Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Mouzat, Jean.  Les poèmes de Gaucelm Faidit. Troubadour du XIIe Siècle. Paris: A. G. Nizet, 1965

167,056- Gaucelm Faidit

VARIANTES

N. BDans les variantesQ 51 = Q’Q 53 = Q’’

I. 1 S’om) Son GQ’’, com V, Qui R ; poges DMV ; son) so V — 2 Daisso FIKMU, Daizo V, Dacho Q’, Daco R, Dezo P, Decho DGNQ’’ ; don) que A, dient Q’’, on R ; al) a DDcFMNPQ’Q’’, ai U ; uelon — 3 can) don ADcEFGNQ’’, dom D, com Q’V, qar U ; iauzimen non p. C, chauzimen noy p. R ; no DNV, noy R ; po IK ; iauzimentz FGQ’’ ; ueder Q’, auer ACDDcEFGMQ’’URV — 4 l’ manque, us CDcEFGIKMQ’Q’’RV ; grant Q’Q’’U ; sens) gaugs A, ses U ; fara D ; mont Q’ — 5 car) e MR ; de) des GQ’’ ; gran U, graz N ; foudatz manque D ; que s. ACGMQ’RU, qui DNPQ’’ — 6 Es be la m.) es la m. A, e de las maiors CDDcEFGIKQ’’RV, e de la maior NP ; es ben la maiors M, es ben la mager Q’ ; qui trop s’ A ; que s’ Q’ ; qi saten GQ’’ — 7 son dan segre Q’U, e s. d. s. IKNP, en s. d. s. D, el s. d. s. Dc, es s. d. s. CFGQ’’ ; ad) a FMPV, ab U, az DcQ’manque CEN ; son escien E ; escien N, eissien F, essien PQ’’, esien Q’ ; Qui sec s. d. adz esien — 8 car manque R ; doplamen G, doblament Q’ — 9 fa — 10 er) es E, uer PU ; fis) fics D, fix Q’, nuls IK ; amis PQ’’, amans R ; druiç Q’’ — 11 sils V, sel Q’ ; ben Q’, bels Dc ; els m. CF ; mal Q’ ; el ioi EQ’, el pros DC ; els d. V, dan Q’, dains Q’’ ; noi p. U ; sil mals el bes el torz el dretz M, sil ioi el dan el gaug damors. R

II. (manque à Dc, IV dans GQ’’R) — 12 Tut Q’, haicho N ; men IKQ’’ ; mauenc E, mauengr’ U, nauengr V ; ueng D, uen MNP, for — 13 Si) se Q’, sa Q’’, ben DMNPQ’U, bem QEIKR ; son AGIKQ’’, soy V ; el) els V, li AGQ’’ ; preuon DNQ’, preion Q’’ — 14 si C, c’ R ; amor MQ’U ; volgres D, deingnes IK, denhes — 15 lamors al c. G ; cor AIKPQ’RU — 16 Em pages P, mapagues E, mapaies IK, mas payes V, me paugues Q’’, me pogres D, Restaures M ; don i. Q’’ ; ioi manque P, çoi G ; iaudionQ’, iauzen R, lauzion IK — 17 par) crei C, cre Q’VR ; e sai q’asatz for’ a. IK ; e fora so cuich DENPU, for’) fos AFGQ’’ ; d’avinen AGMQ’’R ; auenen DN — 18 qez) que CDEIKQ’’V, qel M, qen Q’, qeu U, qe R ; augues GQ’’, ages M, sofris M ; dels RV ; bes RUV, bens IK ; qi Q’, quils EIKR ; mals DEIKRV ; sen) pren CFIKMUV ; defen Q’’ — 19 Qem Q’’, quen DEFGNP, que un IK, qeu en U, quieu CR ; qe per un cen M ; preira) prira D, pres P, agra R ; cent G — 20 maltr. CDEFGMNPQ’Q’’UV, -traichs IK, -trais GQ’’, -trait Q’, -traich N, -trag M, -trahit P, -tratz R — 21 e) em Q’ ; fora FMQ’ ; tot i. e pl. h. CIK ; ior e pl. ben h. P ; Don f. rics e totz temps mais h. F, Mi f. totz iois e placers M, qe foram totz iors e prezatz R, e foral ioy el gasardos h. V ; totç i. e iouens donaç Q’U ; çois G ; plaiser GQ’’ ; mout) mon N, plus Q’’ — 22 saprop DEP, sentre MN ; nuls IK, mal Q’ ; en) ne AQ’, men IKR ; uns bens IKRU, dus bes V, dun ben CMNQ’R ; donatz R.

III. (manque à DcF, II dans GQ’’R). — 23 Car ieu o prec R ; lo pert) per o DE ; o perc V ; mi pert M, mi perch N, eil mi perch P ; perd G, part Q’’ ; sil manque N, si M ; sil bon D, si lo bon GQ’’, el bon C, per bon PU, per ton Q’ ; qel bes R, quils bes V ; nesper RV — 24 q’al) q’a AMN, car V, qi Q’ ; que al ioc R ; iugar GU, luiar P, iutgar V, logar D — 25 jog) ioc UV, ioge N, ioget G, ioga AEIKMQ’ ; qau ioguec i i. D, qi ioi e i. P, ioie e i. Q’’ ; i. non pot a. DEGNPQ’’ ; iuoch N — 26 e) ni DEGNPQ’Q’’ ; sent) tem R ; freg ni fam AC, fam ni freg DEGMNPQ’Q’’UV, caut ni freg R — 27 atressi) autressi NPQ’. altresi U, tot aissi C ; es) e P ; el) al U — 28 et) manque U, e GM ; entrat GPQ’Q’’ ; el) al CU — 29 car com plus i p. Q’, qu’ades on plus p. CIK, cum plus i p. DEGNPQ’’, qan plus i p. e plus a. M, cades pero on pus a. V, car on pus iuga mais a. R ; pl. i pert U ; perc DENP, perg G, pers Q’’ ; mais mi a. P, plus a. CIKMQ’UV, plus mi a. DEGNQ’’ — 30 c. s.) perden s. R — 31 tal ai f. Q’’ ; t. a fol s. R — 32 E) mas IKQ’, ni U ; atendre CGQ’Q’’RUV ; nom es IKV ; res mas) mas quan E, mais GQ’Q’’, sen mas P, al mais GQ’’, als mais M, als mas RV — 33 car) quez DGNQ’’, qar qem a m. P ; al mieu DEGNP, al men Q’’ ; sui) son MV ; enamorat R, inamoraç G ; per q’a M.

IV. (II dans Dc, III dans FGQ’’R, V dans M)  —  34 Tug C, tut FGMQ’Q’’, totz R, sug E (lettre d’attente t) ; trops R ; mals V ; q’ieu. l) qel DNP, cheu, qeu DcFGQ’’, qen R, quien CEM ; en v.) lo ver CEMR ; quieu sai daver I, dever KV — 35 qe- l) del R ; aut) au N, trop ADDcEFGIKMPQ’UV ; pojars) pujar C, pugar V, puçar N, poiar Q’U, montars R, montar IK ; don) on R ; dun chascon gr. Q’’, don ai a chasco gr. Q’, don la gent gr. U, on calcul gron V, quiu fis dun çascu grau N, p. cascus gran don P ; gronh E — 36 q’ieu) que IK ; qieu fis ANP, que sunt E, qen si Q’’ ; qaisso me fes Q’ ; trop b. A ; me fes tant bas DEN (me manque E) ; em fes tan b. P, me fes si bas Q’ ; que ma fat d’aut bas ch. U ; Mos afars ma faitz dechazer R — 37 e pero) per so A, pero qieu P, mas per so C, e per zo V, qar ieu MQ’U ; qieu cugei R, queu montei tan IK ; montei tan DN ; pugei V, poial trop Q’, pujei trop U ; montar contramon R ; contramon AMQ’RUV ; en contrai mon IK — 39 qon Dc ; nol Q’R ; po IK, pod prendere U ; ab) a G, rab N ; res R ; viven) iauven E — 40 ta C ; for M, frot N ; maineras PQ’U, maneras Q’’ ; si U ; En tal manieira se d. R — 41 temer D, tamen I, tement Q’ — 42 e MP — 43 Ai comensat A ; comensai Q’ ; o manque E ; o c. eu G ; damors R, da mort P — 44 don) donc DNPQ’V, doncs M, e ADcGQ’’ ; mier RV ; mals G ; n’era) fora DcFGQ’Q’’, en suy CR, fos MU ; seu f. Q ; juzatz DcF, iuçaç GQ’Q’’, uiuaz D.

V. (manque à DcF ; VI dans DGMNPQ’’) — 45 E car) E mas C, E qan P, E pus R, Mas poi Q’U ; re G, ren Q’’, rens U — 46 ab) de M, ves DENP, vas GQ’’ ; don) hon V ; art) ard P, ar M ; et) e U ; dira muor e afon Q’’ — 47 fatz un sen CIKQ’, fes un sen R, faz un son U, afas sen V, us en faç Q’’ ; sen) gieinh M ; fauc) fai D ; c’ manque P ; ab) a DENU ; caforce p. N ; poder) voler M — 48 fuc DIK, fuç Q’, fuch NQ’’, fueg V ; f.) part R ; dalley P ; veder Q’ ; e- m) on U ; e m’escon GQ’ — 49 mas) e Q’ ; mo CIK, mon Q’U ; s.) senz GNPQ’’, sen CU, gieinhz P ; no v.) no cug C, no crei M ; quen naion Q’, auon DGNQ’’, abon P, auen U ; e non vei qe sen mi aon R ; car no uej que mos sens maon V — 50 q’ieu) que N, anç Q’, anz U ; qand) car Q’ ; no manque U ; cor MPQ’’U ; zien P — 51 E manque V ; lo) la CQ’UV, el GNP, il Q’’ ; veg M, uj Q’’ ; muir V ; assamen D, esciamen U, examen V, issamen MP ; niey eyssamen R — 52 que) e P, car CIKMQ’RU — 53 no-m) non DU, no Q’’ ; fa DN ; plaisen Q’ — 54 quan) sieu M ; l’es.) la vei IK, la prec R ; esgard’) esgar M, esgardar D, guara CR, il gara Q’, il gar V, il vira U ; ad) vas C, ves R ; az E, ab P, a IKMU, d’ G ; altres G — 55 que) e CDEGMNPQ’Q’’RU ; no m’a.) nom respon U ; vol) deinh MV.

VI. (III dans Dc, IV dans FM, V dans DEGNPQ’’) — 56 voler (déjà à la rime de v. 1tous Msssauf C ; vas) mas U ; midon Q’Q’’V; fr.) gran V, ferm M — 57 E pus V ; humil RU, fis V ; d’un) c’us CR, cun Q’, que V, quels E, dels ADDcFNQ’’ ; frairs ACDcF, frais D, fraire IKQ’’U, fraires ER, falc Q’ ; de gramon Q’, del gran mon P, d’agramon Dc, d’agremon FQ’’ — 58 Et) mas Q’U ; m’es) me D — 59 si) tan IKmanque MV ; que) cum C ; quan) plus C ; no-m) non U, no DN ; que sol quan l’apel nom r. V, qe qan la pr. motz nom r. M — 60 cuna CMU ; un autra venturai E, aital astray e sai ben don R — 61 can D, carres R ; namei IK — 62 c’ manque CQ’ ; non U ; mautenen N — 63 c’ manque CMQ’RU ; cui tal t. D ; E tal DcFGNPQ’’ — 64 brau) mal CMQ’RU, fer DDcEFGNPQ’’V ; el Dc ; coisen GQ’’, consen U — 65 mi mostr’) mi don CIKMR, ma dat Q’U ; amor UV ; car ieu lim sui d. CEDDcFNPQ’’U (li Q’, sei D), qar eu mi sui G — 66 Aisso CQ’R, Aizo V, Qaitals IK ; nes V, es CIKQ’, son R ; li guizardo R, grazardos Dc, los guierdos G, gierdos NP ; ue uos los bes els gizardos els gr. M, ueus totz los guizerdon el graz U.

VII (dans ACEIKPb seulement) — 67–68 dans A seulement — 69 chanson na P — 71 thesaur) senhor C ; mous seratz C ; al pros marques de cui es M. Eb — 72 qellam p. P, qu’ieul clam merce C ; que perdoil quier IK ; dill que greu Eb ; m’es b, m’er E ; qeu lai non soy estaz P.

VIII. (dans ACEIKMV seulement). 73 Belh C, bel EV ; diaman M, dias V, aimans IK ; be- m plai) bel mes CEM, bell es IK ; e bels es vera b. — 74 ben) bels IK, bel CEM, rics V ; cascus iorns V ; pauzatz C, muntatz V.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI