Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Kolsen, Adolf.  Beiträge zur Altprovenzalischen Lyrik (42 Erstmalig Bearbeitete Dichtungen). Firenze: Leo S.Olschki, 1939

167,030- Gaucelm Faidit

I. 1 nuls t. GQa, riē talW; non DcN ; p. res V, porroit W ; amor W —- 2 Qe s. Q, Kin sie W; greus Ca, fais V, ennui W ; maltrait V, mais traitz AD — 3 Qu'e.] Que tant ADGINQ, Car el W; m'a f. un t. a, mi fai eras ADGINQ; a.] valen ADIa, ualenz GNQ — 4 la perda C ; el d. CW; Que restauraz ma les pertes W — 5 fes W ; a tort V, ailhors M — 6 en re m. f. C, m. f. de rē a, mi f. (feiç Q) de r. ADGINQ, de r. ma fet W — 7 Eral p. CV, Eu lou p. W, Aissil p. M; de lo C ; destreich GQ — 8 Car tal W, Qe tals a ; fai a (Stengel, sai) ; m. prez N, mon preis W; abelhir C — 9 Dom D, On V, Dos Q, Que Ca ; Qui W, Qim M ; memenda Qa, mamende W, mesmendat G, restaura M ; totz q. V, tuit que W, los mals C ; ma faz D, ma faitz V, quem fetz C

II. 10 me sap GMQW ; lo cors D, mon c. AGMNQa ; daultras Q, daltres W, daltra CN ; g. de las (de tot M) autras Ma — 11 C'a. M; ab a, am M, a ADGINQ ; li W — 12 A. lo j. q­−l fist del tans, Lo j. q'a. (camor N) me f. (quem f. I) d. DGINQ, Lo j. q'a. d. mi f. M, Lo j. qem f. a. d. A — 13 A W, Ab V ; d. un W, d. uil G, de totz C, cant us V ; qem mostret bells s. M — 14 Del s. I, De sos V ; mitret enz el Q, intret e mon Va ; De ses biaus ex entredist mon c. W, Li siei (Quel siey C) belh huelh mintreron el c. CM — 15 non DNW, nol Aa — 16 A. saubi ADGINQ, Donc saj eu be V ; qels oillz m'e. GQ, qe hueilh eram M — 17 Damors W ; cal cor me (men M) venc ADGNQ, al c. mi venc I, don ve al cor C ; freis (freich GQ, frec I, freg V) e c. GIQVW, cautz e freidors a — 18 Joy V, consir DV ; Temens e j. et a. e p. a

III. 19 Aquelh C, Aqels GQ, Aicel V; esglai V, esguartz a, paor C ; aicela V ; dossors C, temors DI, paors AGMNQ — 20 afinet Va ; ses] de a ; tot IMV; enian M, engnatz D ; Aiostet si en lieys totz mos talans C — 21 Cad p. a ; uezer CVa ; non DMN : foi Q, ac CV — 22 Anz M ; denans V — 23 lo t. A — 24 E h. t. M ; f. e d. ADGNQ — 25 me fetz C ; vas l. A V — 26 Cautra AC, Qeu mais a ; el m. ADGINQa ; nō Q ; cobiet D, cobey MVa ; nin CV ; disir Q

IV. 28 uol Q, uul V ; a t.] las autras M — 29 homs FIV ; et amis e Q, es a. e a, camics e I, a. a lor C — 30 lor bos p. a, lurs bos faitz V, lur p. fatz M ; eissausar a, exaussar V; grandir FGINQ, guandir C — 31 honrar AC, honrar la D, razonar Ma ; e ben dir en m. Ma, e preyar m. V — 32 Salual F, Salua ACDGINQa ; feltat GINQ, foudat a ; qui a s. V, cui ten s. M, cam per s. a — 33 merces NQ ; qus CGMQ, ab DN ; bel I, bes GQ ; plaçer G ; qī G, quei C ; m. dun douz baisar qim s. V — 34 Nō CMQ, Non N ; estrat G, estors D ; ca s. a — 35 marce G ; Deu m. t. ab l. m. V, Deu bes uenir e iois de la m. a — 36 E de lai a ; es fins p. a, es mager p. V, es iois e p. M

V. 37 Ben es a, Per ques V, Pos es M ; rachos N ; de c. a, dels leials M — 38 Mals g. V ; del Q ; enuios M, enoios I ; mals parlans G — 39 Quem V, En C ; amors I ; seingnoriu D, seingnoria I, pot nozer a, deu nozer M, deu muere (l. nueire = noire) V — 40 Q. uns fins cors (un fin ioy V) es e. d. a. MV, Q. us c. es en lautre f. a. C, De pos us c. en d. f. a. a, Car (Qe Dc, Mas I, Ma N) mas (mai N) un cor non a en d. a. ADCIN, Mas un sol c. non a en d. a. D — 41 Car DDcGINQ, E MV, La a ; amor NV; se galla D, sega ADcGINQ, segua a, sec los M, renha C ; am M ; lor p. DNach v. 41 in M eingeschoben : Nis tainh qe re i aia malestans Qumelitatz forcha lo fol corage. — 42 E p. (paratge V) DcMV — 43 Ni t. M, Non t. a, Tan que CDDcGINQ, Troi que A ; corguell V, o. ADDcGINQ, orguelh C ; i aia] laia en A ; seynoratge MV — 44 si (se V) gar MV, se g. ACGN, sē g. a, sengard Q — 45 Quaissi CMN ; poran DGQ, podon a

VI fehlt ADINa. 46 Pel sos e. GQ, Ben ses enguan EV, A le destric M ; deu drut EV, drutz deu CE'GQ — 47 l'e. b.] e. b. EV, estau b. M, hi estai C ; e cerca EMV, e serc E'; mais GQ, amor E'

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI