Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Mouzat, Jean.  Les poèmes de Gaucelm Faidit. Troubadour du XIIe Siècle. Paris: A. G. Nizet, 1965

167,032- Gaucelm Faidit

VARIANTES

Dans V, la pièce est précédée de ai comenzon las chansons den Gausselm Faydit (1).

I. 1 Lo) Us V, Le M ; genser M, genz DO, gen GQ, ient R, gais V ; corz D ; onranz — 2 conplit GQR ; grant O, gran QS ; beautatz a, bontatz — 3 qi GMNQS ; pus V ; agenza DGV, aienza — 4 ce T, qui DGNQSV ; mais) plus IKOT — 5 mes A ; o. e. ioi et s. S ; plazen — 6 e franc omiltatz IK, franquere humilitat — 7 de d. R ; doscha D, dosa T ; bella MR, fina O; ben uolenssa ACIKNSTVa (benevolensa a), conoisenza O, captenensa DEGMQR — 8 guay (s effacéC, gai T, genz M, gent R; preiaz — 9 mi fant A, me fan IKT ; zantar — 10 res D ; s. zo O, senso NS, sen so R, ses uos T ; cho DGQ ; qeill S, qui D, que IKMNRT ; nom CEIKMUQa — 11 q’ieu) que IKO ; la (n manqueCN — 12 de auer O ; ioi iausen IKV, gioi gausent T ; ioia Q ; plasent — 13 ne T, ni dailhors non l (manque V) aten MRV — 14 mas) mais Q, mi D ; leuei IK ; dezir E ; E mais uuelh lo d. (e manque RMR — 15 qe ai M, qieu ai AS, qeo ai N ; de seu G, de son Na ; bel c. g. — 16 que dautral i. MR.

II. 17 Pero EQ (o exponct. Q), E per a ; Per aital CIKORTVa, Per zo S ; Aital a leis mi r. M ; lin r. Q, li me S, li mi T, la me N ; r.) tent — 18 Per far CIKMRTV — 19 e sil uol Q, e si uol O, e sil plai M, e sil platz CIKRTVa ; po IKT ; me aucire C ; aucuire V, azire — 20 q’ieu) ce T ; li (m manqueO, lun a — 21 ben es — 22 Qasatz for a. M, cassatz fos d’a. V ; f. pl.) miels fos C, plus fora IKOT ; dauinen DEGQV ; cassas fas dardimen — 23 li) si E ; franc NOQSTV ; sui) sieu T ; s.) seruire CV ; sieu sui francs e s. M, sieu lim (li R) so RV, francx sofreyre R, franc seruire — 24 Eu O ; e la f. — 25 que) si CIKOTVa ; sas v. — 26 cil T ; plages MNT — 27 si) ci N, tan CMR ; ca d. DEQ, cam d. T ; sufrensa IKMRT — 28 me f. R, mi f. a ; f.) fias T ; ioi O, ioy V, gioi — 29 cars M, quar E ; comptatz — 30 Enaissi (Q’ manqueANS ; ses) es I ; faglensa — 31 el dons T, le dons M ; grat N, engratz O, el garitz — 32 En) e DIKa, per RV ; doble T, dobliers IK, doples doplat N.

III. 33 (O place 33–34 dans la str. II) E manque R ; E pueisas Ma ; auzirat N, ausiriatz IK — 34 gai ST ; sieu sui e. M ; son GQTa ; g. en amoratz (sos manqueD ; enomoratz O, enamorat — 36 sien CO, sieu MR, seuen NSa, si (n manqueIKT ; fotz a ; g.) gient T, ben CDEGMNOQSVa ; b. p.) en patz R ; pagatz manque M (blanc), pagat — 37 Mais I ; pels) pel OT, per DEGNQS; fat N, falz — 39 An mes DGMNSa, aun m. E, Qant m. A, can m. Q ; vei metre IKT, ves mei O ; Ai messa mentendensa C, tornon en mescrezensa R, tornan e meschaenza V ; mescrezessa — 40 e mans en. C, et man le col colpaz S, en so meyns pre satz V ; encolpat N, enconpaz — 41 Cel GQ ; finamen ADEGIKMNOQSTVa, formens R (C intervertit 41 et 42 (aberrant) per qiel prec franchamen — quieu aya jauzimen C) — 42 qeu) que IKM ; d. francamen RV — 43 altrui en galiament— 46 no u. QV, non — 47 Qar M, que a NS, co R ; en dr. T ; iuciamen O, ioçamen Q, gugiamen T, nirament — 48 E Q; tort NQRSV, tot O ; sieu mal en pr. T ;

mals EMNS.

IV. (V dans V (O place 49 et 50 dans la str. III). — 49 E d’autre a ; Daqest MR, Daudire O, Daital C, En l’autrui V, Car d’un DEGQ — 50 Regnom O, rejnon V, reinnon IK, regnian a, regna NST, rason M ; uilainamen — 51 quem CDEGIKNTa, qen S, qieu M, qeuom O ; n manque ER ; asir T, ayre CGIKNOQa, uayre — 52 manque à Q ; Ellas IK, e les S ; en manque R — 53 qe) car QV ; qes una a dreg u. R, qe si una NS, qe si a — 54 adreich) adaut V, cortes O, sauis T, saui IK ; ni) e CRT ; adreitamen e c. R ; conossen IK —55 manque R ; con C ; puoscha hom D, pusca hom N ; puoscon IK, poscon O, puscon — 56 manque R ; grieu M ; lonzhamen — 57 quar E ; tegut N, tenuz GQ ; a.) amat N, prezatz C, honratz — 58 us) un O ; mal) fals E, mals TV ; ensignaç Q, ensegnat — 59 granç Q, grant T — 60 Es A ; senhers C, senh R, segnor NS ; cl.) damatz O ; s. clamat — 61 q’ie-n) qeu Q ; qen GNSa, qe en O, quieu IKRTV ; m.) manque DE, maluat N, maluais — 62 E ses C ; sens T ; mens de t. MR ; v.) temensa ANOS ; Per malvat entendensa — 63 Enat lio T ; autz I, naut S ; pochaz D, poiat N) montatz IKT — 64 mainiers AM, maners GIKNQ ; mans S ; et en cambras pr. a ; priuat N.

V. (IV dans V (O place 65 et 66 dans la str. IV) — 65 Tant) Can O ; n’ manque CMQRV ; pres O ; baissat N, bayatz V — 66 Q’ie-n) quen IKNR, qen GQS, qem D, quieu V ; pus RV ; irat — 67 E mas O ; n’ manque MR ; tenensa EIKT) teinensa a, temensa CGMNQRS, scienssa A, susfrenza — 68 e-m) quim V ; teng QS, teing AG, ten TV ; efrenatz C, arennatz — 69 a manque MR ; a cui non pl. DGEIK (nom QRST, nom a), cui anc non pl. COV, car no me pl. A ; platz EIKR, plaz DNS, plac CV, planc O ; f.) fos dat N, baratz — 70 desmesurat — 71 maluatz O, maluaiz CDER ; maluadentenanza V ; … mantenenza G ; le vers manque, et suit une coupure de 2 folios Q — 72 ni aols perchat N, ni aul procatç T, ni aus procar S, ni auols pechaz (barréG ; auol OR ; peccaç — 73 manque C ; Tal v. O ; t. mal D ; quem DGMNOQSTa, queum IK ; t. es ualent qem nespauent a ; t. lamamem nesp. — 74 meng N, men S ; ardimentç T, ardiment N ; manque MR — 75 qan cam Q, caz G ; be c. D, ben c. EQSa ; Pero quan be malbire C, que quant plus me cossire IKT, qan mi pens ni m’albire MRV — 76 mon af. C ; afortiment — 77 noi manque T ; descent NTa ; si m. non lam uen V ; si samor nom cossen — 78 Pro) trop DEGQ ; Prouai N ; s.) cossire CV — 79 Que ual GQ ; al NS ; nom e. EGQ ; non enten CDIKMNRSTVa, no maten — 80 non ai Q, ni ya V ; lo co T ; ni-l) el O.

VI. (manque à MOR) — 81 Per qe S ; ad) az CE, a DIKT ; escient — 82 cubri T, coubre a, cobrir N ; mariment N ; suefir mo m. — 85 siagues C, saugues Q ; gaozent NS — 86 saobrar N, l manque — 87 gradir G, gandir NQ, gandire S, gausir T, iausir IKVa ; et scondire — 88 luocs DGQ, locs IKN, liocs T, luecs Va, lons S ; quar mai per — 89 ualgues Ga ; gens EN, genz D ; mentir NQSV — 90 mo) plus DEQa ; maiscar S ; no fai C ; foila V ; fo la uertaz — 91 g.) doussa CIKT, bona — 92 C’ manque I ; que or. CNSa ; orguoil GNQ ; esbaissaz DGQS, eslaiyatz — 93 uis NS ; sapxatz — 94 escadensa GQ, escaçencha — 95 ric T ; onrat I ; don es hom honraz GQ — 96 sofrig S ; sofrir) seruir IKT.

VII. dans ACDEGIKNQSTa (S aberrant voir à la suite) — 97 D.) Deo N ; fina DS ; ab) a T ; beautatz — 98 Pro NS ; Pro es e de gr. u. — 99 Na amaria G ; grad — 100 v. e. aitals DEIKa ; Bos es tal donac Q ; V. es tals (donatz) ACG ; tal donat NQ; dos donatz C ; uos en sai cals donatç — 101 Que uos uei es faillensa IKT — 102 vos vei) mont gen IK, molt gen — 103 pros) bons IK ; el NQT — Version de S : 97 Dompn’ ab fina beltaz — 98 Pro et de gran ualenza — 99 a uos uei acordaz — 100 Toz lo pros el maluaz — 101 Qe segon ma credenza — 102 de bel diz onraz — 103 el bens dir es uertaz.

VIII. dans ACDEGIKNQS — 104 dels) de CDEGIKNQS ; bens dich I, dichs K ; dist D ; bel diz — 105 El ADEGIKS, E EN ; bel E, bels DQ, bes GN, bens IKS, ben AC ; digz AE, dichs IK, diç DQ, diz G, dicht N, dir CS ; e de ben dir u. C.

 

1) Lo genz corz onranz (sic) est aussi le premier poème de G. Faidit dans le Ms. D.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI