Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Mouzat, Jean.  Les poèmes de Gaucelm Faidit. Troubadour du XIIe Siècle. Paris: A. G. Nizet, 1965

167,062- Gaucelm Faidit

VARIANTES

I. 1 Tuit DGOQ, tut IK, totz R, tutz f ; cel SUV, cell M, sels R ; qi GLMOQU, quez — 2 deuont A, deuo a, deuom — 3 e manque f ; gais s. QSa — 4 Et org. GQ, e org. L ; orguoill IOQ, orguolz R, orguiels V, ergueilhs Mf, erguelh R) franchez’ — 5 pres f ; darmars IK, darmes S, damars U, damar R, daman N ; seruir d’o. CGQS, el seruir et honor N, seruir honor OVf, seruir e honors U ; s.) ualers honor M, u. honors R ; pr. darmas e donor L ; honors Aa — 6 gen tener CGMNOQSUV, gent servirs R ; e cort. GLNOQ ; g. t. gai cort. V ; g. t. gay cort. R ; g. t. e c. f ; corteia — 7 Donc Q, dunc DG, don S, dons f, donsc V ; d. p. cho mou DGLQ. d. p. son ue R, d. p. hom ue O, d. p. souen U, d. puszon ue V, d. per so miels f, d. qui so ue C ; mou) muou a, nais M, ue CORU ; d. per so miels y d. — 8 Cascun IKNR, chasus D ; pugra S, puyar V ; qui) se GLQ ; pres — 9 de) e a, ni f ; leaumen O.

II. 10 E sis fan ADLOQRVa, e si fan IKNf, en si fan U, e si sen fan G, que si fan S, Quaissi o fan C, E si tut fan M ; fant A ; lo AIKNOamanque MU, tuit DGQ, tut M , tug RV, oc — 11 bon pretz (bos DCDGQL, ioi Vf : cylh qu’an b. pr. ab s. C, cil cui b. pr. a s. GQ, cill qin b. pr. han s. L, a cui bos pr. a s. D, sill que de joy am s. f, cui ioi complit a s. V ; complit MNUV, complida s. — 12 Mais LRS ; feignedors N, fe(i)ngedor KS, feinedor UV, lausengiers DGLQ — 13 ant A ; ab lors f. D, ab las f. SU ; an las f. O, a. am f. a. f ; falsamistatz NR ; amiztatz — 14 que uot pr. U ; volt GTKLMQV, vol D, voluun S ; voutas en a. c. O ; pres f ; avol) aol N, al U — 15 e sieu v. d. CMORS, e sil v. d. V, e ieu v. d. ; (qui-)l manque DGIKLNQf — 16 mezeissa ATKNOa, mesesa S, mezeusa C ; metessa GQ, metteissa L, meteissa Rf, meteiza M, metexa V, meitheisca U, medeissa — 17 vezen O, uessem V, veden S, uedem DGLQ ; veals p. IK, vegals N ; la d. CU — 18 p. q. m’. e. gr. AIKNa) per quem sap mal CMRSUVf ; de (da O) quem sap mal DGQ, de quem sab gr. L ; quar en puesc CDIKOR, car ieu en puesc N; car o puos GQ, car o puosc LM, qar en (ne U) pusc UVa, mal en pos S ; dire ver ACDIKOSf, dir ver N, dir en ver GLMQ, dir lo ver R, dir el vet UVa.

III. (dans ACDSVa, IV dans GIKLMNOQRUf) — 19 Mas li fais g. Vf ; fausas O ; els GQR ; trichador CDGIKLNQ, trizador S, preiador U, galiador Vf — 20 fant A ; qil D ; que f ; fins O ; amador ADGIKLNQa) preyador CMORSUV, piador — 21 ant A, y an R ; lurs MUV — 22 qua tal C ; aital SV, qar tals O ; preyar CQSU ; tornatz — 23 tot per doptans dolor R ; d.) temensa — 24 lun NQ ; lautres Q ; noy f. — 25 mas q. Va, mais q. R ; so-is) soy f, sa S ; recrezia CMORSf, retreria GN, recreia — 26 non na U ; non auria uas MRVf ; amor MV, amors Rf ; fin u. M, ferm u. RVf — 27 amor GQUV ; a.) amic RUV, amanz DGIKLNQ ; desper a.

IV. (dans ACLSVa, III dans GIKMNOQRUf, VI dans D) — 28 Mas) mais R, E CGIKLNOQS ; Sivals) suial OSf, seuals LR, sauals V, uals D ; s.) seguns OV ; segon error CSf, s. la error L, s. le tor D, s. lezer R ; En la gram s. e. — 29 els GQRSf ; tr. ADGLMQRVaf) fenhador CIKNOSU — 30 Uolgrestessen V ; uol f. R ; fosen S, fossan GLMQf ; ad) da A, az LUf, a OQSV ; anullatz R ; a. un anlatz — 31 Uen f ; cascun IKUf ; galiatz Aaf) engranatz C, enganatz DGIKLMNOQRSUV — 32 fis lejals LO, fin leials S ; pr. AIKNa, preguadors N, amador CDGLMOQRSUVf — 33 la d. M — 34 mentenguessont A, -essan Mf, -esen S, -eguisson D, metenguesson GQ ; drudairia R, druderia — 35 Qe nuoitz A, quen ueitz C, quen uetz IK, que nuetz N, quen uois GQ, que nois DS, que nus O, que nius V, que nuigz a, qenuetz R, qenuey M, qennuiz U ; que nulh enguan f ; ueder — 36 qel DL, qels GQf ; f. amics A, f. amans CDGIKLMRS ; f. amon O, f. amant U, falsa menz N, fols aymans R ; puoscan ab f. A, i puesc ab fin a, poscablo f. D, los f. GLQ, i poscan si chaer O, puescantrels f. CS, puscentrel fin U, puosc ab fin ioi c. IKN, puescan am ioy saber f, i puesc ab ioi c. M, i pusca ab fuer V, y puesca a nulh fuer R ; caber ts Mss.) saber f.

V. (V dans DGIKLMNOQRVaf. VI dans ACmanque à S) — 37 Damar N ; agral G ; millor cor U ; mellor O ; D’amor agrieu (blanc), le reste manque — 38 que pos remas l. d. f ; res CV ; rem U ; mais OU ; las dolor Q ; (début manqueblanc) e mas la d. — 39 Me sent dom sui galiatz DGIKLMQRV ; sent U, sen don (ieu C) sui galiatz COU ; Nunc son don gualiatz N ; me rent e fuy g. f ; fui AMVaf ; enganatz Aa — 40 e MUV, et OR, ab tot so MORUV ; e per tot so — 41 ni (m manquef ; fai U ; lo maltraig U ; maltraich DGLMQ, maltrait OV ; pahor V ; lo maltraitz ans ma sabor Aa — 42 ans s. qieu amaria CDGIKLMNOQRUV, e s. quieu a. f ; sapxaz — 43 Mout voluntiers si podia CDGIKLQVf, m. v. sieu (si o) sabia MORU ; mout) mot Rf ; uolunter GLMNO ; volentiers IK ; saubia — 44 ch.) trobar Vf ; on) uen f ; poges A ; deges MR ; romaner Nle vers manque à — 45 Nim DR ; trobaira a, trobes DRU ; quem NO ; saupra R, sabes V ; ni qui trobes q. U ; (début manque) quem s. r. O

VI. (isolée dans Dc ; VI dans GTKLMNOR, IV dans D, V dans ACS, VII dans Qmanque à U) — 46 Mais DLS ; una aitals AD, unaitals IKa, unaital f, unastals Dc, naitals O ; u. tais CDcLR, tal CMNGSV ; sazon MSVf — 47 trob’ om) trobon GMNV, troba h. f, trobora A ; troba hom seinhor — 48 ni manque R ; don) uon fmanque N — 49 Tot IKSVa ; sol SVamanque f ; ses) es a, senes f ; autres Caf ; p.) percas a, precaz GQ, peccatz Cf, pechaz — 50 E) Mas IKN ; ab) a S, amar — 51 atrobes a ; leyas C, lunha — 52 Ben DcIKNOSf ; plalgra Dc, plaigra N ; c’aissis) causis I, caissi CGLOQRSV ; aixi V, aisin f ; tan S ; t. s.) tainhia — 53 Camdui Va ; d.) doi A ; d. amic) fin aman C ; amic) amics Gf, amicx L, amis Q, aman CORS — 54 E cho L ; luns D ; platz ADa ; Tot quan lus (lun MO) vol CMO, (so) qe lus (lun N) vol DcGIKLNQRSVf ; deu) manque N, dei L, de Dc, deira C ; deira l’antre pl. C, deu lautre uoler O.

VII. (dans ACDGTKLNQ seulement) — 55 Bes mon feraç Q ; mon fer(r) at DIKNQ ; ten) tiei — 56 tresaur GQ ; falsia C ; s. f.) on que sia IK, em que sia — 57 E dil manque C ; chanso C ; canson IK, chanson N ; que sapcha miel v. C ; qeill sapcha meilz GQ ; meill D ; car il sap (altéré N) mais v. IKN — 58 autra A ; Que nuills (nuil N) autres uoill ab lui (leis N) remaner IKN(remener N).

VIII. (dans IKN seulement) — 60 con IKN, deu — 61 Es IK, eis — e pot hom v. Mss — 62 fatz N ; 2e ab) a IK.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI