Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Squillacioti, Paolo.  Le poesie di Folchetto di Marsiglia. Pisa: Pacini, 1999.

Nuova edizione riveduta e aggiornata per il "Corpus des Troubadours", 2009.

155,020- Folquet de Marselha

1 sel] sil N; qu’es] que es N; greujatz] greuatz IKN²a, greuanz P.   2 del] de DVa; que] & qe D, qi Q; non] nos R.   3 non] ni DRa.   4 de] de tal P; guiza·m] guizan Na, guiza R.   5 car] ca Q, que RV; tan] mais V; sobrepueja·l] sobreporal D, sobrelpuial V.   6 mos cors] mon cor NPQ, nuils cors V, nuls hom a; no·l] non DNQV, nos R; pot] sap DQ.   7 ni] de Q; nuls] nulh R; hom] oms D.   8 non] nom Q, nô IK; com] co R; s’es] es IKNPR.   9 d’En] dem D; bon] om. DNPR.   10 s’er] sai DP, seu V; o ri o (riu Q)] o uiu D, crit o R, on ri V.   11 no m’o (nô o B)] no men P, non V; que] quem D, qieu a, cum AB; enanz] euans A.

12 Non sai sim soy V; Qu’ie·m (quieu mi NP)] qieu ABDIKQa; si] que R; sui] sai P, cum ABa.   13 o] o si NP, hom V, on a, e ABD; son] sui ABRV; cazutz] calut P, echauç Q.   14 quan] car DV; trop] uei ABVa.   15 c’aissi] cars si D; teni’] ten I, tenra da tenria R, tejna V.   16 qu’eisamenz (que e. D)] qeissamen Pa (-issi- a), eisamê R, cautressi V.   17 tira·l] tira P; e·l] e a.   18 fazi’] fai D; el] a D, om. V; manz] mos V; dressar] drei far a, leuar V.   19 forsatz] fosatz I; pesanz] pensanz PV.   20 e qui] e ne cui D, doncx R; gaug e pretz ABVa (o V); honor] honors R, ricor P.   21 larguesas creissen ricors R, e largez e uostra ualor V; sen] sens DNQa, cenz P; largueza] bargueza P; ricor] honor P.   22 nos] nous IK; tot] tolt DQ; vol] ual PR; nostr’enanz (nostre da uostre a)] nostenâç Q, uostrenaz IR.

Om. V.   23 A] Las R; canz] qant PQ, tans R; n’a (n sprc. a ar esp.)] ni a P; deseretatz] desertatz IK.   24 que tut erron NP; qu’eron] qeram a; ric] ric ric D; en s’amor] & amatz R.   25 quant] canz IKNPa, tans R; en] ne R; moriro·l] morirô lo D, moriror P, muric lo a.   26 qu’el] qi Q, e R; fo] fon NP.   27 un] um P; sol] iorn ABa; vist] uitz ABR, ui DQ, uis a; tantz mortz A; mortz] meuz P.   28 que ney per auzir nomnar R; qui] cel qe NDIKPQ (sels IKPQ; qi Q); l’auzion] lauzia AB, lauzien N.   29 er amatz ses acaptar R; n’entendion] natendien NP, hi atendia ABa; achaptar] en acaptar DIKNP.   30 sos] sô R.   31 c’aissi] e saup ABa; so nom far] far so nom NP, far se nom IK, far sô pretz R.   32 gran] en grâ D; major (segue aull esp. R)] en maior D, aussor B, malor a (con m- sprc. a ni esp.).   33 tro] truesc a; puoc] pot DP; garanz] caranz D, gazâs R.

Om. IKNPR.   34 A] Bel V; doutz seigner A; seigner] segnor Q, seyên V.   35 posc] piras con -i- esp. a; dir] dire Q.   36 lei] leis Q; de] om. D; riu] uiu DQ; sorzedor] sordeior D, forcedor Q.   37 qu’ieis mais] que creis ABVa (qi a); voiatz] poiaz DQV.   38 creis] crey V; vostre] uostres D.   39 e·i trob] e troba V; mais] om. B; far] dar V.   40 e] el DQ; sembla·l] semblam ABa, semblan del D.   41 don vos] dom tuit D; cressia·l] cressiallo D; talanz] telanz a.   42 on] en D, com V.   43 deus mais V; a] om. a.   44 donav’ades] donaual des Q, dauedes V; aitanz] tans Aa.

45 Et ancur fost N, E cât no fo R; Et ar] E car E, Eras V; foz plus (fo IK, fosc P, fois Q)] uos foz ABa, fos naut V; pujatz] priuiatz (oppure prunatz) N, priuatz R.   46 falhic nos a fort de flor R; ez casutz en loc de flor V; faillitz] failli IKP, saillitz con s- sprc. a f esp. a; a] en Qa.   47 que quant] e chant N; hom] oms D; ve] uei a.   48 adoncs il chai] ill faill adoncs AB, adonca chai D, adôcas falh R, la doncs de fail V, il adonc fail a.   49 Dieus nos (dieu NP; uos V)] de uos ABa; mostr’ab (mestrab P)] mostra ABa, uol far V.   50 sol lui] lui sol Va, sol dieu AB.   51 e·l caitiu (caitieu R)] & est fals V; segl’] mon AB; azirar] desprezar AB, desamar a.   52 on] don V; passam] pessam N, passom AB, hom passa (cui seguono due lettere canc.) a; com] cen N, ton P.   53 c’autre] cautres BD; torn’en] tornem NQ; desonor] desenor P, deisonor a.   54 toz] tot ABIKNPRVa; autre] autres D; sens] sen ABNRV, cen P; en] es Q, a D, teing AB, om. P.   55 de cels (des D)] daicel ABV, da qel a; que] ques N, qi Qa (con -i spcr. a e canc. a); fan] fai ABa, fa V; sos] ses Q.

56 Sejner deus a cui V; Bel (-ls D)] Ai ABa; Dieus] dieul P; non] nom Q.   57 mortz] mort NPR; negun] neguns N.   58 anz] an V.   59 soffrist] sffrist P.   60 fatz] fait a; lo] los N, le V; viur’] uir I; los sanz (lo R)] solaç Q.   61 Om. V; sai] chai DQ; no·l] no la Q.   62 E] eui P; deignatz] deignes P, deingna IK, deignel N; l’en (da les P)] lo D, lon Ra, los N.   63 Verges] uerge NPR; que] quen V.   64 uostre car filh quel socor R; Fil] fils Q, fil si a; per per qu’el los (lor DQ, les V, om. NP)] que uiua ab lor IK.   65 qu’esperans’] quesperansas R, & esperan D; tuit] om. IKV.   66 els] el Pa, en V; vostres] uostre Qa; cars] car a, om. R (che legge soltanto ca esp.).

Om. a.   67 meravillas] merauilla es ABD, meraueillas es V; granz] om. Q.   68 es car] car eu ABDQ, eu com V; pusc de uos V.   69 ar can] ar chan D, er que R, ecam V; mielz] meill D, mils PQ.   70 tan] cant N, si R, ben V; en] es R; pensanz] pensaz P.   71 per] om. RV; que ben (qen P)] qeil AB, qe beill D; leu man] lu man R, leument N, seu mant P, leu mout bon V, auinen ABD; trobador] trobado D, trobadors P.   72 de] uas A, a B; mais] main Q.   73 quez ieu] qeu QRV; qu’en] en B; mil] mils D; tanz] aitans V.

 

1 cum ABD, con IKNN²; cel ABQVa, scel D; tant ABQa; greuiaz D, greuiaç Q.   2 no DV; sent BPQRVa.   3 no V; sen AD; ne DNQ.   4 guisam AB, guissam DV, gisam Q; soi KNPRV; oblidaz DNP, oblidaç Q.   5 tant ABQRa; sobrepoial ABQa; dans ABRV, danç Q.   6 nol pot pensar agg. sul r. dal correttore a; no V; pensar agg. sul marg. I, penssar AB, pessar QV.   7 v. sul marg. I; ni nuls hom agg. sul r. dal correttore a; ne D; nuills ABD, nuillz K, nuils V; prouar Q.   8 nô pot agg. sul marg. I; no DV; cum AB, con IKNPa; grans ABRV, grâç Q.   9 barrall K, baral DNP, baraill I, barraill V; mieu ABKNPRa; seignor ABDN, segnor PQ, senhor R, seyôr V, segnior a.   10 chant ABDNQRVa.   11 pretz ABV, prez D, preç Q; feirænans BD (-anz D); fera A, feir a; enans RV, enâç Q.

12 queu DIQ; pens ABD, penz a; soi DKNR; con a; enchâtaz D, enchantaç Q, encantatz R, enzantatz IK, enchantaiz P.   13 soy V; sun Q; casutz ABN, chazuz D; eror DV.   14 can Ra, cant N, qant PQ, qand B; no AVa; trob DQ, truep R; grât Q.   15 caisi A, qaissi Ba, qaisi Q; tenia ABDPQa; onraz D, onraç Q, onratz R, ôrratz a, honraiz P.   16 qeissa- ABN, qeisse- Q; -mens AB, -mêç Q; cum AB, con N, cô QR; azimans ABR, asimanz P, aimanz IK, aimâç Q, aymanz N, aimâs V, auzimanz a.   18 fazia ARV, fasia B, faisi Q; mains ABa, mainz D, mans R, mâç Q; dreissar ABN, drechar D, deiçar Q.   19 prez DP, preç Q; forssatz AB, forsaz DP, forzatz V, forchaç Q; pesans AB, pesanç Q, pezans Ra, pessanz D; pensantz V.   20 prez DPa, preç Q; gauz D, gauç Q; e PV, & ABQRa; onor D.   21 senz Na, senç Q; larguesa AB, largessa D, largeza N, largesa Q; astre ABa.   22 tout ABPRVa; uolt Q; nostre BD; enans ABRV, enâç Q, ennanz D.

23 Inizio cobla non segnalato in D; ai ABa, ha Q; qans AB, cantz a; deseritaz D, deseretaç Q, dezeretatz R, deseretaiz P.   24 tuit eron P; qeran BR; tuich AB, tuic a, tut Q, tug R (cui segue de esp.).   25 qant ABQ, cant D; qâz a; iorn ABIKRa.   26 morz DK, moritz P, mors Q; soteratz K, soterraiz P, sotterraç Q, soterratz R, suteratz N, sosterratz AB, sosteratz a.   27 qe Qa; no Q; morz D, mors NQ; tanç Q, tants B, tâs R.   28 neis ABDa; scel D; cels Q; lauzon P, laudion Q; nomnar AR.   29 atendion P; atendi a; accaptar Q, acaptar a; achaptar IK.   30 tant ABDNPQRa; pretz ABKNRa, preç Q; prezans ABR, prezanz Da, presantz N, presaiz P, presanç Q.   31 qaisi Q; sap DQ; son PQ; aussor ABDR, auzor a, auchor Q.   32 grât e de grât Q; de grant a.   33 poc ABNQRa; enclaure da enclauere a; garans A, garanç Q, guarans B.

34 ai ABa, ha Q; segnier a; doutz B, douz Va, dolç Q; privatz ABVa, privaç Q.   35 cum AB; puosc AB, pusc V; lauzor ABa, laudor Q.   36 qa ABa.   37 creix V; poiaç Q, puiatz V.   38 pensans AB, penssâç Q, pessans V.   39 trop Qa.   41 dont Q; creisial A, creissial Ba, crexial V; talans ABV, talanç Q.   42 a on seguono lettere canc. a; ueniont A, ueniâ V; queredor AB.   43 dieus ABa; cum AB, con Q.   44 donaua ABDa; adeis D; .m. V; aitans BV, aitantç Q.

45 er ABa; qan ABa, qant Q; poiatz ABa, poiaz D, poiaç Q, poiaiz P.   46 falis DQ, faillist N; faillit P; guissa I, guiça N, gisa Q.   47 qand AB, cant DRVa; genssor ABD, genzor Va.   48 adûc Q; pus RV; uiuatz con -u- esp. a, uiaz D, uiaç Q, uiaiz P.   49 deus DQV; mostra D; semblans ABRV, semblâç Q.   50 luy R.   51 prima di el si legge on hom barrato a; chaitiu ABNa, chatiu D, catiu P, chattiu Q; segle DPQVa; adzirar D, adirar QV.   52 cum AB, con V, cô IK, co R; uianans A, uianâç Q, uiandans BRV, uiadanz a.   53 qaltre Q; prez DP, preç Q; torna AB; deshonor ABNQV, dessonor D.   54 tut P; toç Q; senz Da, senç Q; folor DQRa, foillor V.   55 mais Q; sels R; fant Q; comans ABRV, comâç Q.

56 seigner ABNP, segner Qa, senher R; deus DQ; cuy R; no V; plaz D, plaç Q, plaiz P.   57 morţ D, mors Q; nigun Q; pechador ABDQa, pecchador K, peccator P, peçaor N.   58 ans R, ainç Q; aucire ABDQVa, aussire R.   59 sofrist KN, sofritz AB, suffritz a, soffris DV, sofris Q, sufris R; uostra ABDQV, uostre P; en ABDNPV, ê Ra; paz D, paç Q, paiz P.   60 faitz APV, faiz D, faiç Q, fais R, faig B; uiure ABDPQVa, uiur KN, uieur R; sains AB, sainz da fainz a, santz V, sans R.   61 pois ABD, pus R; say R; noil D; uolguetz ABa, uolgues QR, uolges DP; laisar Q.   62 deignaz a, degnaz D, degnaç Q, denhatz R, deinhatz V; le Q; preiar ABDQVa.   63 uergens a; preiatz ABVa, preiaç Q, pregaz D, pregatz R; mantz V, manç Q, mans R, mains AB, mainz a.   64 fill ABD; soccor P, secor V.   65 qesperassan A, qesperassa an B, qesperanza an a, qesperança Q, quesperanzâ V; tuich A, tug R, tut NQ; melhor R, meilor a.   66 precx R; merceianz da merceranz a, merceians ABRV, merceianç Q, merceanz D.

67 seigner ABP, segner NQ, senher R, sejner V; merauilla es AB, merauella es D, merauilhas R, merauelles Q, merauellias P; grans ABRV.   68 qar Q (scritto alla fine del v. prec.); posc Q, pusc N, pos D, pueis P, puesc R.   69 qan AB, quant PQ; mieills A, mieils B, miels N; mielhs R; a degra segue chantar R esp. e biffato.   70 tant ABDP; em Q; penssans AB, pessanz D, pessans RV, pessanç Q.   71 qeill B; maît Q.   72 lausor V, laudor Q.   73 que AP, quieu R; eu BD; .m. IKNV; tans ABNQR.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI