Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Gouiran, Gérard.  L'amour et la guerre. L'œuvre de Bertran de Born. Aix-en-Provence: Université de Provence, 1985.

Édition revue et corrigée pour Corpus des Troubadours, 2012.

080,029- Bertran de Born

I. 1) No Mb, estarai C, posc F, puesc MVb, estaray R, muderai T, pusc U, laisserai a, un DIK, q’un FM, c’un b, cantar TV, esparja CFMRUVb, l’esparja a. 2) Pus CR, Puois D, Pos FIKUVa, Pueis Mb, Oc DFVb, Hoc a, No FRTUV, ant A, an CRa, ha FMb, foc CDFIKRUVa, fuec Mb, fioc T, fach C, trat D, trait FTUVa, trag IK, trach Mb, fag R, sang T. 3) E CR, Qe Fa, Qar M, gran CUV, granz DF, grans manque à a, guerra CDIKa, guerras (geras T) fan FRT, fa CM, d’escas CMR, d’escrose a, senhor CR, seingnor DI, segnor FTa, seinhor M, seingnier U, seinher V. 4) que mi C, que·m IM, ce·m sap T, que me R, plaz F, play d- CR, saub a, bon Ta, dei rei MTUVa, reys CR, quan vey lur C, can vei lur R, vegçer F, si·n vei MT, vezer Ua, vexer V, bonba DM, bona T, tumba a. 5) E·ns CR, Qe DFV, Qe·ill agon M, E l’aion T, Q’en U, On aion a, hian C, n’aiain U, n’aiam V, aio R, obs DIK, pals e CR, tendas F, paixo T, passen U, passer V, paixen cortes a, pon CUV, com a. 6) E·ns hian C, E DUVa, sian draps tendutz R, sio trop T, siom U, drap UV, tengut U, tendutz V, for M, feir a, jaser MU, giaser T, jaxer V. 7) E·ns CRT, E·s FUVa, E·ls M, amassem CR, atrobem T, aiusten a, milhers C, meillers D, milhiers M, miliers RT, miglier U, migler V, e MR, ed UV, sens DIK, cenz FMU, cen V, cui a. 8) Tant D, qu’ C, q’ DFMUVa, non ne cant T, lor a, cant on puois (pois U) UV, om DK, on FIa, de la g- CFIKMRTUVa, giesta T.

II. 9) Colps n’agra ieu CR, Qu’ieu DIK, Eu F, Ieu M, Q’eu n’aia UV, m’agra a, colp ADIKMUa, colps manque à T, receubut AD, reseubut IK, receuput Ma, recebut TU, recebutz V, e IKTa, tarja CFMRUVa, targia T. 10) fag CK, fait FUT, faig Ia, fach M, fayt R, faitz V, vermelh CR, vermeill DFIK, vermeilh MUV, vermegll T, us miels a, gonfainon C, confanon DFIKM, guoffayno R, gonfano T. 11) Mais DTU, Mays R, aiço MU, ayso R, aiso T, aizo Va, sofri C, suffier F, soffric IK, suefri MR, fuc T, sufri UV, suffric a, part T. 12) Mon Oc CR, Qe DFUV, Pueis M, Qar a, N’ manque à CDRTa, Hoc a, No FRV, Nu T, que ab us datz C, c’ap datz R, conosc q’un F, conois q’un M, conois q’om datz li plumba a, me par que·l dantç T, sap ben UV, qe U, q’un datz V, me TV, plonba T. 13) E CMRTa, Mais D, Q’eu F, eu non ai DIK, non (no T) es CMRTUVa, hai F, ges manque à IK, mieus CMTa, meus RUV, Lisenhal C, Lezingnan D, Lisignan F, Lensignan IK, Lezianz M, Lisenhas R, Lesinha T, Liçinans U, Lisinans V, Lusigans a, ni·l CR, Rancon MUV, Ratum T, Racora a. 14) E non pues luenh CR, Q’eu DUV, Qe posca loingn F, Qu’eu I, Qu’ieu K, Ce T, Qez eu p- esteiar sos a, puesca KMa, pusca U, puesc V, lieu M, luogn ostear T, osteyar C, sens V. 15) Mais T, aüdar U, puesc CRa, posc FU, puesch M, piuosc T, pues V, a CMRT, mon conoissen a, conoyssens C, conoissenz FIK, conoisenz M, conoysens R, conoisens T, conoscenz UV. 16) Escut CFMRTa, Escud UV, a CFUV, au DIK, coll T, en ma testa el capel I, K a rétabli l’ordre de ces termes, e ACFRTUVa, capelh C, chapel D, capell MT, e Ta.

III. 17) Se·l MUV, reys C, rey R, rei TUV, Phelips DF, Felip R, Filipp T, Felis U, Felipz V, Filips li a- a, agues F, l’agues asa na marja C, plagues a sana (?) marga R, n’ages MT, barja FTUVa, marja M. 18) De san Gisorc C, Davan Giorg T, Denant Nisort a, Giorz DK, Giort F, Giortz I, Gisors M, Gissort R, Ghiorz U, Ghiortz V, e Ra, fermat son T, tremanin e- (?) a. 19) Quar quant i- tot p- forsa C, Car ais’i- R, Quar (Qar K) dan IK, C’a R- T, O au Riom UV, Si q’a R- M, O a Oram l’ontres p- farc el paix a, Roam manque à IK, n’intres M, entres UV, fors’ FIKR, forca M, forç T, forz’al UV, D indique en marge : O a Roem (n) entres per forsa el pra. 20) E·ls CR, E que·l segies T, E·ils aseges M, E l’aguesses a, Qe DFUV, assetges C, l’atsegues D, l’asseges F, l’asegues IKUV, assetjes R, e per pueg e per c- a, pueg CDFIKR, puei M, puoc T, poig UV, las conbas T. 21) Qu’ C, Q’ FM, Qe n- a, no T, poges MT, trayre R, brieu M, breia a, colon M. 22) Lai (Lay R) doncx viram que (qui R) feira (fera R) aparer CR, Aixi T, Adonc UVa, saubr’eu com a, ieu KMT, ce T, qu’el IK, cujera valer M. 23) Al fach (fag R) Quarles (Carles R) lo sieu melhor CR, Carles T, Sembles Carlon lo seu noble a, Mangnes U, Magnes V, Maine M, e sos meilhors (meillier U, meiller V) MUV, qe D, qi F, qui T, fo FT, de sos miglers T, lo meillz F, dels DIK, miellz D, miels IK, parenz FUV, paren Ra. 24) Qu’en f- C, qui R, qi son Spagna e Saisognia a, Poilha e Sansoinha fu M, fo FRTUV, Polha CR, Poill’ DFIK, Poil’es Sassoinha concesta T, Poillia U, Samsuenha CR, Sansoinna D, Sansogna F, Sansoina IK, Sasogna U, Sasongna V, conqesta DFMVa, conquista R.

IV. 25) Amta ll’adus M, Enta U, l’adus DIK, l’adutç T, l’aduz UV, prez DFMUV, pretç T, la U, descazia C, descarja FMRUVa, descargia T. 26) Guerra CDFIKUVa, seluy CR, celui DFIUVa, seinhor pos T, que CR, quant trop lo IK, qes M, c’om non e a, om D, hom manque à UV, en AD, no M, lo·n T. 27) que CR, q’eu DFUV, q’ieu Ma, o no·m par T, no CMR, vuelh CR, cug DFKa, cuig I, laus vas M, cuit UV, Caors DFIKMRa, Caortç T, Caorz U, Orlhac C, Cairac DIK, Caarc M, Gualhac R, Cangiaire T, Corsanc a. 28) Mon ACMR, M’ T, Mas Hoc a, no FRTUV, pus CR, puois D, pos FIKUV, qe M, que T, car a, tan CFMRUV, trop Ta, sab Da, saub UV, d’estrastomba IK, d’estratonba M, trastoinha T, trastonba V. 29) Se·l M, bayla·l rey C, baila·l rey R, baitla·l rei T, balla reis U, bailla reis V, bara·l reis a, des M, lo manque à IK, thezaur C, tesor D, tresaur FMU, tesour IK, trezaur R, tristor T, tesaur Va, Chinon A, Simon CR, Chimom D, Chimon IK, Gion M, Çirom T, Cinom UV, Qinom a. 30) guerr’ CDFIKRTa, gerr’ M, guerra UV, corr I, e MUV, e manque à T, auria·n CRTa, aura D, agra en p- M, auram U, puois DK, pois manque à CMRTa. 31) Tan CFMRUVa, ll’es D, ill es M, li ez U, li es V, qe trebails a, trebalhs C, trebaillz F, trebals R, traballs T, trebailh e messions U, trabailh V, mesions TV, plasens DIKT, plazenz F, plasentz M, plaisenz UV, plaiden a. 32) Per que·ls (qe·ls a) CRa, Qe DFKUV, Qe·l sieus M, Ce sus T, sos UV, amicx e·ls enemicx CR, amixs e·ls enemixs V, tenpesta TV.

V. 33) En (E R) nau CR, Hanc vauc e T, en CFMRUVa, quant CIK, qant DUVa, qan FM, cant RT, ha F, del tot pert M, ac Va, perdu C, perdutz V, la A, barja CFMRTUVa, barcha I, barba K. 34) E FM, Ez UV, Per trop mals temp T, fai FM, fort M, tenps V, que C, e DFIKMRTUVa, vai FMTa, va CR, virar A, ferir M, e T, a UV. 35) vau U, vai V, pus CR, tost CRUVa, c’ DIKMUV, q’ F, non fai sagita a, sageta CDF, sajetta T, sajecta UV. 36) E CDFIKMRTa, E·s UV, puei’ CR, lev’ DFIK, sailh M, puogia·n T, pois a, inn U, in V, pueys C, pois Fa, pueis MRUV, en bas CM, en jos R, as bas sotç T, en batz sotz a, si CMR, plomba CR, plonba MT, conba UV, plumba a. 37) No CFRT, tray CR, trac tal a, tan CRT, mal CRTa, pieg DM, piez FUV, pietz IK, et essay vostre C, sai Ma, say R, ssai T, vosvos D, vos dire MRTa, ben manque à A, con M. 38) Cum C, Q’eu DFUV, Qu’eu I, Qu’ieu K, Qon M, Com R, Eu T, Con eu p- a, fas CIKRT, faz DFUV, lieys CR, leis DFIKMa, lei qui UV, qe Fa, qe·s M, ci T, non UV, anc no·m volc (vol a) tener CMRTa. 39) Jorn ni respieg CMR, Qe D, Termes ni ditz ni plevitz ni convenz F, Dit respeit ni t- T, Qe non (no V) UV, Terme ni jorn ni respeg ni coven a, no IK, mante jor D, maten IKV, termenis C, querminis R, termen ni conven UV, covenenz M, conves T. 40) qe DFMUVa, ce T, chans CRIK, chanz D, gioi qui gent T, on mielhs (miels R) CR, q’e- DFMUV, qi gen a, floris CT, floriz D, flort IK, fluris R, florit tempesta a, bissesta CR, besesta IK, bistensa T.

E. manque à CR. 41) Vay M, Va V, F ajoute en marge Papiols avec un signe d’insertion entre Vai et sirventes, Papiol MTUV, serventes D, e no sias ges lentz M, e non sias trop lens T, e non istia lenz UV, ades non sias lenz a, corens D, corenz F. 42) Trasinhac on sias anz la M, Traint sias a T, Traïnat U, Traïnatz V, Trasigat a, siaz DUVa.

E’. manque à CR. 43) Diz a, m’a R- Va, Rogier DFIKTUVa, Augier M, e MU, qi·s mos miglior T, c’ V, toz DU, sos FMUVa, parenz DFUVa, parentz M. 44) Qe DK, Q’eu FUV, Q’ieu M, C’ieu no T, Q’unz a, non FMUVa, trop DKTU, trueb M, treup a, mais FTUVa, ombrar A, onba M, umba T, umbra a, olm A, on M, um T, un a, resta AM.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI