Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Gouiran, Gérard.  L'amour et la guerre. L'œuvre de Bertran de Born. Aix-en-Provence: Université de Provence, 1985.

Édition revue et corrigée pour Corpus des Troubadours, 2012.

080,028- Bertran de Born

I. manque à a. 1) Greu CR, Ben T, Mout UV, dissendre A, defendre CR, desendre D, deisedre cancol T, discandre UV, cartol R. 2) E sapchatz (sappxtaç qe T) que no m’es belh (bel R, bell T) CRT, gerra A, a chastelh V. 3) Quar (Car T) anc CT, Car ieu assatz R, asaut DTU, asault V, ne UV, sembelh C, chambel IK, sembel DR, cinbell T, çimbel U, zinbelh V. 4) No·m A, No CRT, vi RUV, passat (pasat T), ha (a R, a manque à T) un (.i. R) an CRT. 5) teng A, tenh CR, tenc TUV, me U, me·l V, en T, grand A, grad V, afan CRTUV. 6) Quar ylh C, els R, ilh V, l’uns T, estan CT, paur T. 7) L’autre et ieu C, li autr’es ieu R, E l’autr’estan T, autre A, autrui D, autres UV, amor AT. 8) seignor A, senhor CR, segnor T, seingnier U, seinher V, di Moliherna T, Mulerna R.

II. 9) Be·s A, Qui·ls CR, Qe·ls DUV, Qe T, Qui·l a, agusa ADITUV, aguza CRa, et T, e·l a, e·lz smol V, amol A. 10) E·lh R, E treca (en quoi a été corrigé toca) T, E·l tocca UV, E·l trencha coma a, tocha A, coutelh C, ocutel DIK, cotelh R, coutell T, coltel Ua, coltelh (?) V. 11) Le senher cui es C, Le segner cu es T, seigner A, senhor R, seninier U, seinher V, segnior a, qe DUVa, tem U, Bordelh R, Bordell T, Berdelh V. 12) es T, espers IK, davan C, denant T. 13) mol Aa, mos deves C, mas denan R, mols deveis T, davas a, trencan T. 14) pus R, leyal C, lials RT, leiau a. 15) Merces CT, Merçe U, a Ca, dels RT, l’emmoledor C, ismolidor T, l’esmolador V. 16) Tuich A, Ben CRTa, Qe tot auran vid’ UV, veira T, viurai a viterna a, vida’terna C.

III. manque à ADUVa. 17) La·N Verlai IK, E·N B. R, Gies Bernart T, Berlay C, Mostrairol IK, Mostarol R, Mosterol T. 18) Ni G. R, Gullelm T, Monmaurelh CR, Monmaurell T. 19) Non CRT, lur cost ni an yrnelh C, agran R, an lur T, coz IK, tant isnell T, irnelh R. 20) Quom C, C’als nostres baros R, Co T, quad’ C, cad’ RT. 21) Quan C, Falh lay a R, son CT, a RT, yvern CR, ivern T. 22) E CR, quam K, can RT, son C, se tray la verdor R, ven T, chalor C, calor T. 23) Torna l’arditz C, Tornan l’ardit R, Torna l’arditç e dosor T, doussor C, valor R. 24) Quan C, Pel crars t- qui s’esbuërna T, clar CR, tems R, s’esbuzerna C, S’abinverna IK.

IV. manque à Ra. 25) Ja·l CUV, Gia·l segner T, seignor A, senhor C, seingnier U, seinher V, Mirandoll T, Miradol UV. 26) Que A, Qi DT, Qe UV, te CTUV, Glesa A, Grosa D, Envisa IK, Cruxa T, Coissan U, Caissan V, Martelh CV, Martell T. 27) Non ADUV, cug qu’onguan si C, ongan T, revelh CV, revell T. 28) qe DUV, ce vea ce T, veya C, qe UV, feran V. 29) Franceis DIK, Franses T, Francies U, qe DUV, ce T, menassan, ACI, manasan U. 30) E ADI, Mas CT, Se tot se fan UV, no C, tant AT, guabador C. 31) Non atendo al C, Be nont T, Qe ben UV, atende·l V. 32) Car A, Qu’onguan C, Qe D, C’ogan TV, C’oghan U, pluo T, ed UV, inverna AV, yverna C, evierna T, enverna U.

V. 33) fant A. 34) Catala C, Catalas Ra, Catalans T, cill A, silh d’Urgelh CR, cel DIKUVa, cell d’Urgell T, d’Orgel U, d’Orgelh V, d’Ussel a. 35) Quar C, Qar U, Qe non trobon qi·ls a, no T, trobon qui·ls cabdelh R, qi UV, chapdel AD, capdelh CV, capdell T, gabdel U. 36) Et an R, Mais T, un ACDIRTUVa, senhor CR, seingnor DI, segnor T, seingnier U, seinher V, segnior fat a, flanc UV. 37) Tals D, Cui lausa trop T, qe·is A, qe·s DUVa, lauza ACR, vana a, cantan DTUV. 38) C’ama mays R, Qe UV, deniers ACR, “c’onor” d’inverns I, dinerns K, devers T, denier UV, qu’ C, q’ Aa. 39) Qe perdet UV, pedet T, pendec a, ancessor ADRUVa, ancesor T. 40) Don si a, qe·is A, qe vos T, qe·s DUV, destravi D, destruis IKa, destruy R, e CRTUa, ed V, s’enferna C, inferna DUV, si ferna R, s’inferna T, s’emferna a.

VI. manque à RTa. 41) La UV, las UV, denz ADUV, mi ACUV. 42) Ves sella C, cela U, m’e UV, belh C. 43) Q’ieu A, Que C, Q’eu DUV, Qu’ieu I, repte que l’apelh C, l’arel V. 44) tracïon A, trassïo C, traicïo D, d’enjan CUV, d’egan IK. 45) Quar C, Qe UV, lo D. 46) Sofre ACI, Sofra UV, que A, qe·l DUV, feignedor A, fenhedor C, feingnedor DUV, feinedor I. 47) Se van CUV, feignen A, fenhen C, feingnen DUV. 48) Delleis DIK, lieis A, leys C, lei UV, cui CUV, qe D, bos C, prez DV, preç U, coverna DK.

VII. 49) Ieu C, Qu’ieu say .I. R, Un austor sai no T, austro D, astor UV, tresol DIK, terçol U, terxol V. 50) c’anc ARTUVa, qu’anc CI, non AIRUVa, prez a, auzel Aa, auzelh CR, ausell T, auxel V. 51) Cuent R, Coint T, Adreit e franc UV, Coindes e gai a, gualhart et irnelh R, e TUVa, ysnelh C, novell T, isneh V. 52) A TUV, qui R, qi T, ieu CTa, m’apeli R, m’apll T. 53) E il UV, per aquelh eys C, per aquell eis seblan T, per tot aytal s- R. 54) Et a·m C, M’a Ra, An T, A me UV, ad e- R, a e- a, entendidor T. 55) E TUVa, tenc m’o a T, a me UV, fait trop C, may dat R, riccor UV, d’onor CT. 56) Qe DUVa, Ce T, si·m fes rey C, se fos a, reys R, rei UVa, Palerma AUV.

E. 57) lo UV, vostre V, vostra a. 58) Mi ARa, veyran CR, veiram a, torneyador CR, torneador T. 59) A UVa, Peitau Aa, Peytau CR, Petau TUV, qui·s DIKT, qe U, qi Va, que·m CI, que·s RT, qe·s UVa, n’esquerna CIR, n’escerna T.

E’. manque à ADUV. 60) Mas C, Pus R, Pos a, regina C, raïna IK, reyna R. 61) ad R, a a, entedidor T. 62) Be puesc C, pos I, puos K, deu R, posc a, .v. CRTa, e Ra, elh C, ieu R, yll T, el a.

 

Strophe VIII (du manuscrit a²).

Elle ne figure que dans ce manuscrit, 2815. de la Bibliothèque Riccardi de Florence. Chabaneau, qui l’a découverte, pense qu’elle appartient à ce sirventés (R. L. R. nº 25, p. 237). Thomas l’a publiée comme strophe V, Stimming l’a insérée dans sa troisième édition, Appel la place entre crochets comme strophe VI et M. de Poerk (1) lui donne le numéro V bis.

 
Pos lo coms Richartz mais vol
 
Beïrmes sai près Bordel
65
Qe Conhat ni Mirabel
 
Ni Chartres ni Sain-Joan,
 
Grieu cobrera Botenan
 
Ni feira a son segnior
 
Braias moillar per paor,
70
Per q’ieu crei(s) Merlis l’esquerna.

 

Traduction :

Puisque le comte Richard préfère Bénauges (?) près de Bordeaux à Cognac et à Mirebeau, à Chastres et à Saint-Jean, il aura du mal à reprendre Boutavant et à faire mouiller de peur le haut-de-chausses à son seigneur ; aussi ai-je peur que Merlin ne se moque de lui.

 

Notes:

(1) “Bertran de Born : Molt m’es d’iscandre car col”, Annales du Midi, nº 73, 1961, pp. 19-33. ()

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI