Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Gouiran, Gérard.  L'amour et la guerre. L'œuvre de Bertran de Born. Aix-en-Provence: Université de Provence, 1985.

Édition revue et corrigée pour Corpus des Troubadours, 2012.

080,008- Bertran de Born

I. 1) En Bos, N’Aimars et En Guis F, plaz D, quar IK, treva DIK, ne IK. 2) No DIK, Basten castels e doillos F, barons DIK. 3) C’ades plantavon DIK, E platz onnortz e b- F, boisos DFIK. 4) Tan amen (orz D) ort DIK, Tan lor platz praz et j- F. 5) Aise D, Sollaz e p- F, Aisze IK, de manque à IK, compaingna D, compaingnia I, compagnia K. 6) Semblan D, Sembla FIK, garden DFIK, d’Ansessis DK, d’Ancessis F, d’Ausessis I. 7) Qe D, E F, on manque à D, un IK, us F, fols D. 8) intraraz D, intraratz F, intratz IK, mesclaingna DIK.

II. 9) Oi mas n’a- pro r- F. 10) non remara ses dos F, amaran DIK. 11) er acoillir F, acuilliran DIK. 12) E·ns daran DIK, E donar F. 13) Si·l plai q’om ab lor r- F, romaingna DIK. 14) Qe DF, eretar F. 16) anera en terr’e- F, conqueran IK, gent DIK, estraingna DI.

III. 17) Greu (où le G a été gratté) poiara on r- F, creaz D, creatz qu’om reszis IK, resis D. 18) En bon p- F, Puig IK, prez DF. 19) el s- F, soteran DF. 20) ben manque à D, estre FIK, qe DF, que IK, salis DIK, s’asis F. 21) aqel D, l’autre F, qe DF, remaingna DI. 22) Qe DF, per manque à F, mils F, marchs D, esterlins D. 23) No potria montar F. 24) Tan DFIK, c’a- DIK, soffraingna DIK, soffraigna F.

IV. 25) volgra r- F, fo D. 26) Qan se traira F, qe pases D, zai IK. 27) qe DF, qals es bos F, barons D. 28) Qals D, O qals es francs o qals f- F, Quals es f- ne quals IK. 29) qe saubes F, malagna D, malaingna IK. 30) De seloz e L- F, gloza D, colpatz IK, Lemoizis D, Lemoisis IK. 31) Qu’e- IK, Q’erra·l F, seus DFIK, effora·ill F, fora·l DIK. 32) uns sabors D, un IK, sobres I, lo·l gavaingna DIK, lo·ill F.

V. 33) E v- lom esi auzis F, l’en ADIK, ma chausis AD, mas chaucis IK. 34) Qora F, qu’en I, poderos F. 35) En qe D, qe getes lo sodos F, qu’en I, pases DK, dos e dos AD, cedos IK. 36) Abanz qe plus s’endurzis F, qe D, endorsis D. 37) Pos F, Puois DK, vengutz (venguz DF) es DFIK, d’Elamaigna A, d’Alemaingna D, d’Alemaigna F, d’Alamaingna IK. 38) Eu A, Voil N’Azimar lo mesquis F, mesqis D, meschins IK. 39) Gis IK, fason partisos DIK, fassan partissos F. 40) Tals qe nultz d’els non F, egal D, egals c’uns IK, s’em D, plaigna DIK.

VI. manque à F. 41) Mainier ges per los Çanchis A, Mariner DIK, gens IK, Chauzis I. 42) Malneiros A, Malmeiros IK. 43) Ni·m faiz (fai IK) far DIK. 44) No v’en A, No vo·nDIK. 45) Peire Lacazainna D, Lacazania IK. 46) qe DK, -menaz D, Gis DIK. 47) me DIK, doas empreisos A. 48) compainna D, conpaingna I, conpaigna K.

E. 49) Papiols F, ja·m IK, Frezeris D, Fresezis I, Freseris K. 50) Ne D, No F, fera DFIK, bragainna D, barbaigna F, burgaingna I, burgania K. 51) Com DFIK, fez DF, lo A, fils N’Aenrris DIK, filz N’Ahenrics F. 52) Can IK, romeus DFK. 53) conqes Poill’e F, Romainna D, Romaingna IK.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI