Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Squillacioti, Paolo.  Le poesie di Folchetto di Marsiglia. Pisa: Pacini, 1999.

Nuova edizione riveduta e aggiornata per il "Corpus des Troubadours", 2009.

155,021- Folquet de Marselha

1 C (dalla tavola): Sitot me sui a tart apercebutz; W (dalla tavola): Se touz mi sui a tart; soi] son V; tart] trat G; apercebuz] apercenbuz G, apercebut Of.   2 cel c’a] celhs qui ha VeAg; perdut] perduç D.   3 W solo: a grant bonauinture; qe nô iog mais c.   4 m’o] men U, me Wc; dei tener] d ... er W; c’ar] can RW; me] mi IKQR, men GO’Uls; conoguz] conegut f.   5 del] dels IKV, des W; gran] grans IKNVWc; enjan (-n da m G)] engans IKNVcls, engîs W; Amors] amor DOQUV; vas] uers W; fasia (-si- da u Q)] faisie W, fazian f.   6 c’ab] qa MQU, âc f, toz W; bel semblan] bels semblanz NWcls (biaus W); tengut] tenguz W; fadia] façia DG, fanzia PS   7 mais] plus DGPS, ben V; de] a V, en VeAg, om. f; dez ans (an O)] liest W, axi a VeAg; a] e I; lei] le Q, leis VVeAg; de] del W, del con -l esp. Q; deutor] detor W.   8 qu’ades] cassatz OO’VeAgls; promet] pramet W; mas] e DGMOO’PQSVeAgWf; re] ie O’, res RVeAg, gins W.

9 Ab] A W, Cab AIKNRcfls, Ca OU, Al DQ; bel semblan] bels semblans MNUcls (bel N); que] qel O’PQS, ou W; fals] fassa f; Amors] amor QRUVVeAgWls; aduz] dutz V, saduis W.   10 uers li se trai fals amans et sa cure W; s’atrai] satrais f; vas] ueis N; leis] lei DOPQSUcls, los R, si G; fols (fol Q)] fins DGOPSf; amanz] amant (con -a- da o) Q; e] om. f.   11 co·l] 9 W; parpaillos] parpaillon QUcf, papilos (oppure papalos?) N; c’a] can N, ques de V, a W, car VeAg; tan] hay VeAg; folla] fol V.   12 W solo: quel foc se; que·s] quis C, qel MO’VeAgls (quelh VeAg), qe fα; fer] met ABDGIKPS, fi R; el] al U, quel R; clartat] clartaz GOV; que·i] qeil AIKO, qe BCDGMPQRSUVeAgf, qui V.   13 W solo: u men par; mas eu] per quieu CRfα, ez eu O; part] parc RV.   14 W solo: az questar; sos] sui GMO’PSVeAgls (-ui su ras. G), con O, qom Uc; mal] mals f; pagaz] pagat Q; qu’esters] ester OQ; partria] partia GQ, parria O’.   15 W solo: age sufridor; segrai] tenrai Rf; l’aib] laips PS, laups VeAg; de] del PS; tot] to O; sufridor (-dors OP)] seruidor ls, seruidor con sufridor spcr. da altra m. G, seruidor al sufridor c.   16 W solo: lie (fine del rimante); que s’irais fort si com fort (com fortz VeAg)] qi sira fort si con fort O, qi (que V) sirais si com lieu MV, cum plus sirais e (& elh R, om. P) plus fort ABDGIKPRS, qan greu sirais e com plus fort U, cô plus sirais ades plus f.

17 W solo: oinz que toz sui irascus; Pero no·s cug (no GOls, uos PS)] Pero nous pens M, Pero nom lais R, No muderai QUc, E nous cuyetz V, Ges nô cuies f; si be·m sui (ben MNQUcls, bem da ben G; son U, so V)] qem sia AIKPSf (qeu PS), sitoz sui D.   18 Sieu en chantât uos comte ma râcura f; W solo: ai chantant ma rancure; ni fas de leis (lei DGOQVeAg)] sitot me dic ABIKPS.   19 Car si quieu dic cug que sia mezura f; W solo: et ... que non semble mesure; ja·l] nil AIK, ne PS, ni QUc, qeu DGMO’VeAg, qem OV, qen ls; diga] digaz PS; ren (res R)] tan MV, om. PS; que] quel N, quem V; no semble (na D, noi Ucls, nom VeAg)] semble MV, sia outra ABIKPS, torn a NOR; mesura] desmezura MNORV.   20 W solo: mes ... ie qua son oez sia perduz; mas] anz O’Rls, anc VeAg, e f; sapcha be DGO’PSVVeAgls (sapcha con -z eraso G); ben sapcha] ben sapzatz OU, sapchaç ben QRf; qu’a (que a N)] que VeAg; sos] son MQ; sui] son Vf, om. N; perduz] perdos Q.   21 c’anc] que Vf, car W; sobre] sou W (segue lacuna); fre] fer N, fraim W, fe VeAg; volc] uol W.   22 ans] an Q; mi fez far] ma fet far W, ma fag f; mi] om. V; fez] fey R, fe V; mon] nô R.   23 et anc] mas anc DGPS, canc M, et W, com VeAg; sempre] sempres DGPS (senp- PS, sep- D; sem- da som G), sempee O’, semble lou W, son prô f, om. VeAg; cavals] caual OQRUVVeAgWf.   24 qui·l] qin GPRUc, qim O, qi SWf, qe D; trop souê biorda f; beorda] biorna V, beordet G, borna VeAg; soven] souens IKM; coill (quel f)] creis O, et W, om. c; felnia] fellonia O’VeAgls, feoneia Q, fausnie W.

25 V. illeg. VeAg; Fels (-el PQSUc)] Fes ls, Tels (con T- agg. dopo canc.) Fa, Mels O, Fols Bf; eu] ei D, en FaQls; trop] ben ABDFaIKMO’PRSls, om. f; mas] mal Dc, ma U; men sui DQ; soi] so NVclsα, son U, sin O’; m’en] mon Fa; retenguz (-gut R)] er tenguz N, atengutz M.   26 casselh ca pus R; car] que DPS, om. Yls; cel c’ab] qa M, qab c, cel qui GQα (da ces qais G; que α), qui ab ABDcFaIKO’PSVeAgYls, qui uas D, qui f; de] om. O; si·s] si se Nc, si DGOO’PQRSUVlsα, si fai Mf (fa F), lui fa Y, illeg. VeAg; desmesura] desmura c.   27 fai] fa UYf; gran] grans VeAg; foldat] foldaç QUVeAgcls, folaç Y, erguell f; neis en gran (nes O; grans N)] neis a gran Uc, e neis en ABDDcFaIKO’PSVeAgYls (nes DDcFaO’PSVeAgYls), qar e greu Q, & es gran V, e ze ne f; aventura] uentura U, nauentura f.   28 es] nes ABDK, neis DcFaIPSY, e Ucf, qe OO’Vls, anc VeAg; de] dun O’VeAgls, a Y; son] seu O’VeAgls; par] om. ls; qu’esser en pot (esser O)] qester nô pot Q, car pot esser DDcFaPSVY (qan D, en V), pot be esser O’ls, pot esser ben VeAg, pot hom esser f; vencuz] uengutz Fa, uecut Y.   29 e] om. DcFaQR; de] a MY, ab O’VeAgls, al O; freol (fleols U)] freuol ABDDcFaIKMO’PRSVVeAglsα, fecol O, fleble Q, feible Y; si] luy Y; es] fai MOVeAgfα; vilania (da miania G)] uillonia Y.   30 c’anc] cât O, qe QY; no·m] non U, nô APQVYf, ñ O; plac] plaç Q, platz VeAg, plait Y; ni·m (nî BIf)] nin O, ni DcMO’PSY, .i. V, om. DQ; plaz (plai R)] amors Q, iorn V, uuel Y, om. D; sobransaria] sobransaira I.   31 Pero tot hom se deu gardar honor V; per que hom deu guardar sa honor VeAg; en] eu O’; sen] sens f, seu c; deu hom (de DPS, det Q] deuon Ocls, deuen U; gardar] gandir O.   32 car] que DFaMPSVα; sen] sens DUcfls; aunit] aunitz O’DQVeAgfls; non] nom D, nô ADFaIKOO’QRf, om. GUc; prez] ual Q, pren VeAg; plus] mais DcFaO’PQSVeAgls, trop mens GUc.

33 W solo: retenguz; Per so amors ABDIKRVf, Pero amors O’PQSVeAg (amor PQS), Per zo amors con s o z agg. fra per- e -o G: cfr. Bertoni 1912, p. 9, n. 7), Per amor O; m’en] me BDOO’PRSVeAgf, mi AGIKα soi] son Vf; recresuz] retengutz MUVW, retengut O, recressuz al retenguz c, abstengutz R, conegutz f.   34 W solo: de ... drai maiz cure; servir] amar MNQf; e nô aurai mais D; nô aurai iamais Q; que mais] que N, e mais GPS (-i- da u G), coimais OO’ls, car may VeAg; no n’aurai] nô ai O’ls.   35 W solo: nture (fine del rimante); c’aissi] aisi O, car si ls; mais prez’ hom] prez om mais IK, prez hom plus ABGPS, prossom plus D, plus pres hom α, hom presa OO’VVeAgfls; laida (laia MO’RVeAgls)] la laida D, la f.   36 W solo: ual miauz de ... uenguz; de long no fai] qant es de loing qe DGMOPQSVα (canc G; les Vα; om. qe O), trop mais de loinh que f, cant li es loing mais qe O’VeAgls (lieis ls, les VeAg); cant es de pres (les R)] qant es pres DGO’PQSVVeAgflsα (li es O’ls, les VVeAgfα; pretz O’ls), pueis qes pres M, tro qom es pres O; venguz] uencutz OO’.   37 W solo: uos a ... 9noissie; prazaueu D; prezava (-iaua OQ)] preza Nf; eu] e PQSVeAg, men f, om. OO’ls; mais uos MRVα; uos uolc mais O; mais] plus O’VeAgls, om. DGPQS; can] car O, canc PS, ca Q, que tant VeAg; no·us] no uos DGPS, no ue Q, nos O, uos f.   38 W solo: si aiuz uos ... uolgrie; e] es IK; s’anc] seu Q; ren volc (uuelh R)] rê nai Q, rê quis f, uos uuelc MOO’ls, n9 uolch VeAg, naic pauc ABDGIKPS; mais] meins O’ls, meny VeAg; n’ai] naic M, om. D; qu’er] qieu ABDGIKMO’PQSVeAgls, que RVfα; volria] uolia DRVVeAgα, uolira G, qeria M.   39 W solo: tot altresi; c’aissi] aissi DG (con c- agg. da altra m. sul marg. G), qaisim OR, aissim PS; m’es] nes OPS, ne R; fol] om. N; queridor (querdor VeAg)] orador ABIKf, aurador N.   40 W solo: qui dit que or fu quâ; que] qui DO, câ R; dis] qes M; c’aurs (qa ors PS)] qaur UVVeAgf, car O; tot] toz G, om. S; cant el] so que DGMOO’PSVeAgfls (qel GMO’VeAgls), ço qant el U.

Om. QVW.   41 Bellamia f; Bels] Bel MOO’PSUcls, Pels IK, Fels R, Pel corr. in bels (la letterina per il miniatore è p; -s agg. da altra m.) G; N’] om. GIKMNR; Azimans] aziman MOPSUcls; Amors] amor OPSUVeAg; destregnia] destreingna IK, sestrenyia VeAg.   42 vos] ez M, om. R; ni·N] ni Uf, nim IK, en ABDMOO’PSVeAgls, om. R; Toztemps] toztemp N, tot têps O; eu vos] eu nous N, eus en DGIKOPS, yeus R, eu non Ucls.   43 que guardasses los bens els mals damors f; sol membres uos GNc, sil menbre uos U; sol vos] si uos OO’PSVeAgls, sol queus R, ab qeus D, ab quen IK (-m K), qe uos M; menbres] nenbres M; qan nay ieu M, yeu cant nayc R; eu] en D, om. U; n’ai] ai D, naic IKOPS (nac OPS); dolor] dôlor R.   44 Om. f; ni] e DGR, o NUc; quant] tan IK; ben] ioi GNUc, iai D; ja] om. D; plus (pos D)] mais ABOO’PRSVeAgls; no·us] neus PS, non Uc; en] uon Uc, om. O; calria] cãria P, calharia VeAg.

Om. DIKNQRVVeAgWf.   45 En] Eu PS, Mon U; Leial] uall PS; hueilhs (oilh Uc)] dillz P; vezia] ueia P.   46 om. P; aissi] ab si O, aisa ls; fatz] eu fas G (eu sul r.).   47 qu’ieu ai] qieu B, causes G; dich] dic O, ditz PSUc.   48 qu’ieu] qieus OUcls; e conseilh] om. O’; daria] donria O’ls.

 

1 se tut Q; mi IKMORf; soy f, sui BDcFaGIMO’QU, suy VeAg; tard FaNUc; aperceubutz ABMO’R aperseubutz DcFa, apercebutz IV, apercebuz KPS, apercebuç DQ; aperseuput f.   2 aisi BMOO’RUcf, aixi V, ayci VeAg; com PRSVVeAg, con OO’f, cô GIMQ; sel O’PRf; qua ABGIKMPQSUc; tut Q.   3 mai Q, may VeAg; iog GM, ioch VeAg, iuoc f, ioec ls; ha VeAg; grant Q; bonauintura OO’.   4 dey R; tenir Q; quar MPQUcls; quan W; soy f, sui AGIMO’QW, suy VeAg; conogutz ABIKMO’RU, conoguç Q, conegutz PVVeAg, coneguz GS, 9naguz W.   5 grant MOU; granz W; engan ABDMOVeAg; enians Nc; qamors MPSVeAgWc; ues MPQSf; me O’UVeAgWc; fazia ABGIKOO’PRSUV, façia Dc, fasia M (-s- cedigl.).   6 qab DPcVeAg; ca Q; belh VeAg; semblant QVeAgf, senblan GP, semblant S, sêblan MO; scemblans N; tengud c, tencut f, tenut Q; faidia Q, faidie W.   7 mays VeAg, maiç Q, maiz W, mas R; detz ABIM, deç Q, des O’, dex Uc, .x. NRVf; anç DQ, anz GMO’PS; ley R; leys VeAg; deptor DMOO’Qls, debtor U, deotor PS.   8 cades ABDGIKQRVf; quassats VeAg; et W; ren ABIKMOQSUf; no GVVeAg; paguaria VeAgf, paiaria O’, pagarie W.

9 cap f, qa U; senblan GIPS, semblant OQWf; scemblans N, semblanz Uc; falsa N, false W; adutz ABIMO’RVeAgf, aduç Q.   10 satrait V; ues MPQS; lieis AB, lyeys VeAg; folhs VeAg; fis GPS; amanç D, amans ABIKRVVeAg, aimâtz f; attura Q.   11 parpailhos M, parpallios ls, parpalhos VeAg, papaillols ABK, papaillos IV, parpillons D, papalhos R, papillons W; parpallon U, parpallion c; qa ABMPSUc; tant ABGIKQ; fola GOQRU, folle W, folha VeAg; nature W.   12 qeis ABIK; fuoc ACDGf, fuec O’, fog N, foch VeAg; clardat CO’PSf; lutz ABCIMOO’RVVeAgf, luç DQ.   13 mais S; ieu AIKM, yeu VeAg; segray VeAg; autra ABCIKMOO’QRUVcf.   14 suy VeAg, soi PS; pagatz ABCDMO’VVeAg, paiatz IK, paguatz Rf; qestiers ABCIKMO’RUcVeAgf.   15 laip ABCIKMRVf; bo CO’R; suffridor O’, sofridor ABCDIKMSUVVeAg, soffridor Q, sufredor f; soffridors O.   16 sirax V, sirays VeAg; quom C, con NOO’, cô MQ, cum c; com DPS, con G; pus ... pus R; omelia BPSV, omilia AD, umilia CGO’QVeAgf.

17 nois ABIK; non Ols; cuig AO’VeAg, cuich BGKPS, cuch I, cuc O; non Uc; suy VeAg, soi Oc; irascutz ABIKMO’RVf, irascuç c, irascus Q, irascuts VeAg.   18 fatz MOO’, faz DGUV, faytz VeAg; leys R; cantan GU, chantant O’ls, xantan VeAg.   19 quieu M, quyeu VeAg; re DOQ; non O’; ultra S; messura D, mezura f; desmesura NO, desmessura V.   20 ans R; sapxa V, sabge VeAg; sapchaz U; sapchatz R, sapchas f; ben GPS; be R; ca ABDIKOO’RVf; obs OO’UVVeAgc; suy RVeAg, soi OPSUc; perdutz ABDIMO’RVVeAgf.   21 qanc BGMPSUc, canch N, quanch VeAg; fren GMQf; no·m] non MU, nô PQf, mi W; uolg c, uolch VeAg; .i. Vf; die W.   22 anz ABDGIKMO’PSUc, ainz OW; me MQRU; fetz ABI, fes MO’QVeAg; mo O, mû Q; tuta DO, tucta P, tutta Q.   23 e OU, & RV, ez f; anch N, hanc P; chauals O’; cheual W, caualh VeAg; grant GW.   24 biorda BIKR, biurda M, baorda Q, baurda O’ls, bagorda PS, behorde W; soen Uc, souent W; souentz M; coil U, col Q, cuoill ABDI, cuioil G, cueill K, cueil O’ls, cuel V, cueilh M, cuelh R, culh VeAg; feunia ABIKMORVf; felonia ls, felhonia VeAg.

25 Pels D (ma la letterina per il miniatore è: f); felz AKO’; fora GOQf; ieu ABIKMRf; be DFaO’Rls; mais Q; sui ABDcFaIM, suy Rf; me f; retengutz ABDcFaIKO’Vf, retêguç Q.   26 qar DcFaGMUc; çel U; cap V; a DcFaO’PSYls, ha VeAg; pus V; se QU; desmezura MRf.   27 fay VeAg; grant DOQY; foudat ABIKOO’; foldaz Uc, foldatz VeAg; neus R; e N; grant O.   28 som GUV, sun D; sieu VeAg; queser N; em U; puet estre Y; uencutz ABDcIKMOO’Rfls, uencuç GQc, uençutz V, uenssutz VeAg.   29 pus RV; freul G; se Q; est Y; fay VeAg; uillania Sc, uellania Q.   30 par Y; qanc ABDcFaGMPc, canch N, quanch VeAg; plag Ncls; platz ABIMO’, plais O, plas f; sobranssaria AB, sobranzaria DDcFaO’PSU, sobrainzaria M, sobranceria OV, sobrêceria Q, sobrâçaria Y, sobrensaria VeAg.   31 per ho f; e N; om DGM; guardar f.   32 qar DcGUc; senz Uc; aunid c, honit O, onit PS; auniţ D, aunits VeAg, oniç Q; no PSVVeAg; pretz ABIKMO’RVls, preç Gc, pres f; pus RV; mays VeAg; menz U; foillia ABIK, follia DcMOUcf, folhia VeAg.

33 ço Uc; zo V; sui BDGIMOO’Q, suy VeAg; ieu AKMRf, eo O; recresutz IKVeAg, recrezutz ABO’, recrezuz G, recreçuç D, recreuz PS, recreuç Q; retenguz U.   34 cuimais O’ls; nô naurai f; ñ G; hauray VeAg, arai c.   35 caisi ARO’f, qaissi BMPU, qaisi c, caixi V, quayci VeAg; con IOO’ls, cô MQf, co N, cum ABD; layda V; laya VeAg; peintura ABDIKPSV (pey- V), pintura UVeAg, penchura MO’fls, penhura R.   36 loing ABIK; nô IK; cant O, qan MPS, can V; lôg G, loinh M, luyn V; luny mays VeAg; quant IUc, qand AB, can R; qan GPS, can V, cant f; cant VeAgls; uengutz ABIKMRVVeAgfls, uêguç Q.   37 presaua O’Vls, prezau GPRS, presau UVeAgc; preiau Q; ieu ABKMR; mas f; qan GMc, cant IKO’ls, qand AB, qant U; nô da nos G; conoisia OPRS, conoiscia O’U, conossia GQ, conosia M, conexia VVeAg.   38 ez hanch VeAg; sanch N; uolg N, uulc V; nac D; paoc S; mas Q; nay RVeAg; car O; qeu BDGIKO’PQSVeAgls; uoldria Uc.   39 caisi Qf, qaissi M, qaisi Uc, caixi V, quayci VeAg; com DSVeAg, con MOO’Vls, cô GQf, co R; folh VeAg; queredor O’RVls.   40 diz GO, ditz O’RVeAgls, dix V; qaurs BGMc; caur Vf; tut Q; qant Bc; cho G, zo O’ls; toqaria G, tocharia DQV, toccaria U.

41 azymans VeAg, azimanz DO’, aimans GN; aiman PSUc; si amor VeAg; destreignia ABP, destreingnia O’U, destreinhia Mf, destrenhia R, destrengia G.   42 totztemps ABMO’, toçtemps Gc, toztems D, tostemps IKRVeAg, tostems f; ieu Mf, yeu VeAg; ieus PS; conseillaria ABDIKOO’ (consse- I), conseilheria M, cosselharia R, concelharia VeAg, conseilleria Ucf, 9seilleria PS.   43 membres ABGVeAgls, mêbres R; cant NOO’PSVeAg; ieu AIKOPS, yeu VeAg; nay VeAg.   44 ne VeAg; cant DOO’, qan MP, can RS; be AIO’RVeAgls; may VeAg; caldria NUc.

45 e M; lial GU; sap GO’ls; huoills AB, oils O’, oilz O, oills ls, oillz S, ols G; oill c; ueçia Gc.   46 aisi GUc; con MOO’ls, cum ABGUc; faz OSUc; tuta O.   47 zo OO’c, ço U; dig AGO’ls; diz SU, diç c; poiria A, poiri O’, porria BPS, poria GOUc.   48 qeu GO’; qeus Uc; qer O; conseill ABPS, conseil OO’c, côsiel G; conseill ABPSc, 9seil O, consel G.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI