Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Squillacioti, Paolo.  Le poesie di Folchetto di Marsiglia. Pisa: Pacini, 1999.

Nuova edizione riveduta e aggiornata per il "Corpus des Troubadours", 2009.

155,027- Folquet de Marselha

1 Us] Dun T; volers] uoler c.   2 s’es] se T; inz e] dins en ER, dintç T, dedinz DM, mis en Q, en O; cor] cors GR.   3 pero] tals que ABMls (tal ls); no·m] non Qc, nô DGN; ditz (dis c)] di de G; mos] mon Q.   4 ja puosc’ esser] ia puesques N, que ja sia IK; acabatz] il cabatz O.   5 tan] qan Q; aut] al D; enpens] espenz c, peinz ls.   6 e non mautreia mon sentç T; ni no] ni Q, e ls; m’autreia] mo autreya R.   7 qu’eu] quen EGQ, que DRT, quieun C; sia desesperatz (desperaz c)] fiades esperaç Q.   8 son] sui ABCEMRcls; mitadatz] mertadaz c.   9 que] qi Q, qieu MOcls; no·m] non c, nô DGMV; desesper] desper c.   10 ni non aus speras auer M; ni aus] ninaus ER, nimaus Vls.

11 Car trop] Carrant Q; Car] E car DT, Mas C; trop] mout ABERVls, mon M, tant CDNOT; me sui aut] en aut sui IK, alt sui DT, mi sent aut ABCEGMNOQRVls; pujatz] puatç T.   12 qu’es] quos K, quer V; petitz] petit OQVc.   13-20 invertiti con 23-30 in R.   13 pero·m] pero IK, per qem ABCDEGMORTVcls; castia] castiam IK; temers] comees O.    14 car aital (-als ABCNR)] qaitals M, que aitals R; ardimens] ardimen DEOT; fatz] cô fatz M, fac (come inizio del v. succ.) c.   15 qe mous noz a maintas genç (q. m. su ras., con -u- agg.; in noz -z spcr. a s esp.; in maintas -s esp.) G; notz a maintas] non sa mainta T; notz (nos IK)] non O.   16 conort] conhortz ls; sui] son NV.   17 que·m] qim DGTc, que EV, qi Q; ven] saill ABDTls, sortz C; autre] lautre CENORVls.   18 e mostra·m] em mostra Als; c’umelitatz] qe humilitatz O.   19 l’a] ha ERV; tan] tam Q, ten DMT; en] de R.   20 bes] ben Qc, bens (con -s agg. sul r.) G, bos O.

21 Tant] ant N, Cât R; i es] si es ABDcls, ses en G, ses T; mos cors] mon cor GORTc; pausatz] fermatz ABCDGls, paiuaç Q, bermatz T, fermaz al pausaz c.   22 que·l (·il BE)] que Acls, qi Q; mensonja·m] menzoian O, mensoîa R, mesorgam C, mosçom iam Q; sembla vers] cor fermaç G (cfr. v. 21).   23-30 invertiti con 13-20 in R.   23 c’aitals (qe a. c; -tal EOc)] et aitals ABls (-tal ls), e tals M, aitals DGT (-tal GT); maltraitz] mals traitz CIKQ (-it Q); es] mes CDEGMRTVc, om. ABls.   24 si] be DGTc; sai] sa O; vertatz] ueritaç T.   25 qe totz têps bos amics uens M; que] qi Q; bons (bon T)] bes O, loncs C, long c; aturs (-ur Tc)] artus G, atures O, atens C, autors Q, om. R (sp. bianco).    26 valens] uailen O, humilmês R.   27 d’aitan] aitan C.   28 Su ras. G; e tenrai men per pagatz C; pois] poi GTc; serai] sera O; jen] be DT.   29 que·m laisses (qim Q)] sim laissaç DT; uezer spcr. da altra m. a uoler N.   30 qu’eu] queus cls; vezer] auer BEGQRc, tener M, uoler V.

31 Be·m parec (Ben ERc; paret NQls)] Et es grans C; nesietatz] nesciutatz M, ne metatz.   32 e] o G; trop (-b IK)] om. CEGMRV; sobrarditz] sobraditz IKQ, sobratardiç G, sobra fortitz C, sobreautius ER (R -tieus).   33 quan] car CGc; solamen] solamens GM; us] un GQT; vezers] uers R.   34 m’ac] ma CGc, mac con -c agg. N; desebut (-putç T)] deçebnç G, discubut Q.   35 qu’escondudamens (-dida- CM)] qe aissi coindetamenç G (con aissi agg. sul r.), quiscondudamêç Q, qescôigdetamenz c, cescondirdamenç T.   36 mi] me BGORVcls, men EM; venc] uen CDT; al] en DT; us] us lo D.   37 tals] tal IKMNQ, om. DT; don] qieu ABCEGMVls, que DR (que R); fui] fui trop DT, sui ABOQRVls, son G, eu soi c.    38 mas] e CDT; puois] om. C; s’es] mes ABEMORVcls, es me C, es N; fort] for O.   39 que maitin e] quel maitin el ABEGOV.   40 mi] me DORTVcls, men E; fai] fa Q, faitz V; doussamen (-ens A)] doblament ER.

Solo in CEMRV.   41 De re (res R)] Entre C, En re V.   42 mas quar mi falh mos sabers C.   43 uas uos a dire plazers C.   44 quar soi (sô R)] can so V.   45 leialmens] finamens C.   46 cre] per C; que·m] que R.   47 si·n] sieu C; dreitz] dret V.   48 ja] om. C; non] nom V, nô CR.   49 c’aital] aital C; saber] caler EMR.   50 deuriatz] si deuri C; tener] retener R.

51 Car aissi] Mas aras ABls, Mas ar si EORV, Mas pero DGc, Mas pero si T, E pos mos C, E doncs pos mos M; cantar] chantars ABCDls, chantz M; no·m (nô OQc)] nol CM, uos T.   52 valgues] uolgues R; esteners] estener R, absteners CET (as- T), asteners da astaners G, effreners ls.    53 pero] anz DGTc; laissars (-ar CQRV)] laissatz ABEls (-at ls), mi feira DT, me fara G, me fora c (cfr. v. 54), om. M; non-calers] a nô chaler R.   54 mais no seria iausenz N²; m’en fora jois] laissar deport DGTc (-ortç T; cfr. v. 53); m’en] mi CM; fora] fera M, fara ls; jois] ioy RV.   55 puos que nera mens N²; oimais] ar oimais DT, qimais G; n’es] un es D; mens] nienz N.   56 cui jovens (su ras. G; qui CN²)] e iouens V, cui ioi uenz DT, qe auinens M, auinens ER.   57 a pujat’ (-atz Ocls, poiadra N²)] a pueia CG, es poiatz EMR, e puiat V; e·ls ausors (aucors D)] en auchors (con en agg. sul r.) G, en laussors MRls, en lausor Vc; gratz] grans R.   58 si·l] si N²; cors] cor CEOQRTV; non] nô3 R, noi GOV, noill c; fos (-is G)] om. O.   59 eu] eul A, ieulh C, iel M, il Gc, ben ill DT, ben N²; saber] parer DN²RT.   60 c’om (con M)] cum ABCD; fols] fol QVc; sap] uol CEGMNOQRV.

Om. Gc.   61 A (solo letterina per il miniatore D)] om. Q; res] re V; covinens] auinens ER.   62 venca] prenda EMR; vos] us E.   63 puois] plus C, pus RV; nuls] nuill ENORTV; autre] autres ACDIK; jois] ioi ENOQRTV; no·m] nom da non M, nous T.   64 d’autre] dautra MR.   65 engien] cagen O; saber] poder ABOVls.

Om. Gc.   66 Que tans (tan MNT)] Aitans D; sospirs (sop- V)] sospir OQ, sopir T.   67 per que·l jorn (-ns Q)] qel matin EMR; e·l] e R.   68 me fais doblamê doler R (cfr. v. 40); pert] perc BO, prec ls; mon] lo DT.

 

1 uns BEGMNN²Oc; outracuidaz N², outracuidaç Q, outracuiatz ABMV, oltracuidaz DGc, oltracugiatç T, otracuiatz CR, ultre cuiatz O.   2 ins CN; en GVc; e R; aers DMOls.   3 diz DN, diç Q, ditç T; mossepers D.   4 gia T; puescæsser M; puosca AB, puoscha T, puesc C, puesqu ER, posc Ols, posca GQ, pusc V; eser ET; acabaz DG, acabaç Q, acabatç T, accabaz c.   5 tant AEGMOTVc; enpenz DN, enpenç Q, enpenhs R, empens C, enpeins EM, empeins AB, enpentç T, enpentz V, impenz G.   6 autreya C, otreia D; mons G; senz DGN, senç Qc, sentz V.   7 qieu ABKMls; ce T; desesperaz DGls, desesperatç T.   8 soi Ec, soy R; aisi EGT, aysi R, aixi V; mitadaç Q, meitadatz ABCEOR, meitadaz DGls, metadatç T, maitadatz V.   9 ce T; qeu Oc; dezesper E, dezessper M.   10 esperanssa AB, esperanza GVls, esperança Q, esperans CEOR, esperanss D, esperanç Nc.   In G dopo il v. 10, sotto 3 linee di spartito prive di note, i vv. 8-10 (e son aisi meitadaç. qe nô desesper. ni aus esperanç auer) sono ripetuti, barrati ed espunti.

11 qar Mc; molt E, mot R; tan DO; soi Kc; me NOQR; aut T, haut c; sen NOQ; puiaţ Q, poiatz ABCEOls, poiaz Dc, poiaç G.   12 ues ADGMRTc, uers ls; ces T, que es R; petiz D, petiç G, petitç T.   13 cem T; chastia ABCMRls.   14 quar CEc; ardimenz Nc, ardimentz V, ardimenç GQ; ardimêt O; faç DG, fatç T, faiz O, faiç Q.   15 noz Nc, noç DQ; maingtas A, mantas CMNQRVc, mâgtas D; genz DNOc, gentz V, genç G, gientç T, ienç Q.   16 mais R; soi EKc, soy R; iauzenz NO, iauzenç Q, iauzenţ D, iausenz c, iaussentz V, gauzens AB, gausentç T, iaudenç G.   17 cim T; ue EV; sail ls, saigl T; deues ABCDEMNRTc, deueç Q, deuers G; altre D; laz DK, laç GQ, latç T.   18 q’ BCMNc; umelitaz KN, umilitatz CRVcls, umilitaz DM, umilitaç GQ (-ç da t G), umilitatç T, omilitatz AB.   19 a RV; tant ABCEGNOVc; em Cls.   20 bens ABT; me Qc, mê con titulus agg. G; pottescaser T; poit O; escazer EM, escaçer DQ, escaser T, eschader GO, escader c.

21 tan D; hi E, y RV; pauçatz N; fermaz D, fermaç G.   22 cel T, queill E; menzoniam MV, menzoingnham ls, mesoniam KN, mesomgiam T, menzognâ D, messongam AB; senbla O, sempla Q.   23 quaitals C; qaital O; maltraiz D, maltraiç G, maltratz NR, maltrachz M, maltrag E, maltraig Ols, maltraic T, maltraich c; leçers GQ, lesers Tc, leizers O.   24 si esp. da altra m. (Bembo) e sostit. da bê K; ben GTc; say R; ces T; uertaz Dc, uertaç GQ.   25 ce T; bos AEGMQRVls; uenz DNOVc, uenç GQ, uentçç T.   26 ceus T, qieus ABCERls; dompna ABN, dona CDEOQRV, dôna c; ualenz DNc, ualenç Q, ualentç T, ualenţ G, uaillenz ls.   27 ce T; daitant Nc; me EGOQRVc; sofraz Dc, sofraç G, sofratç T, soffraç Q, sufratz ABEOVls, suffratz CM.   28 puois ABK, pueis EMNR, pux V; puoi T; gen ABMNOQ, gent EGVc; pagaz Dc, pagaç GQ, pagatç T, paiatz R, payatz V.   29 laises G, laissetz ABCls, laissez c, laisetz ER, laixetz V; laisatç T.   30 gauc T, gauç Qc, ioi CEG, ioy R; qieu ABCEMR, cieu T; dezir EMNORls; ueser T.

31 nesietaz N, nessietatz R, nescietatz ls, nescietaz c, nescietaç G, nescietaţ Q, necietatz ABCV, neçietaç D, neisietatç T.   32 sobrardiz DNc, sobrarditç T, sobrearditz MV; sobradiç Q; uolers con -s agg. D.   33 qar c; solament CDNRc; solamenz M; uns MOc; ueçers Q, uecers G, uesers TV, ueders c.   34 decebut Dc, deseubut NR, deceubut ABCEMOV; tant ABOR; a tan segue uiatz tan esp. M; uiaz DKc, uiaç GQ, uiatç T.   35 escondudamenz NOls, escondudamentz V.   36 uns GMOc; talenz DNOc, talentz V, talenç GQ, talentç T.   37 dun O; qeu EGVls; suy R, soi V; enamoraz Dc, enamoraç Q, enamoratç T, enamoras (con -s su correzione) G.    38 mais OQR; pueis EMNQR, pois Ols, puis V, pos Gc; tant fort doblaç su ras. G; tant ABGQc; doblaz Dc, doblaç Q, doblatç T, doublatz M.   39 ce T; matin EMNOQTVls, mati CR; esser KNQ.   40 fay R; dousamen KNOT, douçamen Qls, douzament V, dolzamen D, dolçamen G, dolçament c; doblamê R.

41 ren M; sen CR.   42 car RV.   43 mi M; sofrainh M, sofrayn V; plaers V.   44 car R; sui CM; desmesuratz C, desmessuratz V.   45 lialmens R, leyalmentz V.   46 crei M; falh CR, fail V; esciens C, ecientz V.   47 dretz MR, dreg C; iuiatz M.   48 degræsser M; degra C.   49 qaital M; non C, nô R; chaler R.   50 deurias M.

51 aisi K; ara ls; er RV; chantar EGNOQRVc, çantar K; noill M; plaz Dc, plaç GQ, plas T.   52 me Q; ualges IMOTV.    53 anç G, antç T; laisar R, laxar V; laisatz E; fera T; no DEGV; chalers AGMQ.   54 laisar T, laissar (con seconda -s-) G; solaz Gc, solaç Q, solatç T.   55 hoimais ls, omais Q, hueimais CEM, hueymays R, uoimais T, huymais V; pois BDGO, pos CEMNQc, pus RV; menz DO, menç GQ, mentç T, meins ABEMV, meinz c.   56 emperariz DN²Oc, emperariç GQ, enperaris T, emperairitz ABEls, emperayritz R, enperairiz N; iouenz NOc, iouenç GQ; gioi uentç T.   57 poiat B, poiada ADT; poiaz c; poia G; puiatz MR; aussors ABC, assors N²; lauzors R; lauçor c; graz BDOc, graç GQ, gratç T.   58 sel Gc; no DM; forsaz N², forsatç T, forssatz CMR, forzatz V, forzaz D, forçaç GQ, forchaz c.   59 ieu NO, yeu R; feira ABEN²OVls, feyra R.   60 se DERTVc; sab IK; decaçer D, decaser N², dechazer ACNRls, dechaçer Q, dechader Gc, dechaer V, deçaçer T, descazer M, dechazer O.

61 ai ABCERTls, ay M; doussa ABCDEM, douza Vls, douça NQT, dossa R; couinenz NOls, couinenç Q, conuinenç T.   62 uensa CDTls, uenssa AB, uenza V, uença Q; humilitatz ABCORVls, humilitaz D, humilitaç Q, humilitatç T.   63 pois BOQ, pos EMNls; nuills AB, nuillz D, nulls M; nulh R, nuil V, nul OT; ioy RV; nô ADIKQ; plaz DN, plaç Q, platç T.   65 ay R; engienh C, engieinh M, ençiêg Q, engeing ABDT, engeign ls, engenh E, enienh R, eginh V.

66 tanz Ols, tantz V, tanç Q; tant NT; suspirs ls; nay R; gitaz DN, gitaç Q, gitatç T, getatz V, ietatz ls.   67 cel T; giorn T; mati R.   68 perd AMQ; sospirant T.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI