ; far manque U ; o.) destan R.

II. (IV dans a) 14 E.) Pero mas D, P. mais E, Mas pero IK, Epero LMNV ; P. nuls bon a. G, P. nuls a. Q ; nuils GQR, mil a — 15 n. d. al cor AR, n. d. res DGIKLMN’’QVa, ren CN’, rem U, re E ; que CIKN’, queç DGN’’Q, quez LM, quien E ; ieu) manque U, hieu C, eo N’ ; ueya CRV — 16 E car peney m. GIKN’QU, Per qieu conosc m. CRVa, E conosc m. D, E conosc hi m. EN’’, Anz qant penet M, Ansz qan pess L ; f.) dampnatge IK, coratie N’’R — 17 manque N’’ ; ben) et CRV, e a ; es) er V ; nesteia CDEGIKQ — 18 e den mauenir CMRUV, et es dreg a. N’’, e dei me u. L, em ding a. D, em denh a. E, car per fol albir A, can per fol c. GN’Q — 19 qar) qan M ; f.) foil V, fals R ; Don sui en cossir A ; e per fol albir GQ — 20 laichiei C ; joi) cor DV ; a manque U ; jauzir) chausir C, ausir V ; ça auzir N’ — 21 don uieu en a. R ; don ar uanc duptan Ma ; e manei tarzan AGLN’Q (tardan L) — 22 e n’) don ADEGLN’N’’Q ; e ai a ; ir ni dan U ; ira tan IK ; et aurei hi dan C ; e nautrei dan V ; en ai pres enjan — 23 2e e manque a ; per qu’ieu conosc mon dampnatg e — 24 qu’estatz sui A ; qu ai estat DEGIKN’N’’QU; (fin du vers manque N’) ; est an) un an CTK, estatz a ; cai pres en estan — 25 que) canc ACLRV, qeu U, q eu a, queo N’ ; non) noi CDV ; ac V, ai MQUa, aiguei N’ ; joi rajouté N’ — 26 ni) de R ; res RV, rem U, reir a ; qim LN’a ; uenges LMN’.

III. (II dans a) — 27 E sieu La ; planc DN’’RV ; d.) coratie — 28 mos cor L, mon cor CDUVa, lo cor R ; acli CV, aicli R ; e sapleia — 29 ves N’ , ver a ; que a) q’ai U ; q manque a ; qi GLMN’ ; -l devant seignoratge manque CDEGIKN’N’’QRUVa — 30 en mi DGLMN’QRUVa, e mi EIKN’’ ; en taing DU, en tenh E ; ben t. N’N’’ (ben manqueR, E tanh be C ; que esser deya C, que ser deia K, que ser doia I, quiesordeia N’, com esser d. R — 31 c’anc) qar M, don R ; nom) no GKN’, non Ia, pod L, pot N’, pog U ; que anc no poc dir V — 32 canc N’Q — 33 chara a, qara U, kara L ; -l manque DLN’’ ; lui — 34 E-m) era Q, can V ; diss L, dir — 35 deus N’Q ; ds — 36 pens) puis a ; en ELMN’N’’QU ; aissi… pos en oan… fage G ; can conoc mon coratie — 37 lamor el semblan CDEGN’N’’QUV, el bel semblan — 38 ab p. L, per pauc AGN’QRa ; en) q’en M ; mauci en pl. — 39 aucio L ; quan C ; cal V ; nol N’’V, noi L ; so V, son N ; d.) daitan acorrigé en dauan.

IV. (V dans R, III dans a) — 40 que ten) qi GLQa, quim N’ ; tenc G, ben D ; mon coratge AEGIKN’QRUa, mon cor en gatge LV ; M. m’a per heretage C, M. c’a — 41 prec si) acli R ; si manque a ; qi GLMN’Qa ; Bon cunselh hom qes m. CV (quis m. V) — 42 non CGN’QRV ; v.) salvatge CIK — 43 Ne L ; lausenger EN’U — 44 ni) ne L, no V ; ni s’a.) qel s’a. N’, arbir DN’’, de mi ni m’azir — 45 ves EG, vers Q, ver a ; altran N’ ; autra u. N’’ ; qes pens cautram vir — 46 que) anz N’U, mas Ra ; en s. N’Q ; fen U ; car de bon cor la remir ADEN’’ — 47 e) qe M, com R ; egan GL, enihan — 49 q’ieu) qe EGQ, e CIKU ; ges manque CEIKU ; fol c. N’’ ; tal manque D ; aital c. CV, cor uolatge AE — 50 con MN’’, qon a, fals truan V ; druz LN’R — 51 qui DGMN’QUa ; vaun E ; g.) enganan — 52 per) sol R ; qe A. a ; amor IKN’’, en) e IKa ; p. qe amor es e. N’.

V. (dans CEMRV seulement ; IV dans R) — 53 nol R ; fausei M ; v.) uisaie M, uzatie R, coratge — 54 vas) a R ; mon cors — 55 agui RV, agi M ; faich — 56 e) ni M ; que-m r.) qel retenha — 57 seu — 58 A cuy qu’ CE ; enueg M, enuy V ; qe qem joc ni tir — 59 non V ; nomen pueis M ; g.) partir ER ; sopley e nom puesc p. — 62 en EMR, e manque E — 63 re E; uuila — 64 p. q. ieu la blan V ; p. q’ades la bl. E ; qarades la bl. M ; per qe lim coman — 65 mas m. CEmanque MRV ; mans EM.

VI. (dans CER, V dans ADGIKLN’N’’QUa (tronquée dans amanque à MV) — 66 chanchos Q, chanzos G ; chanzon a, chanso CERN’’, canson N’, canchon ; ti EG, tu R, tes U, den E ; fas DIKRU, far LNQa, fauc — 67 et (e LN’) espleiaDGIKLN’Qa, ce sopleia EN’’ — 68 ioi N’Ra ; ostage N’QU — 69 a la belha don m CRU ; mi greia GLU, me gr. CIKRU ; mi geria Q, me guerreia N’, guerreia — 70 e pois lai AN’, Poiras li DEN’’, e poz li GLQ ; e poras li d. IK ; pois lai aitan d. U, e potz laitan d. a ; tan dir. ADEGLN’N’’Q — 71 ges del seu servir C, mens del sieu s. R — 71 dign G, dein IK, deni a ; mas sit CR ; vol gen C, volgues R — 73 vai li remembran EGIKQU, vailç r. DN’’ ; no lans demembran CR ; ni li rem. — 74 e non ans t. CR ; tan G ; tant N’, ta targan Q, tanar tarcan U, tanza tarpan L ; non tan enoian A — 75 lo meu C, qel meu R ; deziros c. CR ; manque aqui s’arrête à 74 — 76 que per te li ran C, p. tu li ran R ; e l’amor tan gran ADEGIKLN’N’’QU — 77 dum D ; deziram — 78 la mir U ; en manque DEGIKLN’’Q.

VII. (dans AIK seulement) — 81 tuic K.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI