Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Gouiran, Gérard.  L'amour et la guerre. L'œuvre de Bertran de Born. Aix-en-Provence: Université de Provence, 1985.

Édition revue et corrigée pour Corpus des Troubadours, 2012.

080,008a- Bertran de Born

I. 1) Ben TV, plai AMSge, play C, plaz DPUa, platç T, le P, dolz D, douz IKUd, guays C, gai MPSgTVae, tenps V, del MSgTUV, paschor P. 2) Quan CSg, Qan M, Ca T, Can Vae, vey CM, vei SgTVae, Qe KPUd, fau P, fuoillas A, fuelhas C, fueilhas M, folhas Sg, fuoglas T, fuilhas U, fueillas e, flor TV. 3) plai AMe, play C, platz IKd, plais T, plas V, me ADIKPd, quan CISg, qant D, qan KMd, cant PUae, ca T, can V, aug CDMPUae, vei IKSgTVd, l’esbaudor a, baldor DIKd, bauzor P. 4) Delz IKd, De li auzel U, auzelhs C, ausels DMPT, auselz IKd, qi Ma, qe PUV, fan CDIKMPSgTUVad, faun e, retintir A, retendir CPe, retetir T. 5) Lo ABU, Lur CMVe, chant Aa, chans M, cant PSgTV, pel b- D, per b- V, le PSg, boscage DIKMd, boschaje P, boscagie TV. 6) E·m p- IKd, plai ACM, platz IKde, plas SgV, platç T, m P, mi CSgTVae, quan CIKd, qant D, qan M, can PSgTUVae, vey CSg, sus els Ce, sor los a, sobre·ls DIKMPTUVd, sobre p- Sg, praz DMPU, pratç T. 7) pavallos C, pavillons DP, pavillos IKd, pavailhos M, pavilhos Sg, pavaglions fermatç T, pavaillos U, pavellos V, pavillios a, pabaillos e, fermaz DU. 8) E MPSgT, n’ai a, ay C, grand AV, grant IKTUad, alegrage CKMPd, alegraje D, alegragie TV, allegratge U. 9) Qan ADMU, Quan CIKd, Can PSgTVae, vey C, companha Ce, campaingna Dd, canpaingna I, canpaigna K, campainha M, lo camps arengaz P, canpanha aringatz Sg, la canpagna rengatç T, capangna U, canpaiha V, canpagnatz a, rengaz DU. 10) Cavailliers DKd, Cavaliers MPSgUae, Cavalier T, Chavalier V, ab CUe, a cavaus V, en DMPSg, cavalhs C, armaz DPUV, armatç T.

II. 11) platz AIKd, play C, plai Me, plas SgTV, me M, m P, quan CI, can PSgUVae, ca T, coredor P, coridor SgT, corridor V. 12) Fan CDIKMPSgTUVade, la MSgTV, l’iver e la g- a, genz DIKd, gen MTV, gent SgUa, jens P, els a- C, l’aus d. 13) platz AIKd, plai CMe, plas SgV, platç T, me ACDIKMPd, quan ACI, qan DKMd, can me v- P, can SgTUVae, vey C, aprop Ce, aprez a, lur T. 14) Gra A, Gan res (?) a, re U, jens armatz Pe, d’armaz DU, d’armatç T, d’armas Va, corren A, apres BC, emsems U, esems T, ensemz a, aprop e, fugir D, bruïr SgU, brugir TV. 15) platz AIKVad, plai CMe, plas Sg, platç T, me manque à TV, mi Ce, m’ DMSga, en CMPSgUe, mout en IKd, i mo coragie T, corage DIKMVd, coraje P. 16) Quan ACI, Qant D, Qan KMd, Can PSgUVe, Ca T, Cant a, vey C, forz D, fors MU, fort PSgVa, fortç T, castelhs assetjatz C, castels IKMPUde, castell SgTV, chastel assetgat a, assetjaz D, asejatz IKPMVe, assetgiatz Sg, asegiatç T, assejaz U, assejatz d. 17) E CMTae, E·ill bari D, E·l IKSgUVd, murs fondutz e derocatz C, beri IKd, barres M, bai rot Sg, al bair que rot e defronsatç T, barri U, bair qe rotz e desforatz V, portals rotz e enfrondatz a, bars rompre e, roz DU, totz (toz K, tor d) es IKd, e DMSgU, desfronsaz D, desfondratz Sg, esfrondatz MP, desforzaz U. 18) manque à V, pel r- Ce, en r- SgU, rivage DIKMd, ribatje P, rivagie T, rivatge Ua. 19) manque à V, E t- C, tot e- Me, Qu’es IKSgd, C’e T, claus (clau P) de murs (mur PTU) e DPSgTU, entor M, clau IKd, am bos f- M, fossaz D, fosatz Pe, fosatç T, fosaz U. 20) Am liças e am M, lichas IKd, licas P, liccias Sg, liscas T, lisas Ue, licchas V, lissatz a, fors PU, fort TV, for basseiatz a, ficatz Ce, setjaz D, sejatz IKd, sejaz U, cimatz (?) P, simgiatz Sg, singatç T, singnatz V.

III. 21) Atressi·m C, Autressi·m Sg, Atresi·m e, Totas ves me M, E altressi·m P, E autresi·m T, E V, E aissi mi a, autressi·m DKd, autresi·m UV, platz AIKPSgTVd, play C, plai Me, del Sg, de bon s- C, senhor CSge, seingnor DIKUd, seinhor M, segnor Ta, sengnor V. 22) Quant CIKd, Qant DPU, Qan Ma, Can Sg, Cant TVe, ven p- M, vei primer a, primier CSgTU, premiers DIKde, als esvasir P, l’envaïr DIKMd, l’evasir T, l’envaçir U, l’envasir V. 23) Ab (A Sg) CSge, E T, Armat en destrier a, cavalh C, cavals SgT, chavaul avec u exponctué dans V, armat CIKMde, armaz DU, armartz P, sens Sg, tremor PV. 24) Aissi C, Aisi e, Q’ MSg, Per miels far a, aisi SgU, usi T, fa TV, lo CTUe, li V, sieu CVe, seus DPU, enantir Cae, eshaudir (?) T, eshadir V. 25) A DIKSgTUVad, valent CU, valenti vasalatje P, vassallatge C, vassalage D, vasalatge Kde, vassallage M, vasalagie T, vasallatge U, vasalage V. 26) E ja pus (pos e) CE, E can (Can P, Quan Sg) l’- sera (sira Sg) PSgTUV, puois DKd, pueis Ma, qe DMa, l’estorn C, l’estorms DM, l’estors IKd, l’estorm PSge, l’estortç T, lo’storm U, l’estroz V, l’estor a, er CM, mesclaz DV, meschatz P, mesclatç T. 27) -E exponctué- chascus I, E cascun Sg, Quascus C, Chascuns DKd, Cascuns Pe, Ciascun T, Chascun UV, Chascunz a, eser TV, assermatz C, asesmaz D, azesmatz M, acismatz SgV, acesmatç T, achesmaz U, acermatz a, afermatz e. 28) De CMSgTVae, A s- P, segres A, seguir Ce, segre MTVa, d’agradage DKMT, d’agratje P, d’agradagie V, d’egradaje d. 29) Quar nulhs C, Car DSgTVe, Qar MU, Qe nul P, Cavaliers n- a, nuillz D, nuls IKSgTUd, nuills manque à M, nulz (?) V, om T, non es adreg p- M, de ren presatç T, re DP, presatz AMV, prezaz D, prisatz P, presaz U. 30) Tros M, qu’a CId, c’a DPSgTVe, manhs C, manz DUM, mainz IKVd, maint PSg, mantç T, maintz a, copls M, pris P, pretz et a, donaz DUV, donatç T.

IV. 31) Lansas Ce, Lanssas IK, Lassas d, Machas D, Maças M, Mazas e brant e e- P, Maza TV, branz DM, bran SgVa, blanc T, blan U, elm PSgTUVa, elmps e. 32) Escuz DU, Escu trincar T, Eschu trinchar V, traucar AP, asclar CMe, asclaz e desgarnitz a, trencar Sg, traincar U, desguarnir C, descarnir DKd. 33) Veyrem C, Verem V, l’entrar DIKMPSgUd, d’estor a, l’ostor SgT, l’estorm Ue. 34) Gran ren vassalhs (vasalz e) Ce, maing A, mainz DIKd, mans M, mantç vaisals esem T, manz UV, vasals DKMUd, vassals I, vasal P, vassall Sg, vasas V, ensems CIKMPSgUVde, esems D. 35) Donc B, E don iran P, aneran DTa, ai alegratge Sg, n’anaran U, arratge C, arage DKMd, aratje P, aragie T, aratgie V, erratge a, a mio e. 36) Cavail A, Cavaliers m- Ce, Caval D, Cavals IKMPUd, Chavals SgV, Cavalls T, E cavals m- e enassatz a, de mort e del nafratç T, des m- U, morz DU, e derrocatz (desrocatz e) Ce, naffraz D, naffratz IKd, navratz PV, naufratz Sg, navraz U. 37) Pois cant a, quant CSg, qan D, quan IKd, qant M, cant PTUVe, elh (el e) es el c- Ce, serem (-n IKd) DIKd, es SgTVa, lo’storm sarez U, el DSgTa, en lo M, camp CMae, estor D, l’estorn P, storm Sg, estorm entratç T, l’estorm V, intraz D, entraz IU, entratz KMVae. 38) Negus CTe, Neguns Sg, Negunz V, Ja nulls M, Chascuns Da, Cascus IKd, Cascun P, Chascun U, om T, d’aut p- Ce, parage DKMTd, paratje P, paragie V. 39) No CDMPTe, ponch C, ponh e, No·s cugh escaper Sg, No·s cug esclar V, si cug esclar T, pes mais P, penz mens rumpit a, d’esclar Md, d’estrar U, mas c- C, mains c- e, cap Sga, ni SgTUV, o bras a, braz DU, bratç T. 40) Car ADPSgTVa, Qar U, Qe M, mays C, mai V, morz DU, mors IKd, mort Te, qe MUa, car v- TV, viure P, viu TVe, sobraz DU, sobratç T.

V. manque à CDM. 41) Ie·us IKd, Ben vos Pe, Be·us SgT, Be·s U, Ben us V, Ben sai qe a, c’aitant TV, tan PSgae, non U, sabora T. 42) Manjars BIKd, Mangiar TU. 43) Coma IKUd, Con c- P, Com q- e, Com (Cant T, Con Va) fai SgTVa, quant IKde, cant PSgTUVa, aug IKPTUVade, augh Sg, criar T, gridar V, allor U, aillor a, lur T. 44) Ambas Sg, Anbos les partç T, Anbas V, E d’ambatz p- ensems venir a, D’anbas P, part U, e a- SgT, aug IKPSgTUVde, enguir IKd, hantrair P, entrair e, inir Sg, agnir TV, engnir U. 45) Los (Jos P) cavals p- Pe, Caultç vuotç T, Chavals V, Cavalliers a, voiz IKU, vois d, l’erbatge ISge, l’erbage KTd, l’erbastje P, l’erbagie V, l’umbratge a. 46) E PSgTe, aug IKPSgUVade, auc T, gridar V, aiatz aiatz Id, aiaz aiatz K, aidaz aidaz PU, aidas adas T. 47) manque à T, cader PUe, jazer SgV, cors p- a, lo Vd, les fossaz U, fosatz P, fossagie V. 48) manque à T, Planz e granz en a, Paues e guants e, grantz P, grand a l’onbragie V, a l’onbratge Sg, l’ombrage IKd, l’erbastje P, l’erbatges U. 49) E los nafratç c’a pel costatç T, E ves a, morz U, que manque à Pe, ab los navratz V, c’an per Sg, per los c- Pae, perls costaz U. 50) Ab IPde, Al K, Los tronchons ab Sg, Lo tancron ab T, An U, C’an pels costatz lo tronçon ab lo sendatz V, Aver los torsos ab a, los penons ab IKd, tros de lanz a segnalatz (senhalatz e) Pe, tronchos A, lo sendatç T, outrepassaz U, sendatz Sg.

VI. manque à DIKSgTd. 51) Pro contessa PU, pe M, melhor C, meilhor MU, meglor V. 52) Qu’hom (Q’om M, Qe hom P, C’hom e) puesc’ (puesca MP) en tot lo (el P) mon chauzir (chausir MP) CMPe, Q’inz el mon si pogues chauzir a, Q’anc U, miret UV, mai U. 53) Est ade p- a, on ar p- Ce, hom p- M, on p- U, gensor CMVe, jensor P, gençor U, genzor a. 54) Q’anc (C’ e, Qe anc a) se (si M, se manque à P) mires ni ar (ja M, mais P, ar manque à a) se mir CMPae, dona A, donna U, domna V, c’a- AUV, aug UV. 55) Biatritz ACMe, Biatrix P, Biatris Ua, Beatris V, paratge CUae, parage MV, lignatje P. 56) dompna AC, donna MU, domna PV, domn’ a, digz AC, diz U, digs e, e·n CPVe, e MU, faitz ABae, faz U. 57) Fonz AUV, Font Pe, Fontana don tresors a, on sojorn (sorz on Pe, sorç on M) totas CMPe, sorz AU, sors V, bontatz A, beutaz U. 58) senz U, sens maestrage V, malestage C, maistrage M, maiestratie P, maiestratge Ue. 59) Vostres U, fin CPe, fiz a, ric V, prez MU, e P, tan MVe, prezatz C, puiatz Pe, poiaz U, montatz V. 60 ) Sobre totas es c- C, Sobre totz autres et ensegnatz V, Sobre toz autres e- U, Qe MP, coronatz Ca, enanssatz A, enauzatz Pe, ennansaz U.

E. manque à CDM. 61) Baros IKad, Barons PSgTe, metez KPUd, metes TV, gage Pe, gagie T. 62) Castell T, Castelh V, Chastels a, Castellas d, Castel villag’e ciutatz etc e, e v- manque à TUV, o v- IK, villas IKPVd, o c- IK, ciutaz I, ciuitatz P, ciutat T, citaz U, citatz V. 63) Abans (Abantç T, abanz V) qe (que Sg) vos non g- SgTV, Abainz c’u- P, Ennanz qe vencut nus non guerreiaz U, Enan qe de guerra·us laissatz a, c’u- AIKPd, usquecs IKd, unsquecx P, nos IKd, no guereciatz P, guerreiatz IKVd, gherreiatz Sg, gereçatç T.

 

Strophe VII

Cette strophe, que les manuscrits V et a insèrent dans notre sirventés, figure comme cobla esparsa dans les manuscrits G (130), N (86 vº-87) et Q (108 vº). L’étude de détail montre la complexité des rapports qu’entretiennent ces manuscrits : V présente souvent des leçons isolées, mais, comme a, avec lequel il s’accorde au vers 66, il suit un ordre qui correspond à la structure de Be·m platz lo gais, tandis que dans GNQ les deux hexasyllabes se suivent. Sauf au vers 64, où NQ se joignent à a, on rencontre tout au long de la strophe un groupe GNQ.

Texte de base : N. Ordre des vers : Va.

 
Amors vol drut cavalcador
65
Bon d’armas e larc de servir
 
Gen parlan e bon donador,
 
Tal que sapcha ben far e dir,
 
     Fors e dinç son estaje,
 
Segon lo poder qui lli er daç,
70
E sia d’avinent solaz,
 
     Cortes e d’agradage ;
 
E domna c’ab aital drut jaç
  Es monda de toç sos peçaç.

 

Traduction :

Amour veut que l’amant soit un bon cavalier, habile aux armes, généreux en cadeaux, parlant noblement et libéral, capable de beaux actes et de belles paroles, chez lui comme au dehors, autant que le pouvoir lui en sera donné, et qui soit d’une compagnie agréable, courtois et plein d’agréments. Et la dame qui couche avec un tel amant est purifiée de tous ses péchés.

Variantes :

64) Amor NVa, val a, druz caveleador G, druç Q, drutz V, cavalgador a. 65) Gen G, Franc V, larg GQ. 66) Gent guarnent Q, guarniment G, garnent N, gran a, garnidor V. 67) E t- qi a, qe GQV, ben s- V, sapza G, sapça Q, ben manque à a. 68) For G, E or N, Cor e dineç Q, E for V, dinz GVa, sos estatge a, estage GQ, hostagie V. 69) Cortes et (e Q) agradage (gradage Q) GNQ, Segon p- qe V, qi a, li es datz Va. 70) d’avinen Qa, d’avinenz V, solatz Va. 71) Segon (Segun G, Segond Q) lo poder qui lli (qu’i G, qi i Q) er daç (daz G) GNQ, d’agradatge Va. 72) Adonc aital drutz viatz V, q’ab G, ja tal Q, druz G, druç NQ, jaz Ga. 73) S’esmenda V, toz G, totz Va, seu N, so pechaç Q, pechaz G, pecatz V, pechatz a.

 

Strophe VIII

On trouve dans MPe une strophe de six vers qui représente sans doute deux tornadas de trois vers chacune. M se distingue de Pe, copiés l’un sur l’autre, aux vers 75, 78 et 79.

Texte de base : M.

 
     Donzella d’aut linhage
75
Tal en cui es tota beutatz
 
Am fort, e sui per leis amatz ;
   
 
     E dona·m tal corage
 
Qe ja no pens esser sobratz
  Per un dels plus outracujatz.

 

Traduction :

J’aime fort une demoiselle de haute lignée en qui se trouve toute la beauté, et je suis aimé d’elle ; et elle me donne tant de cœur que je pense ne pouvoir désormais être vaincu par un des plus téméraires.

Variantes :

74) d’au M, lignatje P, linatge e. 75) in e, pretz e b- Pe. 76) sun P, soi e. 77) coratje P, coratge e. 78) Que ja non cuitz Pe, sobriatz Pe. 79) Pels e, fols gelos Pe. Le manuscrit eajoute : etc.

 

Envoi II

On rencontre dans les manuscrits Sg, T et V une tornada qui mentionne deux des figures les plus familières des poésies de Bertran de Born, de sorte que ces trois vers n’ont pas peu pesé pour inciter bien des critiques à attribuer le sirventés à notre troubadour.

Texte de base : V.

80
       Papiol d’agradatge
 
Ad Oc-e-No t’en vai viatz
  Dire qe trop estai en patz.

 

Traduction :

Papiol, hâte-toi d’aller dire volontiers à Oui-et-Non qu’il reste trop longtemps en paix.

Variantes :

80) de gradage T. 81) e a Nu T, vaic viatç T, va Sg. 82) Digas li que trop estat en patz Sg, E digas li ce trop estau en patç T, E digas li qe trop estat en patz V.

Il est curieux de constater qu’aucun des éditeurs ou commentateurs de cette poésie ne semble avoir été gêné du fait que le dernier vers de cette tornada compte dix pieds dans TV et neuf dans Sg. Chez Bertran, comme chez les autres troubadours, il n’est pourtant pas d’usage d’introduire un mètre nouveau dans la tornada ; aussi ce vers doit-il être octosyllabique. On pourrait corriger en E di·lh qe sur le modèle Di·m a Rotgier (28. 43), en M’anaras dir (7. 72) ou, comme je l’ai fait, en Dire qe selon A Torena vai dire (5. 51).

 

Strophe IX

Seul le manuscrit Sg introduit dans ce sirventés cette strophe qui appartient à la poésie Quan cug chantar, ieu planc e plor de Falquet de Romans (cf. Rudolf Zenker, Die Gedichte des Folquet von Romans, Halle, 1896, p. 60).

La strophe apparaît dans le manuscrit Sg dans la version suivante : Ben volgra que fos un senhor Q’aghes tan poder e albir C’als malvais tolghes la ricor E no·i laisses terras tenir, E dones de l’eretatge A tals que fos pros e preszatz, Q’aisi fo lo setgle començatz, E non gardes linatge, Mas aisi camjes lo rich malvatz Com fan Lombartz lor poestatz.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI