Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Shepard, William P.; Chambers, Frank M..  The poems of Aimeric de Peguilhan. Evanston: Northwestern University Press, 1950

[CdT en procés d'incorporació]

010,004- Aimeric de Peguillan

I. 1. (de) del N.   3. Aisso ADf, Aco MNR; son lacking f.   6. E si mo cen nom castia C, Si mo cen no mo c. R, Doncs pueis conosc ma follia M, Donx pus aiss ma mort follia f; (m’en) me N.   7. lacking N; No men deu hom planher mia CR, Si mos sens no men (me M) chastia Mf (=6).   8. Ans deu quascus mon dampnatge plazer CR.   9. Pus tan fort ponh hieu (en R) mi eys dechazer CR; (ponh) poigna A, puoig D, pueg N.

II. 10. falh Rf.   11. Plus ADMf.   12. que falhirs C.   13. Mas endreich dieu es p. A, Mos en dreiz deu peccaç D; (O c’es) Et es Mf, Oçes N; endres dieus C, e. die M.   14. blamez A, blasmens N; (endreg) con dreit D, entre R.   17. (recebr’) resemble AD, reseble N, ressembrf.   18. (que) qui MN. .

III. 20. Qe nos (Qeus D) par dun t. AD; (Que) Qui N; (un) o CR, lacking N; torbador D.   21. (es) ese D; (e) o CR, ese N.   22. pils N.   23. Sill fai dan nilh sobrecor M, Sil ten uil nil c. f; Si launis A; laus nis R.   24. Dautra cors far cos p. D; Dautra fars C partiria f.   25. (o) a D, lacking f; (faria) sabria M.   26. Qui honra so que (cheu D) deuria uil (car D) tener AD; (que) cheu N.   27. Que son tengutz contra dieu e temer CR; Qui so DM, Qui so DM, Qui son N; (qu’ onrar) corar D, contra N.

IV. 28. Bem (Ben N) fara ADN, Ben feira M, Ben fara f; castics A.   29. Si creis per c. A, Si creis c. DN, Qui cre ses c. M, Si crezes c. f.   30. Mans NR; beus dic C, ben dir M.   31. no lacking D.   33. chaistiar D; (que) qei ADN, qeus Mf, quel R; .ualdriã D.   34. lacking ADN;  laisme (laismen f) qaitan (car tan f) me perdria Mf.   35. sa lacking f; (qui·lh) qui DMNf; met son lezer M, met alazer f.   36. En fill daze bateiar M; (bateja) baça N; çorn ne ser N.

V. lacking M.   37. A mi mezeis A.   38. Me C; en fatz clamor A, en fauc clamor f.   39. lacking f; Qel es un (us D) fort crois m. AD, Que leschai croi m. N, Que les chien creys m. R; los uils C.   40. lacking f; Mas (Men D) ueiaire mes assatz AD; uenseran CR, uençeran N.   41. lacking f; Quom CNR, Con D; fai satal D, falsa cal R.   42.lacking f; Qieu eus no A, Queu ues no DN; uenzazia D.   43. lacking f; neus si bem uolia A; lauseia DN.   44. lacking f; e crescal ADN.   45. lacking f; om lacking C; pec honrar D, peç honrar N.

VI. lacking Mf.   46. (A’N) En DNR; cortis CN, cortal R.   47. Socor R, Sator AN, Sabers D;(que) ques C; mons trais N.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI