Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Stronski, Stanislaw.  Le troubadour Folquet de Marseille. Genève: Slatkine Reprints, 1968

[CdT en procés d'incorporació]

155,021- Folquet de Marseilla

I. — 1. Q Setut ; IKMRWc mi : G atrat O trop t.; f -seuput DIKQW -cebutz. — 2. Q tut ; D perduç. — 3. c q. n. iog m. ; a ioec ; OW -intura. — 4. Wc me U men ; c.] RW can ; IKQR mi GOUa men ; GPVf coneg-. — 5. IKVc dels (c del) grans engans ; GOPSRUcf enian W engis ; DQU camor ; MPQf ues W uers ; OUcW me ; MQ fasia W faisie. — 6. QU Ca f cā; W toz biaus ; Wc semblanz ; Q tenut f tencut W tengutz ; Q faidia W faidie DG fazia PS fanzia. — 7. Q maiç W maiz R mas DGPS plus ; m. d. (f de manque)] V ben a ; O des Uc dex ; d. a.] W li est ; I elei V aleis Q ale ; QW del ; MQOu deptor W detor. — 8. Oa cassatz ; W pramet ; mas] DGMPSQWfO e, r.] O ie.

II. — 9. AIKRUcf Qab (U Qa) DQ Al W A α Am et Al ; M bels semblans ; PS qel W ou ; f fassa a. W false a.; UcV amor ; V dutz W saduis. — 10. V satrait f satrais G satrai et une l. grattée ; MPSQ ues ; R los G si ; Q fol DGPSf fins (PS fis) ; Q amaire (Canz. Ricc. : amant) f aimātz α aiman ;fe manque ; Q sattura ; W vers li se trai fals a. et sa cure. — 11. parpaillos (D parpi- QUcf -on)] ABIKVCR papaillos (AB -llols) : V c. p. ques de t. fol n. ; W c. papillons a t. folle n. — 12. ques (ABIK qeis C quis ; corr. Canz. Ricc. : Quel)] MOa qel α que ; fer (R fi α fier)] ABDGIKPS met ; R q. fiquel f. ; clartat] ACORPSU -dat GVf -tatz ; qe] V qui A qeil Oac qei ; W quel foc se (le reste manque). — 13. f perquieu ; RV parc. — 14. sos] GMOPSaαsui Uc Qom ; f mals ; Q pagat (corr. Canz. Ric. : -ar) ; Q ester ;

GQpartia O parria. — 15. s.] Rf tenrai ; PS laips ; f -edor P -idors G seruidor corr. en haut en sufridor c seruidor al’ sufridor. — 16. ABIKDGPSNf cum plus s. e plus f. s. CMVQOacαque s. fort si quom f. (MV lieu) s. R cus plus s. et eu pus. U Qan greu si raise (corr. Arch. : raise) com plus f. s. f con plus s. ades plus s. ; AD somi- BPSV some- CGOQf sumilia.

III. — 17. P. nos (ABIK nois P uos G no a non) c.] V E nous cuyetz f Ges nō cuies M P. nous pens R P. nom lais QUc Non muderai ; s. b. (MUcaQ ben G ben corr. en bem D toz) s.] AIKPSNf qem (IKPSN qeu) sia ; Q irascus ; W ... oinz que toz sui irascus. — 18. n. f. (Q fas) d. l.] ABIKPS si tot me dis ; Oaf chantant GU cantan ; f sieu en chantat uos comte m. r.; W ... n ch. m. r. — 19. AIK nil QUc ni PS ne BNR ial DGMOa qeu (a Qen) V quem ; PS digaz ; R res PS r. manque, M tan ; q. n. (D n a Uc(a) noi) s. m.] ABIKPS que sia outra (S ultra) m. MV qe (V quem) semble desmesura NR qe torna desmesura ; f car so qieu dic cug que sia mezura. — 20. DGPSQV m. s. (Q -atz) b. ROa ans s. (R -atz) b. f e sapchas be ; MQ son ops W son oez ; Q perdos. — 21. Vf qe W car ; W fraim N fer ; QMPU non W mi ; V uolo (?) W uol D menat. — 22. Q an ; m. f. (MOQ fes V fe R fey)] f ma fag W ma fet ; Q mū ; DQ tuta P tueta. — 23. DGPS Mas ; DGPS senpres (G sem- corr. en som-) f son pro ; UQRVf caual ; W et semble lou cheval de g. u. — 24. quil] PRUc quin S qi fW qui D Que G Qan ; AUcW beorda G beordet Q baor- Oa baur- DPS bagor- (D bagort) V biorna M biurda ; Uc soen IK souens M -nz ; G- cuioil Q col f quel c c. manque ; feunia] DGPSUc felnia Oa fel(l)onia Q feoneia ; f q. t. s. b. quel f. ; W qui behorde t. s. et fausnie.

IV. — 25. AIK Felz PQUc Fel F Tels D Pels a Fes B Folz fαfols ; f. (D forei GQ fora eu ; corr. Canz. Ric. fora en) b. (DcGQUcVαtrop)] f fora ieu ; DQ m. s.; M atengutz. — 26. c. (DPS que) q. a. (FPSOa a D uas)] GQ car cel qi (dans G de 2e m.) α qar cel que UV qar cel qab R casselh ca ; Mf qar qa (f qui) p. f. d. s. fai f fa) d. c q. qab p. f. d. s. se desmura ;

de si (α desse)] ABDcFGIKN desis (G si et une l. gr.) ; G .esmetura. (une l. gr. au début et corr. de 2e m. en desmezura). — 27. Uf fa ; QUc foldaz f erguell ; e (GRMUc e manque) n. (R neus DDcFOaPS nes) en (GMRα en gran Uc a gran)] Q qar e greu a. V & es gran a. f eze ne nauentura. — 28. ABD nes DcFIKPS neis MNQRαes GUcf e VOa qe ; D de sun UV de com Oa dun seu ; a p. manque ; DDcFPS qan (DcFPS car) p. e. Oa p. be e. Q qester nō p. f p. hom e. V en p. e. — 29. DFQR e manque ; del]Oa ab M a ; freuol] G freul fcαfreol U fleols Q fleble ; d. s.] Q se ; es] Mf fai ; Q uellania G uil- sur gratt. — 30. PS non Vf nō ; DcM ni p. D n. p. manque, V. .I. iorn ; V sobranceria ; Q perqe nō plag amors sobreceria. — 31. V p. tot h. se d. g. h.; Q det hō D deom K deuen. — 32. DFPSV que ; DUcaf senz ; P onit DOQaf -itz (Q aniç ; Canz. Ric. : onig) ; n. p. (f pres) p. (DcFPSQQa mais)] GUc prez trop menz.

V. — 33. GOPQ Pero ; MUcαA. p.; MUcQ V men ; PSQ recreuz MUW retengutz c recressuz al’ retenguz R abstengutz f conegutz. — 34. s.] MQf amar ; quel Oa cui DGPS e Q (q)e manque ; Q n. a. iamais ; c arai. — 35. ABIKDGPS c. c. p. o. (D prossom) p. (IK mais) MNQRUc c. c. mais p. o. OaVf c. (a car si) c. hom preza ; MROa laia f la ; GQc pentura MOafαpenchura ; α c. c. plus presa hom lag p. — 36. ABIKNRUc d. l. n. f. q. es (R les) d. p. u. DGPSQMVfOa qant es de loing (f trop mais d. l. Oa q. lie(i)s loing mais) qe qant (M pueis) es (Vfαles Oa lies) p. (Oa pretz) u. (O -cutz G -cuz corr. en -guz). — 37. prezau(a)ieu] P Prezaue Q Preiaue α presaua ; u. m. (Oa plus) q. n. (f u. mas cā uos MRV m. u. q. n.)] DGQPS uos can (PS canc) no uos (Q u. ca noue) ; GMQ conos(s)ia c coinossia V conexia. — 38. e. s. (N e anch) ren (MOa uos) u. (V uulc M uuelc R uuelh f quis)] ABIKDGPS e s. naic (D nac) pauc Q eseu rē ai ; m. (Q mas)] Oa meins ; M naic D nai manque ; quieu] RVfαqe NUc qer ; IK no manque ; U uoldria Dα-lia M qeria. — 39. DGPS Aissi (G C- aj. de 2e m.) ; PS Aissim nes R caissim ne ; N f. manque ; q. (RVOa qere-)] ABIKNf orador

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI