Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Mouzat, Jean.  Les poèmes de Gaucelm Faidit. Troubadour du XIIe Siècle. Paris: A. G. Nizet, 1965

167,015- Gaucelm Faidit

VARIANTES

N 94 = N’’ dans les variantes (str. V et VI).

I) Cant IKNOPT, Cantz f, Canz Da ; deportz f ; iois ADaP ; dompneis DaPU, donnei MOp, donei S ; solas f — 2 enseignamenz Da, -mentç T, -mens R — 3 honors DaORT ; pres MT ; lyal C, lia DaMPQR, leials O ; druderia Q, -dejria V ; e ient parlas pres e dousa paria f — 4 ant A ; baisat APRTfp, baisatz DaN, baiyat V ; e.) enian OQ, eniant f, engan R, ennois T, ergueilhz M ; m.) maluastatz AP, -uestat f ; falsetatz IK — 5 can f, cab P, qen Q ; no-m) non AN, no GSTV ; s.) son Da ; desesperat f — 6 antre Q ; zen T ; e) ni GQRSUVap, nim T, ay f ; pr.) preiador O, amadors RV — 7 v.) a C, es V, sai IK , ui S, trop f ; una manque G ; uns Nf, us T, ul G ; quen bes R ; ben e. Qf ; mantegna U — 8 En) De C, vers V ; Ad ops d’a. IK ; b.) berA ; En amar be p ; aman O ; ni en be que RVa ; e nous cugetz men f. C ; qua doas parts n. IK ; cat N, caz DaP, qad G, cad Q, qed S, qab U, ce uas T ; autra part DaGPQSTU ; ni que damor nous f. f ; ni qi la tant sen f. p, no uei un tan sin f. O — 9 ni) iam ADaVaP, que COf, quim N, quem R, nen T ; sapchon ADaV, sapchom a, sapchan G, sap som P, sap om N, sapza S, sacha T, sapra O ; q’es) ce T ; deuengut d’A. Aia, douengut CQTUV, deuenguz S ; amor O, amoros T — 10 gardas ; c.) con MOap ; baysada R

II. 11 C.) Que CDa, Mas GMQRSTV, Mans U, Las O ; drut R, drud U ; sim G, sei IK, sill SV, sills M, si i Q ; so sapchatz f — 12 Qis Op, Queus f ; figniran G ; dira O — 13 qe Daf ; lials R, lials R, leials T, liails V — 14 e p. ch.) e chascus dels DaGIKOQSU, pero ch. MO, e chascus es totz p, e dautra part son f, puois los enganz er c. N ; chascun O, quascun IK ; celatz) celaitz O, ueziatz IK, senhatz R —  15 E trichaire V, E uan trichan DaIK, E preiaran QU ; E tr. uos s. e l. tutç lamaç T ; E trobaran s. e l. dous t. l. f — 16 la d. p ; on) de R ; damadors DaGIKMQSU, domador O ; a.) preyadors Cf ; on plus an plus an a. T — 17 et plus DaNp, ont plus C, e miels V, si se GQS ; se cuian be U ; ellas c. q’om a bel lur en t. f ; creson que om ad onor l. IK; pres T ; o manque TU ; lor eteigna Da ; tengua U — 18 atals M, atal Q, aital IKOQRf ; bes) be R, ioys C, graz GIKQSU ; co-is) com CDaGIKMQRSUfp ; b. cove que lur en v. V ; cove) seschai IKM, sataing QS, se taing Up, lur lainh f ; en manque I ; en v.) n’auegna GSUf, nauega O, naueina IK, ouega Q — 19 qe a cascus es a. RV ; c’a manque p, cas Q, car f ; cascunes anta e d. IK ; honta A, onta ST, onte N, antas U, antra a, anct’ DaG ; desenor O, desinors T — 20 pois) des q’ A, qan GQSU, qe f ; a) pren GQSU, sofr DaMNRT, suefr M ; a un) sofren R, sufron TVp ; si pueis M ; desreng DaG, de rei IK, derrei V, des le N, derene S, dem a, ques uir Q, si uir U.

III. (IV dans Cf, I dans Dc et F). 21 C’aissi Np ; miels) gent V ; domnas Rf — 22 gen a. GRTUVDc, acoillir GORf ; e gens parlars C, ni gen parlar ni a. V ; enseignamenz Da, conoissenssa IK; auinen RTUVf, auines I ; c.) paria DaIK — 23 gent acuillir e de bella p. V ; honors e sens el creys sos pretz tot dia C ; bels) gens DaDcFQS, iens IK, gen G, gent Uf ; p.) solas f, parlar GO, parlans a ; pres f ; 2e e) ab N ; paria) coindia IK — 24 a.) adoncs Cmanque M ; dieu U, deo N ; meill G, miltç T ; sas) sa N, ses a ; uolutatz F, uolentaç Q ; d. m. g. totas s. v. M ; mielz se deu gardar ies de malvatz fatz p — 25 que) quar C, car V ; res CR ; cor FMNOQRSTVf ; metaz U, mistatz Da ; cor de domna mudatz f ; car non es bo c. V — 26 ni) nis F, e T ; fiç Q ; i vaira) i uaria F, i uara IKT, i aura Qf, hi a u. C, ni u. G ; p. di colors U ; color O — 27 qu’una, c’una ADaDcFIKNRSap ; amors manque IK ; un amors sola CQ ; i solamors tainh qe d. f ; un amors li t. U ; mas solamen un amor los V ; amors) temors RT ; tan M, tanit T ; qel QS — 28 non cuit ges qe a d. S ; ieu manque RS ; eo N ; d.) no couenha R, nos convegna T — 29 s’om) son GI, con f ; preja ni a manque R (blanc) ; ni) nen T ; a) an QS ; entendedors Of, entendrors G, entendadors S, entendidors T — 30 non deu ges CFGNSUf ; en) a M ; lioc T ; far s.) son cors R, far son cors T ; far en dos locs son cors V.

IV. (VI dans ACRTap). 31 cum) quan CDaGMOQSUfp ; r.) duret DaIK ; leialmens MR — 32 fu U ; fols f ; fo lo (le p) segles (segle NCGNSp ; senes) ses CGSp, sen T ; f. l. s. leial e en dreita via — 33 mas) e CGNQSUf ; amor T ; triceria T, leuiaria CGQSUfp — 34 fon iois e chanz e iouenz abasaz U ; fo ioys cazutz (cheguz GQS) e i. CGQSf ; fon d. e (de O) i. MO ; e i. IKMVap ; iouent G ; ab.) amistatz RT — 35 Et manque T, e R) per q’ C, si q’ GQSUfp, q’ N ; pos) si CGQSNRUf, sin M, pur f, en Op ; sai en dir DaIK ; v. d. AMVa ; p. d. v. sapzaz N ; pus uuelh lauer vertatz — 36 Tant ai ap. DaIKV, ai ap. t. QSU ; aipres NO ; dels) de CNTa ; drut N ; trechadors Q, triccadors U, trichador — 37 quez ieu non cre q. DaIK ; crei p ; ca pena cuit q. N, que no cove q. V ; dreitz) res M ; en) manque R, o M, i Ta ; 2e que) qieu RTp — 38 manque Cf ; que) quar GMQS ; on) son T ; qar leis on pretz lials e. MV ; on pretz e sens GQSU ; soiz prez e ualors r. N ; quan ves amor dis anc falsa entreseigna DaIK ; lieis) lai p ; beutec — 39 manque p ; cum si CDaGIKNQSUVf ; sill MOQSUV ; mal faiz CDaGIKMNOQRSUVaf ; fac T ; fugit CDaS, fugir Rf, fogic G ; dcl cors R, lo cors — 40 manque à p ; ac) a C ; garit) guerit R, levat CDaGIKNQSU ; estort MO ; enausat Ta, enantit Vf, e de nen nantit U ; e sors) escos f, e fors R.

V. (manque à O ; IV dans ARTap, III dans Cf, VI dans SU ; N 94 = N’’). — 41 E) manque MN’’, Hai C, Mas G ; Sel lei pl. M ; sim f, ceil IK ; E ill N ; pl. qel bels plazers ARTVap, beill plazer SU, bels plaizer N’’ ; bos plazers Cf, cab bels pl. DaGN (cap IK) ; qe U, qels RT, ca N’’, cum f ; placens N ; omratç T, ondraz — 42 (43 dans CM) que manque : mi retengues GIKNSfN’’ ; qem ret. DaSTU ; ab quem reten en l. s. p ; lials N ; am l. s. — 43 (42 dans CM) : e s’afranques p. Da ; safrances can T, sais frainses t. G, so fraises t. N, safranses t. S, saifrances N’’, s’afranquis t. V ; cal merce fora p. f ; als DaIKN’’RSTVf — 44 qe) e C ; em) en I ; assil IK ; for) fos R ; af.) afaiatz a ; ez ieu fora totz aissi af. f — 45 aurs) aur RTVf, aor S, or U ; lo fis aurs Da, fin I, fins K; en) a SU ; fornais ; c. l’aur c’om proven l. f. V ; l’aur s’afina cant es en l. f. — 16 nom) noi CV, non NU, nem M ; nogues) nozes p, esges U, uenques G ; paragie T, paraie — 47 quar) que DaMNRS, e IK ; s’elam DaGIKNN’’SUVf, si elham C, serem R ; tol) col T, trai Vf, trag SU, tra C ; lo mal MRT, del m. Cap ; t. de mal) vol amar DaIK ; tr d’afan f ; o) on — 48 aissi-l) aissi R, ansi (-l manque) ; a. l) ve lei GNN’’ ; Ieu li serai f. M, Et il sera f. S, Sil sera f. U, plus li serai f. IK ; plus serai sieus Da ; seria f ; fis en f. e. f ; sensa f. e. Da — 49 c. f.-l l.) cum lo leos ARTSU, con lo leios G ; con le leos p ; cum foil l. V ; con leons fo f ; no fol l. IK, non fon l. Da ; plus quel (que) l. NN’’ ; en U ; golfers G, golfiers MN’’RSf, golfer IKNTV ; la tors N’’, lartors C, laustors — 50 estort) manque T ; estortz I, estors K ; garit GNU, guerit CN’’, gurit Da, gari S ; sos) los a ; son guerrer SU ; guerres V ; sas guerras DaNN’’ ; gerriers MT ; pejors) pijors f, pezors SU, maiors R.

VI. (V dans ACORSTUap, II dans Dc et N’’abrrante dans Q). — 51 E) manque f, ha C ; E s’) at O ; si f ; aquestz DcM, aqes S ; tort GIKRN’’STVf ; ma dona R ; -m manque af — 52 passaz SU, passad CDaIK ; passar pogra l. m. f ; lo mar NU ; part) par S ; lonbordia — 53 Mais G, Me SU ; m. ges non puesc f. C, m. eu no pues f. leial r. IKf ; m. ieu no cre f. M, m. non crei f. O ; cuich) cre MO, puesc CDa ; leial r. CIKMOf ; f. anz l. r. O ; f. a bon dreig r. V ; romania NN’’a, romeria IK, romaria U, romanria — 54 Seu S, Sen U ; no m’) non MSTUVa ; si en abans non era a. Cf ; vas v.) ab v. IK ; sieu de vos non era a. V ; adreizuraz OSU, adreituratz IKNN’’, adrecuratc T, a drecz iuyatz — 55 E per a. DaIK ; d.) deuetz ACDaIKN’’TUVapf ; deuz N, degrai S ; sofrir la p. DaDcIKN ; sa pas — 56 e car en vos es m. DAIKMN’’SUV ; en) ab CTf ; franqueza e doussors DaIKN’’SUV ; e car es franchece e dolçors N ; e qar fis pretz es en vos e h. p ; car en uos es pretz beutatz e ualors O ; honors) ricors CDc, amors  57 an) a NN’’f, man SU, en O ; mas ch. GRT ; chanzon SVf ; que) e C ; res) re NR, ren SU, nulls MO ; la) lam DaN’’, lan IKV ; reteiha T, destreinha Dc — 58 projar vas vos C, prejar vos ai GORUaf, prejar vos lai DcMSTp ; frachamen Dc ; Vas uos pr. DaNN’’ an uos pr. V ; franca res C, doussa res O ; ce uos T, qis — 59 car T, qals M, que a IK, en (qu manqueV ; gentils MN’’U ; franc IK, leial V ; cors DaDcMN’’Ua ; doussors) honors DaN’’VV — 60 E perdona Dieus C ; Qar Dieus p ; perdo RV, perdone IK, perdonar O ; al N’’ST ; bon N’’U ; frans IK ; perdonador O.

VII. (n’existe que dans AIK) — 61 tant es uostra u. IK — 62 Qe u. IK — 63 quem I, qeu K, meraueils IK.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI