Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Audiau, Jean.  La Pastourelle dans la poésie occitane du Moyen Âge. Paris: E. de Boccard Éditeur, 1923.

293,030- Marcabru

I. — I. joscuna  ; sevissa K. — 2. toseta AIKa² ; tosceta N ; faitisa AIa², masisa T. — 3. manque AIK ; mestisa T. — 4. Si cum AIKNR Dej , ce fo T ; vilan T. — 5. e. p.] e manque R. — 6. Viest AT, vest N ; terlissa A, trelisa KN. — 7. Sollar N, solier T ; ab AIKN ; causa T.

II. — 8. A AIKNTa² ; cinc C, vins I, venc N, vau R ; chambissa A, chamina IK, chamisa N, 'calmissa (chalmissa ) Ta². — 9. Bella AIKNa² ; fativa IK, fanissa . — 10. gran manque R ; D. ai car lo freitz AIKNTa² Dej. ; d. a. del freg que v. f. App. ; pisa IK, frissa . — II. Som AIKT Dej., son . — 13. P. o pretz  ; Non tem lo freg sil er T. — 14. Calegretam AN, calegretan .

III. — 15. Bella AIKNTa² ; fi·m] ress T ; doussa e (douce ) pia AIKTa². — 16. Destors AIKNa² Dej., esoutç T. — 17. ab AIK. — 18. Canc AIK ; toseta I ; caital t. re v. T ; vilania N. — 19. Dec AIKNa² Dej. ; pareill p. AIKNRa² Dej. ; Non deu aitanta bestia T. — 20. Gardar aitanta AIK ; gardar sen parigil paria T. — 21. El R ; forest A. ; En a. terra s. IKNTa² Dej. ; solana AT, soldaina Na².

IV. — 22. fetz AIKNRTa² Dej, fec N, fay R ; sella (sela R) AR ; que s. R. — 23. B. c ben T ; e f. A Dej. — 25. som Aa²Dej ; vilania . — 26. L. on sestava sestia AIK, L. on sestia si sestia N, 1. on sestai si feslia  ; La dousetta si s'e. T. — 27. Car AIK ; Ce me cug jam b. T. — 28. aufainia N, ufaina .

V. — 29. Bella per lo mieu (loigieu T) vejaire AIKNTa². — 31. Qe vos engert e la mair T ; Qeu en genrec en la m. . — 32. Car AIKNTa²  Dej. App. Bartsch ; es IK, son N. — 33. On AIKNTa² ; on p. v. grat N. — 34. pel R ; Et ieu (Et e ieu N) per lo joi AIKNTa². — 35. Sim (sem N) AIKNTa² Dej. App.

VI. — 36. Don (De T) tot m. AIKNTa² Dej. App. Bartsch ; S. mon genh e m. aire CR. — 37. revenir AIKN, reverilir C, reverdir R ; atraire CR — 38. a la via del a. CR, al v. et altraire . — 40. Qe AIKa², E T ; ses T. — 41. Que deuria atretal (deurialtretal N) AIKNa², C'atreslal o d. T. — 42. Lo.vij. jorns N ; en la s. .

VII. 43. Bella Na². — 44. faissonet (faizonec ) AIKNTa², astret C ; com f. T, cant f. . — 45. fina beutatz (beutat ) AIKNATa² ; esmerauda T, merada Na². — 46. Es en vos gentils (bella IK) vilana AIK, E vos corteza v. Na², Vos donet tosetta v. T. — 47. E saria vos d. T. — 48. Ab sol una tropellada (trepellada IK) AIKNTa². — 49. mi sus A, Sobiras CR, Mi sobre (sobra ) IKa², Cieu sobran T ; soteirana AR, sotana IKT.

VIII. — 51. Que (que manque T App.) tota (totan Ta² App.) soi (seri T App.) enoiada (enueiada T, envejada App.) AIKNTa² App. Bartsch Dej. — 52. Pois en (em ) pretz m'avetz levada AIKNRa² Dej. App. Bartsch E fol parlatç m'avetz paiada T. — 53. Manque R ; som AIKNTa² App. Dej. — 54. Manque N ; tal R ; mauretz AIK ; foudada A ; Per aisso na s. T. — 55. Manque N. — 56. Manque IKN et se trouve dans T au vers 57 ; En .

IX. — 57. Toz'estraing c. AIKNa² App. Dej. ; e manque A ; Bella musa me lia elestragn cor e salvatge T. — 58. Damesia lom T, Adomesiom N, Adomes nom . — 59. traspassatge AN. — 60. D'aital toseta v. AIKNa². — 62. Manque T ; paratge AIKNa². — 63. Si (se ) AIKNTa² Dej.

X. — 64. Donc T ; coitatz AIK, cochat CR, cocios T, cuiatz Na², cochatz App. — 65. Jura p. IK, Uiure plui  ; Hieus (Eus R) pr. eus plevisc g. CR. — 66. Manque Aa² ; Tant IKN, Antz T ; faziatz R ; domenatge K. — 67. So App. — 68. M. ieu AIKNa² Dej ; doutratge A ; per sol un petit doutrage T, au vers 69. — 69. N. v. m. despiuzelhatge ACIKNR ; Bartsch corr. de mon p. ; Levy corr. nom de piuzelhatge (?) ; Non vogll dar mon puoselagie T, vers 68 ; Non voil jes mon p.  Dej. — 70. Perdre IK.

XI. — 71. Bella Na² ; criatura . — 72. Reverta (Revert ) a sa (eissa ) Ca², Revert segon R. — 73. pareillatura Aa² ; Parlem ab paraula pura CR, Peregliar pareglia pura T. — 74. Fim ieu tozela v. CR. — 75. A lombra AIK ; A laberic lonc p. T. — 76. Car AIKNTa² Dej., plus AIKNTa² Dej. — 77 P. f. pareilla d. AIKTa².

XII. — 79. Encalz (Encals IK) AIKN, En tal  ; sols IK ; sa AIKNRTa² Dej ; soladura K, solatura N. — 80. C. cor et a. IK, Els ai cortesa ventura T ; cories a. N. — 81. E. v. ad N ; E (El ARa²) v. a (ab A) sa v. AIKRa². — 82. Qen AIKT ; trop T ; En mans locx fan (fai R) sofraitura CR. — 83. Don AIKa² ; noi g. T ; Que non (noy R) esgardon CR. — 84. crestiana (cristiana ) AIKNa².

XIII. — 85. Toz anc de AIKNa², Toza. de Dej. Bartsch ; B. anc e v. natura T. — 86. N. ac anc T ; una AIKT — 87. Nien (En AIKNa²) tota gen (gent ) crestiana (christiana ) AIKNTa². — 88. locaves I ; nos IK ; Don lonj anetz (avetz R) non satura (nossatura R) CR, Bartsch, Don lo cannetans aiura T ; Chavetz nos aura . — 89. Q. t. gart T ; bada la ANa², en manque IKT. — 90. Cautra K ; lo m. T ; lespera e demana A.
A la suite du vers 90, on trouve dans T : 91. Gies non gara la pintura. — 92. Cel ce nespera la mana.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI