Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Oroz Arizcuren, Francisco J.  La lírica religiosa en la literatura provenzal antigua. Pamplona: Excma. Diputación Foral de Navarra - Institución Príncipe de Viana, 1972.

Edición crítica, traducción, notas y glosario. Versión revisada para Corpus des Troubadours, 2011.

156,010- Falquet de Romans

(I. 1-7 mutilados en E al ser cortada la inicial; falta en ese ms.: 1 Quan; me.   2 tot; dieu.   3 els f.   4 tatz.   5 mal.   6 espassamens.   7 per qu’om d).   1 Quan] on R; e quat heu Y; be me suy] mi (me Y) sui ben GY; mielhs mi soi R; apessatz] perpensantz J, apessat e cossirat x.   2 tot l’als] nulha res KgRf, tous laus SP, tol laltre G, tout autre Y, tutz lals c, tout lals et tout lo demorant x; eys nyent x, non es KgRf, est ren Y, es nien GJ; mas] mai J, mais servir Y, mans x; deu GYx.    3 qu’om] que hom Yc, quar lom x; laisse Y, lais c; ·ls alocs] los alos E, alos J, los alou G, onors R, lalocs PS, solas f, la lou Kgc, le lou(?) Y, la rendas x; e·ls] el GKgPSYc, e JR, et los x; fieus] feu Gc, fieu Kg, feuc(?) Y.    4 e totas las] e las autras JGx, et toitz Y, e tuz c;  las] sas Rf, les Y.   5 ricors] e la ricor E, e ilh ricors J, el ricors PRS, el ricor GKgc, quel ricor Yf, la richour x.   5 es mas] e mais un c.   7 perque lom x; deu] deuria Gc, dey Y; temens] tremenz S, trement Y, temoros x.   8 lial GRYf; totz] tot GRYfx; enian GR, engant x.   9 quar] que CGJKg;   chacu Y, chascun c;  es] em IR; vianans IPS, vianda GRY, vianantz f.   II 10 Qu’aitan] aissi C, car tan EPSY, aitan KgRc, eytant x, sli tant G; cum] cant Rf; nat x.   11 mou e vai] vai e mou R, men e va Y, el vay et vien x; e] en PS; vai] via P, va c; coma] co fal R, cum fa Kg, com c, come PSY; romeu GRKgYc.   12 iornada KgC, iornaz c; greu KgRYx, breu G.    13 lo viatges so omit. R; le S; viatge GKgYfx, viag c; so] cen Y.   14 que quascus vay] e vai sen tot G; car si sen vay chacun tout Y, q ia pueis que R, qa home sen va totz c; que] car f; vay] via Kg, vay tuz S; eslaissatz] es lassatz R, enlaisantz Jf, eylayssat x.   15 vas] a R, vers P, ner Y, ver c; qu’aurs] aur GKgf, que aur Yx; argens] argen KgRfx, argent GY.   16 non l’en] no i en PS, no (ne Y) li RYc, no lien G; pot] puet Y; esser] aveir Y; garenz PSc, guiren R, garen f, garent Yx.   17 et on hom] com E, e quand hom GPSYc, e qui J, e sel qui (que Rf) KgRf, quar cel qui x; mais sai] mais E, plus zai G, sai mai Kg, may sai R, omit. Yc, mas sa f, plus sey x; viu d’ans] viu ans C, viu hom dans E, vieu dan R, vif plus dans Yc, vieu des ans x.   18 ses dieu] ni dias R; mais fai] fai mais G, mai i fai Kg, plus sey fay x; fai] fa Yc, fais P; sos] son GPRY, sou S, sons c, dan R.   III 19 E tu] Las tu Kg, Donc tu x; caitiu] chatis PS, chaitis Y, quatieu f, cheytieu x, caitius c; feras KgPS.  20 qui] que EGPRSYx; conoysses] conois los EG, conosc lo PS, conoisses le Y,conoisel c, sabes los R, sabes lo PS; mais EGKRf;  e] el GKgPSc, et el Y, els ERf; bes ER, bens Kgf, bien Y.   21 fols] greu C, fol Y, mort x;  yest] er C, es GKgPSc, yes x, eis Y; t’en] ti JRYf, te Gcx; soves E, sovens f.   22 don] un PS; es GKgPSc, yes x; vengutz] vengut Yx, mogutz KgJR, mogut f; ni] et Y;  un PS; ont Y.   23 S’en ta illeg. E; s’en] sin CJ, si e Rx, qe sen PSf, car sen Y,e sen Gc; vita x.   24 mezeis] medes PS, meteis Rc, mesme Y; t’es] ten E, ti est R, te yes x, te G, eis Y, iest f, n’es KgPS; scanis G, escarnis E, scarnis Y, eycharnit x, escherniz P.   25 e] que C, car Y, aisi E; si omit. E, sel Y; sin G; s’en omit. G; lo spiz G, lesperit Yfx.   26 carcat G, cariat P, chariat S, cargat R, chargat x, charchaz c; de] dels J, del PS; peccat R, pezat G, pechat x; mortal RYx. 27 qar a tutz es mors perpetuals c;  ta] la toa E; mort GKgRYx; es] er CKgRf, sera Y, en sera x; perpetual RYx.   IV 28 Donc] donx EJRf, dun PS, At G, or Kg, ar c; guarda] gara J; cum] cat R; obraras] obereras S, oberas c.   29 mentre] mentre que J, mentier que Y; mes que G, meinç qe c, tan quan C, tan com PS; vida] vide E, vita x; te] t J, ti f; sostes E.   30 car mainte fors deuver(?) Y; qa matas vez qen deven c; qu’en] quex; breu] pauc EJPS; d’ora] d’teps G; se d’ven G, se eydeve x.   31 que hom mor] com mor E, com sen mor G, com es mors PS, que muer Y, que mor hom x;  traspas] trepa P, trepas S.   32 pourque hom Y, per que hom x;  deu] dey Y, deuria Gc.   (33-47 mutilados en E al ser cortada la viñeta de ‘Far vueill un nou sirventes’; falta en él: 33 ben far quan n’es aizitz.   34 qu’; es falhitz.   35 lo ioys d’aquest.   36 otz es mortz cominals.   37 vol ni fort.   38 que tan sap.   39 deest.   40 d’augur ni sort.   41 dreg ni me.   42 deest.   44 e negus hom;  45 no·s pot guandir de son.   46 s un conort.   47 qu’om).   33 quan] qi GPSYf;  n’es] en est Y, es c; assiz G, aisit Y, eyzit x.   34 qan un sol puntz es falhitz c; qu’en] car en Y; breu] pauc G; de temps] dora Jfx, dor R, dor Kg; de omit. Y; es] es hom Kg, eys x; d’aquest] de cest P; fals] faus Y, fal x.   36 qu’a] que Yx, a Gf; mortz] mort x, a morir(?) Y; comunals GKgPSc, comunal Y, cumynal x.   V 37 Non i a] Quar no y a C, que non vei G, que heu ni vey Y, eu no vey (ve PS) EPSc, non vey x; frevol] fret ... E, feble Gc, freble Y.   38 que] qui Kg, qar c; sapcha] sache Y; d’escrimir] de lescremir Y, de schernir c.   39 qu’a] que a Ycx; mort] mort o R; puesca] posca R, poisca Y, pusca c, sapcha x; guandir] gadir G.   40 qu’ilh] qui R, tan C, car EY; non] omit. c, vol R, ni Y, noy x; gard’] guarde C, gara J, garda KgPSYx, gardar R, vol f; agur] augur GPS, aur R, frevol x; nin PS.   41 deest C; dreg] ni dreg GPSfc; ni tort illeg. Y.   42 qu’aissi] quaitan GJKgRf, quaitrossi Y, que eytant x; tost] leu f, omit. Y; pren lo] non prendal C.    43 En Y cabe leer: ... cumfait un fol desmesurat;  cum fal sordeior c;  e·l] e lo E, com c, oh lo x; bel] ric CPx, pauc f; co·l] cum lo CG, con la f, coma lo x; sordeior] peior CG, mayor f.   44 e] e docx R, ni PS, pero c, e ya f; negus hom] nulh hom R, negun f; per] peu x; nulh] mal Jf, son RKg, sens x, negun Y.   45 no·s pot] no se puot Y, no puosc c, nos f, no pot en re x; gardar] gardara f, guandir CR; del sieu] deson CKgYf, del soi c, yau sos x, daql R; trag] laç(?) Y, plach x.   VI 46 Eu] omit. CKgc, ara G, hour Y; non] non y C, noi JRx, o nias c; sai] ves Kg, vey GY, veys x, omit. c; mas un] omit. G,autre f.   47 qu’om] mas com GKgRf, cal com J, qe hom c, sol que lom x; pesse] pens GKgJRfc, se pens Y, se prengua E, se pung PS; de] en c; dieus f.   48 qu’om] que om Y, que EJc; se guart] s garde J, se gardi P, s gard c.   49 mentre] mentrom c, menter Y, qades G; que vai] vas hom C, vai E, vais c, sen vai PS, canan f; vas] a R, enver Y.   50 qu’a passar nos er] car nos coven passar E; qu’a] quar PScx, que Y, e G; passer Y; nos er] nous eys x, nos cove GKgPSYc, nos covem f;  al] a cel Y, als f; portz f.   51 tug passon] pason tug KgR, toz passan G; passon] passan Sc, passent Y, passen x; ab] a EGYcx, am f; dolor] dolors f, paor R.   52 li] e li E, et PSYc, omit. KgRf; rey e l’] reys coms et R, rei comt et Kg, coms e reys f, reys et ly x; l’] omit. KgPRSYcf; emperadors fx.   53 e lai trob’ om] e lai trobon C, lai trobarem E e lai trobarem JY, e trobarem f, trobarant lay x, aqui parra Kg, aqui parran R; atrassaz S, atraisat c, atrassat x, Y illeg.   54 lo mal e·l ben que an fag C, los mals els bes caurem fag E, los mals els bes caverem(?) fag Kg, li mal el bel cauras fag R; lo ben] los be G, el ben c; e·l mal] el mals G, et el mal Y; qu’om a] que ageren Y, cuarem f, que say x.   VII 55 A Dieu prec] preguem dieu J, pregen deu c, hour prion deu Y; Dieu] dieus R; prec] prec yeu x; doussor] marce x.   56 deest GPSYcfx; que] quelh C; qm E.   57 que·ns] qm EGPSf, que me x, qe nes c; guar C; del CPS, deu x.   58 tro qaia mais de ben faiz G; tro] trol KgJRc, tant que Y, tro quel x; son] sieu KgJRcx; ajam] lajam C, li ajam f, aia EPSx; Post fag x addit Amen.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI