Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Mouzat, Jean.  Les poèmes de Gaucelm Faidit. Troubadour du XIIe Siècle. Paris: A. G. Nizet, 1965

167,026=432,002=449,001a- Gaucelm Faidit

VARIANTES

Rubriques : Sauarics de malleo. en gaucelms ab nugo A ; torneyarnen den Gaucelm faidit. e den Ugo. e den Sauaric C ; Sauarics de mauleon D ; d’ sauaric e d’gancelm e da migon tenzos G ; den Sauarics de Maulleon. et en Gausellins faiditz. et en nugo de la bacalaria IK ; la tenzon de gauzelin (gaucelm a1) faiditz e den saueric (sauaric a1) de malleo ede nuc Qa1 ; tenson den Sauaric ede Ganselm e de Nugon f ; tençon Q, tenso (n) LMT.

I. 1 Gauselms DIKM, Gran selm N, Gaucelin O, Gauselin Q ; iocx CL, iuecs MT, ioc N, ioecs Q, iuocs f — 2 partis GL, partics f, perdis Q ; ez GL, e MQ ; hugon A, ugon DIKLQf, ugo CMOTa1, uguo N, migon G — 3 e) et a T, de Q ; cascun Tf, chasun N ; prendes MNQf, prenda C — 4 e laisamen so ce uos uogliatç T ; me manque Q ; qalqus L, qalqe M, qual uos Cf ; uulhatz Cf, uuelhaz M — 5 Cuna DGIKNOQa1, quna QCL ; treis Q ; u.d. catre pr. T ; preiardors O, amadors GQ — 6 destraing Q ; la tant manque Q ; lurs M — 7 tuich manque Q ; tut MN, tutç T, tos f ; tres Tf ; li so deuant T ; deuan a1, denant f— 8 chascus GQ ; fai manque Q ; damar M ; seblant T — 9 lus L, li uns GQ ; esçarda G — 10 estraing Q ; dolsa- D, dolça- Q, douchamen L ; e lautre pren per la m. d. f ; lautre caual pe risent T intervau. 11) — 11 al tertz manque O, al trez K, meierz Q, es a lautre f, lautre Ta1 ; calçia MQ, chaucia D, chalcia G, chauzia IK, caussiga CNOa1f ; risçen M, rien GLNQ ; l’a. tel ama dousamen T (interv. av. 10) — 12 Diguas Na1f ; d. ma qal M ; a) al CDGIKLQ ; a me f ; cals T ; pos q’a. M — 13 a cal fa may damors des tres f ; treis Q.

II. 14 Seignen S. ALM, Seingner En S. CDGIKQ ; sauarics DIKM ; ben manque CGQ ; sapciatç T — 15 amic CGQTf ; recep CGLMT, resep IK, receu DQ ; g.) ric D ; pl. g.) maior MT — 16 ques CDGIKLOQa1 ; qau fr. MT ; c) sen T — 17 es dels) dels bels CDGLMOQa1f, des Q, de b. (belh CN ; dels bells h. rizens esgaratz M, de lieis bels uogltç rientç e. T ; pl. e.) dousamen gardatz IK — 18 dal IK ; meu a1, moua quella N ; dousor Tf — 19 per que Nf, sen tan N, ser tans f ; tant DIK, tanz GQa1, tantz LMT ; major GQ, maiers M ; maiors amor f, m. lamors LMNOa1, m. lamor IK — 20 e del m. ADM, e de la m. CGIKLNOQTa1f ; tenir AGQ, streignher L ; a.) tan CGIKLNOQa1f — 21 que noy conosc f, queu oli t. pr. N, quamors noi ue ni pr. MT ; linten G, tem pro O ; prou Q — 22 qaicell M ; aitals plazers Oa1 ; cominalmen CLTf — 23 f. d.) fai domna CGIKLMNOQa1f, fan las d. T ; acuglimen T — 24 ni d. c. f ; cauuar T — 25 quela d. CIKTf, car la d. amors D, qe li donnamor M ; damor f. C ; a. len f. f — 26 -l manque CDGIKLMNOa1f ; e. per amor pres Mf.

III. 27 Gauselms DM, gauselins IK, gauselin O, gullem T ; G. dizetz so que uos pl. C, G. u. dises queus pl. IK, ço ce uos pl. T, qis pl. G ; plas f — 28 mas ges n. m. MTf ; mantenes MNQTf ; raisson D — 29 qe e. a1f, ce T ; qu’e. lesgar non c. nulh pro C ; ce l’e. n. conoisc ieu pr. T ; noi D ; conois GQ, cognos N — 30 manque T ; amics DQ — 31 manque G ; et es nescies e folhors C, mas lo teng a trop granz f. GQ, e sill il reten es f. M ; el f. O ; folor Tf — 32 queilh M, cueilhs f, cuogll T ; que luelh gardon C ; que li oillz e. L, com li e. Q ; lueinh e a. MT, de lunh ailhor f — 33 nul T, null a1, nuillz L ; no han L — 34 mais L ; li bl. M; man GIKLNQ ; del guan CM ; gant T ; la bell amia ses engan f — 35 ami N ; d.) franchamen MTf — 36 lamor Ta1f ; dal c. IKf ; e deissen IK — 37 Ez en S. L ; sauaric CGLQTf ; que) car CDGIKLMNOQTa1, can f — 38 mantegna DGQa1 ; causil guar N — 39 manterrai MNQ.

IV. 40 N’U.) En Ugo IK, Seigner ACD, Seignor GQ ; meill D, mieltç T — 41 manten N, manteing Oa1 ; lo) lieu CMf, leu DGIK, lzeu L ; m. lo leo T ; dire Oa1 — 42 donc IKL) e MTf ; chauciar GQ, causiar T, caussigar CMf, gausiars N — 43 fait T, fats Q ; de pe a1 ; fon) es C ; que fon am. M — 44 selada f ; de l. CDGTKLMNOQTa1f ; lauzengador Af — 45 par) parec MT, sai f ; plus tal T ; tal MT ; aitals IKLN, atals a1 ; que mout gran s. C — 46 pren Ca1 ; lamic CGLTf ; gauzian N, iauzian DIK — 47 pus lan li fai damor semblan C ; es) fos M, fo IKLNOTa1f ; amor T — 48 manque C ; tenir L, retener IK — 49 manque C ; p. a. m. f ; faz M — 50 de iauselz G, de iauselm Q, de guamselm N, galselm T ; non es C — 51 esgar DOa1, esgars L, escar T, gardar f ; milhor f, meglior T — 52 manque A ; di IKN, dis GLQ ; s. t. ni quan M ; con Ta1f ; saupes Lf.

V. 53 Senhor CG ; qi GLQ ; esgar Oa1 ; laisatz f — 54 del NT ; plaisenz G ; plaçenç façonç Q ; faichon L, fo T — 55 n.) ia Mf, gia T ; sa(u)bes IKNQf ; zo La1 — 56 cors Q ; dels hueills M ; qes GQa1 ; qel gia eneatz T ; alay e. f ; enueiat Q, enuidasz L — 57 qel d. CN, qeill d. DOa1, qe d. MTf ; descobr’ C, descobria T) mostron O, mostra a1 ; al am. IK — 58 s.) sol N, zo Oa1 ; queil r. NOa1 ; al MTf, en c. C ; cors NOTa1f ; paours Q, pauors D — 59 donc GLQ, e M ; tot. f ; los manque D, li T ; lo plazer GQt — 60 maingta L , v. manque I, ues KMf, ueiz Q ; g.) iugan M — 61 enusiael p. T ; mantas Tf, mante Q — 62 d. per auol c. T; ses) per MTf ; a.) aut. a1 ; e.) tedemen N — 63 mainte a1 ; faillemen Q, faglimen T — 64 tener CGIKLMNQTf ; dels ADO, de CMf ; mans ADO, men IK, rens — 65 crey C, par MTf ; q’a.) qe MTf ; damors Q ; moges LMT.

VI. 66 Gaucelms DMO, Gramselm N, Gausselin Q ; amors Q — 67 e-l) e T ; seinhers M, senhor C ; malleo CMOTa1, mauleon D — 68 parec C ; tenchon L — 69 qeil a1, dells Mf ; oill a1 ; aues Qf — 70 que uos r. M ; raisonas IK ; p.) pel IK, per CGLMNQTa1f — 71 qenganan me. M ; trait IKf ; maint GLQ — 72 e si l. d. MTf ; ab) al LT ; ab cor) cur N — 73 si-m) mi M, me Tf ; causilgaua N, gausiaua IK ; pe) per Oa1, ual Q ; u an f, un cen Oa1 — 74 m. c.) l c. L ; zauszen L ; mon causimen T — 75 del m. CGIKLNOQa1 ; es) dic C ; s.) senes CGIKLNQ ; ses tot c. Oa1 — 76 q.) qar L ; estreigner CDGLQa1 ; qil ten e ual mais p. u. c. MTf — 77 qe si ia al c. MT, que si ben al c. f ; plages LM — 78 l’ manque CM ; amor Tf ; noi GIKLMNOQTa1f ; la man T

VII. (ainsi que VIII et IX manquent MTf) — 79 Gaucelms K, Granselm N, Gaucelins I, Sausselin Q ; uengutz IKN ; e.) es GIKLNOQa1, ses D ; del) el CGQ — 80 manque N ; enego Q — 81 qen DIKLO, qem a1 ; fasa N, faza DGQ, facha L ; iuzamen DGQ, iugamen N — 82 gardecors IK ; coques N — 83 Na Maria on mos cors es C

VIII. 84 Seignor Q ; uengutz N ; s.) son IK ; s. de nien L — 85 et) el N ; er) es AN, el O — 86 q’ieu) que GIKLNQa1 ; quei) qil GQ, i Amanque D — 87 benagues C, benaues IK, ben augues OQa1 — 88 dig G, dic Q.

IX) 89 Gauselms D, Gramselm N, Gauselins I, Gausselin Q — 90 cab dos Q ; fors IKN—91 n’ manque D ; e s. en una L ; e sai domna Oa1 ; ab) ad O ; plazens a1 ; et am una ab cor plasen — 92 -l manque D ; zutgamen L, iuzamen — 93 que pro nin mais de tres D ; nhza L ; nia ab meins de tres A.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI