Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Beltrami, Pietro G.  Variazioni di schema e altre note di metrica provenzale: a proposito di Bertran de Born, "Puois Ventadorns" e "Sel qui camja". "Studi Mediolatini e Volgari", 35 (1989), pp. 5-42.

Postilla 2013.

080,033- Bertran de Born

1 Ventadorns ADFIK (ventedorns A) 3 ventedorn C; Conborns (Com-) ADFIK ] comborn C; ab Segur ADFIK ] e segur C.    2 Monfortz AFIK ] monfort CD; ab Gordo A ] ab gordon DFIK, e guordos C.     3 ab Peiregorc DFIK (peiregor F) ] ab peiregos A, a periafog C; e jur ADFIK ] la jos C.     4 si claven de viro DFIK (viron DIK) ] fant las vilas serrar A, fan adobar li mur C.    5 m’es bel qu’eu chant ADFIK ] mes bon e belh C; e que eu m’e. ed. ] e qeu m. F, e queu men e. DIK, e que men e. A, hueymais quieu m. C.     6 per lor asegurar ADFIK ] per elhs a conortar C.     7 no voill ACDF ] nol voill IK.     8 per qe DF ] per quieu (queu) ACIK; non i ADFIK ] non lai C; segurs C ] segur ADFIK; auses CDIK ) asises F, pogues A; estar ADFIK ] intrar C.

9 Pui Gilems DIK ] poi guillems F, puoig guillem A, pueg guillem C; Clarents FIK ] clarencs D, clarens C, clarent A; Grangnol ADFIK ] granolh C.    10 Estier DFIK ] astier C, estien A.    11 la·m ADFIK ] lom C.     12 e Torena et Engolmes DFIK ] et a sobrier totz engolmes A, et a sorbier Engolesme C.    13 d’en ADFIK ] quen C; Charretier AC ] caretier F, charatier DIK; qui grepis DFIK ] que guerpis A, ma gurpit C; la ADFIK ] sa C.     14 non a ADFIK ] non ac C; deniers ADFIK ] denier C; ni no·n pren ses ADFIK (no D) ] nin pres senes C.      15 per c’ab DFIK ] que ab A, per quaz C.     16 que grant enpier DFIK ] qun gran empier A, qun emperi C; a des. CDFIK ] ab des. A

17 Se·l DFIK ] sil AC; qui es caps ADFIK (que A) ] lo senher C; Gascos ACF ] gascons DI, gascoms K      18 a qui DFIK ] a cui AC; s’aten ADFIK ] aten C; Bearns ADFIK (bearnz F) ] biartz C; Gavardas ed. ] gavardans ADF, garvardans IK, guavaldas C.      19 Vesians ADIK ] vezias C, visians F; si·s vol ADFIK ] ho vol C; Bernardos ADFIK ] bernados C.       20 e·l seigner d’Aics ACF (dayx C, dais F) ] et Armagnacs DIK (Armainacs D); e Tartas e DIK ] e cel cui es AC, e lisla e F; Marsas C ] marsans ADFIK.      21 d’aquella ADFIK ] daqesta A; prima di aura aggiungono i DIK; aura·l coms pro DFIK (lo coms D) ] aura prol coms AC; que fassa ACFIK ] qi fassa D     22 et eissamen aissi com el ADFIK (eissamens A, manca et F) ] ab neys e men aissi quo vey C.    23 ab sa grant ost ADFIK ] ab sas grans gens C; que atrai ed. ] qatrai A, quez atrai C, que tra IK, que trau D, qel aiost F; et amassa CF ] e que amassa ADIK.      24 passe·s DF ] passas IK, poies A, venhas C; ab nos ACF ] ab vos DIK. dopo 24 C aggiunge: et a bordelh pot remaner la rassa e vas peitieus dressem los guomfainos.

25 Si CDFIK ] sin A; Taillaborcs F ] Taillaborc AC, Tailliborcs DIK; e Pons DF ] en Ponz A, e Pont C, manca IK; e Lezignas ed. ] e lezignans FIK, e lizignans D, e lezinha C de lezinans A.     26 Mauleos F ] mauleons DIK, malleos A, malleon C. Taunais ADFIK ] tempnays C; fos en pes AC (em C) ] fossen pres DFIK (fosen D).      27 manca il verso C; Sivrac ADIK ] Sivrai F; sas ed. ] sans ADFIK.      28 creirai ACDIK ] creira F; nos CDFIK ] vos A.      29 puois ADFIK] mas C; lo m. ADF ] li m. C, los m. IK.      30 teigna·s ADF (tengas A) ] tenguans IK, venhas C; ab nos AF ] ab vos IK, vas nos (v, s espunte) D, en sai C; vas AC ] vans DFIK.      31 demandem ACFIK ] demande D; li que el dreit DFIK (qez el F, dret IK) ] li tro que dreich A, entro que hom C; nos ADFIK ] li C.     32 dels ADFIK ] los C; homenes AC ] homes DFIK; qe·ns A ] quel nos DFIK, quom li C; a traitz ADFIK ] trays C; mas C ] mans ADFIK.

33 Peitau AI ] peitou K, peiteu D, peteus F, peytieus C; Ysla A ] ylhan C, uilla DFIK (marg. in I); Bocart IK ] bochart ACD, boschart F.      34 Laudun DF ] lenzon A, lenzen IK, chaudu C; Chino C ] chinon DF, caslon A, chaslon IK.    35 a AIK ] e CDF; Clarasvals CDF ] claraval AIK; ant bastit ses ADFIK ] bastis senes C.      36 chastel DF (castel F) ] chaslar ACIK (caslar C); e mes en plan ADFIK ] el mieg dun plan C; cambo C ] chambon ADIK, chabon F.      37 e DF ] mas ACIK (mai C); lo... lo ADFIK ] li... li C.     38 lo joves reis CDF ] lo reis ioves AIK; que CDFIK ] car A; bo C ] bon ADFIK.     39 ai ACDF ] ais IK; pos el tant DF (pois D) ] puois qe tant AIK, pus aitant C; blancheia AIK ] blanqueya (-i-) CDF.     40 q’el o DF ] qel lo AIK, que li C; veira ADFIK ] veyon C; ben de DFIK ] ben da A, cilh de C; Matafelho C ] Matafellon AFIK, Matafelon D.

41-46 mancano DF.    41 sabrem AIK ] veirem C; be AC (ben A) ] manca IK; s’el IK ] sil A, si C; paireia AIK ] panteya C.    42 s’el IK ] sil A, si C; segra·l AIK] segra C; bon usatge AIK ] los usatges C; Karlo C ] Charlon IK, Carlon A.      43 d’en AIK ] mas C; que per seignor AIK ] pus so senher C; l’autreia in K è aggiunto nell’interlineo.      44 don el AIK] et elh C; do C ] don AIK.      45 AIK ] quar non es bo de so que reys autreya C; 46 puois qu’a IK ] pos a A, quant a C; mais AIK ] pueys C; no C ] non AIK.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI