Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Squillacioti, Paolo.  Le poesie di Folchetto di Marsiglia. Pisa: Pacini, 1999.

Nuova edizione riveduta e aggiornata per il "Corpus des Troubadours", 2009.

155,008- Folquet de Marselha

1 chantan] chantar U; m’aven] mi uen T; membrar] nenbrar T, remembrar R.   2 so cen cantant cuc oblidar T; qu’eu] que CU; cug (segue en eraso G)] qit Q, magrobs U.   3 mas] e ABCOls, ca Q, om. P; chan] om. U; c’oblides] qeu oblides G; la] ma D.   4 e·l] del Uc.   5 et] mas CEGQRUVc, qar MOls; plus] meils EORVls, mieilh M, mais Uc; m’en] me cls, mi GIKU.   6 ni] ca ACEGLMNQRUVc, qen BOls, e T; ma] la ABCGLMNOQRUVcls; en alre    (-res IK)] nuilla res ABCEGLMNOQRUVcls (re R, rem U, rê cls); no·m] non DEIPU, nô KO.   7 en] sol ABEMOQRUcls, sols G, qan LNV, de C.   8 qu’es] quer R; vertatz (-at V)] semblâs Q; sembla] semblan GK, senblam MP, semblâ I; be] o be DT, ble O, me Q.   9 port] om. R; domna] om. L.   10 per qautra part no uire ma raso M; que·m] quim DPV, qen Q, qê BIK; qu’eu (qeo U)] que DPRT; vir] ui O; rason] roçon c.

11 Pus camors me uol tan dar R; W solo: honrar; Amors] amor EGOPQTU, merce V; vol] uolc Q; honrar] ondrar Ucls.   12 si quel cors uos me faitz portar R; qu’e·l] qem U, qen cls; mi] m L; fai] fa MQ.    13 per] post W; merce·us] merze uos PT, merces W; prec] clam DTW; que·us] qe uus PT, qem BEMRU, qê A, quel CGOQV, quî W; gardetz] gardatz G, garde W; de l’ardor] de la dolor R, om. E (ma del all’inizio di v. 14).   14 qu’eu] qe ieu P, qei O, qeus cls; ai] au G, uai M, nay V.   15 trop mager de uos ERVW (mol maior W); mout] trop C; major] maiers O, mager Q.   16 et pos dosne mos cors uos a derisse W; e] doncs Ucls; mos] mon EGQRTUcls; cors] cor EQRV; uos a dôna O; dinz (inz V)] en ABCLNcls; se] te L.   17 mals] mal EGOQRTU; l’en] lin GLNQVcls, lim U, li O, non P, mê R, en T.   18 dôpna pois P; puois] om. W; dinz (ins CV)] dedins R; es (etz C)] iest M, es a R, les T, ies et W; lo·us (lettera erasa fra -u- e -s- D)] leus LUWcls, los C, lo ABMO, loill EIP, lou K, lol V, el G, lom R, loi T.   19 pero del cors faitz so que uos es bo ABO; puix faitz dôpna del cors zo queus ner bo V; et per oc faz al cor cou que sab bon W; e per so (emperso K)] empero C, per aiço Q; cors] cor DEGIKLMPRTU; que·us] ce uos T, qil cls; er] es cls.   20 e·l] e IKP, quel W; cor] cors EM (-s sul r. M), om. IKP; gardatz   (-at T)] gardatz lo IKP, datz R; si com] 9 la W.

21 Eu vos am et ten tant car W; guarda vos (gara E)] gardaus T; e·us] e IKMPUc; tan] om. RV.   22 que·l (qil PUc)] quels C; cors] cor EGNQTVW, om. Uc; en] nen D, sen C, se G, ne L, mi W; fai nesci] faire si R; fai] fa MUcls, faitz V; nesci (nescis C)] nice W, uesin T.   23 que·l sen (senz O)] quar el C; i met (li O)] esmuet W, met IKM; l’engien] lengens con -s erasa G, lo genh E, longieng T, loinh M.    24 si qu’en (quem D, qeu O)] quinz en IKP.   25 sui de uos per cor queu reten W; cors] cor BCGIQRTV, cors con -s agg. DK; pel sen] el sen U, per sen c, prezen Ols; qu’el (quil V)] quen IKNPQUc, qem GLM.   26 et mi paraulent maintes fois sedeuen W; me] un G; parla] per la PV; s’esdeve] sendeue NRc, sedeue O, sedesue G, sasdeue Q.   27 Om. V; que non sai que deuen luden (con deuen canc.) W; qu’eu] qen Q; sai] sa P; que] re A, que el es R, om. T (ma cim all’inizio di v. 28).   28 Om. R; e·m (en I)] qem OUcls, quim ET, e qim M, om. W; saluda hom] saludon O, saluda ABCDEGLMNPQTV, om. W; qu’eu] ieu E, que WT, e O, om. M (rasura); aug] aut Q.   29 e ja per so] e ges per zo V, pero ia mais ABGOQ (per so A), per ço ça mais G, perso PR, ni ia W; nuls] nuil V; no m’ochason] per ce ne macheison W; ochason] ichaizon P, nochayzo R.   30 si·m saluda] si saludent W; et] se M, u O; mot (mut Q)] moz P, mutç T; non] nu G; li] lin T, lor W.

31 E ja·l] Mas ia lo C, Mas ges lo V, Perol ABEGLMNOQRUcls; cors] cor G; non si] nos CLNV, no U, nous c; deu] deu ges NUc (deus c); clamar] blasmar CGLNQUVc.   32 de ren que·l cor li puosca far (cors DI, cors con -s esp. K)] del cor per re que sapcha far CV, del cor per mal qeil sapcha far ABEGLMNOQRUcls (cors G; mals U; qe G).   33 que] qar LNUcls, e G; tornat] torna P; l’a] ma C; al] a CDLN; onrat] franc W.   34 tolt (tol D, tot N)] tolt la T, uout CEV, uêcut R.   35 on] et D; trobav’] trobet EM, trobar O; enjan] enien P; e non] en G.   36 mas] que C, car V; a son] uas son ABCELMNRUVcls, uer son G, asans T; ancse] amse RT, anse V, anc D, an G, anose O.   37 pero] per qieu ABEGMOR, per qe Q, mas ieu C, & eu V; cre] crei T.   38 que deuize merce nom mante R; que·m] qen cls, quiel C; Merces] merce ERV; no·m] non Uls, nô DIKQc, nol CV; mante] soue CV, rete GQ, aten E.   39 que·ill] qill M; tan] si LN, om. T; qu’en] qem U, qel O, &n T; d’un (dum U)] de G, don Q.   40 deing] uoill DT; escoutar] escouar T, oscurar D; chanson] razo B.

41 E] Quar CDcEGQUVcls; si la] se las Q, si IK, si lam AN, sillam LOUcls, sim B; deingnas (-es IL)] deigna ABDcO.   42 domna] midonz ABDcO; ·i] om. CDcMOPQRUV; deuria (degra ABDcO)] deurai CDEGMQRV, deurei L, deure N, porrai P.   43 mes obs L; obs] op T; m’es] es EMV, meus Q; c’oblides] coblide AB, que oblit EMR; la] sa ABDcMOls, se E; ricor] dolor V, om. E.   44 Om. E; e] mais QUc, e lais (con e esp.) M.   45 Om. E; qu’eu] que IKPR; n’ai] ai CV; dig] dicha A, di Q; e] en RUcls, eus V, tan Q.   46 Om. E; mas autre pro] pero ben sai ABCDcGLMNOQRUVcls; mos] mon CR, mas D, sos B; lauzars] lausar CR; noqua·m] nom T, nô P, pro nom ABCDcGLMNOQRUVcls (non NU, nô AGQcls); te] capte P.    47 com] quo N; que·m (qê T)] que DU.   48 la dolors m’en graiss’ e·m reve (dolor DT; graissen D, grais & me T)] que lardors mi creis em reue ABCELMNOQRcls (qar LMNQc; ardor ELOR; ceis ê Q), qar la dolors me creis em reue U, ans me creix lardor em reue V.   49 focs (folcs Dc)] foc GOPRUV; qui·l] quel V, quieu EMR, qi U; mou (muo D)] meu V, om. EMPR; sai] fai DGP, om. IKT; que] que ades D, sai qel Ols, om. GIKTV, mouen P; creis] crei ades IKT, creisser (con -ser agg.) G; de randon] ab randon GR, a bando ABCLNOUVcls, abaudo Q, de gran rando E, a gran bando M.   50 Om. V; e] ab C; qui] quil I, qom CDcGLPUc, som EMR, quem DN, col Q; no·l] uol DOT; mou] toc CDcEGLMNQRc, tot D, coc P, ma T; mor] mas CEMR; en] em Q, ê R, um C, un U; de sason] de razo R, per razo C.

Om. DT.   51 C solo: Murir puesc; be] om. P.   52 naiman per ma fe U, naiman per mia bona fe (con -i- esp. in mia) c; C solo: planc de re; N’Azimanz] naziman ABELMNQ, aziman Ols, mamia R, mauniâ V, om. P; qu’eu] que IKR; no·m] non N, nô LQ, noi G; clam] planc CGLNQRV; de re] om. R.   53 nissemblaual mals daital faiços Q; C solo: daital faisso; neis] ni GUc; mals] mal EGV.   54 C solo: taulier per ra; com] côs L, cois AB; dobla·l] doblol E, doblô R, doblals L, doblaus N; ponz] point E, punt V, pung R; taulier] tauliel P; per raison (raisos Q)] êuiron R.

Solo in ABCOls; c solo: Chansos cui seguono due righi bianchi.   55 Chanssos] Chanso C.   56 C solo: daus part me.   57 Om. Ols; C solo: tot nol sap bo.   56 Om. Ols; C solo: lim fai quer.

 

1 e U, in G (ma e come letterina per il miniatore); cantan GT; maue DcLR; mêbrar B, menbrar DIKLMNQUV, mêbrartz (con -tz eraso) Dc, mebrar P.   2 zo OVc, ço DQU, cho GLN; qieu ABELMR; cuig LOV, cuich ABG, cuit D, cuid c.   3 mais LR; zo OV, ço GQUc, cho DLN; chant ABCGLOPQRc, cant T; quoblides CLMNOQUc, cublides E.   4 amur Q.   5 e L; mais G, mays R; pus V; chant ABQRUc, can I, çan K, cant T; miels OVls, mielhs R; souen NU.   6 qua CLMUc; bocca RU, bocha ABGLNOTc, boccha P, bucha Q; nulha CR, nulla GMNQUc, niulla ls.   7 mais GM, mai Q; e I; can NV; merçe TU.   8 ces T; uertaz DGNUc, uertatç T, uertaiz P; senbla V, scembla LN, sebla T.   9 el da il G, prima di el c’è un al esp. K; qinsz L, qintz M, qinç Q, cintç T, quins CENR; dompna ABOPT, dona CER, donna U, dôna DMQc; faison PT, faizon OU, faiçon Gc, faichon LN, faisso ABC, faiso EMR, faizo V, faiço D.   10 cem T; castia ENUVc, zastia P, castiga D, gastiga T; qieu ABCELV; no CEGLMNORc; razon NU, raso M, razo ABCDEOPRV, rasçon L, raison T.

11 pos CELMNPQUc, puos D, puois KT, pus V; me CELN; onrar DEGLMNOQT.   12 tant ABCGLNQTUc; cel T; me CNUc.    13 merzeus U, merceos Q; merçe uos T; prech L, preg Nc; gardetz BCERV, gardez ADNUc, gardesz L.   14 In T il v. è ripetuto e non esp.; qieu ABCKLMRV, cieu T; hai LN; pahor V, paur T.   15 mot DIK, molt GUc, moult N, mult L, mol P, mul Q; maier RV; ce T.   16 donc c; puois DKT, pos CEGLMNOPUc, pus RV; dôna DLMQc, donna U, dompna ABGPT, dona CER; ha EL; dinç GQ, dintç T, dins ER.   17 se UW; maus W; uen W.   18 puos D, pois ABGPUc, pos CELMNOQ, pus RV; dinç GQ, dintç T, dinsz L, dins ENW; soffrir MPQ, sufrir CUWc, suffrir LNO; conue GPQTU, 9ue D, 9uen W.   19 perzo U, perço DGc, percho LN; faç Q, fatç T, fas M, faitz CE, faiz Dc, faiç G, faisz L; faich BU, faig O; zo O, ço DGQU; qeos Q; bo CDEKMPRTU.   20 gardaz DGNUc, gardaç Q, gardasz L, gardas MPW; con MO, cô LQ, co T, quom C, cum ABDN; uostre W; maizon N, maiszô L, maiso ADMUV, maizo CEO, maio B, mayo R, meson W.

21 guarda C; te DE; tant ABDNc.   22 cel T; neci ABD, nessi E, nesi IKQ, niesci M; senblar IT, scemblar LN, semblar da scemblar G.   23 cel T; hi CE, y RV; engienh C, engieing O, engeing ABU, engeng D, engen N, êgein c, ençeng Q, enien R, engin LV.    24 cen T, qe U; eror G, eiror T.   25 lasal C, lassal P, laxal V; cel T; reten reiten T.   26 quom CDM, qhô L; mi ACLMNQUWc; parlla M; maintas ABEO, manhtas C, maîgtas L, magtas D; uetz ABCERV, uez DNPUc, ueç GQ, uesz L.   27 qieu ABCEKLMOPRT; no ACDEGLNORU; say R.   28 cim T; salud c; om U; qieu ABCLPV; ce T; no GL, ñ M; auc G, auch U, au W; ren TW.   29 gia T; zo U, ço Dc, cho LN; nulls M, nuills AB, nuillz DL, nuils E, nus W; om DT; ocason I, ochaison Qc, ochaiszô L, ocaison GT, occaison U, occaizo C, ochaiso M, ocaiso D, ochaizo E, ocaizo O, ochaio AB, ocaion N, ocasio V.   30 sem Q; e PT, & AEGQVc, ez L; ieu ACELMPQRT; no DLMQTc; so ABCDEMORV.

31 gial T; no GMOls; se GQ.   32 re D; cel T; queill E, qeil ABO; puesca KP, posca D; sapça G, sapxa V.   33 ce T; car N; tornad Uc; lha L; au Q; ha N; pus RV; honrat ABCLPV, ondrat c; seignor ABDP, seignhor L, segnor GNOQTU, senhor CER, seinhor M, seinor c, seynor V.   34 tout ABIKMOPQ; uolt E; dailhor M, dalhor CR, dallor Qc, dalor LN, dalur T.   35 trobaua ABGLNQRTUVc; engan ABDORTV, enguan E, ençan G; no ABCELMNOQRV.    36 mais L; dretz MN, dreitz ABE, dreiz DUc, dreitç T, dregz C, dreigz O, dreich GLQ, dreg RV; asson Q; so CDOV; seignor ABOP, segnor GNQUc, seignhor L, seinhor M, senhor CER, signor T, seinor V; anchse LN.   37 qeu GO; no CGL.   38 cem T; deng N, degn G, deign T, deinh M, denh CE, dein V; se GQ.   39 qeil ABOP, quelh C, quel EGLNQRUVc, cel T; intre ABQ, entr MOP; ell DIK; tant ABEPQUc; luoc AT, luec CEMOV, luoh L, log Nc; rich LN; do ABCDEMORUV.   40 deng NQ, denh CER, deinh M, dein V; uoiglla T; escoltar GNc, escotar CR; ueraya R, uerhaya V; chanzon DOU, chançon GQ, canson NT, câszô L, chansso A, chanso CER, chanzo MV.

41 car EV; se T; sellam O; degnas U, deinhas M, deignaz G, deîgnaç D, degnaz Nc, degnaç Q, degnatç T, denhatz CER, deinatz V, dignas P; deingnes I, degnes L; deîgna Dc; escoltar DDcLNc, escotar CR, ascoltar G, euscoutar Q.   42 dôna LMQc, donna U, dôpna PT, dona CEGR; merçe T; douria T; trouar G.   43 ops ABCDcP; qoblides DcGUc, coblidetz V, coblidez DN, quoblidetz C, qoblidesz L, cublides O; riccor QU, richor L.   44 ella IK; mas Uc; lauzor ABCDDcNOPRV, lauçor GQ, lauszor L, laudor Uc.   45 qieu ABCLMT; nay R, nhai L; dich BDDcLMN, dic GPT, dit c, det U; diray R; iasse ABCMRT, yasse V, çase G.   46 altre D; be CDcLNRV; say R; lauszars L, lausars MTV, laudars QUc; lauzar R; nocam D.    47 quom C, con IO, cô KLR, cum ABTUc, cû DQ.   48 graissa em G; me LQRc; creys R.   49 fuocs AB, fuochs LN, fuecs M, fuex CE; fuec OPV; qigll T; say R; creiss L, crex V; derrandon IK; rando DDcE; bandon LNUc.   50 qhom L, com P; toch LN; muor ABL; pauch LN; sazon PU, saçon GNc, saso M, sazo ABDcE, saço D, saison T, saiszô L, saizo O, saiço Q.

51 murir R; puosc AB, puosch LN, pusc UVc, pois GQ; ben IKM.   52 naimanz G; naiman LNQ; qieu ABELMOPVls; plang GNQ, plaîg L, planh R.   53 neus ABERV; faiçon Gc, faizon U, faiszô L, faichon N, faisso BM, faiso AER, faizo OV.   54 qom Uc, con IMPls, cô KR; pontz L, poins A, poinz BNUc, pointz M, poinç Q, poingz O; tauler EGLNOVc, taolier M; razon NP, raçon Gc, raszô L, razo ABEMOV.

55 chanzos O; dese COls.   56 monpellier ls.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI