Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Oroz Arizcuren, Francisco J.  La lírica religiosa en la literatura provenzal antigua. Pamplona: Excma. Diputación Foral de Navarra - Institución Príncipe de Viana, 1972.

Edición crítica, traducción, notas y glosario. Versión revisada para Corpus des Troubadours, 2011.

323,016- Peire d'Alvernha

I 1 vera vida] vers (con b?) vida e R.   2 dreitz entre clergues e lays C; e dreitz] adrech R, de dreitz a; endrech] entre DIK: entrels m; clers] et es clers R, clercs D, cler a; e] els m.   3 e nomnatz] e hom natz B, com nomnatz R; e non anz a; salvant a; Crist CRa.   4 en latines obrels brais m; sobr’] en C.   5 e natz e pueys] natz vieus R; e pueys] ce pueys a; vius] e pueys vieu R; vist Ca.   6 e sorsetz] ressorzitz C, e sors lay R; e for ses a, e sorz es m; don] o R; tristz] crist a, trist C.   7 aquels] selhs C, aysels R; aqel m.   II 8 reis] vers CR; rics a; falhi] falh R; fals] fols a.   9 dont issic danz e granz mals a; es om. a.   10 ab cozens ditz et ab durs B; en cossirs] en cossir KRa; digz et endurs] & en digz durs C.   11 et en fols faitz] & en fatz fal R, & en fers fals a.   12 & en ponch fi gran folor R; brondills] brossitz C, rodils a; aturs] atrus a; d om. m.   13 tals] tans Ca, trops R.    14-49 mutilados en m. Faltaen ese manuscrito: 14 ren - 15 de to - 16 franc - 18 vos a cuy 19 iops - 20 que non - 21 –cia·m sia sufre - 22 Qu’ieu no·m sen si - 23 querre lay - 24 lo re- - 25 non a ni esmay . 26 si·l . 27 no·m don’esfortz qu’ieu deza- - 28 segle giquens - 29 Que·m fai falhir ves vos . 30 m’intr’en tremol - 31 e si-m serv- ; -fatz 32 tro lai a- . 33 m’ajatz far fr-- . 34 n’es plaitz - 35 si - 36 De vos - 37 e Misac 39 dins del lac - 41 contr’Hero - 43 E pagu- - 44 peys - 46 qu’era ia - 48 ser salv c- . 49 turme- -.   14 mi·us] quem C, mi R; ren] ret DIK, ten a.   III 15 Per quant quieu mescabes anc C; per quant yeu mesacabei anc R; de] e I.   16 e si] sieu C, si tot R, si a; cor ferm] ferm cor CR; franc] e franc C.   17 so] si Ca; que m’] cum C; coma gra a.   18 prec a vos] vos prec precs BDIK, prec a sel R; al cal] a cui BC, cuy a a; ·n omit. R.   19 cui] qui C; tan fon fizels] tan fizels fon CR, fon tan fizels a; iop Ra.   20 que] qui DIK, guardetz] esgar R, guardes DIKam; trop R.   21 mas]sa R; sufrens] ufrens R, sof- DIKa.   IV 22 no·m sen] no suy C, no sau R; si savis] o sia R.   23 que] qui DIK; conquerre lay] yeu conquerir lay R.   24 lo] lor D; regn] DIK, reg a, regne R: hom] nulh C, nul a, om Rm; set] freg R.   25 ni chaut ni freig non a mai B; non hanz ni freg ni esmai a; freg] set R.   26 cuy] qieu R.   27 esfortz] poder R; qu’ieu] çon D, con IK.   28 lo ioy] los iois Ba; d’aquest] dest C; segle] les D, ques IK; giquens] giquentz a.   29 Que·m] quim DK, uim I; fai] fant B, fan DIK; sa a; vas BDIKa.   30 que·l] qlz a; cors] cor CR; m’intr’] n’es R, metr a.   32 fortz a; troi B; derrier estranh C; tribol] cremol B, tremol DIKm, trebol a.   33 qu’enans] quinans DIK, q ans R, qabanz a; no·ls] nos D, nol IK; amatz R fag] far codd.   34 ges bons no· m n’es plaitz] no er ges bos plaitz C, no mes res mos plaitz R; es] er a plaitz] plaingz a.   35 si] si doncs R; no·ls] nol Bm, nous CR; sobrevens] sol revenz m.   VI 36 De] Ab C, senher R; vos om. R; estorses CR, istorcest I.   37 d’ardent la flam’ Monte; de la flama e midrac C; d’ardr’en] dardent B, darden DIKam; la om. B; e om DIK; mirac R.   38 essems ab] dardre C, e semp D, e sempret IKm; ab] et B, edd.; om DIK.   40 on era ab lo leo C; Jonas] conas R; ab utero] del buoto R, del peisso a.   41 rics reys] reis ricx C.   42 e om. C, garenz a.   VII 43 paquest DIKa, pasques CR; senher] tan sols R, segnors a.   44 tans] om. BR, mans C; dos] III R; e] e de CRm; pais I.   45 ·l om Rm; suscites] suscitetz B, ressorzis C; vos] nos a.   46 qu’era] quira D; quatriduans] qtredians BR, catredoas DM, catre duas IK.   47 car anc fiet en vos R; & ac per so gent respos C; de] e de B; per om. m, pel a.   48 & al sert sant centurios R; son] lo C; sers CDIK, serf B; salv] sals DIK, sai G, san a.   49 e traisses C, e girest a, tolgues R; del mon] motz C, de mort R; mans] greus CR.   VIII 50 fezes R, fezest DIKa.   51 al covit] a las nossas B, en la cort C; d’ om. DIKam; arqueteclin IKm.   52 autres miracles C, autras meravillas B, autres miratlus a, autres meraveillas m; moiz DIK.   53 don om. m; carnal R; fi] sin a.   54 deest C; ni no·s n’entremet’ estoutz Monte; ni] ni vos B; no·us nos R; en mostretz estoutz] nentremeto totz R, mentremer es toltz a.   55  e parlet] e par iorns B.   56  de] del DK; lucasBDIKm;rics om C treis exsp. y encima rics a.   IX 57 fezetz] creetz C, formes R, fezest DIKam.   58 ni anc] e canc R.   59 lo sol e·ls signes del cel C; e fes signa e sol e cel R; seing] segnal a; el sol] sus a.   60 confondest DIKa, confondist m, confindes R.   61 dest DIKam, des R;  als] al m; irrahel R.   62 e bresq DIK, es breche a, e bresque m.   63 dampnest] dampnaenest B, daprenest IK; ab] om B, per DIKam; serpen] serp C, serpent & ·I· a.   X 64 C’als] al B, als CR, tal IK, qils a; vostre B: fon] son B, fos a.   65 qanc m; vos] uo D.   66 l’] lon CDIKRam; yssausses] encuasses B, Monte, en causest DIK, es caus es m, yssia C.   67 e] el CR, eil a;  solsset] liuretz C; e·ls] e les a.   68 denant langel que respert C; angel R; l’ac] qra R.   69 saint Peire e·l fezetz cert Zenker, del Monte; sanh] e sanh CR, sans BDIKam; peires B, .p. R; e·l om. CR, eil B, els DIKm; fezes] fes BDIm, en fetz a; cobert] cobrec B, cobrert D, cebrert IK, cert CRa.   70 dels] de C; destrics destreignens] digz plus crezens CR;  destric D; destreignens] destra a.   XI 71 E vos queric lo durs plebs C; E·us] quius DIKam, can R; queriront B, quesiron a, queziren DIKm; la] li R; dura plebs] trip R.   72 tro lai on es] en de lay part R; mons] mont BC, oreb R.   73 aucien] pueys auzim C, daurien R, ancien a, dinz] en R, dedins C, diz m; beslem C, besleem R, bethelem a.   74 qan] que C, e R; vos] nos a; en] es a; iozep R.   75 sabem] saben a, crezem Ra.  77 vengues CR, venguest DIKam; e’ntre] als C, demest R, entre a, entreZenker; vostre a; parentz a.   XII 78 A] De B.   79 personas] pressonas R.   80 e ... e] els ... els m; sans DIK, sant R.   81 vos prec & unitatz sus C, et humilitat el cel sus R; vos prec] ador BDIKm, edd.; en] e DIKm; trenatat a, sus] us B.   82 qu’es] quist DIK, e R, qe a; cims e rams] caps e sims C, sim erams R, sain era us a; e razitz] erraiz DIK, & (super vs exsp. aditz a.   83 dieu R; e de] de tot C.   84 vos prec  quem sias defendens R; siatz me] quem siatz C; nom siatz a; me] mi IKm. XIII 85-86 desunt CR.   85 E sai obr’] que zai obrar a.   86 e far] a far Bm, clar a; entretan] atretan m.   87 que quan] Quan vos CRm, qui cant DIK; las nius] sa ius B, la ius DIK, las fins m post las nius (las nieus R) CR addunt: vers paire nominatius.   88 segl’el iorn gran] segle las gens C, segle els iorn R; ·l om D; grant DI.   89 dous] vers CR.   90 reys cars grant DI, reys cars regnans e plazens C; clars] cars R; reis om Dm; regum] regnan R, doutz e B, regom D, regun m.   91 nos faitz ab grazitz iauzens C, mena ab los grazitz grazens R; iauzis om D.   XIV 92-95 om Rm:   92 E om BC.   93 quel quieu C, qui DIK; sostenens] sostens C.   Post 93 addit C: vers dieus pair omnipotens si cum vos etz conoyssens.   94 e senh m’el] mi senh el C, e seing mel B e seigne men a; vostres DIK; nom] non C, noms DIK; crezen a. Zenker interpreta e senh m’en vostres noms crezens.   95 Zenker asume la fórmula trinitaria completa, de acuerdo con los códices, que también la traen íntegra, aunque en abreviatura. Amens] amen CDIKa.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI