Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Stronski, Stanislaw.  Le troubadour Folquet de Marseille. Genève: Slatkine Reprints, 1968

[CdT en procés d'incorporació]

155,013- Folquet de Marseilla

I. — 1. O Meraueil mei ; DIK pod O po ; O nul A nuills ; OR homs. — 2. P En com ; fatz (DNCR fas)] P cant ; O leu ; a dolor. — 3. que] C quen ; ma chanso] N ma chansos CRO mas chansos ; D appareillir. — 4. ters (ACOQ- rz)] IK tres ; O non Q nō ; O cader. — 5. on] P en O o ; C esta ; O son Q ses ; O gent. — 6. Q Donc es plaisenç O Dous e plaisentier C dieus sier sufrens R dieus e playraus. — 7. IK mausi CR maucis (R -ssis) ; Oa dezirant. — 8. NPO nom CR cum ; O far manque ; C muric ; t. f. (P sui) a. (C aym-)] O plus finament.

II. — 9. N A P E manque ; a nom ; CR res ; Q tanç. — 10. ADIK Ella sil p. n. d. NPQOa ges (O la N qes ?) sa lei (Q salle a sa leis) p. n. d. CR per tant n. d. sil p. — 11. AIK puois NP pueis O posc DQa pos ; a nom ; AI puoc a poic NPRO puesc ; AD dal res Q dautre N al ren CR en als ; R e . a. n. p.; P presar. — 12. f. e. d.] CROa d. e. f.; a som N s. manque ; O plaise. — 13. dretz] AQa -itz C -gz P dreuz ; O Et ai razon ; qal] DIK qals C qua O ca(laus) a qel ; P del concastenz CROQ desconoiséens. — 14. Q E ; O ualen. — 15. nam] P nim Q uam ; a mais nam. — 16. O deleo ; QOa soffrir.

III. — 1. NPCRa Mas ; OQ qeu ; AO non aus ; O enuoiar. — 18. O Nō ardar nō maus de lei u. Q n. t. ardit no soi q. laus u.; P lam. — 19. Q no o O nō lo CR no mo ; IKO mais D mos ; P cuiar. — 20. O faus ; ai] N an. — 21. O Pero C per sol ; CR dezir ; plus] CR pus ; cozens (O coixen)] CNPR plazenz. — 22. P els ; R pess- O -en. — 23. i. no] (IK noll AQa noil)] O noli ; OQ soi a som ; Q denāç a deran. — 24. mans (OQ mains)] ACR mas ; ions (PQa -ins CR -nhs A loingz) aclis (Q -n CR ades)] O iointas clins ; C totz sos comans O lo seu comā ; Q deman.

IV. — 25. a Lo manque ; mal] Aa mals ; quien] APQCR qi eu ; a traia ; P non Q nō; P descouertar. — 27. CR homs. — 28. (P Dieus, corr. Arch. : Dieu) ; Q Qe (Canz. Ric. De) donc qi uoilla ; R uuelhe ; DIKNP omelitat (P omi- N -a) a humiltat Q -aç. — 29. IK proese P proz e. — 30. (R manque). DIKP beutat. — 31. P nac. — 32. P dones (à la fin du v. préc.) ; t.] Q cor ; CR d. c. pro ler (C les) si mauci deziran ; V se a pos.

V. — 33. P am eus manque ; CRQ ten a teing. — 34. mantas] Aa -int. C -nht- ; IK ues ; DQP non ; P poes a pueis. — 35. R cad a Qa ; DIKQAR nom ; A nan Q anc ; DIKQa tot P tort ; Q sol ; P plor. — 36. A que ; DIKQP no ; Q pos a pueis ; IK pesa . — 37. DQa nō. — 38. CR pus ; uens] Q greu. — 39. DNPCR amor ; Q sospirāç a - ant. — 40. C retraire ch.

T. — 41. Quieu (Aa Qieus P Vieu) suil CR Dieus nes ; NP sui manque ; garens] CRNP guirens. — 42. C si eu am pus ; R pus. — 43. CRa fes ; N yseus D -eut P -out Q -old.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI